Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 1. Поняття і сутність логістики.
 2. Сучасна концепція логістики.
 3. Походження терміну, сучасні визначення логістики.
 4. Об’єкт, предмет, основні поняття та задачі логістики.
 5. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики.
 6. Етапи розвитку логістики.
 7. Фактори розвитку логістики.
 8. Мета, завдання та функції логістики.
 9. Наукові основи та методологія логістики.
 10. Види логістики.
 11. Функціональні області логістики та їх характеристики.
 12. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики.
 13. Об’єкт дослідження в логістиці.
 14. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують.
 15. Класифікація матеріальних потоків.
 16. Інформаційні потоки та їх класифікація.
 17. Логістичні операції та функції.
 18. Сутність і види логістичних систем.
 19. Логістичні ланцюги.
 20. Сутність, задачі та функції закупівельної логістики.
 21. Механізм функціонування закупівельної логістики.
 22. Процес вибору постачальника.
 23. Аналіз, визначення потреби та розрахунок кількості заказу.
 24. Проблема: закупівлі або організації власного виробництва.
 25. Отримання пропозицій та їх оцінка.
 26. Основні вимоги до постачальника.
 27. Експертні оцінки визначення рейтингу постачальника.
 28. Оцінка результатів роботи з постачальником.
 29. Сутність АВС – аналізу.
 30. Визначення економічного розміру замовлення.
 31. Система постачань „точно у термін”.
 32. Поняття виробничої логістики.
 33. Об’єкти логістичного управління у виробництві.
 34. Традиційна і логістична концепція організації виробництва.
 35. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.
 36. Технологія і стратегія виробництва.
 37. Логістична оптимізація виробничої програми.
 38. Оптимізація використання технологічного часу.
 39. Логістична концепція „MRP”
 40. Мікрологістична система KANBAN
 41. Мікрологістична концепція „Оптимізована виробнича технологія”.
 42. „Штовхаючі” та „тягнучі” системи організації виробництва.
 43. Сутність розподільчої логістики.
 44. Канали розподілу в логістиці.
 45. Логістичні посередники у каналах розподілу.
 46. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах.
 47. Сутність і завдання транспортної логістики.
 48. Вибір виду транспортного засобу.
 49. Вибір способу перевезення та перевізника.
 50. Методи вибору перевізника.
 51. Логістична оцінка видів транспорту.
 52. Матеріальні запаси, причини їх створення.
 53. Види матеріальних запасів.
 54. Місце та роль запасів у логістичній системі.
 55. Системи управління матеріальними запасами.
 56. Ризики утримання запасів.
 57. Аналіз АВС-XYZ в управління матеріальними запасами.
 58. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу.
 59. Види та функції складів в логістичній системі.
 60. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці.
 61. Логістичний процес на складі.
 62. Вибір між власним складом і складом загального користування.
 63. Вибір системи складування.
 64. Значення і сутність логістичного сервісу.
 65. Формування підсистеми логістичного сервісу.
 66. Параметри й характеристики логістичного обслуговування.
 67. Класифікація видів сервісу.
 68. Інформаційні потоки у логістиці.
 69. Принципи організації логістичної інформації.
 70. Логістичні інформаційні джерела.
 71. Інформаційна безпека.
 72. Логістика та Інтернет.
 73. Сучасні підходи оптимізації інформаційних потоків.
 74. Ефективність логістичної системи.
 75. Управління логістичними витратами.
 76. Сучасні пріоритети і логістика.
 77. Конфлікт цілей у логістиці.
 78. Інфраструктура логістичних процесів.
 79. Інституціональна класифікація логістичних систем.
 80. Спеціалізація виробництва і логістика постачання.
 81. Логістика як концепція управління.
 82. Логістика як фактор успіху у конкурентній боротьбі.
 83. Майбутні тенденції розвитку логістики.
 84. Тарифна політика АТП.
 85. Тарифне регулювання.
 86. Транспортне страхування
 87. Форми діяльності митних органів.
 88. Поняття та призначення митної декларації.
 89. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС
 90. Особливості митного режиму.
 91. Вільні економічні зони та офшори.
 92. Ліцензування митних брокерів.
 93. Технологія проведення бізнес-процесів закупівлі.
 94. Управління запасами та бюджетування продаж.
 95. Технологія розміщення, викладки та зберігання товарів на складі.
 96. Угоди зберігання.
 97. Сучасні підходи до оптимізації інформаційних потоків.
 98. Побудова корпоративних інформаційних систем.
 99. Експертні системи управління логістикою.
 100. ERP – системи.
 101. Програмне забезпечення логістики.
 102. Логістичні витрати та логістичне обслуговування.
 103. Витрати запасів.
 104. Транспортні витрати.
 105. Організація логістики.

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 

 

 1. Альбеков Адам Умарович, Митько Ольга Александровна.Коммерческая логистика: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. — 412 с.
 2. Аникин Б. А., Акбердин Р. З., Родкина Т. А., Федоров Л. С., Заичкин Н. И.Логистика: Учеб. пособие для студ. вузов / Государственный ун-т управления; Институт мировой экономики и международных отношений РАН / Б.А. Аникин (ред.). — М. : ИНФРА-М, 2002. — 220с.
 3. Бажин Игорь Иванович.Логистика: Компакт-учебник. — Х. : Консум, 2003. — 239с. : рис. — Библиогр.: с. 239.
 4. Балабанова Людмила Вениаминовна, Германчук Алла Николаевна.Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. — 230с.
 5. Белых Сергей Алексеевич, Стаханов Дмитрий Викторович.Логистика АПК региона / Ростовский гос. строительный ун-т. — Ростов н/Д, 2000. — 160с.
 6. Будішевський В. О., Гутаревич В. О., Кислун В. О., Ніколайчук В. Є., Суліма А. О.Транспортно-технологічна логістика енергоємних виробництв / Донецький національний технічний ун-т / В.О. Будішевський (ред.), А.О. Суліма (ред.). — Донецьк : РВА ДонНТУ, 2003. — 302с.
 7. Ватуля Л. П.Моделі управління запасами: Посібник до курсу "Логістика та АСУВ" / Харківська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 1997. — 62с.
 8. Герасимов Юрий Юрьевич, Костюкевич Вадим Михайлович.Логистика в лесном комплексе: управление снабжением, транспортом и запасами=Logistics in Forest Sector: purchasing, transport and supply management: Учеб. пособие / Петрозаводский гос. ун-т. — Петрозаводск, 2001. — 109с.
 9. Глогусь Олена.Логістика: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання; Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль : Економічна думка, 1998. — 166с.
 10. Голоденко Борис Андреевич.Логистика в системном представлении / Воронежская гос. технологическая академия. — Воронеж, 2000. — 187с.
 11. Гордон Михаил Петрович, Карнаухов Сергей Борисович.Логистика товародвижения. — 2. изд., перераб. и доп. — М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. — 196с.
 12. Данько М. І., Бутько Т. В., Котенко А. М., Кушнірчук В. Г., Мостовий М. В.Транспортна логістика. Складові частини логістики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ, 2004. — 157с.
 13. Жаворонков Евгений Павлович.Логистика в строительстве: Учеб. пособие для спец.:060811 "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)", 290300 "Промышленное и гражданское строительство" / Сибирский гос. ун-т путей сообщения. — 3-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск : Издательство СГУПСа, 2001. — 214с.
 14. Захаров К. В., Бочарников В. П., Липовский В. В., Захаров А. К., Циганок А. В.Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. — 2.изд., доп. — К. : Эльга ; Ника-Центр, 2004. — 258с.
 15. Кальченко Альбіна Георгіївна.Логістика: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 148с.
 16. Качала Тамара Миколаївна, Карпова Ольга Михайлівна.Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Черкаси : ЧДТУ, 2003. — 135с.
 17. Киршина Маргарита Викторовна.Коммерческая логистика. — М. : ООО Фирма "Благовест-В", 2003. — 256с.
 18. Костюченко Леонид Михайлович, Танцюра Евгений Викторович, Заенчик Леонид Григорьевич, Воркут Анатолий Иванович, Кононенко Игорь Витальевич.Логистика- технология транспортного процесса / Леонид Григорьевич Заенчик (ред.). — К. : Кий, 2000. — 356с.
 19. Кретов Игорь Иванович, Садченко Кирилл Вадимович.Логистика во внешнеторговой деятельности: Учеб.-практ. пособие / Всероссийская академия внешней торговли — М. : Дело и Сервис, 2003. — 191с.
 20. Крикавський Євген В.Логістика підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец.. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1996. — 160с.
 21. Ларина Рена Ринатовна, Пилюшенко Виталий Лаврентьевич, Амитан Вениамин Наумович.Логистика в управлении организационно-экономическими системами. — Донецк : Издательство ВИК, 2003. — 240с.
 22. Левковец Петр Романович, Товкун Дмитрий Леонидович.Управление перевозками грузов и логистика / Национальный транспортный ун-т. — К. : НТУ, 2002. — 144с.
 23. Леншин Игорь Андреевич, Смоляков Юрий Иосифович.Логистика: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и спец. "Товароведение и экспертиза товаров". — М. : Машиностроение, 1996. — 245с. — (Для вузов).Ч. 1
 24. Леншин Игорь Андреевич, Смоляков Юрий Иосифович.Логистика: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и спец. "Товароведение и экспертиза товаров". — М. : Машиностроение, 1996. — 96с. — (Для вузов).Ч. 2
 25. Линдерс Майкл,Р., Фирон Харольд ЕУправление снабжением и запасами. Логистика=Purchasing and Supply Management / Michel R. Leenders, Harold E. Fearon. — 11. изд. — С.Пб. : Полигон, 1999. — 768с.
 26. Логистика и маркетинг транспортного процесса: Межвуз. науч. сб.: / Саратовский гос. технический ун-т / В.Г. Санков (отв.ред.). — Саратов, 2000. — 191с.
 27. Малецкая Марина Борисовна.Логистика: Конспект лекций / Иркутская гос. экономическая академия. — Иркутск : Издательство ИГЭА, 2001. — 76с.
 28. Миротин Л. Б., Некрасов А. Г., Куликова Е. Ю., Крыгина И. Е., Ташбаев Ы. Э.Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Организация перевозок и управление на транспорте" / Московский автомобильно-дорожный ин-т (государственный технический ун-т) / Л.Б. Миротин (общ.ред.). — М. : ЭКЗАМЕН, 2003. — 447с.
 29. Миротин Леонид Борисович, Ташбаев Ырысбек Эгембердиевич.Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры:Учеб. пособие для межвуз. использ.. — М. : Инфра-М, 2003. — 251с.
 30. Миротин Леонид Борисович, Ташбаев Ырысбек Эгембердиевич, Гудков Владислав Александрович, Ширяев Сергей Александрович, Некрасов Алексей Германович.Транспортная логистика: Учебник для студ., обучающихся по спец. "Организация перевозок и управление на транспорте" / Леонид Борисович Миротин (общ.ред.). — М. : ЭКЗАМЕН, 2003. — 512с.
 31. Недужко Михаил Иванович, Стаханов Дмитрий Викторович, Тамбовцев Сергей Николаевич, Шеховцов Роман Викторович.Маркетинговая логистика / Ростовский гос. строительный ун-т. — Ростов н/Д, 2000. — 134с.
 32. Неруш Юрий Максимович.Коммерческая логистика: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Менеджмент" и "Коммерция", спец. "Менеджмент", "Коммерция" и "Маркетинг". — М. : Банки и биржи, 1997. — 271с.
 33. Новиков Олег Александрович, Уваров Сергей Алексеевич.Логистика: Учеб. пособие. — СПб. : Издательский дом "Бизнес-пресса", 1999. — 204с.
 34. Окландер Михаил Анатольевич.Маркетинг и логистика в предпринимательстве. — О. : АПНТиЭИ, 1996. — 104с.
 35. Омельченко В. Я.Логистика в системе трансформационной микроэкономики: Теоретико- методологические аспекты / Донецкий национальный ун-т. — Донецк : Норд-пресс, 2004. — 309с.
 36. Палагин Ю. И.Логистика: Учеб. пособие / Государственная служба гражданской авиации; Академия гражданской авиации {Санкт-Петербург}. — СПб., 2001. — 65с.
 37. Парфенов Александр Викторович.Таможенная логистика: Учебное пособие / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра коммерции и логистики. — С.Пб. : Издательство СПбГУЭФ, 2000. — 64с.
 38. Радионов Андрей Ремирович, Радионов Ремир Александрович.Логистика. Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учеб. пособие / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. — М. : Дело, 2002. — 415с.
 39. Рублинецкий Владимир Ильич.Логистика: Учеб.пособие / Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". — Х., 1996. — 72с.
 40. Русалева Л. Ю.Логистика и маркетинг: концепция взаимодействия / Самарская гос. экономическая академия. — Самара, 2001. — 150с.
 41. Семененко Анатолий Иванович.Предпринимательская логистика. — СПб. : Политехника, 1997. — 349c.
 42. Сергеев В. И.Логистика в бизнесе: Учебник для студ. экон. и инж.-экон. вузов. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 607с.
 43. Смирнов Ігор Георгійович.Логістика: просторово-територіальний вимір / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВГЛ "Обрії", 2004. — 335с.
 44. Сомов Лев Николаевич.Логистика: Учеб. пособие / Южно-Уральский гос. ун-т. Факультет "Экономика и право". Кафедра "Экономика и экономическая безопасность". — Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2001. — 134с.
 45. Сумец Александр Михайлович.Логистика автотранспортных систем / Народная украинская академия. — Х. : НУА, 2004. — 156с.
 46. Таньков Костянтин Миколайович, Тридід Олександр Миколайович, Колодизєва Тетяна Олександрівна.Виробнича логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 352с.
 47. Тридід Олександр Миколайович, Колодизєва Тетяна Олександрівна, Голофаєва Ірина Петрівна.Логістика: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2004. — 168с.
 48. Уотерс Доналд.Логистика: Управление цепью поставок:Учебник для студ. экон. спец. вузов / В.Н. Егоров (пер.с англ.). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 503с.
 49. Чертовской Владимир Дмитриевич.Производственная логистика: [Учеб. пособие]. — Минск, 1996. — 82с.
 50. Шумаев Виталий Андреевич.Логистика товародвижения. — М. : Издательский дом "НОВЫЙ ВЕК", 2001. — 194с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.