Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ШТРАФУ№ п/п Чинники (обставини)
1. Ступінь обмеження конкуренції на конкретному ринку
2. Розмір незаконно одержаного прибутку
3. Наявність і розмір збитків, заподіяних порушенням конкурентного законодавства внаслідок неправомірних дій відповідача або їх відсутність
4. Повторність здійснення порушення — здійснення порушень суб´єктом господарювання після притя­гання його до відповідальності за раніше вчинені порушення
5. Тривалість здійснення порушення, яке визначається роками, місяцями, днями
6. Вчинення суб´єктом господарювання послідовно декількох порушень конкурентного законодавства, вчинення одночасно декількох порушень (зазначаєть­ся кількість)
7. Поведінка суб´єкта господарювання після виявлення ознак порушення: — визнання (невизнання) факту порушення; — припинення (продовження) порушення до прийнят­тя рішення про початок розслідування справи або перед прийняттям рішення у справі; — добровільне відшкодування (невідшкодування) потерпілим збитків; — співробітництво з органами Комітету, сприяння розслідуванню, створення перешкод
8. Фінансове становище відповідача (зазначається конкретне становище)

Окремо в поданні зазначається розмір виручки, а також, як правило, пропозиції щодо розміру штрафу, який запи­сується цифрами і словами (із зазначенням співвідношен­ня розміру штрафу до виручки підприємця (у відсотках) або до кількості неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян, якщо розрахунок виручки підприємця неможливий або виручка відсутня).

Копії подання з попередніми висновками (або витя­гами з них, які не містять інформації з обмеженим дос­тупом, а також визначеною відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розго­лошення якої може завдати збитку інтересам інших осіб, що беруть участь в справі, або перешкодити подальшо­му розгляду справи) не більше ніж за десять днів до прийняття рішення у справі відсилаються сторонам і третім особам.

Рішення може бути прийнято раніше, якщо від сторін і третіх осіб, яким було надіслано подання, одержана відповідь.

Про день, час і місце розгляду справи особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за п´ять днів.

Розгляд справи може бути зупинений за власною ініціа­тивою відповідного органу Комітету або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Ко­мітету, судом, господарським судом пов´язаної з цією спра­вою іншої справи або до прийняття рішення державним органом щодо пов´язаного з ним іншого питання. Про зу­пинення розгляду справи та її відновлення приймається розпорядження.

При доказі вчинення порушення залежно від обставин у справі може бути прийнято одне або декілька рішень відпо­відно до ст. 48 Закону про захист економічної конкуренції (див. Опис справ).

У процесі розгляду справи органи Комітету щодо пода­ної суб´єктом господарювання заяви про вжиття заходів для попередження негативних наслідків можуть ухвалити по­переднє рішення у справі про заборону відповідачеві чини­ти певні дії, у тому числі про блокування цінних паперів, а також про обов´язкове вчинення певних дій, якщо їх обо­в´язкове здійснення є необхідним виходячи із законних прав і інтересів інших осіб. Однак у разі закриття справи у зв´язку з недоказаністю вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому особою, що подала заяву, збитків, заподіяних у зв´язку з прийнят­тям попереднього рішення.

У рішенні зазначаються результати розгляду справи по суті, наводяться мотиви рішення, відмічаються дії, які сто­рони повинні виконати або від яких утриматися, і термін виконання рішення.

При вирішенні питання про накладення штрафу в резо­лютивній частині рішення зазначається розмір штрафу.

Рішення у справі подається до виконання відповідно до ст. 56 Закону про захист економічної конкуренції.

Органи Комітету, які прийняли рішення, не мають пра­ва його відмінити або змінити. Вони мають право виправи­ти допущені в рішенні друкарські помилки або явні ариф­метичні помилки, роз´яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішен­ня, якщо з якого-небудь питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не ухвалено рішення Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо справа не підлягає розгляду в АМКУ, його територіальному відділенні; не встановлений відпові­дач або його місцезнаходження; відповідач — юридична особа ліквідована; вже розглянута або розглядається орга­нами АМКУ справа на тих же підставах стосовно того ж відповідача; не доведено вчинення порушення; є інші підстави, передбачені законом.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.