Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінар 1

Узагальнення знань із змістового модулю І «Стародавня історія України. Давньоруський період української історії»

 

Семінар 2

Узагальнення знань із змістового модулю ІІ «Литовсько-польська доба української історії. Козацько-гетьманська держава»

 

Семінар 3

Узагальнення знань із змістового модулю ІІІ «Україна у складі Російської та Австрійської імперій. Українська революція 1917-1921 рр.»

 

Семінар 4

Узагальнення знань із змістового модулю ІV «Українська РСР у складі СРСР»

 

Семінар 5

Узагальнення знань із змістового модулю V «Відродження незалежності України»

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

СЕМІНАР 1

 

Тема.Узагальнення знань із змістового модулю І «Стародавня історія України. Давньоруський період української історії».

Мета:систематизувати, узагальнити та проконтролювати знання із змістового модулю І «Стародавня історія України. Давньоруський період української історії».

 

План

 1. Періодизація історії України.
 2. Найдавніша історія України.
 3. Утворення і розвиток держави Київська Русь.

 

Вимоги до знань та умінь студентів із змістового модулю І «Стародавня історія України. Давньоруський період української історії»:

повинні знати:становище українських земель в епоху палеоліту, мезоліту; розселення первісних людей; ознаки неолітичної революції; пам’ятки трипільської культури; мідний вік та епоху бронзи; залізний вік: формування цивілізованого суспільства; гіпотези щодо виникнення найдавніших держав на території України; етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами; особливості античної цивілізації Північного Причорномор’я; історію східних слов’ян на території України; передумови утворення держави у східних слов’ян; археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов’янських племен; концепції походження держави Київська Русь та її назви; основні етапи розвитку Київської Русі; зовнішню і внутрішню політику київських князів Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого; причини і етапи феодальної роздробленості.

повинні уміти:аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору.

Методичні рекомендації по підготовці до семінару 1

Готуючись до цього семінару, необхідно, перш за все, ознайомитися з програмою змістового модулю, його змістом. Наступним кроком в підготовці до семінару є підбір рекомендованої літератури, за допомогою якої необхідно повторити всі теми змістового модулю. При повторенні матеріалу рекомендується робити нотатки, виділяючи головні поняття, які входять в цей змістовий модуль. Для найбільш повної та ґрунтовної відповіді на питання семінарського заняття необхідно обов’язково прочитати уважно текст підручника. Лише після цього приступати до опанування додаткової літератури.

Відповідь на перше питання повинна містити знання щодо концепцій періодизації історії України. Від огляду концепцій періодизації історії України можна переходити до характеристики найдавнішої історії України. Відповідь на третє питання семінару пов’язана безпосередньо із етапами розвитку держави Київська Русь.

 

Щоб ретельно підготуватися до семінару, студенту необхідно дати письмові відповіді на наступні питання:

 1. Визначити проблеми періодизації курсу, схарактеризувати вплив природно-географічних факторів на розвиток України.
 2. У вигляді хронологічної таблиці надати періодизацію найдавнішого розвитку в історії України.
 3. Встановити етнокультурні зв’язки скіфів та сарматів із слов’янами.
 4. Схарактеризувати передумови утворення держави у східних слов’ян.
 5. Скластиполітичний портрет одного з князів Київської Русі.
 6. У вигляді схеми надати основні етапи розвитку держави.
 7. Проаналізувати основні етапи економічного розвитку Київської Русі.
 8. Визначити власні погляди на християнізацію Русі.
 9. У вигляді схеми надати етапи феодальної роздробленості.
 10. Порівняти різні точки зору на проблеми формування народності у Руській державі.
 11. Описати на вибір будь-які дві пам’ятки культури цього періоду.
 12. Визначити хронологію і послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя Галицько-Волинської держави.
 13. Скласти історичні портрети князів Галицько-Волинської держави.
 14. Схарактеризувати причини занепаду Галицько-Волинської держави.
 15. Проаналізувати зовнішню і внутрішню політику галицько-волинських князів і дати їм власну оцінку.

 

СЕМІНАР 2

 

Тема.Узагальнення знань із змістового модулю ІІ «Литовсько-польська доба української історії. Козацько-гетьманська держава».

Мета:систематизувати, узагальнити та проконтролювати знання із змістового модулю ІІ «Литовсько-польська доба української історії. Козацько-гетьманська держава».

План

 1. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII ст.).
 2. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави.
 3. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII – XVIIІ ст.

 

Вимоги до знань та умінь студентівіз змістового модулю ІІ «Литовсько-польська доба української історії. Козацько-гетьманська держава»:

повинні знати:процесзавоювання Галицько-Волинського князівства Польщею; передумови польсько-литовської інтеграції; причини включення українських земель до складу Литовської держави; причинно-наслідкові умови що привели до утворення Речі Посполитої і включення українських земель до складу Польщі; причини, що привели до утворення українського козацтва; основні етапи розвитку козацької держави; причини поразки козацьких повстань; причини і хронологію подій Визвольної війни середини XVII ст.; події відновлення української державності; основні факти, що привели до підписання Переяславської угоди і перехід України під протекторат Москви; основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики України у 1657-1663 р.; політичні портрети видатних діячів періоду Визвольної війни; історичне значення Визвольної війни українського народу; становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького; зародження буржуазних відносин в Україні в XVII ст. і зовнішньополітичні зв’язки України у ІІ половині XVII ст. – на початку XVIIІ ст.; причини, що привели до занепаду феодальної системи господарювання; основні причини, що привели до поділу України на Лівобережну і Правобережну; політичні портрети І.Мазепи, П.Орлика, О.Розумовського; становище українських земель під владою Російської імперії і Речі Посполитої у кінці XVII-XVIIІ ст.; політичне життя в Україні в другій половині XVIIІ століття.

повинні уміти:аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору.

 

Методичні рекомендації по підготовці до семінару 2

Готуючись до цього семінару, необхідно, перш за все, ознайомитися із змістом змістового модулю. Наступним кроком в підготовці до семінару є підбір рекомендованої літератури, за допомогою якої необхідно повторити всі теми змістового модулю. При повторенні матеріалу рекомендується робити нотатки, виділяючи головні поняття, які входять в цей змістовий модуль.

Для відповіді на перше питання необхідно, спираючись на картута інші джерела інформації, схарактеризуватипроцесзавоювання Галицько-Волинського князівства Польщею; передумови польсько-литовської інтеграції; причини включення українських земель до складу Литовської держави; причинно-наслідкові умови що привели до утворення Речі Посполитої і включення українських земель до складу Польщі.

При відповіді на друге питання неодмінно показати основні етапи Визвольної війни українського народу середини XVII ст. і, як висновок, порівнятирізні точки зору щодо причин поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків.

Третє питання треба почати з характеристики соціально-економічного та політичного розвитку України в другій половині XVII – XVIIІ ст.

Як загальний висновок – вирішення проблемних питань.

 

Щоб ретельно підготуватися до семінару, студенту необхідно дати письмові відповіді на наступні питання:

 1. Визначити передумови польсько-литовської інтеграції.
 2. Обгрунтувати причини включення українських земель до складу Литовської держави.
 3. Висловити власну думку на розвиток України у складі Литовсько-Руської держави.
 4. Визначити причинно-наслідкові умови що привели до утворення Речі Посполитої і включення українських земель у складі Польщі.
 5. У вигляді схеми надати причини, що привели до утворення українського козацтва, та охарактеризувати їх.
 6. У вигляді схеми показати основні етапи розвитку козацької держави.
 7. Назватипричини поразки козацьких повстань.
 8. Визначитипричини Визвольної війни середини XVII ст.
 9. У вигляді таблиці надати хронологію подій Визвольної війни середини
  XVII ст.
 10. Визначити події відновлення української державності.
 11. Узагальнити основні факти, що привели до підписання Переяславської угоди і перехід України під протекторат Москви.
 12. Схарактеризувати у вигляді таблиці основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики України у 1657-1663 рр.
 13. Скласти політичні портрети видатних діячів періоду Визвольної війни (два на вибір).
 14. Визначити історичне значення Визвольної війни українського народу.
 15. Проаналізуватистановище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького.
 16. Схарактеризувати зародження буржуазних відносин в Україні в XVII ст. і зовнішньополітичні зв’язки України у ІІ половині XVII ст. на початок XVIIІ ст.
 17. Вказати причини, що привели до занепаду феодальної системи господарювання.
 18. Узагальнити основні причини, що привели до поділу України на Лівобережну і Правобережну.
 19. Скластиполітичні портрети І. Мазепи та П. Орлика.
 20. Висловити власну оцінку союзу І. Мазепи з Карлом ХІІ.
 21. У вигляді таблиці порівняти становище українських земель під владою Російської імперії і Речі Посполитої у кінці XVII - XVIIІ ст.
 22. Проаналізувати політичне життя в Україні в другій половині XVIIІст.

 

СЕМІНАР 3

 

Тема.Узагальнення знань із змістового модулю ІІІ «Україна у складі Російської та Австрійської імперій. Українська революція 1917-1921 рр».

Мета:систематизувати, узагальнити і проконтролювати знання із змістового модулю ІІІ «Україна у складі Російської та Австрійської імперій. Українська революція 1917-1920 рр».

 

План

 1. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у ХІХ ст.
 2. Україна на початку ХХ ст.
 3. Україна в роки Першої світової війни.
 4. Українська державність в 1917-1921 роках.

 

Вимоги до знань та умінь студентів із змістового модулю ІІІ «Україна у складі Російської та Австрійської імперій. Українська революція 1917-1921 рр»:

повинні знати: політичний, соціально-економічний розвиток українських земель у складі іноземних держав; закономірність зв’язків між процесами політичного розвитку України та зародженням національного відродження; закономірність процесів економічного розвитку і зародження національно-політичного руху в Україні; основні факти щодо проведення буржуазних реформ 60-70 років; прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.;геополітичні плани країн Антанти і Троїстого союзу щодо України; хронологічну послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.; причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань;внутрішню та зовнішню політику українських урядів; причини поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків.

повинні уміти:аналізувати і систематизувати історичний матеріал, оцінювати, пояснювати, порівнювати історичні події, процеси, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору.

 

Методичні рекомендації по підготовці до семінару 3

Готуючись до цього семінару, необхідно, перш за все, ознайомитися з програмою модулю, його змістом. Наступним кроком в підготовці до семінару є підбір рекомендованої літератури, за допомогою якої необхідно повторити всі теми змістового модулю. При повторенні матеріалу рекомендується робити нотатки, виділяючи головні поняття, які входять в цей змістовий модуль.

Для повної і ґрунтовної відповіді на семінарі необхідно обов'язково прочитати уважно текст підручника з цієї теми. Лише після цього приступати до опанування додаткової літератури.

Відповідь на перше питання повинна містити відомості про політичний, соціально-економічний розвиток українських земель у складі іноземних держав, закономірність зв’язків між процесами політичного розвитку України та зародженням національного відродження.

Відповідь на друге питання семінару треба побудувати на досконалому знанні соціально-економічного та політичного розвитку України на початку ХХ століття.

Відповідь на трете питання семінару необхідно розпочати з визначення хронологічної послідовності подій Першої світової війни, початкового її періоду та основних етапів;спираючись на картута інші джерела інформації, охарактеризуватигеополітичні плани воюючих країн щодо України,описатиголовні події Першої світової війни. По закінченні треба визначити трагедію українського народу у Першій світовій війні.

При відповіді на четверте питання треба основну увагу звернути на причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань, причини поразки Української революції.

 

Щоб ретельно підготуватися до семінару, студенту необхідно письмово дати відповіді на наступні питання:

1. У вигляді таблиці схарактеризувати політичний та соціально-економічний розвиток українських земель у складі іноземних держав у першій половині ХІХ ст.

2. Довести закономірність зв’язків між процесами політичного розвитку України та зародженням національного відродження.

3. Який був вплив зовнішнього фактору на національне життя в Україні.

4. У вигляді таблиці схарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині ХІХ ст.

5. Проаналізувати політично-адміністративний статус західноукраїнських земель.

6. Узагальнити основні факти щодо проведення буржуазних реформ 60-70 років.

7. Проаналізувати програми політичних партій і дати їм власну оцінку.

8. У вигляді схеми показати прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.

9. Узагальнитиосновні факти щодо проведення столипінської аграрної реформи та сформулювати власну оцінку.

10. Довестизакономірність зв’язків між процесами формування індустріального суспільства та піднесенням національно-визвольного руху, формуванням національної свідомості і розвитком культури.

11. У вигляді таблиці надатихронологічну послідовність подій українського державності 1917-1921 рр.

12. Визначитипричинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань.

13. Проаналізуватизміст І, II,ІІІ, ІV Універсалів ЦР, визначити та у вигляді таблиці порівняти головні їх ідеї.

14. У вигляді таблиці порівняти державний устрій за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР.

15. Схарактеризуйтестосунки УЦР і Тимчасового уряду.

16. У вигляді таблиці порівняти внутрішню та зовнішню політику українських урядів.

17. Обгрунтувати власні погляди та оцінки щодо діяльності Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР.

18. Порівняти та оцінитирізні точки зору щодо причин поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків, обґрунтувати власну позицію з цього питання, написати історичне есе.

19. Скластиполітичні портрети видатних діячів Української революції 1917-1921 рр.

 

СЕМІНАР 4

 

Тема.Узагальнення знань із змістового модулю ІV «Українська РСР у складі СРСР».

Мета:систематизувати, узагальнити і проконтролювати знання із змістового модулю ІV «Українська РСР у складі СРСР».

 

План

 1. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.).
 2. Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 рр.). Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.
 3. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.).
 4. Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-х років).
 5. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.).
 6. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років ХХ ст.).

 

Вимоги до знань та умінь студентів із змістового модулю ІV «Українська РСР у складі СРСР»:

повинні знати: причини впровадження непу в Україні; економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу; перехід до форсованої індустріалізації та суцільної колективізації; причини та наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні; політичний, економічний та соціальний розвиток західноукраїнських земель у 1921-1939 роках; становище України у роки Другої світової війни; адміністративно-територіальні зміни після Другої світової війни; особливості відбудовчих процесів у господарстві; відновлення політики радянізації в західних областях України; придушення визвольного руху 1944-1954 рр.; основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60-80-х роках XX століття; внутрішньополітичне становище України у другій половині 60 – першій половині 80-х років XX століття;основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства; спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX століття.

повинні уміти: аналізувати і систематизувати історичний матеріал, оцінювати, пояснювати, порівнювати історичні події, процеси, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору.

Методичні рекомендації по підготовці до семінару 4

Готуючись до цього семінару, необхідно, перш за все, ознайомитися з програмою змістового модулю, його змістом. Наступним кроком в підготовці до семінару є підбір рекомендованої літератури, за допомогою якої необхідно повторити всі теми змістового модулю. При повторенні матеріалу рекомендується робити нотатки, виділяючи головні поняття, які входять в цей змістовий модуль.

Для повної і ґрунтовної відповіді на семінарі необхідно обов'язково прочитати уважно текст підручника з цієї теми. Лише після цього приступати до опанування додаткової літератури.

Відповідь на перше питання повинна містити відомості про суть, основні заходи, результати нової економічної політики в УРСР. Також треба визначити причини згортання НЕПу. Готуючи питання можна використовувати із запропонованої літератури посібники №1, №4.

Відповідь на друге питання семінару треба побудувати на досконалому знанні основних етапів закріплення Радянської влади в Україні. Необхідно розвивати вміння висловлювати власні думки, давати оцінки історичним постатям, їх вчинкам, звернути увагу на особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у міжвоєнний період, а саме, на діяльність ОУН-УПА.

Відповідь на третє питання семінару необхідно розпочати з визначення хронологічної послідовності подій Другої світової війни, початкового її періоду та основних етапів; спираючись на карту та інші джерела інформації, охарактеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, описати головні події Другої світової війни; скласти характеристики українських військових діячів періоду війни; оцінити внесок України у перемогу антигітлерівської коаліції.

В четвертому питанні слід визначити умови й особливості післявоєнного періоду в Україні, розповісти про життя населення західних областей в умовах опору радянській владі, порівняти першу та другу хвилі радянізації західних областей, схарактеризувати протистояння радянської влади та визвольного руху в західних областях України.

При відповіді на п’яте питання слід звернути увагу на особливості розвитку України в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-
1964 рр.), визначити причини обмеженого характеру десталінізації.

В останньому питанні потрібно надати характеристику внутрішньополітичного та соціально-економічного становища України у другій половині 60 – першій половині 80--х років XX ст., потім порівняти реформи часів М. Хрущова з реформами другої половини 60-х років XX ст., визначаючи їх причини та наслідки.

 

Щоб ретельно підготуватися до семінару, студенту необхідно письмово дати відповіді на наступні питання:

 1. У вигляді хронологічної таблиці визначатихронологічну послідовність головних подій цього періоду.
 2. Проаналізувати та узагальнитифакти щодо входження України до складу СРСР та обґрунтовувативласну позицію з цього питання, викластиїї у формі історичного есе.
 3. Узагальнити основні факти щодо НЕПу в Україні та сформулювати власну оцінку цієї політики.
 4. Визначити сутність політики українізації, зіставити різні точки зору щодо її оцінки.
 5. Визначити сутність політики колективізації, розкуркулювання.
 6. Узагальнити основні факти голодомору в Україні та сформулювати власну оцінку цих подій.
 7. У виглядітаблиці порівнятиявища і процеси економічного розвитку, суспільного та повсякденного життя на західноукраїнських землях із проявами суспільного та повсякденного життя в УРСР за часів НЕПу та закріплення радянської влади.
 8. Визначити причини та наслідки важливих подій і явищ політичного, соціального та культурного життя західноукраїнських земель, причини створення УВО та ОУН.
 9. Спираючись на картута інші джерела інформації, схарактеризуватигеополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, порівнятиставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях.
 10. У вигляді таблиці порівнятидіяльність національного та радянського антифашистських рухів, надатиїм власну оцінку.
 11. Оцінити внесок України у перемогу антигітлерівської коаліції.
 12. Визначити особливості післявоєнного періоду в Україні.
 13. Порівняти у вигляді таблиціпершу та другу хвилі радянізації західних областей.
 14. Визначити зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства на початку 60-х рр. ХХ століття.
 15. Доведіть, що процеси лібералізації та дисидентський рух вплинули на зростання національної самосвідомості.
 16. Визначити та пояснити поняття «застій», висловити власні судження щодо цього періоду життя України.
 17. Схарактеризувати та порівняти у вигляді таблиці основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60 – у 70-х роках
  XX ст.

 

 

СЕМІНАР 5

 

Тема.Узагальнення знань із змістового модулю V «Україна в умовах незалежності».

Мета:систематизувати, узагальнити і проконтролювати знання із змістового модулю V «Україна в умовах незалежності».

План

1. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985-
1991 рр.).

2. Україна в умовах незалежності.

Вимоги до знань та умінь студентів із змістового модулю V «Україна в умовах незалежності»:

повинні знати: внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України в 90-х роках XX – на початку XXI століття; основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;зміни в повсякденному житті та свідомості населення, їх взаємозв'язок з перетвореннями суспільного життя; етносоціальні та культурні процеси в Україні наприкінці XX – на початку XXI століття; хронологічну послідовність подій, пов'язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції; здобутки України в царині інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір; найважливіші особливості та прояви соціально-економічного й культурного життя, що відбувалися на території краю.

повинні уміти:аналізувати і систематизувати історичний матеріал, оцінювати, пояснювати, порівнювати історичні події, процеси, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору.

Методичні рекомендації по підготовці до семінару 5

Готуючись до цього семінару, необхідно, перш за все, ознайомитися з програмою блоку, його змістом. Наступним кроком в підготовці до семінару є підбір рекомендованої літератури, за допомогою якої необхідно повторити всі теми блоку. При повторенні матеріалу рекомендується робити нотатки, виділяючи головні поняття, які входять в цей блок.

Для повної і ґрунтовної відповіді на семінарі необхідно обов'язково прочитати уважно текст підручника з цієї теми. Лише після цього приступати до опанування додаткової літератури.

Відповідь на перше питання повинна містити інформацію про причини та наслідки розпаду Радянського Союзу.

Відповідь на друге питання семінару треба побудувати на досконалому знанні основних тенденцій розвитку економіки в другій половині 90-х років – на початку ХХІ століття. Треба звернути увагу на пошуки шляхів стабілізації економічного та політичного життя в Україні на початку ХХІ століття., особливості державотворчих процесів, процесів розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Також необхідно розкрити основні тенденції розвитку культури в умовах незалежності.

У висновках треба визначити місце України в сучасному багатокультурному світі, висвітлити проблеми інтеграції України в світовий інформаційний, гуманітарний та культурний простір.

 

Щоб ретельно підготуватися до семінару, студенту необхідно письмово дати відповідь на наступні питання:

 1. У вигляді хронологічної таблиці визначитихронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави.
 2. Схарактеризувативнутрішньополітичне та соціально-економічне становище України в 90-х роках XX – на початку XXI століття, зіставити різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та дати їм власну оцінку.
 3. Визначити та характеризуватиосновні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції.
 4. Визначити і схарактеризуватиосновні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду.
 5. У вигляді таблиці порівняти ідеї та цінності, характерні для радянської культури, з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українського суспільства.
 6. Визначитихронологічну послідовність подій, пов'язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.
 7. Зіставити різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та висловити власні судження.
 8. Описатиздобутки України в царині інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір.

ВИСНОВКИ

 

Семінар – це основний вид занять для поглиблення і закріплення знань, формування переконань та розвитку особистості студента. Добре підготовлений і проведений семінар виконує свої основні функції – пізнавальну і виховну. Він також має допоміжну функцію – контрольну, яка дає змогу оцінити рівень опанування студентами програмного матеріалу, внести в дидактичний процес певні корективи.

Ці методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять конкретизують завдання студентам, допомагають зорієнтуватися в необхідній літературі, дають уявлення про структуру навчальної дисципліни «Історія України» і висувають вимоги до знань та умінь студентів на кожне семінарське заняття, що сприяє логічно послідовному вивченню даної дисципліни.

Плани семінарських занять орієнтують студентів на реалізацію мети цих занять і дають рекомендації по алгоритму підготовки до занять такого типу.

 

 


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Історія України. Ч. І (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г. – К.: Генеза, 2010.

2. Історія України (підручник), 11 кл., Турченко Ф.Г. та ін. – К.: Генеза, 2010.

3. Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. – Львів: Світ, 2010.

4. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1990.

5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.