Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація текстів та особливості використання підручника на уроці історіїВажливим засобом навчання історії є друкований текст. Застосу­вання тексту дає можливість знайти, відструктурувати та засвоїти на­вчальний історичний матеріал, сприяє розвитку мислення, емоційно-ціннісної сфери особистості, створює умови для досягнення загальних цілей навчання історії. Слід зауважити, що зі зростанням інтелекту­ального рівня учня роль друкованого слова як засобу навчання збіль­шується. Книга посідає серйозне місце у навчанні та допомагає опти-мізувати його як в школі, так і поза нею. Як писав Я. Коменський: «Добра книга, якщо вона дійсно гарно і мудро написана, є для учня воронкою для втягування мудрості»96.

Вирішення завдань формування в учнів умінь самостійно попов­нювати знання, орієнтуватися у потоці інформації та критично оціню­вати її неможливо без роботи з книжкою.

У навчанні історії застосовуються різні види текстів. їх можна кла­сифікувати за характером інтерпретації (інтерпретація - розкриття змісту чого-небудь, пояснення, витлумачення97) історичної інформації.

Термін «інтерпретація», як застосовує його вчитель з Великої Бри­танії, експерт-консультант «Єврокліо» Т. Мак-Елеві, тотожний по­няттям «тлумачення», «трактування», певна версія історичних подій98.

96 Коменский ЯЛ. Великая дидактика / Избр. пед. соч. - М.,1982. - С. 35.

97 Великий тлумачний словник сучасної української мови. - С. 402.

98 Пометун О.І. Навчання історії без пристрастей і пересудів // Історія в
школах України. - 2002. - 4. - С 7-11.


Історик завжди є не безпосереднім свідком, а інтерпретатором мину­лої реальності. Достовірність тієї чи іншої інтерпретації залежить від того, скільки і яких джерел вивчено, чи вірно визначені поняття, що розкривають сутність явищ, чи простежені зв'язки, залежності, спів­відношення між окремими подіями, явищами, процесами тощо.

Зазначимо, що інтерпретацією минулого займаються не тільки фахівці-історики, а й письменники, популяризатори і просто сучасни­ки тих чи інших подій. Отже, різні інтерпретатори по-різному підхо­дять до завдань та змісту історії. Тому у навчанні історії розрізняють такі типи інтерпретації:

- науково-історична. Прикладами такої інтерпретації є книги і статті, написані професійними істориками, наукові доповіді, лекції;

- освітня (шкільна або вузівська). До такого типу відносять підруч­ники (посібники), текстові фонди музеїв, довідкову літературу;

- художня - це романи, драматичні твори, фольклорні твори про минуле;

- популярна історія - матеріали преси, науково-популярна література;

- персональна - мемуари, спогади, розповіді, листи тощо.
Відповідно до характеру інтерпретації автором історичного мину­
лого виділяють такі типи навчальних текстів.

ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ

Схема 7. Типи текстів, що використовуються у процесі навчання історії

* Подумайте____________________________________________

Працюючи в парах, обговоріть, як пов'язані між: собою види інтер­претацій та типи навчальних текстів. Проілюструйте зв'язок прик­ладами.


 
Основним типом навчального тексту на уроці історії є підручник, який містить систему знань відповідно до Державного стандарту та програми. Основу змісту підручника з історії складає авторський текст, що визначає методологію і систему викладення навчального історичного матеріалу. Учні використовують такий текст як джерело нових знань та як засіб осмислення, систематизації і закріплення істо­ричних знань, що отримані з інших джерел, зокрема включених у підручник, документів, ілюстрацій і т. д. Підручник служить для шко­лярів тим посібником, працюючи з яким вони засвоюють і відпрацьо­вують способи самостійної навчальної діяльності з науковим текстом, таблицями, документами, ілюстраціями й іншими джерелами інфор­мації з історії.

Отже, основними функціями підручника у навчанні є:

1) носій історичної інформації;

2) засіб засвоєння знань;

3) засіб організації самостійної роботи;

4) інструмент навчання, розвитку та виховання особистості учня та формування його предметних компетенцій.

Виконати зазначені функції підручник історії може лише в тому ви­падку, якщо вчитель вчить школярів ним користуватися, систематично застосовує його в процесі навчання, організує самостійну роботу уч­нів з його компонентами і перевіряє виконання своїх вимог. У 5-6-х кла­сах необхідне детальне пояснення структурних компонентів підручни­ка: різних видів тексту, ілюстрацій, змісту, питань, завдань, карт. У підручниках з історії насамперед мають бути вміщені рекомендації, як працювати з підручником вдома. Довести рекомендації до шко­лярів є задачею вчителя. Надалі, коли здатність школярів самостійно орієнтуватися в підручнику зростає, учитель залучає учнів до вияв­лення в підручнику знайомих компонентів і пояснює нові. Фактично навчання учнів роботі з підручниками і з іншими книгами і посібни­ками історії продовжується протягом усього навчання в школі.

Першочерговим і далеко не легким завданням учителя історії є навчання школярів самостійно засвоювати й осмислювати зміст ав­торського тексту підручника. Важливе місце посідає робота з терміно­логією. Роз'яснення значення історичної термінології і запис її на дошці недостатньо для свідомого і міцного засвоєння школярами, особливо в середніх класах.

Корисно доручати учням знайти в підручнику і прочитати вголос термін і його пояснення. Таке читання привчає школярів звертати увагу на термінологію і при виконанні домашніх завдань. Від нього можна відмовитися після того, як робота з термінологією стане в учнів усвідомленою звичкою.

У підручниках часто вміщені термінологічні словники із посиланням на параграфи, де дано їхнє пояснення, - покажчики. Користуватися покажчиками вчитель учить школярів при повторному зіткненні з


терміном, рекомендуючи знайти і відновити в пам'яті його пояснення. Це особливо важливо тоді, коли з'ясовується, що учні недостатньо чітко уявляють собі значення терміна.

З роботою над історичною термінологією тісно пов'язана диференці­ація елементів тексту в підручнику, необхідна для його свідомого читан­ня і засвоєння змісту. Значна частина елементів тексту відома школя­рам із занять з мови й інших навчальних предметів. Вони розрізняють поняття: «опис», «оповідання», «ознака», «визначення», «висновок», «доказ», «оцінка», «термін», «період» і ін. У тексті з історії ці поняття ма­ють свою специфіку. Крім того, у текст включається і низка нових по­нять: «хронологічна дата», «подія», «історичне явище», «історичний діяч», «факт», «процес»; «причинно-наслідкові зв'язки», «тенденції істо­ричного розвитку».

Вчителю необхідно перевірити, чи правильно учні розуміють і вживають стосовно до історії відомі їм слова, і, якщо треба, уточнити і роз'яснити їхній зміст і значення. Ще більш ґрунтовними повинні бу­ти роз'яснення специфічних для історії елементів тексту і перевірка вміння учнів виділяти їх у процесі роботи з книжкою, а також при викладенні матеріалу вчителем.

Дієвим прийомом є використання вчителем окремих елементів з тексту підручника під час викладення матеріалу. Вчитель включає ті елементи, на яких він хоче зосередити увагу і мислення школярів, на­приклад це може бути висновок до теми чи розділу. Вчитель може запропонувати прочитати висновок одному з учнів вголос, а іншим -стежити по тексту. Таке переключення уваги учнів забезпечує краще осмислення і запам'ятовування матеріалу безпосередньо на уроці. Крім того, воно показує школярам, на що необхідно звернути особли­ву увагу при виконанні домашнього завдання.

Різноманітні методи і прийоми роботи вчителя і учнів з текстом під­ручника супроводжують процес навчання в усіх його ланках: під час сприйняття, осмислення, закріплення, застосування історичних знань і вмінь та перевірки їх засвоєння і застосовуються вчителем для організації роботи учнів на різних рівнях пізнавальної діяльності. Систему прийомів навчання за допомогою тексту підручника відображено схемою.

* Подумайте____________________________________________

Працюючи в парах, поясніть, чим керується вчитель, відбираючи конкретні прийоми навчання за допомогою тексту для того чи іншо­го уроку. Власну думку обґрунтуйте прикладами.

Для формування в учнів умінь працювати з текстом підручника можна надати їм таку пам'ятку.

Як працювати з текстом параграфа підручника історії:

- Перш ніж читати текст параграфа, постарайся згадати зміст уроку з даної теми, використовуй для цього записи, зроблені на уроці. Зга­дай, що ти читав з досліджуваної теми, бачив у музеї, у телепередачі.


 

Схема 8. Організація роботи з текстом підручника на уроці історії

- Якщо це не перший урок з теми, переглянь параграфи, вивчені раніше.

- Переглянь заголовки усередині параграфа, щоб одержати загаль­не уявлення про зміст.

- Прочитай запитання і завдання після тексту параграфа, щоб у процесі читання готуватися до їх виконання.

- Прочитай увесь параграф, склади цілісне уявлення про описані в ньому події, явища.

- Уважно розглянь ілюстрації, схеми, карти, постарайся витягти з них якомога більше історичних знань. Знайди на карті всі географічні назви, що ти зустрів у тексті.


- Виділяй у тексті головні думки. Звертай особливу увагу на
виділені в тексті факти, імена, дати, висновки.

- Пов'яжи зміст прочитаного тексту з тим, що ти почув на уроці і записав у зошит.

- Натрапивши на незнайоме слово, обов'язково довідайся в слов­нику чи енциклопедії про його значення.

- Перевір, чи знаєш ти матеріал теми, перекажи параграф, спочат­ку користуючись планом, потім без нього. Якщо на уроці складався опорний конспект, відтвори його на чернетці.

- Дай відповіді на запитання, виконай завдання наприкінці парагра­фа. Виконай завдання, запропоновані вчителем.

- Можна скласти запитання для перевірки знань, тести, питання вікторини, кросворд з теми.

 

- Якщо щось залишилося незрозумілим, звернися до словника, довідника, енциклопедії.

- Якщо якесь питання тебе зацікавило, прочитай про це у науково-популярній чи художній літературі.

* Подумайте __________________________________________

Працюючи в малих групах, складіть перелік прийомів навчальної ро­боти учнів з підручником, які треба сформувати в учнів в основній школі. Порівняйте результати роботи різних груп. Спробуйте виз­начити, чи будуть відрізнятись ці переліки для різних класів, чим са­ме і чому?

Перевірте себе__________________________________________________

1) За якими критеріями і як класифікуються навчальні тексти?

2) Що таке інтерпретація і чому важливо розрізняти її види?

3) Які прийоми навчання застосовує вчитель у роботі з підручником?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.