Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шкала оцінювання: національна. Результати складання іспитів оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”-(5)Результати складання іспитів оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”-(5), “добре”-(4), “задовільно”-(3), “незадовільно”-(2).

“Відмінно” -ставиться, якщо слухач глибоко, в повному обсязі та твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білету, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літературних джерел, вміння самостійно аналізувати та тлумачити правові норми і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не припускаючись помилок.

“Добре” -ставиться, якщо слухач твердо знає програмний матеріал, має навички аналізу та тлумачення правових норм, логічно відповідає на поставлені питання, не припускаючись суттєвих помилок.

“Задовільно” -ставиться, якщо слухач засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

“Незадовільно” -виставляється, якщо слухач не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування правових норм, які забезпечували б вирішення проблем захисту прав і свобод людини та інших професійних завдань.

Повторне складання екзамену допускається у відповідності з нормативними актами Міністерства освіти і науки України

12. Питання та завдання для підготовки до підсумкового

Контролю

1. Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі України.

2. Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист.

3. Підозрюваний (обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий) як представник сторони захисту, його права та обов’язки.

4. Право підозрюваного (обвинуваченого) мати захисника і побачення з ним до першого допиту.

5. Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження їх повноважень. Порядок допуску захисника до участі в кримінальній справі.

6. Право на вибір захисника. Обов’язкова участь захисника.

7. Відмова від захисника і його заміна. Порядок запрошення і призначення захисника.

8. Права і обов’язки захисника. Оплата праці захисника.

9. Обставини, що виключають участь у справі захисника.

10. Усунення захисника від участі у справі. Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання своїх обов’язків.

11. Зустріч захисника з підозрюваним (обвинуваченим), з’ясування обставин справи і підготовка плану захисту.

12. Пошук слідчих помилок і тактика їх використання захисником на досудовому розслідуванні.

13. Заборона допитувати захисника як свідка про обставини, що стали йому відомі при виконанні ним обов’язків по захисту. Нерозголошення захисником даних досудового розслідування без дозволу слідчого.

14. Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання під час досудового розслідування.

15. Участь сторони захисту в доказуванні під час досудового розслідування.

16. Показання підозрюваного як засіб захисту.

17. Роль захисника при допиті підозрюваного та при виконанні інших слідчих (розшукових) дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника.

18. Використання стороною захисту технічних засобів при проведенні процесуальних дій, в яких вони беруть участь, а також при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

19. Право захисника на участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, виконуваних без підозрюваного.

20. Права підозрюваного, його захисника при призначенні і проведенні експертизи.

21. Самостійне залучення стороною захисту експертів на договірних умовах для проведення експертизи (у тому числі обов’язкової).

22. Залучення експерта слідчим суддею за клопотанням сторони захисту. Отримання зразків для експертизи за рішенням слідчого судді.

23. Особливості захисту при примусовому залученні особи для проведення медичної або психіатричної експертизи.

24. Збирання даних, що характеризують підозрюваного, як засіб захисту.

25. Строки і порядок повідомлення підозрюваного та його захисника про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими були тимчасово обмежені конституційні права підозрюваного.

26. Оскарження стороною захисту рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

27. Захист при повідомленні про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Порядок вручення письмового повідомлення про підозру.

28. Повідомлення підозрюваному про його права та їх роз’яснення.

29. Участь захисника при повідомленні про підозру, допиті підозрюваного. Обов’язкова участь захисника при повідомленні про підозру та допиті підозрюваного.

30. Захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

31. Участь сторони захисту при вирішенні слідчим суддею (судом) питання про накладення грошового стягнення, тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешт майна.

32. Захист при застосуванні запобіжних заходів особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під вартою.

33. Ознайомлення з матеріалами, яким обґрунтовується застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу. Підготовка сторони заходу до участі в розгляді слідчим суддею клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу.

34. Участь сторони захисту при вирішенні питання про обрання підозрюваному запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, тримання під вартою; продовження строків цих запобіжних заходів.

35. Строки і порядок оскарження стороною захисту ухвали слідчого судді про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту і тримання під вартою, продовження строків цих запобіжних заходів.

45. Клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу.

46. Підстави і порядок затримання особи уповноваженою службовою особою. Оскарження стороною захисту обґрунтованості затримання підозрюваного.

47. Строки і порядок оскарження підозрюваним (обвинуваченим) та його захисником рішення слідчого, прокурора або суду про закриття кримінального провадження.

48. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Права підозрюваного (обвинуваченого), його захисника при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

49. Відкриття матеріалів підозрюваному при зверненні до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

50. Оголошення підозрюваному про закінчення досудового розслідування і пред’явлення йому матеріалів кримінального провадження.

51. Права підозрюваного та його захисника при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. Підтвердження стороною захисту факту надання їй доступу до матеріалів.

52. Обов’язок сторони захисту за запитом прокурора надати доступ до будь-яких речових доказів або їх частин, документів або їх копій, до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

53. Отримання підозрюваним та його захисником копії клопотання про продовження строку досудового розслідування. Подання стороною захисту письмових заперечень проти продовження строку досудового розслідування.

54. Дії сторони захисту при прийнятті прокурором рішення про розгляд обвинувального акта по кримінальних проступках у спрощеному провадженні.

55. Участь сторони захисту у підготовчому провадженні. Підготовка необхідних клопотань.

56. Право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи) після постановлення судом ухвали про призначення судового розгляду.

57. Права обвинуваченого (підсудного) та його захисника у судовому розгляді.

58. Участь у визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження.

59. Участь сторони захисту у допитах обвинуваченого (підсудного), свідків, потерпілого, експерта, пред’явленні для впізнання, огляді на місці, дослідженні речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, консультаціях та роз’ясненнях спеціалістів та інших судових діях. Заявлення клопотань про доповнення судового розгляду.

60. Сторона захисту у судових дебатах. Підготовка промови захисника та обвинуваченого (підсудного), їх структура і зміст. Репліки обвинуваченого (підсудного) та його захисника на виступи інших учасників судових дебатів.

61. Останнє слово обвинуваченого (підсудного) та його зміст.

62. Право обвинуваченого, захисника, його законного представника після проголошення вироку подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і надати на нього письмові зауваження.

63. Вручення копії вироку обвинуваченому. Звернення сторони захисту до суду про виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

64. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, порядок і строки апеляційного оскарження.

65. Вивчення стороною захисту вироку (ухвали) суду. Підготовка апеляції на вирок (ухвалу) суду, її зміст. Доповнення, зміна і відкликання апеляції.

66. Вивчення заперечень інших учасників на апеляцію сторони захисту. Ознайомлення із апеляцією інших учасників. Підготовка заперечень на апеляцію інших учасників.

67. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.

68. . Подача до апеляційного суду нових доказів. Участь представників сторони захисту у висловленні доводів та судових дебатах. Надання обвинуваченому останнього слова.

69. Випадки ухвалення апеляційним судом судового рішення за результатами письмового провадження.

70. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого за результатами апеляційного розгляду.

71. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку, порядок і строки касаційного оскарження.

72. Вивчення ухвали, вироку апеляційного суду та планування подальших дій. Підготовка касаційної скарги на судові рішення та її зміст.

73. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Вивчення касаційних скарг інших учасників, підготовка заперечень на них.

74. Випадки обов’язкового виклику засудженого в судове засідання для участі в касаційному розгляді. Висловлення стороною захисту своїх доводів під час касаційного розгляду.

75. Випадки ухвалення касаційним судом судового рішення за результатами письмового провадження.

76. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

77. Строк подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.

78. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Випадки повернення заяви заявнику Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

79. Заявлення клопотань стороною захисту під час розгляду справи Верховним Судом України. Надання пояснень стороною захисту по суті заявлених вимог. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

80. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за такими обставинами.

81. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами і порядок її подання. Відмова від заяви про перегляд такого судового рішення за такими обставинами та її наслідки.

82. Участь сторони захисту в суді під час перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Право на оскарження судового рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленимси обставинами.

83. Діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні на підставі угод. Ініціювання стороною захисту угоди про примирення з потерпілим, угоди з прокурором про визнання вини.

84. Підстави для укладення угоди з потерпілим про примирення, а з прокурором - про визнання винуватості. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди для підозрюваного чи обвинуваченого.

85. Обов’язкова участь сторони захисту під час підготовчого судового засідання або в ході судового провадження при розгляді щодо угоди. Права обвинуваченого при ухваленні рішення про затвердження угоди про визнання винуватості чи примирення. Наслідки невиконання угоди засудженим.

86. Діяльність сторони захисту в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Участь сторони захисту в доказуванні обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, з’ясуванні умов їх життя та виховання.

87. Підстави проведення комплексної психолого-психіатричної і психологічної експертизи неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.

88. Забезпечення участі законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей.

89. Особливості допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, застосування щодо нього запобіжного заходу.

90. Підстави і порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

91. Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

93. Участь сторони захисту у вирішенні питання при поміщення малолітнього у приймальник-розподільник для дітей, скасування чи продовження строку тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей.

94. Оскарження ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру до малолітньої особи. Підстави і порядок звернення стороною захисту з клопотанням про дострокове звільнення малолітнього від примусового заходу виховного характеру.

95. Діяльність сторони захисту під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

96. Участь сторони захисту в доказуванні обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у такому кримінальному провадженні.

97. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Участь захисника.

98. Застосування судом до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, запобіжних заходів.

99. Підстави для проведення амбулаторної або стаціонарної психіатричної експертизи. Участь сторони захисту у розгляді слідчим суддею (судом) клопотання про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

100. Оскарження ухвали слідчого судді про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні в апеляційному порядку.

101. Діяльність сторони захисту під час судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Участь особи, стосовно якої передбачається застосування цих заходів.

102. Участь сторони захисту при вирішенні питання про продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, відновлення кримінального провадження.

103. Оскарження ухвали суду про застосування чи відмову в застосуванні примусових заходів медичного характеру, продовження, зміну, припинення застосування примусових заходів медичного характеру або відмову у цьому застосуванні. .

104. Діяльність сторони захисту під час кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Права підозрюваного (обвинуваченого) та його захисника при ознайомленні з матеріалами такого кримінального провадження.

105. Порядок зберігання виписок підозрюваного, обвинуваченого та його захисника з матеріалів, що містять державну таємницю. Участь сторони захисту у призначенні і проведенні експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.