Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основные нормативные акты. 1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (U.N. Document A/CONF.97/18)

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 21-22. – Ст. 144 (Глава 30 (параграфи 1, 3) (ст.ст. 179-181, 264-271); §2 Глави 26, ст. 272-274).

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

4. Угода про загальні умови поставки товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 20 березня 1992 р.

5. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – С. 28 (з наст. змінами та доповн).

6. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України вiд 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 3.- Ст. 9 (з наст. змінами та доповн). .

7. Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

8. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів Інкотермс: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. № 567/94.

9. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1

10. Правила користування електричною енергією: затверджено Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28.

11. Інструкція про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю: затверджена постановою ДА СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7 // Бюлетень нормативних актів міністерств и відомств СССР. – 1975. – № 2.

12. Інструкція про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю: затверджена постановою ДА СРСР від 15 липня 1965 р. № П-6 // Бюлетень нормативних актів міністерств и відомств СССР. – 1975. – № 2.

13. О поставках продукции производственно-технического назначения: Положение СМ СССР от 25 июля 1988 р. // СП СССР, отдел первый. – 1988. – № 24. – Ст.70.

14. О поставках товаров народного потребления: Положение СМ СССР от 25 июля 1988 р. // СП СССР, отдел первый. – 1988. – № 24. – Ст. 70.

15. Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. № 28 (у редакції постанови НКРЕ України від 22 серпня 2002 р. № 928)

16. Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 30. – Ст. 1811.

17. Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1790. // Офіційний вісник України. – 2003.- № 47. – Ст. 2434.

18. Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246: постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 27. – Ст. 1965.

Контрольные вопросы

 

1. Дайте определение договора поставки.

2. В чем состоят основные отличия договора поставки от договора купли-продажи?

3. Какова цель договора поставки, имеется ли различие целей в договорах поставки и купли-продажи?

4. Чем регулируются отношения по поставке? Выстройте иерархию источников права, регулирующих поставку в зависимости от юридической силы источников.

5. С какого момента договор поставки считается заключенным?

6. С какого момента переходит право собственности на поставляемую продукцию?

7. Кто может являться стороной по договору поставки?

8. Что может служить предметом договора поставки?

9. Каким нормативным актом определяется общий порядок заключения договора поставки?

10. Как следует оформлять несогласие получателя с условиями проекта договора поставки?

11. Каков порядок заключения договора поставки товаров для государственных нужд?

12. Каковы существенные условия договора поставки?

13. В чем состоят основные права и обязанности сторон по договору поставки?

14. Каков порядок изменения и расторжения договора поставки?

15. В чем заключается роль и значение международных коммерческих терминов Инкотермс для заключения и исполнения договора поставки?

16. Поясните, что лежит в основании деления на четыре группы международных коммерческих терминов Инкотермс.

17. Чем является акт приемки в хозяйственном процессе?

18. В каких случаях должен вызываться представитель поставщика при осуществлении приемки товаров/продукции?

19. Кто может выступать в качестве представителя общественности?

20. В чем различие между документами, удостоверяющими полномочия представителя общественности и представителя поставщика?

21. Как следует поступить представителю поставщика, если он не согласен с данными, включенными в акт приемки по количеству или качеству?

22. Один или два акта приемки следует составлять, если при приемке товара установлена недостача и нарушения условий о качестве?

23. Чем отличается недостача от недопоставки?

24. В каких случаях допускается односторонний отказ от исполнения договора поставки?

25. Какие виды неустойки предусмотрены законодательством за нарушение поставщиком условий договора поставки?

26. Какая ответственность предусмотрена законодательством за нарушение договора поставки покупателем (заказчиком)?

Практические задания

1. Частная медицинская клиника ООО «Айболит» приобрела за средства, полученные в государственном Инновационном фонде, у ООО «Биомедтехника» два стоматологических кресла для нужд стоматологического кабинета клиники. Письменный договор о приобретении кресел не заключался, оплата за кресла производилась по безналичному расчету на банковские реквизиты, сообщенные в магазине медицинской техники, принадлежащем ООО «Биомедтехника», после поступления денег на счет компании кресла были вывезены из магазина транспортом ООО «Айболит», в их отношении были оформлены талоны гарантии на 3 года.

Однако уже через месяц были выявлены скрытые недостатки в качестве кресел. ООО «Айболит» обратилось к ООО «Биомедтехника» с требованием устранить недостатки и уплатить неустойку за поставку некачественных кресел в размере 20% от стоимости некачественного товара, на основании ч. 2 ст. 231 ХК, поскольку кресла были приобретены за счет государственных кредитных средств. Согласившись устранить недостатки кресел, ООО «Биомедтехника» отказалась уплатить штраф, сославшись на то, что между сторонами был заключен не договор поставки, а договор купли-продажи, и потому неустойка, предусмотренная ст. 231 ХК, к отношениям сторон неприменима.

Вопросы:

1) В чем заключается принципиальное отличие договора поставки от договора купли-продажи?

2) Каково отличие в последствиях нарушения договора купли-продажи и поставки?

3) Как разрешить спор между сторонами? Свое решение обоснуйте.

 

2. Согласно заключенному договору обувная фабрика должна была во II кв. 2006 г. поставить оптовому торговому предприятию 2 000 пар мужских ботинок и 300 пар детских сапожек. В мае 2006 г. предприятие предложило фабрике дополнительно к размещенному заказу поставить еще 1 000 пар женских туфель. Не получив ответа фабрики, оно посчитало свои предложения принятыми. Однако в установленные сроки туфли предприятию не поступили, в связи с чем оно обратилось в хозяйственный суд с иском к фабрике о взыскании неустойки за недопоставку товаров.

Вопросы:

1) Допускается ли внесение изменений в договор поставки в одностороннем порядке?

2) Опишите порядок, предусмотренный для внесения изменений в хозяйственные договоры.

3) Понесет ли фабрика ответственность за недопоставку товаров? Свой ответ обоснуйте.

3. После приватизации Государственного предприятия «Укрморрыбдобыча» государство сохранило в новосозданном акционерном обществе долю, составляющую 53,21 %. АО должно было в конце года перезаключить договоры на следующий год. В частности, АО намеревается: приобрести в офис компьютеры и офисную технику стоимостью приблизительно в 95 000 грн., закупить запасные части для ремонта рыболовных траулеров на общую сумму примерно 290 000 грн., перезаключить договоры на энерго- и теплоснабжение. В связи с этим директор АО обратился к юрисконсульту предприятия с вопросом, в каком порядке должны заключаться указанные договоры и не следует ли предприятию, мажоритарным акционером которого является государство, соблюдать процедуры закупки товаров за государственные средства.

Вопросы:

1) В чем заключаются отличия закупки товаров за государственные средства от общего порядка заключения договоров поставки?

2) В каких ситуациях подлежит применению Закон Украины «О закупках товаров, работ, услуг за государственные средства»?

3) Какое заключение должен дать директору юрисконсульт? Свой ответ обоснуйте ссылками на законодательство.

 

4. ЗАО «Голдекс» получило от ООО «Комфорт» письмо следующего содержания: «Предлагаем Вам новинку – новые многофункциональные промышленные кондиционеры для цехов и складских помещений, со специальной функцией энергосбережения. Стоимость 1 кондиционера – 25 000 гривень, установка 1 кондиционера – 1000 грн. При заказе 5 и более кондиционеров установка осуществляется бесплатно». Директор ЗАО, получив письмо, не стал на него сразу отвечать, и вернулся к нему лишь через 1,5 месяца. В ответе на письмо ЗАО «Голдекс» отмечало, что предложение является интересным, однако цена слишком высока, и оно будет готово рассматривать данное предложение и заказать сразу 5 кондиционеров, если поставщик предоставит более существенную скидку. Через 35 дней после получения ответа на предложение ООО «Комфорт» выслало на адрес ЗАО проект договора, в котором цена одного кондиционера указывалась на уровне 20 500 грн., а установка 5 кондиционеров осуществлялась бесплатно, при условии оплаты авансом 50% общей стоимости договора, а остальные 50% подлежат перечислению в 7-дневный срок после установки кондиционеров. ЗАО «Голдекс», вместо подписания договора, перечислило указанную сумму в 51250 грн. Кондиционеры были смонтированы и запущены представителями ООО в течение 5 дней после оплаты. Однако еще через 3 дня директор ЗАО узнал, что на рынке представлены другие промышленные кондиционеры по более выгодной цене. В письме, адресованном ООО «Комфорт», директор сослался на то, что сторонами были нарушены форма и порядок заключения договора поставки (в частности, сроки обмена корреспонденцией), предусмотренный Хозяйственным кодексом, а потому договор должен считаться незаключенным, а все полученное сторонами по нему подлежит возврату как безосновательно полученное.

Вопросы:

1) Каково значение формы и порядка заключения для юридической силы договора поставки?

2) В какой форме должен заключаться договор поставки? Каковы последствия нарушения предписанной формы?

3) Каков порядок заключения договора поставки? Каковы последствия несоблюдения предписанного порядка заключения договора поставки?

4) Как разрешить спор между сторонами? Свой ответ обоснуйте.

 

5. Картонажно-рубероидный завод обратился в хозяйственный суд с иском к магазину строительных материалов о внесении изменений в заключенный сторонами договор поставки. Поставщик просил хозяйственный суд уменьшить количество подлежащего поставке рубероида, ссылаясь на невозможность изготовить требуемое покупателем количество из-за нехватки сырья для его производства — нефтебитума и талька. Магазин против уменьшения количества поставляемого рубероида категорически возразил. Выслушав доводы сторон, хозяйственный суд отказал заводу в удовлетворении его требований, считая, что поставщик должен приложить все усилия для исполнения договорных обязательств. Если же, несмотря на принятые меры, завод не сможет найти необходимое сырье, то при рассмотрении спора по иску покупателя о взыскании с завода неустойки за недопоставку рубероида хозяйственный суд освободит поставщика от уплаты убытков и штрафных санкций (неустойки) в связи с отсутствием его вины.

Вопросы:

1) В каких случаях закон допускает одностороннее изменение условий заключенного договора?

2) Какая ответственность предусмотрена законом за односторонний отказ от исполнения договора поставки и за недопоставку товаров?

3) В каких случаях сторона может быть освобождена от ответственности за нарушение договора поставки?

4) Является ли законным решение хозяйственного суда? Свой ответ обоснуйте.

6. Гуманитарный лицей заключил с ООО «Кибер-техника» договор, в соответствии с которым ООО обязалось к 1 августа поставить лицею 15 компьютеров для оснащения ими учебного класса. Своих обязательств ООО не исполнило, и лицей предъявил к нему иск об уплате предусмотренной в договоре неустойки в размере 15 % от стоимости непоставленных товаров, а также убытков. На это ООО ответило, что в подписанном сторонами договоре не были указаны точная марка, модификация и комплектность подлежащих поставке компьютеров, отсутствовали требования к их качеству и порядок его определения. Поскольку в договоре не содержались условия о предмете договора и качестве поставляемых товаров, которые являются существенными, хозяйственный суд признал данный договор незаключенным и в иске о взыскании убытков и неустойки отказал

Вопросы:

1) Перечислите существенные условия договора поставки.

2) С какого момента договор поставки считается заключенным?

3) Каковы последствия несогласования существенных условий договора поставки?

4) Правильное ли решение принял хозяйственный суд? Свой ответ обоснуйте.

 

7. Согласно договору лакокрасочный завод должен был в июле поставить строительному предприятию 6000 банок бежевой масляной краски и 500 банок паркетного лака, а фактически отгрузил всего 1250 банок краски и 370 банок лака. При этом он добровольно перечислил покупателю неустойку и пояснил, что не смог выполнить своих обязательств по причине затянувшегося ремонта в одном из производственных цехов. Трест, который к 1 октября должен был сдавать в эксплуатацию два корпуса детского санатория, строящегося в соответствии с государственным контрактом по заказу областного управления здравоохранения, обратился в хозяйственный суд с требованием обязать завод поставить нужные тресту материалы не позднее 1 сентября.

Вопросы:

1) В чем заключается разница между недопоставкой и недостачей? Что имело место в данном случае?

2) Какие обязанности возникают у поставщика в связи с поставкой меньшего количества товаров (продукции), нежели предусмотрено договором?

3) Освобождает ли уплата неустойки и возмещение убытков поставщика от исполнения обязательства по договору поставки в натуре?

4) Какая неустойка предусмотрена за данное нарушение условий договора (вид)?

5) Какое решение должен принять хозяйственный суд?

8. Между ЗАО «Николаевский тракторный завод» (Завод) и ОАО «Компрессор» (Предприятие) был заключен договор на поставку промышленных компрессоров (продукции) сроком на 1 год, согласно которому Предприятие должно было готовить продукцию к отгрузке после получения письменного заказа от Завода в течение 5-дневного срока после зачисления оплаты за продукцию на счет ОАО. Заключенный договор поставки также содержал условие следующего содержания: «4.4. Выборка продукции осуществляется Заводом самовывозом со склада Предприятия».

После отгрузки 3 партий Завод направил Предприятию очередной заказ и оплату за будущую партию продукции, однако Предприятие заявило, что вследствие нарушения договора его контрагентом у предприятия отсутствуют необходимые комплектующие для изготовления компрессоров. После того, как Завод обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с предприятия неустойки и убытков за просрочку в поставке продукции, а также о понуждении к исполнению договора в натуре, Предприятие подало встречный иск о признании договора поставки незаключенным на том основании, что вопреки требованиям Хозяйственного кодекса стороны изложили условия договора поставки без использования Международных правил толкования терминов «Инкотермс».

Вопросы:

1) Что относится к существенным условиям договора поставки?

2) Каковы последствия несогласования существенных условий договора?

3) Какова природа Международных коммерческих терминов «Инкотермс»?

4) Как следует разрешить спор между сторонами? Свой ответ обоснуйте.

 

9. На протяжении ряда лет ООО «Поиск» поставляло ЗАО «Завод промышленного оборудования» комплектующие, необходимые для изготовления металлообрабатывающих станков, в соответствии с договором, ежегодно заключаемым в сентябре года, предшествующего году поставки. При этом Завод направлял ООО информацию о количестве необходимых комплектующих, в соответствии с которой ООО заключал договоры с поставщиками сырья и материалов. В связи с сокращением производства осциллографов с 1 июня завод решил отказаться от услуг ООО и в мае направил ему предложение о расторжении договора. ООО предложение не приняло и вплоть до октября продолжал изготовление и поставку корпусов, которые завод оплачивал. Однако в ноябре он отказался поставлять корпуса и предъявил заводу претензию о возмещении убытков, понесенных в результате одностороннего расторжения заводом заключенного договора. В общую сумму убытков кооператив включил 90 тыс. гривен неполученного дохода, 70 тыс. гривен стоимости закупленного для производства корпусов сырья, а также 50 тыс. гривен, составляющих сумму заработной платы и пособий, которые были выплачены работникам в связи с сокращением их численности. Завод отказался удовлетворить данные требования, в связи с чем кооператив обратился с иском хозяйственный суд, который признал их обоснованными и удовлетворил.

Вопросы:

1) Допускается ли расторжение договора поставки в одностороннем порядке?

2) Опишите порядок, предусмотренный для расторжения хозяйственных договоров.

3) Что может служить основанием для расторжения договора?

4) Что следует понимать под существенным изменением обстоятельств?

5) Назовите правовые последствия изменения либо расторжения договора.

6) Что включает понятие «убытки»?

7) Правильное ли решение принял хозяйственный суд?

10. В соответствии с заключенным договором производственное объединение должно было 20 марта 2006 г. поставить заводу 30 станков с программным управлением, которые завод предварительно оплатил по цене 100 тыс. гривен за один станок. В договоре стороны предусмотрели, что, в случае нарушения сроков поставки, объединение уплачивает заводу неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 20 % от общей стоимости договора. Поскольку в назначенный срок станки поставлены не были, 10 мая завод направил объединению претензию с требованием перечислить определенную в договоре сумму неустойки. Ответа на претензию завод не получил и 9 октября обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с объединения 600 тыс. гривен неустойки за недопоставку станков за период с 21 марта по 8 октября и штрафа в размере 5% годовых за пользование чужими денежными средствами.

Вопросы:

1) Может ли размер неустойки в договоре поставки устанавливаться по договоренности сторон?

2) Является ли обязательным досудебное урегулирование хозяйственных споров?

3) Освобождает ли уплата неустойки нарушившую сторону от возмещения убытков?

4) Какое решение должен вынести хозяйственный суд? Свой ответ обоснуйте.

11. Вагоностроительное объединение поставило управлению железной дороги 9 пассажирских вагонов. В период гарантийного срока эксплуатации в трех вагонах были обнаружены дефекты генераторов, изготовленных электромашиностроительным заводом. Покупатель потребовал от объединения уплаты штрафа за поставку товаров ненадлежащего качества, а также замены генераторов в 20-дневный срок. Претензию железной дороги объединение получило 5 февраля, а 28 февраля переадресовало ее электромашиностроительному заводу. На следующий день после получения претензии завод направил к покупателю своих представителей, которые заменили генераторы на качественные. От уплаты штрафа завод отказался, считая, что за нарушение 20-дневного срока устранения дефектов ответственность должно нести объединение, которое является поставщиком и ,как сторона по договору, отвечает перед покупателем за качество товара. Кроме того, если бы объединение вовремя направило заводу претензию покупателя, то завод заменил бы генераторы значительно раньше. Управление железной дороги обратилось в хозяйственный суд с иском к объединению и заводу об уплате штрафа за поставку некачественных товаров, а также о возмещении убытков, вызванных месячным простоем вагонов.

Вопросы:

1) Охарактеризуйте структуру договорных связей в поставке?

2) Кто несет ответственность за поставку некачественного товара/продукции?

3) На ком лежит обязанность устранить недостатки поставленного товара/продукции?

4) В какие сроки следует устранить такие недостатки?

5) Каковы правовые последствия поставки некачественного товара/продукции?

6) Какое решение должен принять хозяйственный суд? Свой ответ обоснуйте.

12. Компания ООО «Тропикана» (г. Донецк) заключила с АО «Продтранссервис» (г. Одесса) договор о поставке 2500 кг тропических фруктов согласно ассортименту, приложенному к договору. В условленный срок продукция была доставлена к складу ООО «Тропикана». Однако во время приемки, осуществляемой зам. директора ООО «Тропикана» и складовщиком, было выявлено, что вместо 2500 кг в машине находится лишь 2250 кг груза; манго, которые должны были поставляться по договору, в автомобиле не было, вместо них в накладных значились бананы, которые вообще не заказывались покупателем; часть груза, по всей видимости, была испорчена и раздавлена. Приемка товаров была немедленно приостановлена, и зам. директора ООО «Тропикана» позвонил поставщику, уведомив его о недопоставке и потребовав немедленно прислать представителя для оформления акта приемки. На это поставщик ответил отказом, сославшись на то, что уже вторая половина дня пятницы, весь соответствующий персонал отпущен домой, и представитель компании сможет приехать не ранее среды следующей недели. На просьбу покупателя разрешить приемку в отсутствие поставщика был также получен категорический отказ.

На ООО «Тропикана» постоянно по трудовому договору работает 25 сотрудников, профсоюз не создан. В АО «Продтранссервис» государственная доля составляет 51 %.

Вопросы:

1) В каком порядке осуществляется приемка скоропортящейся продукции по количеству и качеству?

2) Каковы последствия нарушения установленного порядка приемки товаров по количеству и качеству?

3) Как может осуществляться приемка товаров в ситуации, описанной в задаче?

4) Какую ответственность предусматривает законодательство за нарушения договора поставки, описанные в задаче?

13. По договору поставки хлопчатобумажный комбинат отгрузил швейной фабрике партию ткани. В ходе приемки товара была обнаружена недостача 50 м ткани, в связи с чем, фабрика обратилась к комбинату с иском о взыскании стоимости недостающей ткани. При рассмотрении спора выяснилось, что согласно отметкам на товарно-транспортной накладной 60 кусков ткани длиной по 20 м были упакованы в контейнер, запечатанный двумя пломбами отправителя и доставленный на фабрику 17 марта. Между тем акт приемки был составлен 23 марта, причем сведения о состоянии пломб на контейнере, об упаковке и маркировке ткани в акте отсутствовали. В акте указывалось, что приемка товара началась 23 марта и продолжалась до 12 ч утра, после чего снова возобновилась с 14 ч и окончилась в 15 ч 30 мин. При этом, об условиях хранения ткани с 12 до 13 ч в акте ничего не говорилось. Представленные фабрикой промерочные ведомости и покусковые описи с указанием длины каждого куска ткани никем подписаны не были и не содержали данных о конкретной партии принимаемого товара.

Вопросы:

1) Какими нормативно-правовыми документами регулируется порядок осуществления приемки товара по количеству и качеству? Какова их юридическая сила?

2) Кто должен производить приемку товара по количеству и качеству?

3) В какие сроки следует производить приемку товара по количеству и качеству?

4) Назовите основные требования к акту приемки.

5) Какое решение должен принять хозяйственный суд?

6) Могут ли стороны в договоре предусмотреть собственный порядок приемки товара по количеству и качеству?

14. Швейный кооператив поставил ООО «Стиль» партию женских платьев для реализации в розничной сети и по истечении установленного в договоре 10-дневного срока предъявил покупателю платежное требование на оплату товаров. Однако ООО отказалось оплатить полученные товары, ссылаясь на то, что они не пользуются спросом и, судя по всему, вышли из моды. Он предложил кооперативу расторгнуть договор и забрать платья. Кооператив не согласился и предъявил магазину иск о взыскании 70 тыс. гривен, составляющих стоимость поставленных платьев, а также штраф за отказ от оплаты товаров. На это представитель ООО «Стиль» ответил, что закон в договорах купли-продажи товаров в розничной сети позволяет возвратить купленный товар надлежащего качества в течение 2-х недель с момента заключения договора.

Вопросы:

1) Допускается ли досрочное расторжение договора поставки?

2) Что может служить основанием для расторжения договора в одностороннем порядке?

3) Что следует понимать под существенным изменением обстоятельств?

4) Какова ответственность покупателя за отказ от оплаты поставленных товаров?

5) Как разрешить спор между сторонами? Свой ответ обоснуйте.

 

 

15. Между ООО «Швея» и Государственное предприятие «5-й Механический завод» был заключен договор о поставке партии из 60 швейных машин для производственных нужд ООО. Однако в срок были поставлены только 45 штук, причем часть швейных машин была поставлена без головок. ООО потребовало немедленной передачи оставшейся части машин и доукомлектации уже поставленных, сославшись на ГОСТ «Машины швейные промышленные. Общие технические требования», согласно которым швейные машины должны комплектоваться в том числе и головками, а также потребовало уплаты неустойки на несвоевременную поставку и поставку некачественной продукции. Завод на эту претензию ответил, что, во-первых, перебои с поставками возникли по вине энергоснабжающей организации, которая прерывала подачу электричества в производственные цеха, и иностранного контрагента, который сорвал поставку комплектующих материалов, а во-вторых, договор между сторонами не предусматривает взыскание неустойки в подобных случаях.

Вопросы:

1) Что следует понимать под комплектностью продукции/товара? Где отражается состав комплекта изделия?

2) Какие последствия предусматривает законодательство за просрочку в поставке продукции и поставку некомплектной продукции?

3) Что понимается под виной стороны в нарушении договора (поставки)?

4) Каким образом должен быть решен данный спор? Свой ответ обоснуйте.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.