Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цільова калькуляція пляшкового пива «Pils»Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з навчально-методичної роботи

_________ Шавальова В.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

“ “ ________________2012 р.

 

 

ТИПОВІ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ (ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

Галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”
   
Напрям підготовки 6.0300601 „Менеджмент„ освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр  

 

КИЇВ

 

Типові розрахункоао-аналітичні задачі для комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів заочної форми навчання освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом підготовки 6.0300601 „Менеджмент

 

25 грудня, 2012 року. - 21 с.

 

 

Розробник: Головкова Л.С., професор кафедри менеджменту, д.е.н., проф.

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

 

Протокол № 5 від “ 24 ” грудня 2012 року.

 

Завідувач кафедри менеджменту

 

д.е.н., проф. Головкова Л.С. _______________________

(підпис)

 

 

Схвалено Вченою радою факультету економіки і менеджменту ПВНЗ «Європейський університет»

 

Протокол від “__”____________2012 року № ____

 

Голова ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 2012 рік

Ó __________, 2013 рік

 

 

 

Задача 1.

Торгово-виробнича крпораціяа »Амстор» планує на 2013 р. виробництво та реалізацію товарів. Вихідні дані для планування наведені в таблиці:

 

Продукт Обсяг реалізації, од. Ціна одиниці, грн. Змін. витрати, грн./од. Виручкагрн. Перемінні витрати, грн. Постійні витрати, грн.
А    
Б    
В    
Д    
Разом:          

 

Визначити: 1. Коефіцієнт виручки.

2. Точку беззбитковості (од., грн.).

3. Зону безпеки.

4. Визначити рівень ризику по продуктах і в цілому по фірмі.

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 2.

Корпорація „Алкор” планує випуск і реалізацію чотирьох видів продукції. Вихідні дані для планування всіх показників наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

№ з/п Показники Продукти
А Б В Д
Ціна, грн./од Маржинальна вартість, грн./од
Постійні витрати на місяць, грн.
Обсяг виробництва і реалізації, од

 

Визначити:

1. У якій послідовності потрібно включити продукт у програму, якщо немає обмежень по збуті?

2. Визначити прибуток по кожному продукту і загальний прибуток по фірмі.

3. Зробити висновки за результатами розрахунків та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

.

 

 

Задача 3.

На підставі базового варіанта плану корпорації „Авір” провести аналіз чутливості планових показників. Базові показники наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Показники Базовий варіант V (+ 10%) Ц (-10%)
1. Обсяг реалізації, од (V) 2. Ціна, т.грн./од (Ц) 3. Виручка, т.грн. 4. Перемінні витрати т.грн. (ПІ) 5. Постійні витрати, т.грн. (ПВ) 6. Маржинальний прибуток, т.грн 7. Прибуток, т.грн./% 8. Коефіцієнт виручки. 9. Точка беззбитковості, т.грн. 10. Рівень зони безпеки, % 11. Рентабельність витрат, %/% 12 Рентабельність виручки, %/% 13. Прибуток до базового варіанта 750/100%   24/100% 19/100%    

 

Зробити висновки за результатами аналізу та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

Задача4.

Корпорація планує виробництво та реалізацію товарів. Вихідні дані для планування приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Продукт Обсяг реалізації, од. Ціна одиниці, грн. Перем. витрати. грн./од. Виторг, грн. Перемінні витрати, грн. Постійні витрати, грн.
А      
Б      
В      
Г      
Разом:          

 

1. Рознести постійні витрати за принципом «пропорційно

прямим витратам»

2. Визначити коефіцієнт виторгу

3. Визначити точку беззбитковості (од., грн.)

4. Визначити рівень зони безпеки

5. Визначити рівень ризику по продуктах і в цілому по фірмі.

6. Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

Задача 5.

Корпорація „Авіст” планує виробництво та реалізацію товарів. Вихідні дані для планування приведені в таблиці 1.

 

Продукт Обсяг реалізації, од. Ціна одиниці, грн. Змін. витрати, грн./од. Виручка, грн. Перемінні витрати, грн. Постійні витрати, грн.
А    
Б    
В    
Д    
Разом:          

 

Визначити: 1. Коефіцієнт виручки.

2. Точку беззбитковості (од., грн.).

3. Зону безпеки,%

4. Визначити рівень ризику по продуктах і в цілому по фірмі.

5. Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 6.

ПАТ „КИМ» виробляє і реалізує широкий асртимент продукції.

Для визначення витрат структурних підрозділів підприємства , понесених при виготовленні визначеного виду продукції і структури постійних витрат і з метою можливості їхнього обліку в продукті, а також для формуванні даних про зв'язки між перемінними, постійними витратами і прибутком окремого виду виробу необхідно:

1. Провести розрахунок сум покриття і результати оформити в табл.1.

2. Підготувати резюме за економічними показниками.

3. Підготувати альтернативні варіанти управлінських рішень.

Таблиця 1

Багатоступінчастий облік маржинального доходу (сум покриття)(тис.грн)

 

Показники ВИДИ ПРОДУКЦІЇ
  А Б У Г Д Е Ж З
Виторг від реалізації 224,1 382,5 438,5 1014,0 580,8 246,2 371,0
Перемінні витрати 29,0 26,5 28,0 29,1 28,9 29,1 29,0 76,2
Маржа 1 (сума покриття)                
Постійні витрати по видах продукції 98,1 196,3 235,6 147,2 539,8 490,8 107,9 117,8
Маржа 2 (сума покриття)                
Сума        
Постійні витрати дільниць 61,5 79,9 215,4 47,2
Маржа 3 (сума покриття)        
Сума    
Постійні витрати по видах підрозділів (дільниць) 20,4 37,0
Маржа 4 (сума покриття)    
Сума  
Постійні витрати цеху 58,7
Результат (+ прибуток, - збиток)  

 

Задача 6.

ПАТ «Славутич» у 2012 році провів переговори з представниками західного пивзаводу про початок ліцензійного виробництва пляшкового пива «Pils». Досліджуючи асортимент нинішньої продукції компанії і якісних характеристик нового продукту, можна було очікувати, що введення даного сорту в портфель компанії «А» буде сприяти істотному збільшенню частки ринку завдяки пропозиції покупцю якісного нового продукту зі специфічними споживчими властивостями.

Виходячи з цього, у компанії була розроблена попередня калькуляція пива «Pils». Методично був обраний підхід, максимально орієнтований на ринок зі складанням цільової калькуляції, на підставі якої можна було б, по-перше, обґрунтувати цінові представлення, а надалі вивести основні виробничі параметри щодо рентабельності й економічності виробництва (витрат).

Цільова калькуляція була доповнена постатейною калькуляцією, що відбиває основні елементи затрат. Основою її складання служили актуальні дані обліку, що маються на підприємстві.

Цільова калькуляція пляшкового пива «Pils»

В основу калькуляції були закладені наступні передумови:

· як вихідний пункт була обрана заводська відпускна ціна за 1 пляшку (0,5 л), що знаходиться в найвищому ціновому сегменті та орієнтується на торгову марку «Premium» одного з основних конкурентів «В» (відпускна ціна заводу – 1,40 грн). З огляду на переваги по якості нового продукту, заводська відпускна ціна була прийнята на рівні 1,50 грнза 1 пляшку.

· в основу калькуляції була закладена норма рентабельності в розмірі 12 % (до собівартості).

· при визначенні акцизу був прийнятий до увагуи очікуваний його ріст із квітня 2001 р. з 0,07 грн до 0,11 грн у розрахунку на 1 пляшку.

З огляду на вихідні дані, була складена наступна цільова калькуляція (базова):
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.