Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика підготовки тез доповіді на науковій конференціїТези (від thesis – положення, твердження) – це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці.

Тези доповіді – це опубліковані на початку наукової конференції (з´їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді. Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінки машинописного тексту через 1,5-2 інтервали.

Алгоритм тези можна подати так:

теза – обґрунтування – доказ – аргумент – результат – перспектива.

Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно до вимог:

- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали та доповнюють відомостями про нього;

- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2–5 слів);

- послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення. В тезах зазвичай не використовують цитати, цифровий матеріал.

Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях.

Вимоги до структури та оформлення наукової статті

Підготовлена стаття повинна готуватися з дотриманням таких основних правил та відповідати таким наступним вимогам.

Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". Стаття повинна вміщати логічно взаємопов'язані розділи. Усі розділи повинні починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом.

Вступ(постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок із останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями з обов'язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність).

Постановка завдання(формулювання мети, методів дослідження).

Результати(виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).

Висновки(наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел). На кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті. Бібліографічний опис подається українською та англійською мовами. Бібліографічний опис українською мовою оформлюється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Для оформлення бібліографічного списку англійською мовою бажаним є стиль MLA.

Анотація ідентична за текстом українською та англійською мовами, розмір кожної не менше 500 знаків; і має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Перед текстом анотації відповідною мовою вказуються: прізвища та ініціали всіх авторів, назва статті, адреса організації (для кожного з авторів).

Ключові слова українською та англійською мовами. Їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць.

Вимоги, що стосуються анотації та бібліографічного списку англійською мовою, продиктовані обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних.

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора(наприклад: Petrenko.doc, Petrenko.rtf). Поля з усіх боків - 25 мм. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14. Інтервал між рядками 1,5.

Статті подаються за таким порядком:

Ø УДК і ББК в лівому верхньому куті аркуша напівжирним курсивом;

Ø прізвища авторів, які набираються шрифтом напівжирним курсивом у правому куті аркуша;

Ø НАЗВА СТАТТІ, яка набирається великими літерами, шрифт напівжирний;

Ø установа, де виконана робота (назва установи, відомча приналежність, індекс і повна поштова адреса, телефони, факс, адреса електронної пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи кожного автора.

Ø текст статті (відповідно до вищенаведеної її структури) – шрифт 14, звичайний.

Ø рецензенти: прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь, посада, установа. В цілому до "Збірника" необхідно подати дві рецензії провідних учених уданій галузі, з них хоча б 1 рецензія доктора економічних наук.

Ø відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), повна поштова дом. адреса, адреса для листування, роб. і дом. телефони із зазначенням коду міста, факс, e-mail.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Особливості політики сталого розвитку закордонних країн). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза графічним об’єктом, (наприклад, Рис.1. Класифікація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності малих підприємств і джерела їх фінансування). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Оформлення статті повинно відповідати вимогам відповідного видання. Кожен науковий журнал висуває свої особливі вимоги. Тому при підготовці статті до друку слід уважно прочитати вимоги до статей, які зазвичай містяться у відповідному виданні в кінці. Разом з тим, стаття у звіт з практики має бути виконана і оформлена згідно з вимогами наукового журналу “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону”.


Приклад оформлення статті у фаховому виданні:

 

УДК 332.1

ББК 65.9 (4 УКР)

Петренко С.В.¹, Іванов С.М.²

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД …………………

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,

Міністерствo освіти і науки України,

кафедра обліку і аудиту,

79008, м. Львів, вул. Університетська, 1,

тел:……………….

е-mail: ……………….

² Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

Міністерство аграрної політики

та продовольства України,

кафедра обліку і аудиту,

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25,

тел.: ………………..

е-mail: ……………….

 

Анотація. Стаття спрямована на дослідження закордонного досвіду ………

Ключові слова:сталий розвиток…………..

Petrenko S.V. ¹, Ivanov S.M. ²

FOREIGN EXPERIENCE……………………

¹Ivan Franko National University of Lviv,

Ministry of Education and Science of Ukraine,

Department of Accounting and Audit,

Universytetska Str., 1, Lviv,

79000, Ukraine,

tel.:……………….

е-mail: ……………….

² Dnipropetrovsk state agrarian –economic University,

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine,

Department of Accounting and Audit,

Voroshylova Str., 25, Dnipropetrovsk,

49600, Ukraine,

tel.:……………….

е-mail: ……………….

Annotation. The article is directed ……………………….

Key words: sustainable development………………………….

 

Вступ.Регіональна політика фінансового забезпечення сталого………….

Постановка завдання.Закордонний досвід проблематики сталого розвитку……………

Результати.Вважаючи себе лідером у розробці……………….

Таблиця 1

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.