Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навантаження (надбавки)Нетто-ставка виражає ціну страхового ризику (пожежі, повені, вибуху тощо) і є основною частиною страхового тарифу, що призначена для виплати страхового відшкодування та страхових сум і яка формує страхові резерви.

Навантаження призначене для відшкодування витрат страховика, пов'язаних з проведенням страхування (по-іншому їх називають витратами страхових компаній на ведення справи), а також для забезпечення одержання страховиком прибутку. Така структура страхового тарифу є характерною для тарифів зі всіх видів страхування (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура страхового тарифу

 

Конкретний розмір страхового тарифу вказується у договорі страхування. Розмір страхової премії (страхового платежу, страхового внеску) встановлюється під час укладання договору страхування і залишається незмінним упродовж строку його дії, якщо інше не визначено умовами договору страхування.

За добровільними видами страхування структуру тарифної ставки визначає сам страховик (як правило, норма витрат на ведення справи складає не більш 50 %), а при проведенні обов'язкових видів страхування існують певні обмеження. Кабінетом Міністрів України установлено, що розрахунки страхових тарифів за обов'язковими видами страхування в Україні ведуться зі застосуванням нормативу витрат на ведення страхової справи. При цьому він не повинен перевищувати 20 % розміру тарифу.

Окремо прийнято положення «Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Для розрахунку страхових тарифів використовують методи, які базуються на:

· теорії ймовірності та математичній статистиці;

· експертних оцінках;

· математичній статистиці та розрахунку доходності;

· методі аналогій та ін.

Найбільш поширеним є метод, що базується на теорії ймовірності та математичній статистиці, тому за основу побудови страхових тарифів приймають ймовірність настання страхових випадків.

Методика розрахунку тарифної ставки на основі теорії ймовірності включає:

· визначення вірогідності настання страхового випадку;

· розрахунок нетто-ставки зі 100 гри страхової суми;

· розрахунок ризикової надбавки з використанням статистичних рядів;

· визначення можливого інтервалу змін показника з певною мірою вірогідності;

· розрахунок брутто-ставки, виходячи із планової рентабельності;

· визначення структури брутто-ставки та питомої ваги кожного елемента в ній.

 

Ймовірністю (Р) події А – позначається Р(А) – називається відношення кількості позитивних для нього випадків М до загальної кількості всіх рівно можливих випадків N. Оскільки ймовірність події виражається правильним дробом, тобто тим, в якому чисельник менший знаменника (М завжди менше або дорівнює N), зрозуміло, що 0 < Р(А)< 1. Якщо Р(А) дорівнює 0, то подія А вважається неможливою, а якщо дорівнює 1, то це – достовірна подія.

Отже, ймовірність події знаходиться в межах від 0 до 1. Якщо вона досягла своїх крайніх меж, то страхування на випадок настання цієї події проводитися не може.

Нетто-ставка визначається за такою формулою:

(1)

де – тарифна нетто-ставка;

– ймовірність страхової події;

– страховий випадок;

– коефіцієнт співвідношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір страхування (збитковість страхової суми).

100 – одиниця страхової суми (100 грн.)

Отже, ймовірність збитку визначають як добуток ймовірності страхової події Р(А) на коефіцієнт К.

 

Подамо формулу для розрахунку нетто-ставки зі 100 грн. страхової суми в розгорнутому вигляді:

(2)

(3)

 

де КВ – кількість виплат за той чи інший період (рік);

КД – кількість укладених договорів страхування у цьому періоді;

СВ – середня виплата на один договір;

СС – середня страхова сума на один договір;

У результаті формула для розрахунку нетто-ставки зі 100 грн. страхової суми набуває вигляду:

або (4)

де В – загальна сума виплат страхового відшкодування, грн..;

С – загальна страхова сума застрахованих об’єктів, грн.

Після розрахунку нетто-ставки визначають розмір сукупної тарифної ставки, або брутто-ставку. Для обчислення брутто-ставки до нетто-ставки додають навантаження.

Витрати на ведення справи, зазвичай, розраховують на 100 гри страхової суми (аналогічно до нетто-ставки), інші складові навантаження визначають у відсотках до брутто-ставки. Загальна методика розрахунку брутто-ставки має такий вигляд:

(5)

де – брутто-ставка;

– нетто-ставка;

– навантаження;

– статті навантаження, що встановлюються в абсолютній сумі;

– статті навантаження, закладені в тариф у відсотках до брутто-ставки.

Звідси:

(6)

Якщо ж усі елементи навантаження визначено у відсотках до брутто-ставки, то величину брутто-ставки вираховують за такою формулою:

(7)

Розрахунки конкретних розмірів тарифів додаються до правил страхування.

При визначені тарифної ставки може розраховуватися ризикова надбавка, яка передбачає виплату при підвищених ризиках. У цьому випадку нетто-ставка складається з двох частин: ризикової нетто-ставки і ризикової надбавки:

. (8)

Ризикова нетто-ставка розраховується за формулою:

, (9)

де qі – число страхових подій кожного року (місяця).

– середня кількість страхових подій;

n – тарифний період.

 

Ризикова надбавка:

, (10)

де – середнє квадратичне відхилення збитковості страхової суми за попередній період, що визначається за формулою:

, (11)

– коефіцієнт довіри, який залежить від необхідної вірогідності, з якою зібраних внесків вистачить для виплати страхових відшкодувань за страховими випадками.

Головний елемент навантаження – витрати на ведення справи. До них належать витрати, пов'язані з укладанням та обслуговуванням договору страхування.

У страховій практиці розрізняють витрати на ведення справи внутрішньою службою страхової організації та витрати на ведення справи відокремленими підрозділами страхової організації. Виділяють також постійні та змінні витрати на ведення справи страховиком.

Змінні витрати на ведення справи відносять на окремий вид страхування (окремий страховий поліс).

Постійні витрати розподіляють на весь портфель укладених договорів страхування.

Визначаючи страхові тарифи, доцільно брати до уваги той факт, що страховими внесками треба покривати не тільки страхові суми та відшкодування, а й витрати на утримання страхової організації. З огляду на це, витрати на ведення справи можна класифікувати таким чином: аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні, організаційні, управлінські.

Аквізиційні витрати – виробничі витрати страхової організації, по в'язані зі залученням нових страхувальників та укладанням нових договорів страхування за посередництвом страхових агентів.

Інкасаційні витрати – витрати, пов'язані з обслуговуванням готівкового обороту надходження страхових платежів. Це витрати на виготов лення бланків квитанцій про прийом страхових платежів та облікових реєстрів (відомостей, довідок тощо).

Ліквідаційні витрати – витрати з ліквідації збитків, нанесених страховою подією (заробітна плата осіб, які займаються ліквідацією збитків, судові витрати, поштово-телеграфні витрати та витрати, пов'язані з виплатою страхового відшкодування).

Організаційні витрати пов'язані зі заснуванням страхового товариства, їх відносять до активів страховика, бо вони є Інвестиціями.

Управлінські витрати поділяють на загальні витрати управління та витрати управління майном.

Складовою частиною навантаження є прибуток від страхових операцій. З метою зниження вартості страхової послуги та розширення страхового поля страховик може не закладати прибуток у вартість тарифу. Це, насамперед, стосується тарифів з обов'язкових видів страхування.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.