Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТРЕТЯ СТАДІЯ: аналіз наслідківПри аналізі наслідків використовуються дані, отримані на стадії попередньої оцінки небезпеки і на стадії виявлення послідовності не­безпечних ситуацій.

За даними дерева відмов і отриманих значень імовірності можливих відмов можна побудувати гістограму частот для різних величин витоків (на прикладі ядерного реактора) (рис.7.8)

Якщо за даними гістограми побудувати криву, то ми одержимо граничну криву частоти аварійних витоків (крива Фармера). Вважа­ється, що крива відокремлює верхню частину недопустимо великого ризику від частини прийнятного ризику, розташованої нижче і ліво­руч від кривої.

Крім вивчення ризику в три стадії, існують інші прийоми аналізу ризику:


1. Аналіз видів відмовлень і наслідків.

Аналіз видів відмов і наслідків набагато детальніший, аніж ана­ліз дерева відмов, оскільки цей аналіз має розглянути всі можливі види відмов або аварійні ситуації для кожного елемента системи.

 

 

 

 


Рис. 7.7 Сім головних завдань, розв’язуваних при аналізі безпеки реактора

 

 
 


Імовірність витоку, події/рік

 

Рис 7.8 Гістограма частот для різних величин витоків

 

2. Аналіз критичності.

Цей вид аналізу передбачає класифікацію кожного елемента відповідно до ступеня його впливу на виконання загального завдання системою. Установлюються категорії критичності для різних видів відмов:

• категорія 1 — відмова, що призводить до додаткового незапланованого обслуговування;

• категорія 2 — відмова, що спричиняє затримки у роботі або втрату працездатності;

• категорія 3 — відмова, що потенційно викликає невиконання основного завдання;

• категорія 4 — відмова, що потенційно призводить до жертв.

Цей метод не дає кількісної оцінки можливих наслідків або збит­ку, але створює можливість відповісти на такі запитання:

1. який елемент має бути детально проаналізований з метою ви­ключення небезпек, що призводять до виникнення аварій;

2. який елемент потребує особливої уваги в процесі виробництва;

3. які нормативи вхідного контролю;

4. де слід уводити спеціальні процедури, правила безпеки й інші захисні заходи;

5. як найбільш ефективно витрачати кошти для запобігання аваріям.

Дані різних методів аналізу можна порівняти та визначити пере­ваги і хиби кожного.

 

3. Аналіз видів відмов і наслідків — розглядає всі види відмов кожного елементу. Орієнтований на апаратуру.

Переваги: простий для розуміння, широко застосовується, несуперечливий, не потребує застосування математичного апарата.

Хиби:розглядає безпечні відмови, потребує багато часу, часто не враховує поєднання відмов і людського фактора.

4. Аналіз критичності — визначає і класифікує елементи для вдо­сконалення системи.

Переваги: простий для користування і розуміння, не потребує за­стосування математичного апарата.

Хиби:часто не враховує ергономіку, відмови, що виникають у си­стемах.

 

На практиці, при дослідженні небезпеки системи, найчастіше по­слідовно застосовуються різні методи (наприклад, попередній аналіз, потім — дерево відмов, потім — аналіз критичності й аналіз видів відмов і наслідку).

Для оцінки ефективності витрат, пов'язаних зі зменшенням ризи­ку, можна використовувати спрощений підхід, розглянути раніше (графік Rтех+ Rc2), або скористатися іншими (рис.7.9).

Одним зі способів оцінки зменшення ризику є порівняння оціню­ваних витрат з очікуваними результатами в грошовому вираженні. Цей вид аналізу суперечливий, бо вимагає оцінки безпеки для люд­ського життя у вартісному вираженні.

У дослідній лабораторії «Дженерал моторс» розроблений спосіб оцінки, що не стосується цієї проблеми, зосереджуючи увагу на три­валості життя. Вихідна передумова: засоби для скорочення ризику призначені збільшити тривалість життя.

У методі використовуються дані всіх категорій смертельного ри­зику, і визначається їхній вплив на тривалість життя безпосеред­ньо для кожної категорії. Таким способом визначається можливість збільшення тривалості життя в роках або днях завдяки впроваджен­ню заходів щодо зменшення ризику. У поєднанні з оцінками витрат це допомагає визначити ефективність таких заходів.

 

 

 


Рис 7.9 Логічні побудова дерева ризику.

ВИСНОВКИ

Головною метою при вивченні небезпек, властивих системі, є ви­значення причинних взаємозв'язків між вихідними аварійними по­діями, що стосуються устаткування, персоналу і довкілля та призво­дять до аварій у системі, а також відшукування способів усунення шкідливих впливів шляхом перепроектування системи або її вдоско­налення.

Контрольні запитання:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.