Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оформлення індивідуальних семестрових завданьТитульна сторінка має єдину форму та реквізити для всіх завдань. Виконується з особливою акуратністю (без підчисток та інших недбалостей).

Індивідуальне семестрове завдання викладається з однієї сторони аркушу білого паперу формату А4 (210*297мм). Друкований текст подається через 1,5 інтервали, рукописний - з висотою літери не менше ніж 2,5 мм на трафареті № 2 (35 рядків на сторінці).

Текст розташовується з урахуванням таких розмірів берегів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Нумерація сторінок - послідовна. Номер сторінки розташовують й правому верхньому кутку сторінки. Титульна сторінка входить у загальну нумерацію, але номер на ній не ставиться. Якщо є ілюстрації, розташовані на окремому аркуші, то вони включаються в загальну нумерацію сторінок.

Вписувати окремі слова, формули, умовні позначення в текст, виконаний машинописним способом, належить пастою або чорнилами чорного кольору. Помилки, описки, неточності допускається виправляти охайною підчисткою або зафарбувати білою канцелярською фарбою з подальшим нанесенням на тому ж місці виправлень. Вписування нового тексту між рядками не припускається.

В роботі обов'язково повинні бути посилання на літературні джерела, звідки запозичена та чи інша цитата або думка. Перелік літературних джерел повинен бути оформлений згідно з відповідними вимогами.

Посилання на використану літературу у тексті наводяться в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у відповідності до списку використаної літератури. В переліку використаної літератури ця робота зафіксована за номером.

Індивідуальне семестрове завдання виконується українською мовою. Обсяг завдання – 25-30 сторінок машинописного тексту.

Завдання досягає позитивного рівня, якщо тема розкрита з дотриманням наукової точності, матеріал викладено логічно і послідовно, зміст виявляє вміння автора використовувати літературні джерела, фактичні дані, що стосуються теми. Завдання повинно бути написано грамотно, гарним стилем, оформлено у відповідності з вимогами.

 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

НАВЧАЛЬНА ТА ДОВІДКОВА

Основна

1. Ансофф Й. Стратегическое управление: Сокр. Пер.с англ./ Науч. ред. й автор предисл. Л.И.Евенко. -М.: Зкономика, 1989.

2. О.С.Виханский «Стратегическое управление», М., Гардарики, 2000 г.

3. М.И.Книш «Кокурентная стратегия», учебное пособие, Санкт-Петербург, 2000 г.

4. М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури «Основы менеджмента», М., «Дело», 1992 г.

5. П.С. Завьялов. В.Е. Демидов «Формула успеха: маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке)», М., «Международные отношения», 1991 г.

6. П.С. Завьялов "Конкуренция в условиях развитого рынка: возможности и пределы." - В кн.: Современный цивилизованный рынок. - М/.1995.

7. П.С.Завьялов "Конкурентоспособность и маркетинг". Российский экономический журнал, 1995, № 12.

8. П.С.Завьялов "Конкурентоспособность в экономической политике зарубежных стран". - Журнал "Маркетинг", 1996, № 2.

9. П.С.Завьялов "Средство регулирующего воздействия на конкурентоспособность национальной экономики." - Журнал "Маркетинг", 1996, №3.

10. П.С.Завьялов "Промышленная политика государства как средство активного воздействия на конкурентоспособность". - Журнал "Маркетинг", 1996, № 4.

11. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. й доп. - М.: Финансы и статистика. 1998.

12. Пентелин А.К. (Ассоциация экспортеров СССР). Международные стандарты и проблемы повышения конкурентоспособности советской промышленной продукции. - М.:ЦИНТИХИМ-НЕФТЕМАШ, 1990. - 57с.

13. Портер М.»Международная конкуренция» Пер. с анл./ Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

14. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів./Пер. З англ.. А.Олійник, Р.Скільсський. - К.: Основи,1997.

 

Додаткова

1. Стародубровская И.В. «От монополизма к конкуренции». - М.: Политиздат. 1990. -174с.

2. Р.А.Фатхутдинов «Стратегический менеджмент», учебник для ВУЗов, М., ЗАО Бизнес-школа, Интел-Синтез, 1999 г.

3. ФишерС, Дорнбуш Р,, Шмалензи Р. «Экономика» Пер. с англ. с 2-го изд. -М.: ДелоЛТД, 1993.-864С.

4. Основы внешнеэкономических знаний/ Под ред. И.П. Фаминского. — 2-е изд., перераб. и доп. - М: Международные отношения, 1994. - 480 с.

5. Проблеми конкурентоспособности товаров на мировом рынке в условиях НТР.-М.ІВНИИВС, 1988.-54С.

6. Проблеми конкурентоспособности экспортной продукции и маркетинг (Методологические аспекти). - М.: ТПП СССР.-1988. - 83 с.

7. И.А. Спиридонов. Международная конкуренция и Россия. - уч.пос. М.: ИНФРА-М. 1997.

8. З.Є.Шериньова, С.В.Оборська «Стратегічне управління», нав. пос., Київ, 1999.

9. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. - М.: Издательство БЕК, -632с.

10. Экономическая стратегия повышения конкурентоспособности развитых капиталистических стран/Сборник обзоров. - М.: ИНИОН АН СССР, 1988. -часть 1-145с.;часть 1- 199с.

11. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие.- 2-е изд., испр. й доп. - М.: Ассоциация авторов й издателей "Тандем". Издательство 'ТНОМ-ПРЕСС',1998.

12. Хессинг К. Время как фактор конкуренции.// Проблеми теории й практики управлення, № 3, 1995.

13. Вютрих А. Хане, Винтер Б. Вольфганг. Конкурентоспособность глобальных предприятий // Проблемы теории и практики управлення. № 3,1995.

14. Кемпбелл Р. Макконнел, Стенли Л. Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. Пер. с англ. Т. 2. - Баку, Издательство «Азербайджан», 1992.

15. Міжгалузевий баланс України за 1998 рік, Держкостат У країни.-2000.

16. Ярослава Базилюк "Шляхи розвитку конкурентоспроможності національної економіки України", Журнал "Акционер" № 1/ Январь 2001.

17. Дж.Сакс "Новая карта мира" // Газета "Киевские ведомости" - 19 июля 2000 г.

18. Инна Литвиненко "Конкуренція в кондитерській галузі", Журнал "Акционер" № 1/Январь 2001.

19. В.М.Заболотний «Реструктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств: сутність і підходи», журнал «Економічна реформа: теорія і практика».

20. Є.М.Григоренко «Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств через реалізацію стратегії економічного зростання», журнал «Економічна реформа: теорія і практика».

21. Н.В.Крилова «Новітні тенденції в аналізі розвитку конкурентоспроможності національних господарств», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, випуск 50, 2000 р.

22. Л.Л.Антонюк «Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сфери послуг», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, випуск 50, 2000 р.

23. Т.Н.Шуста «Конкурентні переваги міжнародного маркетингу та напрями їх застосування і Україні», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, випуск 50, 2000 р.

24. Г.П.Горбань «Особливості стратегічного маркетингу у сфері туризму: світовий досвід», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, випуск 50, 2000 р.

 

РЕСУРСИ

1. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів).

2. Джерела (див. перелік навчальної та довідкової літератури, а також різні професійні періодичні видання вітчизняного та закордонного походження).

3. Мережа Інтернет.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.