Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ

Тема 1 Міжнародні норми в галузі охорони праці

Питання:

1. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

2. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй.

 

Завдання:

 

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.9-19].

2 Законспектувати основні положення питань.

3 Написати реферат або розробити електронну презентацію на тему: «Міжнародні норми в галузі охорони праці».

 

Студент повинен знати:

- міжнародне співробітництво в галузі охорони праці;

- основні напрямки співробітництва в галузі охорони праці.

 

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть основні напрямки співробітництва в галузі охорони праці.

2 Назвіть законодавчу основу Євросоюзу з питань охорони праці.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування;

- захист реферату або електронної презентації.


Тема 2 Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Питання:

1 Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

Завдання:

 

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.31-45].

2 Законспектувати основні положення питань.

Студент повинен знати:

- галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.


Тема 3 Система управління охороною праці в організації

 

Питання:

1 Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту.

2 Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

 

Завдання:

 

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.51-67].

2 Законспектувати основні положення питань.

 

Студент повинен знати:

- основні складові інтегрованої системи менеджменту;

- галузеві системи управління охороною праці;

- організаційну та функціональну структури СУОПГ.

 

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть основні складові інтегровані системи менеджменту.

2 Назвіть галузеві системи управління охороною праці.

3 Охарактеризуйте організаційну та функціональну структури СУОПГ.

 

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.

Тема 4 Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці

 

Питання:

1 Проведення державного нагляду за охороною праці.

2 Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

 

Завдання:

 

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.193-197].

2 Законспектувати основні положення питань.

 

Студент повинен знати:

- органи державного нагляду за охороною праці;

- права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду;

- види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть основні права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляд;

2 Назвіть види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.


Тема 5 Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

Питання:

1 Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

2 Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.69-88].

2 Законспектувати основні положення питань.

3 Виконати практичні завдання.

3.1 Середній рівень:написати реферат або розробити електронну презентацію на тему: «Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків».

3.2 Достатній рівень:визначити:

- розмір матеріальних збитків що завдає виробничий травматизм і профзахворювання підприємству;

- показник річних втрат, що зумовлені річним травматизмом і профзахворюванням підприємства;

- розмір збитків, яких зазнає підприємство від загальних захворювань працівників підприємства;

- показник річних втрат які зумовлені загальними захворюваннями працівників підприємства;

- узагальнений показник, який характеризує сумарні втрати підприємства від травматизму, профзахворювань та загальних захворювань працівників.

Річний фонд робочого часу – 220 діб, рентабельність продукції - 40%, середній розмір виплат за листком непрацездатності – 28 грн. інші показники для розрахунків за варіантами згідно номеру у журналі успішності групи (Додаток 1).

3.3 Високий рівень:дати відповіді на питання. Обґрунтувати їх з точки зору законодавства (парні номери у журналі успішності групи – варіант 1, непарні номери у журналі успішності групи – варіант 2).

Варіант1

Питання 1.Яким нормативним актом передбачено розслідування нещасного випадку, що стався з працівником під час прямування на підприємство, де він працює?

Питання 2.Чи вважається нещасний випадок, що стався на території підприємства в позаробочий час, пов’язаним з виробництвом, якщо посадова інструкція потерпілого передбачає право на безперешкодне і цілодобове відвідування робочих місць з власної ініціативи?

Варіант 2

Питання 1.Чи визнається пов’язаним з виробництвом нещасний випадок, що стався при виконанні трудових обов’язків з працівником у стані алкогольного сп’яніння?

Питання 2.Як діяти потерпілому, якщо він не згідний з висновками комісії по розслідуванню?

Студент повинен знати:

- особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;

- основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Студент повинен вміти:

- розраховувати коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму, показник частоти випадків захворювань, показник днів непрацездатності.

Запитання для самоконтролю:

1.Охарактеризувати розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.

2.Назвіть основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- усне опитування;

- перевірка практичних завдань;

- захист реферату або електронної презентації.


Тема 6 Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

 

Питання:

1 Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

2 Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду.

 

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.204-223].

2 Законспектувати основні положення питань.

 

Студент повинен знати:

- функції і повноваження страхових експертів з охорони праці;

- джерела фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть основні функції і повноваження страхових експертів з охорони праці.

2 Назвіть джерела фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.

 

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.
Тема 7 Виробнича санітарія в галузі

Питання:

1 Важкість праці, динамічні, статичні навантаження.

2 Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.92].

2 Законспектувати основні положення питань.

3 Виконати практичні завдання.

3.1 Середній рівень:написати реферат або розробити електронну презентацію на тему: «Напруженість праці» або «Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці».

3.2 Достатній рівень: відповісти на тести - варіант 1 – парні номери у тестах, варіант 2 – непарні номери у тестах (парні номери у журналі успішності групи – варіант 1, непарні номери у журналі успішності групи – варіант 2, (Додаток 4)).

3.3 Високий рівень:дати відповіді на питання. Обґрунтувати їх з точки зору законодавства (парні номери у журналі успішності групи – варіант 1, непарні номери у журналі успішності групи – варіант 2).

Варіант 1

Питання 1.Чи може роботодавець замість спеціального одягу і спеціального взуття видати працівникові відповідну грошову суму?

Питання 2.Інструктажі з питань охорони праці Хто має організовувати навчання з охорони праці на підприємстві та кого зі співробітників можна звільнити від повторних інструктажів? Чи має право працівник відмовитися від проходження медогляду?

Варіант 2

Питання 1.Скажіть будь-ласка, чи мають право компенсувати працівникам, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, молоко грошима, якщо немає можливості придбати молоко та немає умов для його доставки, зберігання на підприємстві. При цьому у працівників не роз’їзний характер праці. Якщо так, то за якою вартістю необхідно його компенсувати?

Питання 2.Якими нормативними документами слід керуватися під час видачі безкоштовно мила працівникам, які виконують роботи, пов'язані із забрудненням, та в якій кількості воно видається?

Студент повинен знати:

- фізіологічні особливості різних видів діяльності;

- заходи щодо зменшення монотонності праці.

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть в чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності.

2 Назвіть заходи щодо зменшення монотонності праці.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- перевірка практичних завдань;

- захист реферату або електронної презентації.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ І ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ГАЛУЗІ

Тема 8 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

Питання:

 

1 Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

 

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.3 с.189-192].

2 Законспектувати основні положення питання.

3 Написати реферат або розробити електронну презентацію на тему: «Безпека виробничого устаткування та процесів у галузі».

 

Студент повинен знати:

- заходи щодо забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів;

- заходи щодо забезпечення безпеки автоматизованих систем управляння;

- заходи щодо забезпечення безпеки систем сигналізації і зв’язку.

 

Запитання для самоконтролю:

1 Назвіть заходи щодо забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування;

- захист реферату або електронної презентації.
Тема 9 Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

 

Питання:

 

1 Державний пожежний нагляд.

2 Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

 

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.185. Л.3 с.297].

2 Законспектувати основні положення питання.

 

Студент повинен знати:

 

- органи що здійснюють державний пожежний нагляд;

- повноваження і права органів державного пожежного нагляду.

 

Запитання для самоконтролю:

1 Які органи здійснюють державний пожежний нагляд?

2 Назвіть функції і права органів державного пожежного нагляду.

 

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.


Тема 10 Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

 

Питання:

 

1 Аналіз професійного та виробничого ризиків.

 

Завдання:

1 Прочитати текст підручника [Л.2 с.140-144].

2 Законспектувати основні положення питання.

 

Студент повинен знати:

 

- методи аналізу професійного та виробничого ризиків.

 

Запитання для самоконтролю:

 

1 Назвіть методи аналізу професійного та виробничого ризиків.

2 Назвіть формули показників частоти та тяжкості травматизму.

 

Форма контролю самостійного вивчення теми:

- перевірка конспектів;

- усне опитування.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.