Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який спосіб передачі збудників висипного і поворотного тифу від Pediculus humanus?

А. Трансоваріальний

В. Через укус шкіри

С. Контамінація

D. З їжею

Е. З рідиною для пиття

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та

Історичного розвитку

1. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються сонні артерії:

А. 1 пари

В. 4 пари

С. 5 пари

D. 3 пари

Е. 6 пари

2. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються легеневі артерії:

А.

В. 4 пари

С. 5 пари

D. 1 пари

Е. 3 пари6 пари

3. Трикамерне серце у людини виникає внаслідок порушення розвитку:

А. Міжшлуночкової перетинки

В. Перетинки між передсердями

С. Лівої дуги аорти

D. Легеневого стовбуру

Е. Лівої і правої дуг аорти

4. У процесі філогенезу хордових права і ліва дуги аорти закладаються з:

А. 4-ї пари артеріальних зябрових дуг

В. 3-ї пари артеріальних зябрових дуг

С. 6-ї пари артеріальних зябрових дуг

D.5-ї пари артеріальних зябрових дуг

Е. 2-ї пари артеріальних зябрових дуг

5. Вкажіть, у представників якого класу хребетних функціонує трикамерне серце із
неповною перетинкою у шлуночку:

A. Плазунів

B. Ссавців

C. Птахів

D. Риб

E. Земноводних

6. Які пари зябрових дуг функціонують як зяброві артерії:

A. 3-6 пари

B. 1-4 пари

C. 2-5 пари

D. 2-6 пари

E. 1-3 пари

7. В результаті неправильної закладки артеріального конуса і відсутності перетинки
спостерігається :

A. Змішування артеріальної і венозної крові

B. Аортальне кільце

C. Дефект перетинки між передсердями

D. Дефект перетинки між шлуночками

E. Транспозиція суди

8. Внаслідок низького положення і зростання нирок у людини спостерігається :

A. Підковоподібна нирка

B. Утворення загальної ниркової маси

C. Подвійної нирки

D. Блукаючої нирки

E. Асиметрії розміщення нирок

9. У крокодила функціонує :

A. Метанефрос

B. Метанефридії

C. Протонефридії

D. Пронефрос

E. Мезонефрос

10. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються дуги аорти :

A. З пари

B. 1 пари

C.4пари
D.5пари
Е. 6 пари

11. Вроджені вади розвитку серця і судин у людини пов'язані з порушенням закладки судин підчас ембріогенезу. Вкажіть патологію, яка виникає в результаті відсутності редукції
правої дуги аорти.:
\

A. Редукція нижньої порожнистої вени

B. Відкрита артеріальна цротока

C. Аортальне кільце

D. Наявність двох верхніх порожнистих вен

E. Загальний артеріальний стовбур

12. Вкажіть, у якого класу хребетних тварин функціонує протягом життя артеріальний конус:

A. Земноводних

B. Риб

C. Птахів

D. Ссавців

E. Плазунів

13. Вкажіть, у якого представника хребетних тварин наявна цибулина аорти :

A. Голубах

B. Ропухи

C. Гадюки

D. Карася

E. Собаки

14. Яка з перелічених вад розвитку судинної системи має онтофілогенетичну обумовленість:

A. Мікростомія

B. Анофтальмія

C. Природний вивих стегна

D. Викривлення стегна

E. Аортальне кільце

15. Аутекологія вивчає:

А. Вплив на організм людини чинників неживої природи

В. Симбіотичні властивості організмів

С. Зв’язки між різними видами автотрофів і гетеротрофів

D.Адаптивні можливості людського організму

Е. Спадкові відмінності у реакціях людей на певні фактори середовища

16. Екологічний оптимум – це стан популяції або екосистеми, при якому вона виявляє:

А. Найкращі показники життєдіяльності

В. Найкраще поєднання усіх факторів довкілля

С. Найвищу інтенсивність, найкращі регенераційні показники

D. Максимальну дію одного із позитивних факторів

Е. Припиняє своє функціонування

17. Концепцію явища ”стрес” вперше запропонував:

А. Ж.-Б. Ламарк

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. Г.Сельє

Е. В. Вернадський

18. Для людей, які тривалий час живуть в умовах арктичного клімату, порівняно з жителями Південної Європи характерним є:

А. Нижчий рівень гемоглобіну в крові

В. Менша потреба в жирах

С. Менший щар підшкірного жиру

D. Інтенсивніше потовиділення

Е. Більший шар підшкірного жиру

19. Визначте характеристику, яка вказує на високу стійкість екосистеми:

А. Велике видове різноманіття

В. Взаємозв’язки організмів між собою та довкіллям

С. Взаємозв’язки між абіотичними і біотичними чинниками довкілля

D. Здатність популяцій відтворювати свою чисельність

Е. Коливання кількісних та якісних показників продуктивності

20. Здатність виду освоювати різні середовища існування називається:

А. Мутуалізм

В. Антибіоз

С. Екологічна валентність

D. Адаптація

Е. Симбіоз

21. Основоположником вчення про біосферу є:

А. В. Вернадський

В. Е. Зюсс

С. Е. Геккель

D. Ж.-Б. Ламарк

Е. В. Сукачов

22. Карликова хондродистрофія є результатом:

А. Дефіциту кобальту

В. Дефіциту міді

С. Надлишку стронцію

D. Дефіциту йоду

Е. Надлишку молібдену

23. Яке з поданих тверджень характеризує саморегуляцію екосистеми:

А. Здатність популяцій відтворювати свою чисельність

В. Взаємне пристосування популяцій різних видів

С. Велике видове різноманіття

D.Коливання кількісних та якісних показників продуктивності

Е. Тісні взаємозв’язки між організмами та довкіллям

24. Комплекс однотипних реакцій організму, в розвитку яких особливе значення має гіпофіз і кора надниркових залоз і які спрямовані на подолання шкідливої дії надзвичайних подразників, - це:

А. Стрес

В. Умовний рефлекс

С. Імунітет

D. Інстинкт

Е. Безумовний рефлекс

25. Стадіями адаптованості організму до дії певних чинників середовища є:

А. Втома, адаптація, хвороба

В. Адаптація, стрес

С. Втома, напруга, хвороба

D. Стрес, хвороба

Е. Напруга, стрес

26. Біологічний оптимум – це:

А. Найкраще поєднання усіх факторів довкілля

В. Мінімальна дія одного з негативних факторів

С. Найкраще поєднання абіотичних факторів

Д. Найкраще поєднання біотичних факторів

Е. Максимальна дія одного з позитивних факторів

27. Основоположником вчення про екосистему є:

А. В. Сукачов

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. В. Вернадський

Е. Хакслі

28. Парниковий ефект – це:

А. Підвищення загальної температури на Землі

В. Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери

С. Руйнування озонового шару атмосфери

D. Утворення тепла в організмі людини в результаті окиснювальних процесівв

Е. Випадання кислотних дощів

29. Пристосувальний механізм, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися в часі, називають:

А. Біологічним годинником

В. Внутрішніми біоритмами

С. Зовнішніми біоритмами

D. Терморегуляцією

Е. Фотоперіодизмом

30. Тонкі губи, вузький розріз очей і шкірна складка у внутрішньому куті ока у представників азіатсько-американської раси виникли як результат пристосування до:

А. Постійних степових вітрів

В. Ультрафіолетових променів

С. Інфрачервоних променів

D. Низької інтенсивності Сонця

Е. Надмірної інтенсивності Сонця

31. Основоположником вчення про ноосферу є:

А. Ж. Леруа

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. І. Вернадський

Е. В. Сукачов

32. Основними лімітуючими чинниками гірського тропічного біому є:

А. Температура і грунтові ресурси

В. Світло і грунтові ресурси

С. Температура і вологість повітря

D. Світло і температура повітря

Е. Світло і доступність води

33. Молібденова хвороба пов’язана із порушенням:

А. Пуринового обміну і синтезом сечової кислоти

В. Білкового обміну і синтезом інсуліну

С. Ліпідного обміну і синтезом холестерину

D. Мінерального обміну і синтезом альдостерону

Е. Вуглеводного обміну і синтезом глікогену

34. Здатність живої системи витримувати коливання параметрів екологічних факторів називається:

А. Екологічна валентність

В. Антибіоз

С. Симбіоз

D.Адаптація

Е. Мутуалізм

35. Головними складовими ланцюгів живлення є:

А. Продуценти, консументи, редуценти

В. Автотрофи, міксотрофи, гетеротрофи

С. Абіотичні і біотичні фактори довкілля

D. Живитель і хазяїн

Е. Автотрофи і гетеротрофи

36. Вкажіть, з якою функцією живої речовини пов’язане утворення вапняків, залізної і мідної руди:

А. Окисно-відновною

В. Газовою

С. Концентраційною

D. Біохімічною

Е. З усіма переліченими вище

37. Визначте роль редуцентів у біогенній міграції елементів:

А. Розкладають рослинну і тваринну продукцію до мінеральних речовин

В. Виводять речовини з кругообігу

С. З мінеральних речовин утворюють органічні

D. Забезпечують живлення автотрофних організмів

Е. Беруть участь у геохімічних процесах

38. Антропогенні – це чинники:

А. Впливають на довкілля внаслідок діяльності людини

В. Абіотичні та біотичні, які впливають на чисельність та поширення виду

С. Неживої природи, що обмежують чисельність та поширення виду

D. Живої природи, що обмежують чисельність та поширення виду

Е. Біотичні, які впливають на взаємовідносини між представниками популяції

39. Виберіть твердження, яке відображає функцію озонового шару атмосфери:

А. Виконує роль екрану, що захищає від ультрафіолетового випромінювання

В. Затримує теплове випромінювання Землі

С. Спричинює парниковий ефект

D. Спричинює забруднення атмосфери

Е. Утворення кислотних дощів

40. Обмежувальним фактором у біоценозі є:

А. Їжа

В. Грунт

С. Вода

D. Повітря

Е. Світло

41. Назвіть вищу стадію існування біосфери, створену діяльністю людини:

А. Ноосфера

В. Гідросфера

С. Літосфера

D. Атмосфера

Е. Тропосфера

42. Однорідні ділянки території, що заселені живими організмами, мають назву:

А. Біотоп

В. Ареал

С. Біоценоз

D. Екотоп

Е. Екосистема

43. Вкажіть, яким шляхом відбувається дизруптивний добір:

А. Дивергенції

В. Мімікрії

С. Елімінації

D. Конвергенції

Е. Коеволюції

44. Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1500 -4000 тис. називаються:

А. Демами

В. Ідеальними популяціями

С. Ізолятами

D. Відкритими популяціями

Е. Закритими популяціями

45. Приклад окиснювально-відновної функції живої речовини біосфери:

А. Утворення покладів кам’яного вугілля

В. Ерозія грунтів

С. Утворення покладів торфу

D. Утворення покладів бурого вугілля

E. Утворення покладів залізних руд

46. Обмежувальним фактором існування життя в гідросфері є:

A. . Інфрачервоне випромінювання

B. Недоступність сонячних променів

C. Температура понад 100°С

D. Ультрафіолетове випромінювання

Е Життя в гідросфері не має меж

47. Невеликі популяції людей (до 1500 ос.), де представники інших груп складають менше 1%, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Демами

С. Ідеальними популяціями

D. Ізолятами

Е. Закритими популяціями

48. Елементарною одиницею еволюції є:

А. Популяція

В. Екосистема

С. Вид

D. Тип

Е. Відділ

49. Серпоподібноклітинна анемія розповсюджена в районах поширення малярії. Це є наслідком:

А. Несумісності батьків за групами крові

В. Стабілізуючого добору

С Добору проти гомозигот

D. Добору проти гетерозигот

Е. Несумісності батьків за Rh-фактором

50. Еволюція має характер:

А. Фіналістичний

В. Стрибкоподібний

С. Короткочасний

D. Дивергентний

Е. Конвергентний

51. Які із зазначених речовин найбільш активно руйнують озоновий шар атмосфери:

А Магнієвмісні

В. Калійвмісні

С. Залізовмісні

D. Вуглецьвмісні

Е. Хлорвмісні

52. Увесь поліморфізм людства є наслідком :

А. Мутаційних змін

В. Старіння населення Землі

С. Прискореного приросту населення Землі

D. Пандемій тяжких інфекційних хвороб

E. Вплив на організм людини чинників неживої природи

53. Вкажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи:

А. Клітинному

В. Біосферному

С. Організменому

D. Популяційно-видовому

Е. Екосистемному

54. Елементарним еволюційним матеріалом є :

А. Генофонд

В. Популяція

С. Мутація

D. Ген

Е. Вид

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.