Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інформаційне та методичне забезпечення. Рекомендована літератураРекомендована література

 

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

1.2. акти міжнародного права:

1.2.1. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

1.2.2. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

1.3. закони:

1.3.1. Закон України „Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793 із наступними змінами.

1.3.2. Закон України „Про міліцію” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20 із наступними змінами.

1.3.3. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами.

1.3.4. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1; 2004. - № 8. - Ст. 66; 2006. - № 12. - Ст. 102.

1.3.5. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // Голос України від 21 квітня 1994 року.

1.3.6. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51.

1.3.7. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із наступними змінами.

1.3.8. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №№ 41-45. - Ст. 529 із наступними змінами.

1.3.9. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5.07.2012 року.

1.3.10. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577.

1.3.11. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р.

1.3.12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.

1.4. підзаконні акти:

1.4.1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1.

1.4.2. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93 // „Голос України”. - 1993. - 13 травня.

1.4.3. Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93 // „Голос України”. - 1993. - 13 травня.

1.4.4. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. - № 302 // Урядовий кур’єр. - 1993. - 20 квітня.

1.4.5. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 року.

1.4.6. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю. Затв. наказом МВС України № 696 від 9 серпня 2012 року.

1.4.7. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. - 1996. - № 1.

1.4.8. Правила адвокатської етики: схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року; протокол № 6/УІ від 1-2 жовтня 1999 року. - К.: Редакція журналу „Адвокат”, 1999. - 44 с.

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1.5.1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

1.5.2. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

1.5.3. Рішення Конституційного Суду України: прийняте 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт Конституційного Суду України {Електронний ресурс}. - Режим доступу: www.ccu.gov.ua.

2. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

2.1. Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам. - Казань, 1992.

2.2. Адвокат - воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. А.В. Поляков. - М.: Статут, 2007. - 447 с.

2.3. Адвокат в уголовном процессе. Учебное пособие / Под ред. П.А. Лупинской. - М.: Новый Юрист, 1997.

2.4. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. - М.: «Профобразование», 2000.

2.5. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. - М.: Юрид. лит., 1978.

2.6. Бойцов В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. - М.: БЕК, 1996.

2.7. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К., 1998.

2.8. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / І.Ю. Гловацький. - К.: Атіка, 2003. - 352 с.

2.9. Зинатуллин З.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. - Ижевск, 1989.

2.10. Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. - М.: Юристъ, 2000.

2.11.Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.- практ. посіб. - К.: Вища шк., 2002. - 271с.

2.12. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зразки процесуальних актів: Збірник. - К.: Юридична практика, 2005. - 384 с.

2.13. Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания. - М.: Юрид. лит., 1975.

2.14. Козырев Г.Н. Взаимодействие следователя с защитником-адвокатом на предварительном следствии. - Горький, 1990.

2.15. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Т.В. Корчева. - Х., 2007. - 200 с.

2.16. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. - К.: Юринком Интер, 1999.

2.17. Молдован В.В. Судова риторика. - К.,1998.

2.18. Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе: научно-практическое руководство / А.П. Рыжаков. - М.: Изд-во «Экзамен», 2007. - 479 с.

2.19. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. - М.: Наука, 1984. - 144 с.

2.20. Судебные речи знаменитых русских адвокатов/ сост. и ред. Е.Л. Рожникова. - М.: «Гардарика», 1997. - 392 с.

2.21. Судові промови адвокатів України. - К., 2000.

3. Монографії та інші наукові видання:

3.1. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2009. - 634 с.

3.2. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В.О. Попелюшко // Адвокат. - 2008. - № 8. - С. 7-12.

3.3. Попелюшко В. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В. Попелюшко // Право України. - 2006. - № 3. - С. 94-97.

3.4. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д.В. Сімонович. - Х.: НикаНова, 2011. - 272 с.

3.5. Сліпченко В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на формування положень нового КПК України / В.І. Сліпченко // Новації кримінально-процесуального законодавства. - Дніпропетровськ: Асоціація адвокатів України, 2012. - С. 9-23.

3.6. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав / М. Тесленко // Право України. - 2002. - № 3. - С. 55-58.

3.7. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95.

3.8. Тертишник В.М. Функція захисту у кримінальному судочинстві / В.М. Тертишник, Н.В. Михайлова // Право і суспільство . - 2010. - № 6. - С. 229-233.

3.9. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: монографія / А.М. Титов. - Донецьк, 2005. - 244 с.

3.10. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / В.Г. Уваров; за заг. ред. д-ра юрид. наук В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2012. - 268 с.

3.11. Шейфер С.А. Роль защиты в формировании доказательственной базы по уголовному делу / С.А. Шейфер // Государство и право. - 2006. - № 7. - С. 59-65.

3.12. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне право обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпроп. юрид. ін-ту МВС України. - 2000. - № 2.-– С. 140-149.

3.13. Янович Ю.П. Захисник на попередньому слідстві: лекція / Ю.П. Янович. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1995. - 32 с.

 

4. Інші джерела:

Періодичні видання:

4.1. Адвокат.

4.2. Вісник Академії прокуратури України.

4.3. Вісник Верховного Суду України.

4.4. Вісник Конституційного Суду України.

4.5. Вісник прокуратури.

4.6. Влада. Людина. Закон.

4.7. Держава і право.

4.8. Офіційний вісник України.

4.9. Підприємництво, господарство і право.

4.10. Право і практика.

4.11. Право і суспільство.

4.12. Право України.

5. Інтернет-ресурси:

 

5.1. Офіційний cайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua

5.2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua

5.3. Офіційний cайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua

5.4. Офіційний сайт представництва Президента України: www.prezident.gov.ua

5.5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: www.gdo.kiev.ua

5.6. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: www.vru.gov.ua

5.7. Газета "Урядовий кур'єр": www.ukcc.com.ua

5.8. Газета "Юридична практика": www.practix.com

5.9. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: www.dduvs.dp.ua

5.10. Академія правових наук України: www.aprnu.kharkiv.org

5.11. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка: www.lawschool.lviv.ua

5.12. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій: www.ariu.berdyansk.net

5.13. Юридичний факультет Київського національного економічного університету: www.uf-kneu.kiev.ua

5.14. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх справ: www.naiau.kiev.ua

5.15. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: www.osvita.org.ua

5.16. Бібліотека національного університету державної податкової служби України: www.library.ufei.ukrsat.com

5.17. Юридичний факультет Запорізького державного університету: www.lib.profi.net.ua

5.18. Вісник податкової служби України: www.visnuk.com.ua

5.19. Вiсник державної служби України: www.guds.gov.ua

5.20. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE": www.liga.kiev.ua

5.21. Юридичний сайт "ЮРИСТ": www.urist.com.ua

5.22. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

5.23. Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

5.24. Бібліотека ім. Лесі Українки: www.lucl.lucl.kiev.ua

5.25. Бібліотека Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua/library

5.26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: www.korolenko.kharkov.com

5.27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки:

www.libr.rv.ua

5.28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва: www.library.vinnitsa.com

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.