Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Метод і експериментальна установкаНа тіло, яке рухається у в'язкій рідині, діє сила опору (сила внут­рішнього тертя), яка залежить від багатьох факторів: в'язкості ріди­ни, форми тіла, характеру обтікання тощо. Стоксом була точно розв'язана задача про ламінарне Обтікання кульки безмежною ріди­ною. У цьому разі сила опору

,

де — коефіцієнт внутрішньоготертя рідини; — радіус кульки;

— швидкість кульки. Розглянемо падіння кульки у в'язкій рідині (рис.). На кульку,що падає, діють три сили:

 

1) сила тяжіння , де – густина матеріалу кульки; V – об'єм кульки.

2) архімедова виштовхувальна сила

де густина рідини;

3)сила внутрішнього тертя, яка залежить від швидкості і визначається формулою . Напрямки цих сил показано на рис. За основним рівнянням динаміки

Спочатку швидкість руху кульки зростає, та із зростанням швидкості сила опору також збільшується і настає такий момент, коли сила тяжіння зрівноважується сумою архімедової сили і сили внутрішнього тертя, тоді рівнодійна всіх сил дорівнюватиме нулю:

У цьому випадку кулька рухається зі сталою швидкістю такий рух кульки є рівномірним. Розв'язуючи останнє рівняння відносно , дістаємо

 

Швидкість кульки υ0 можна визначити, знаючи відстань l між позначками на посудині і час t, за який кулька проходить цю відстань. Якщо вважати, що на момент проходження кулькою верхньої позначки швидкість її вже усталилася, маємо

.

Тоді

.

Практично неможливо здійснити падіння кульки у безмежному середовищі, оскільки завжди рідина перебуває в якій-небудь посудині, що має стінки. Якщо кулька падає вздовж осі циліндричної поверхні з радіусом R, то урахування наявності стінок приводить до такого виразу для урахування коефіцієнта в’язкості

.

Для малих кульок відмінність цих виразів не перевищує меж точності експерименту і радіус посудини може не братися до уваги. Дія обчислення необхідно знати радіус кульки r, час її падіння t у досліджуваній рідині на довжині l, густину кульки і густину рідини .

 

Порядок виконання роботи

1. Виміряти радіус кульки з допомогою лабораторного мікроско­па типу МВ8-2. Для цього розмістити кульку на білому аркуші па­перу під об'єктивом мікроскопа. Мікроскоп розмістити так, щоб його виріз був проти світла. Обертаючи окулярне кільце (воно зверху), досягти різкого зображення сітки із шкалою.

Відрахувати кількість поділок N за шкалою сітки, які укладаються на діаметрі кульки. Знаючи ціну поділки шкали С (вказану на кор­пусі мікроскопа), обчислити радіус кульки за формулою r~ CN12, Таких вимірювань зробити три, змінюючи орієнтацію кульки віднос­но шкали мікроскопа. Знайти три значення радіуса кульки r1,r2, r3, взяти середнє значення r і записати його до табл. 6.

2.Вибрати мітки 1 і 2 на циліндрі так, щоб верхня мітка була на 10 см нижче поверхні рідини, і виміряти відстань між ними мілімет­ровою лінійкою.

Опустити кульку в рідину якомога ближче до осі циліндра. (Око під час спостереження має бути на одній горизонталі з верхньою міткою.) У момент проходження кулькою верхньої мітки увімкнути секундомір. Після цього око має бути проти нижньої мітки і в мо­мент проходження кульки повз неї потрібно зупинити секундомір. Відлік за секундоміром дає час t проходження кулькою шляху l . До­слід зробити з п'ятьма - вісьмома кульками.

3.У довіднику знайти значення i ,; обчислити ті окремо для

кожного досліду за формулою . Результати ви­мірювань і обчислень занести до табл. 6.

4.Зробити обробку результатів вимірів: обчислити і ∆ як випадкову похибку прямих вимірювань).

 

5.Результат записати у вигляді

 

Номер досліду r, м t, c і, кг , кг
       
       
       
       
       
Середнє значення    
         

 

Висновок:

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Національний авіаційний університет

Кафедра загальної фізики

 

 

Лабораторна робота №5

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.