Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Суть категоричного імперативуМораль у канта носить характер імперативності.Поняття імперативності означає загальність і обов язковість вимог вільної усвідомленої моралі: «К.І. є ідея волі кожної істоти,як волі,що встановлює загальні закони»К.І. має у канта три форми вираження,він є безумовним моральним приписом в душі людини,виконання якого є необхідним,незалежно від того,чи в результаті цього людина має для себе користь чи ні,він являє собою регулятор морального життя людей.К.І. виступає як головне основоположення чистого практичного розуму,яке дане кожній людині до всякого морального досвіду.Обов язок є єдиним джерелом категоричного імперативу,єлиним мотивом підкорення людини категоричному імперативу,він надає вчинку морального х-ру.

 

Проблема свободи.

Людина є житель двох світів : чуттєво сприйманого, в якому він як чуттєва істота підлеглий законам природи, і умопостигаеамого, де він вільно підпорядковує себе закону розуму, тобто моральному закону. Принцип природного світу свідчить: ніяке явище не може бути причиною самого себе, воно завжди має свою причину в чомусь іншому (іншому явищі). Принцип світу свободи свідчить: розумна істота є мета сама по собі, до нього не можна відноситися лише як до засобу для чого - те іншого. Умопостигаемый світ Кант, таким чином, мислить як сукупність "розумних істот як речей самих по собі", як світ цільових причин, самосущих автономних осіб. Істота, здатна діяти відповідно до загальних, а не тільки егоїстичних цілей, є вільна істота. Свобода, по Канту, є незалежність від визначальних причин чуттєво сприйманого світу. Якщо у світі емпіричному, природному всяке явище обумовлене передуванням як своєю причиною, то у світі свободи розумна істота може "починати ряд", виходячи з поняття розуму, зовсім не будучи детермінованим природною необхідністю. Людську волю Кант називає автономною (самозаконной). Автономія волі полягає в тому, що вона визначається не зовнішніми причинами - будь то природна необхідність або навіть божественна воля, - а тим законом, який вона сама ставить над собою, визнаючи його вищим, тобто виключно внутрішнім законом розуму.Основне завд. Л.-виховати в собі ноуменальний характер, де б змогла керувати своїм життям.Щоб не відбулося зворотнє, людина наділена совістю-здатність до самоконтролю.Тому теза,що .якщо людина робить погано,то вона не знає як добре є помилковою.Адже із совістю домовитися неможливо.бо злий вчинок-це груз.

Мораль і релігія

Кант вважає, що релігія мусить бути моральною, тобто заснованою на моральності й визнавати самоцінність і самозаконність моральності Сподівання на абсолютно справедливого творця, що створює всеправедний потойбічний світопорядок, де чесноти і пороку остаточно вирішиться наприкінці кінців віддано належне, є необхідний постулат практичного розуму, якого моральність психологічно неможлива для таких людей. Однак у одній з своїх пізніх робіт “Релігія не більше лише розуму” Кант уточнює взаємозв'язок основі моралі й релігії. Сподівання на остаточне здійсненнявсесовершенного світопорядку, будучи психологічно необхідними наслідками морального умонастрої спотворюють чистоту морального мотиву. А сама мораль — її об'єктивні моральні закони — “не потребують ідеї про інше суть” з людини; “мораль вже не потребує релігії”. Інакше кажучи, моральність мусить бути виведено цілком самостійно й більше незалежно від релігії, вона, як стверджує Кант, “тяжіє сама собі”. Мораль має специфічні мотиви, несводимие до міркувань земного чи релігійного практицизму. Мораль скоріш загальний людський ніж божественний суд.

Від релігії мораль відрізняється істотно; звісно, Бог — це гарантія збіги щастя боргу (у світі іншому), але для Канта важливо, що моральний почуття цілком автономно, народжується ні з віри, а саме собою. У 60-ті роки Кант дійшов переконання, що у Бога слід вірити, але довести його існування важко, і може бути, вам і непотрібно; теоретичні і здійснювати релігійні принципи не збігаються з моральними.

Відповідно до Канту, є безліч хороших моральних чеснот, моральних почуттів, які можна навіть оцінити як шляхетні, бодай у власній буквальному розумінні де вони ставляться до справжнім чеснот. Наприклад, співпереживання чи доброзичливості прекрасні і, проте, сліпі і слабкі.

Теорія пізнання.

теорію пізнання Канта можна представити таким чином: існують речі самі по собі. Ці речі діють на органи чуття людини, породжують різноманітні відчуття. Такі відчуття упорядковуються доопытными формами чуттєвості - простором і часом, тобто розташовуються в традиційному вимірі і фіксуються як тривалість. На основі цих перетворень формуються сприйняття, які носять суб'єктивний і індивідуальний характер. Діяльність розуму на основі форм мислення - понять і категорій - надає цим сприйняттям загальний і необхідний характер. Таким чином, річ сама по собі через канали органів чуття, форми чуттєвості і розуму стала надбанням свідомості суб'єкта, "з'явилася йому", і він може робити про неї певні висновки. Речі, як вони існують у свідомості суб'єкта. Кант називав явищами. Людина, на думку Канта, може знати тільки явища. Які речі самі по собі, тобто які їх якості і властивості, їх взаємини поза свідомістю суб'єкта, людина не знає і знати не може. Він знає про речі тільки в тій формі, як вони дані його свідомості. Тому речі самі по собі для людини стають "речами в собі", непізнаними, нерозкритими.Кант вважав, що у людини немає засобу встановити зв'язок, зіставити "речі самі по собі" і явища. Звідси витікав висновок про обмеженість можливостей в пізнанні формами чуттєвості і розуму. Формам чуттєвості і розуму доступний тільки світ досвіду. Усе, що знаходиться за межами досвіду, - умопостигаемый світ - може бути доступний тільки розуму. Розум - це вища здатність суб'єкта, яка керує діяльністю розуму, ставить перед ним цілі. Розум оперує ідеями. Ідеї у Канта - це не надчуттєві суті, що мають реальне буття і що осягається за допомогою розуму (як уПлатона). Ідеї - це уявлення про мету, до якої прагне наше пізнання, про завдання, які воно перед собою ставить. Ідеї розуму виконують регулюючу функцію в пізнанні, спонукаючи розум до діяльності. Спонукуваний розумом, розум прагне до абсолютного знання і виходить за межі досвіду. Але його засоби - поняття і категорії - діють тільки в цих межах. Тому розум впадає в ілюзії, заплутується в протиріччях. Доказу положення про те, що ідеям розуму не може відповідати реальний предмет, що розум спирається на уявні ідеї, служить вчення Канта про антиномії розуму. Антиномії - це суперечливі взаємовиключні положення. Наприклад, якщо ми візьмемо ідею світу в цілому, то, виявляється можна довести справедливість двох що суперечать один одному тверджень : світ кінцевий, і світ нескінченний у просторі та часі. Антиномії мають місце там, де за допомогою кінцевого людського розуму намагаються робити ув'язнення не про світ досвіду, а про світ "речей самих по собі".

 

Філософія історії.

У 1784 році вийшла стаття «Ідея всезагальної історії у всесвітньо громадянському плані»,в якій основним були питання щодо дії законів в житті с-ва,та про те,що може бути випадковішим у долі людини,ніж шлюб?Окремі люди не думають про те,що переслідуючи власні цілі не рідко нерозумно і в ущерб іншим йдуть до цієї мети.В аг.ході історії можна побачити деяку аг.для людства розумну ціль.Прир.задатки л.розвиваються не в індивіді,а в роді людському.Індивід-смертний,рід-безсмертний.Причиною законоподібного порядку в людстві є антагонізм маж людьми(«необщительное общение»).Людина створює собі певне положення серед близьких,яких не може терпіти,але без яких не може обійтись.1ші кроки від варварства до к-ри.Природа краще знає,що буде благом для людського роду.Це веде до досягнення правового,всезаг-го с-ва.Членам цього с-ва буде дана величезна свобода,яка поєднується з повною свободою інших членів с-ва.Антагонізм у с-ві обмежать законами.Лише у такому с-ві,за таких умов можливий повний розвиток потенції,яка є у людській природі.За епохою правової свідомості повинна прийти епоха моралі.Людина-тварина,яка потребує повелителя.Кожний,наділений владою,буде цим завжди зловживати,якщо над ним не буде ніякого контролю(закону).

Про державу і право.

«Метафізика нравів» Канта завершує розробку окремих час­тин філософської системи. Перша частина роботи містить вчення про право, друга — про мораль. Головне для філософа — люди­на,її поведінка, вчинки. Він дійде висновку: практичний розумі свободна волялюдей виступають джереломморальних і правових законів.Задача моральної філософії поля­гає в тому, щоб, виходячи з розуму, вказати загальні правила поведінки, яким людина повинна слідувати..І. Кант переконаний, що в остаточному підсумку людина пра­гне до досягнення загального правового громадянського суспільст­ва,членам якого буде надана найбільша свобода, сумісна, од­нак, з повною свободою інших. Антагонізм у цьому суспільстві буде існувати, але його обмежать закони. Тільки за таких умов є можливим найбільш повний розвиток потен­цій, закладених у людській природі. Людина від природи во­лодіє свободою, волею,тому рівна з іншими і кож­ний індивід є для іншого абсолютною цінністю.. Отже, у своїй поведінці вона повинна ке­руватися веліннями морального закону. Закон цей апріорний і безумовний. Він гласить: роби так, щоб ти від­носився до людства й у своїй особі, і в особі будь-кого іншого як до мети і ніколи тільки як до засобу.Стати моральною особистістю людина здатна лише тоді, коли підійметься до розуміння своєї відповідальності перед іншими, перед людством

У «Метафізиці нравів» запропоновано і своєрідну трактовку природного права.На думку автора, єдине первісне право — сво­бода, з якої випливали такі невід´ємні властивості людей, як рівність, незалежність, право власності тощо. Але вони в при­родному стані нічим не забезпечені, крім фізичної сили індиві­да. Такий стан, де ніхто не гарантований від насильства, Кант називає неправовим.Зацікавленість всіх у тому, щоб знаходитися у правовому стані, приводить до «ідеї розуму» — суспільному договору,однієї, поєд­нуючій усіх волі, переходу в громадянський стан.Тепер правовий стан створює система законів — публічне, приватне право, кон­ституція. Таким чином, межею неправового і правового станів, служить ідея дого­вору.

Правовий стан забезпечує держава,що надає праву приму­сової сили. Держава, — це об´єднання великої кіль­кості людей, підлеглих правовим законам. Тутнайважливішою ознакою держави назване верховенство правових законів.У кожній державі, існує три влади: верховна влада в особізаконодавця,виконавчавлада в особі правителя і судовавлада, що присуджує кожному своє в особі судді. Законодавча влада може належати тільки об´єднаній волі народу.Він вважає: «Громадянський лад кожної держа­ви повинен бути республіканським». Він заснований, по-перше, на принципах свободи членів суспільства; по-друге, на залежно­сті усіх від єдиного законодавства; по-третє, на законі рівності усіх. Правовий стан громадянського суспільства не допускає пра­ва на обурення чи повстання. Проект майбутнього «вічного миру»Кант зв´язує з федераці­єю вільних держав(з республіканським ладом). Де буде союз рівноправних народів (але не держава народів). Його ідеї май­бутньої мирної спільності всіх народів Землі для встановлення загальних законів їх спілкування, про право громадянина сві­ту — також набагато випереджали свій час.

Таким чином, вчення Канта про право і державу було ство­рено з урахуванням наслідків і під безпосереднім враженням Фран­цузької революції.

Про революцію

«Розсудливість» і «істинний ентузіазм» відповідно є формами вираження прагматичного і морального імперативів поведінки людей: якщо перший зацікавлений тільки в успіху, вигоді, благополуччі і використовує для цього самі різні доступні засоби, то другий вимагає категорично виконувати вимоги розуму, не дивлячись ні на які небезпеки або втрати, бо тут йде мова не про ціну або про більшому або меншому благо, тут визнається гідність людської особистості, її внутрішня цінність, що має тільки розумоосяжний характер. У рукописному фрагменті 1794 до «Безперечно факультетів» ми знаходимо наступний вислів філософа: «Чому французька революція знаходить такі загальні оплески, завдяки яким вона не допускає шкоди, а (викликає) тільки ентузіазм». У рукописному спадщині Канта міститься дуже цікавий матеріал, що зачіпає його розуміння Французької революції саме як однієї з перших спроб цілого народу здобути свободу, тобто стати «зрілими» - «повнолітніми», скинути «кайдани» з власного розуму. При цьому звільнення від «кайданів» матиме насамперед моральне значення, так як тільки набуття людиною або народом свободи робить їх здатними до морального і правового поведінки. Саме тому Кант виявляє в революційних звершеннях французького народу прояви «моральних задатків людей». Так, в «Суперечці факультетів» революція характеризується, по-перше, правом народу прийняти кращу конституцію, по-друге, законною і моральною метою наполягати саме на республіканській конституції, що відкидає всяку агресивну війну.Таким чином, повстання, або революція, є справедливим, але не з політико-правової (прагматичної) точки зору, а з моральної, яка наказує практичним розумом і цілком узгоджується з кінцевим задумом природи. При цьому Кант стоїть і не на стороні деспотичної влади, і не на боці заколотників-революціонерів, так як, за його словами, «кожен з них порушує свій обов'язок по відношенню до іншого, який, у свою чергу, виступає проти нього з точно такими ж протиправними спонуканнями, то обидві сторони отримують по заслугах, якщо вони винищують один одного». Німецький філософ волає до тієї самої «державної мудрості» освіченого монарха або уряду, яка «порахує собі в обов'язок при теперішньому стані речей провести реформи, відповідні ідеалу публічного права», якщо ж у правителів виникає дефіцит здатності судження, то «буря революції» сама здійснить грунтовні перетворення в суспільстві.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.