Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт5) Наказ про скерування у відрядження.

 

125. Чи можна видавати готівкові кошти фізичній особі, яка має непогашену заборгованість перед підприємством за отриманою раніше готівкою?

1) На розсуд бухгалтера підприємства.

2) Можна, якщо видача коштів пов'язана з невідкладними потребами підприємства.

3) На розсуд підзвітної особи.

Ні, видавати не можна, так як це призведе до сплати штрафних санкцій.

5) На розсуд керівника підприємства.

126. Сума накопиченої амортизації протягом періоду експлуатації об’єкта це:

1) знос;

2) амортизація;

3) вартість, що амортизується;

4) ліквідаційна вартість.;

5) залишкова вартість.

 

127. Якщо загальний трудовий стаж працівника становить 6 років, допомога з тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі:

1) 100 %;

2) 90%;

3) 80 %;

4) 60 %;

5) 30%

 

128. Для визначення розміру податкової соціальної пільги (ПСП) враховується:

1) неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) мінімальна заробітна плата;

3) прожитковий мінімум громадян станом на 01 січня поточного року;

4) розмір ПСП встановлюється підприємством самостійно;

5) мінімальна заробітна плата, яка змінюється протягом року

 

129. До первісної вартості об’єкта основних засобів при придбанні не включають:

1) відсотки за кредит – отриманий для придбання цього об’єкта;

2) суми непрямих податків, які не повертаються підприємству;

3) суму сплачену постачальнику за придбаний основний засіб;

4) суму акцизного збору;

5) правильної відповіді немає.

 

130. При безоплатному надходженні основних засобів складається кореспонденція рахунків:

1) 152-201;

2) 152-377;

3) 10-746;

4) 13-10;

5) 152-424.

 

 

131. Резерв сумнівних боргів формується таким способом:

1) Виходячи із платоспроможності дебітора;

2) Шляхом класифікації дебіторської заборгованості;

3) Виходячи із суми боргу який був списаний останнім;

4) Правильна відповідь – 1) та 2);

5) Правильна відповідь – 1), 2) та 3).

 

132. Безнадійна дебіторська заборгованість списується з балансу підприємства:

1) 38 – 36;

2) 38 – 36 з подальшим занесенням суми на рахунок 071;

3) 79 – 38;

4) 944 – 38;

5) Правильної відповіді немає

 

133. При реалізації товарів за комісійною угодою витрати на винагороду комісіонеру відображаються в обліку проводкою:

1) 283 – 282;

2) 949 – 685;

3) 93 – 63;

4) 97 – 63;

5) Правильної відповіді немає.

 

134. Визначити абсолютне відхилення, якщо обсяг реалізованої продукції за планом - 45000 грн., а фактично – 48000 грн.

1) 6,7%

2) – 97%

3) – 3000 грн.

Грн.

5) 5000 грн.

 

135. Потреба підприємства у матеріалах становить 90 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалів – 40 т.

Коефіцієнт власного забезпечення матеріалами становитиме:

1) 0,54

2) 0,34

3) 0,8

4) 0,44

5) 0,38

 

136. Середньоспискова чисельність працівників - 120 осіб. Звільнено протягом року працівників – 6 осіб.

Коефіцієнт обороту із звільнення становитиме:

1) 0,02

2) 0,01

3) 0,05

4) 0,06

5) 0,04

 

137. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: нарахована амортизація на виробниче обладнання:

1) Дт 10 – Кт 16;

2) Дт 23 – Кт 13;

3) Дт 36 – Кт 10;

4) Дт 63 – Кт 13;

5) Дт 10 – Кт 13.

 

 

138. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: списується чистий дохід від реалізації продукції на фінансові результати:

1) Дт 90 – Кт 79;

2) Дт 79 – Кт 90;

3) Дт 70 – Кт 79;

4) Дт 44 – Кт 99;

5) Дт 79 – Кт 44.

 

139. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: виявлений і оцінений брак у виробництві:

1) Дт 24 – Кт 23;

2) Дт 26 – Кт 23;

3) Дт 24 – Кт 66;

4) Дт 20 – Кт 99;

5) Дт 99 – Кт 28.

 

140. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: списання товарів на адміністративні потреби:

1) Дт 90 – Кт 28;

2) Дт 63 – Кт 20;

3) Дт 99 – Кт 20;

4) Дт 20 – Кт 99;

Дт 92 – Кт 28.

141. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відображено ПДВ при реалізацій

1) Дт 36 – Кт 70;

2) Дт 70– Кт 64;

3) Дт 20 – Кт 63;

4) Дт 64 – Кт 63;

5) Дт 92 – Кт 64.

 

142. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відображено ПДВ при придбанні:

1) Дт 36 – Кт 70;

2) Дт 70– Кт 64;

3) Дт 20 – Кт 63;

4) Дт 64 – Кт 63;

5) Дт 92 – Кт 64.

 

143. Звітність якого з видів обліку найбільше містить комерційну таємницю підприємства:

1) статистичного;

2) фінансового;

3) управлінського;

4) податкового;

5) усі відповіді правильні.

 

144. Справедлива вартість активу — це:

1) поточна ринкова вартість активу;

2) вартість, за якою здійснювались подібні операції в минулому місяці;

3) вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;

4) вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

5) вартість, за якою був придбаний актив.

 

145. Первісна вартість активу — це:

1) вартість, за якою актив зараховується на баланс;

2) сума зносу активу;

3) вартість, за якою реалізовано покупцям ;

4) вартість списання активу;

5) немає правильної відповіді.

 

 

146. Оприбуткування МШП терміном використання до 1 року від постачальника відображається бухгалтерською проводкою:

1) Дт 112 Кт 631;

2) Дт 22 Кт 631;

3) Дт 631 Кт 22;

4) Дт 31 Кт 112;

5) Дт 22 Кт 361.

 

147. Погашення заборгованості перед постачальником за одержані ТМЦ відображається записом:

1) Дт 361 Кт 311;

2) Дт 631 Кт 311;

3) Дт 311 Кт 361;

4) Дт 22 Кт 311;

5) Дт 10 Кт 301.

 

148. Списання залишкової вартості основних засобів при реалізації (без переведення до групи вибуття) відображається бухгалтерською проводкою:

1) Дт 976 Кт 10;

2) Дт 902 Кт 286;

3) Дт 977 Кт 10;

4) Дт 92 Кт 112;

5) Дт 92 Кт 10

 

149. Місячна заробітна плата 5 робітників виробничого цеху наступна (у грн.): 2500; 2300; 2450; 2100; 2600.

Середньомісячна зарплата робітників виробничого цеху становитиме?

1) 2380 грн.

2) 2400 грн.

Грн.

4) 19690 грн.

5) 2386 грн.

 

150. Потреба підприємства у матеріалах становить 60 т. Протягом звітного періоду отримано за договорами – 50 т, інші надходження – 4 т.

Коефіцієнт забезпеченості матеріалами становитиме:

1) 1,3

2) 0,7

3) 0,8

4) 0,9

5) 1,1

 

 

151. Обсяг виробництва продукції у звітному періоді становить 8300 грн., за планом – 8430 грн. Який відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції:

1) 101,6%

2) 98%

3) 83%

4) 110%

5) 30%

 

152. Первісна вартість основних засобів – 850 тис. грн. Знос основних засобів – 460 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів становитиме:

1) 2,87

2) 0,54

3) 1,47

4) 0,44

5) 0,61

 

153. Середньоспискова чисельність працівників - 120 осіб. Прийнято на роботу протягом року нових працівників – 12 осіб.

Коефіцієнт обороту з приймання становитиме:

1) 0,2

2) 0,01

3) 0,1

4) 0,06

5) 0,27

 

154. Середньомісячна заробітна плата головного бухгалтера у 20Х1 році становила 4300 грн., а у 20Х2 році – 5600 грн. Абсолютне значення зміни середньомісячної заробітної плати головного бухгалтера протягом року становитиме:

1) 1250 грн.

2) 4150 грн.

3) 1000 грн.

Грн.

5) 300 грн.

 

155. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 26-Кт 23

1) Використано матеріали на виробництво продукції;

2) Нараховано заробітну плату робітникам зайнятим виробництвом продукції;

3) Придбано матеріали;

4) Виплачено заробітну плату робітникам;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.