Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬГСЕ.01.01 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

для студентів денної форми навчання

 

напряму підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

спеціальності 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Лисичанськ – 2013

Державний вищий навчальний заклад

«Лисичанський нафтохімічний технікум»

 

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

 

 

ГСЕ.01.01 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

для студентів денної форми навчання

 

напряму підготовки 051301 «Хімічна технологія»

 

спеціальності 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

Лисичанськ – 2013


ГСЕ.01.01. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 051301 «Хімічна технологія» спеціальністю 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

 

 

Розробник: Кириченко С.В., викладач вищої категорії

 

 

Розглянуто та рекомендовано до використання на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

«____» __________ 2013 року, протокол №____

Голова циклової комісії _______________ С.В.Кириченко

 

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП 5

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ 6

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 8

3 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 9

4 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ 10

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ВИСНОВКИ 26

ЛІТЕРАТУРА 27


ВСТУП

 

Сучасна освіта прагне, в першу чергу, побудови особистісного світу знань, бо саме він приведе молоду людину в майбутньому до творчої самореалізації в суспільстві. Слід зазначити, що знання в такому контексті не є простим засвоєнням інформації, а виступає засобом для набуття необхідної компетентності, містком для продовження навчання та поштовхом до самоосвіти. Тому мета історії України як навчальної дисципліни полягає передусім у формуванні історичних знань та розвитку історичного мислення студентів; виробленні у них навичок самоосвіти, прагнення й уміння орієнтуватися в інтелектуальному полі суспільства; вихованні студентів як свідомих та активних громадян. Студенти мають розуміти природу і сутність наукових історичних знань, критично сприймати інтерпретації історичного процесу, бути здатними дати його власне бачення та аргументоване тлумачення.

Для систематизації, узагальнення і контролю перелічених уявлень робочою програмою навчальної дисципліни передбачено проведення семінарських занять. Семінарське заняття (семінар) – це форма навчального заняття, що передбачає самостійне, переважно в позааудиторний час, здобуття знань студентами з використанням різноманітних джерел і наступним колективним обговоренням та контролем в аудиторії наслідків цієї роботи.

В курсі «Історія України» для студентів ІІ курсу спеціальності 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів» передбачено п’ять семінарських занять. З метою якісної підготовки студентів до цих занять і розроблено ці методичні рекомендації.

 


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Програма курсу «Історія України» розрахована на 54 години, складається з п’яти основних змістових модулів:

Змістовий модуль І Стародавня історія України. Давньоруський період української історії.

Змістовий модуль ІІ Литовсько-польська доба української історії. Козацько-гетьманська держава.

Змістовий модуль ІІІ Україна у складі Російської та Австрійської імперій. Українська революція 1917-1921 рр.

Змістовий модуль ІV Українська РСР у складі СРСР.

Змістовий модуль V Відродження незалежності України.

Студенти вивчають курс «Історія України» на 17 аудиторних заняттях та самостійно, протягом 20 годин, використовуючи рекомендовану літературу.

Вивчення курсу «Історія України» крім лекційних занять супроводжується семінарськими заняттями. Для забезпечення постійного характеру засвоєння знань впроваджено поточний контроль (проблемні запитання та завдання), який здійснюється на семінарських заняттях.

При підготовці до семінару студентам рекомендується, в першу чергу, використовувати підручники:

  1. Історія України (підручник для ВНЗ), колектив авторів, кер. Зайцев Ю.Д. – Львів: Світ, 2003.
  2. Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. - Львів: Світ, 2010.
  3. Історія України (навчальний посібник), Гусєв В.І. - К.: Грамота, 2009.

В цих підручниках добре і повно розкрито зміст тем програми курсу.

Також рекомендується користуватися додатковою навчальною літературою, інформаційними ресурсами, історичними атласами, матеріалами засобів масової інформації – газет, часописів.


Вивчення курсу повинне супроводжуватися також знайомством з першоджерелами: книгами відомих істориків: М.Грушевського, Н.Полонської-Василенко, О.Субтельного та ін. При підготовці до семінарських занять студентам рекомендується виконати всі завдання самостійної роботи і повторити вивчені теми змістового модулю не лише за допомогою конспекту, але і за рекомендованою літературою. Для орієнтування студентів в об’ємах та змісті кожного із змістових модулів, з яких проводяться семінари, в методичних рекомендаціях подано програму навчальної дисципліни «Історія України».

Особливу увагу при підготовці до семінарських занять необхідно звернути на основні теоретичні положення історичної науки, основні терміни, поняття, історичні факти, події, процеси. На семінарських заняттях студенти повинні продемонструвати вміння орієнтуватися в історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати власну думку.

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Історія України (підручник для ВНЗ), колектив авторів, кер. Зайцев Ю.Д. – Львів: Світ, 2003.
  2. Історія України, Мицик Ю.А. – К.: Генеза, 2008.
  3. Історія України, Бойко О.Д. – К.: Генеза, 2004.
  4. Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. - Львів: Світ, 2010.
  5. Історія України (навчальний посібник), Гусєв В.І. - К.: Грамота, 2009.
  6. Історія України (навчальний комплект), 11 кл., Рубльов С. - К.: Дієз-продукт, 2004.
  7. Збірник тренувальних тестів з історії України. Власов В.С., Пометун О.І., Фрейман Г.О. - К.: Генеза, 2008.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.