Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які структурні компоненти має потенціал відтворення?інноваційний потенціал;+

Які з перелічених методів є графоаналітичними?«Квадрат потенціалу»;+

Які вектори, що створюють квадрат потенціалу за однойменним графоаналітичним методом, виступають передумовою його подальшого розвитку? Виробництво, розподіл та збут продукції;+

Який закон констатує, що для будь-якої системи (підприємства, організації, фірми) існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або значно більше простої суми потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим?закон синергії;+

Які з перелічених аспектів діяльності підприємства впливають на процес формування його потенціалу:галузевий;+

Які типи закономірностей виокремлюють у системі потенціалу підприємства?b) регулюючі;+

Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку й визначається на основі рівності між реальними економічними факторами? b) вартість в обміні;+

Які різновиди має вартість в обміні?

b) ринкова, балансова, заставна, страхова, орендна;+

Яку назву має міра цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого підприємства без урахування найбільш ефективного її використання і величини грошового еквівалента від можливого продажу? а) вартість діючого підприємства;+

Які різновиди має вартість у користуванні?

с) інвестиційна, заставна, страхова, заміщення;+

Який принцип оцінки базується на вислові: «чим більші можливості підприємства щодо задоволення потреб власника, тим вища його вартість»? а) корисності;+

Який принцип оцінки базується на вислові: «максимальна вартість підприємства визначається найменшою ціною, за якою можна придбати інший об’єкт з еквівалентною корисністю»?а) заміщення;+

Який принцип оцінки базується на вислові: «максимальний дохід від використання потенціалу підприємства можна отримати при досягненні оптимальних величин факторів виробництва»?

d) найліпшого і найефективнішого використання.+

Який метод визначення коефіцієнта капіталізації базується на інформації про аналогічні об’єкти та досягнутій ефективності їх господарського використання, котра доступна на ринку?

d) метод співставного продажу.+

Яке значення має коефіцієнт капіталізації на вкладення капіталу у високодохідні фірми, діяльність яких чутлива до макроекономіч­них коливань?d) 20 %.+

Який метод розрахунку ставки дисконту передбачає сумування безризикової ставки з усіма компенсаціями за ризик, яким обтяжений об’єкт оцінки?

b) метод кумулятивної побудови;+

Який метод розрахунку ставки дисконту діє відповідно до вартості грошової одиниці на Лондонській валютній біржі, враховуючи крайовий ризик? d) метод ставки LIBOR.+

Яка функція грошової одиниці показує майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій процентній ставці?

d) нагромадження грошової одиниці за період.+

Яка функція грошової одиниці слугує для розрахунку періодичних платежів за основну суму боргу та проценти за нього?

с) коефіцієнт амортизації грошової одиниці;+

Який з підходів до оцінки потенціалу підприємства потребує окремої оцінки вартості землі?с) дохідний;+

Який із принципів оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд є визначальним? найліпшого та найефективнішого використання.+

Який із методів ґрунтується на принципі додаткової продуктив­ності?

a) метод капіталізації земельної ренти;+

Який з методів не належить до групи витратних методик оцінки вартості машин та обладнання?метод рівновеликого аналога.+

Який з методів визначення рівня знецінення обладнання під впливом різних видів зносу передбачає залучення незалежних експертів?

a) метод експертизи стану;+

Який метод оцінки вартості обладнання базується на визначенні співвідношення між віком об’єкта, ціною продажу та його вар­тістю?

a) метод статистичного моделювання ціни;+

Яка з наведених нижче ознак не характерна для нематеріальних активів підприємства?відсутність амортизаційних відрахувань.+

Який з наведених нижче методів належить до витратної
групи?с) метод виграшу в собівартості;+

Який з наведених нижче методів не належить до результатної групи?

d) метод порівняльного продажу.+

Яку рису нематеріальних активів з наступних можна виділити з огляду на характер участі в процесі суспільного виробництва:

a) відсутність чітко визначеної вартості;+

Який з перелічених принципів належить до базових принципів ціноутворення?принцип повного відображення витрат.+

Який вид оцінки використовується для оцінки нематеріальних активів?

b) за залишковою вартістю;+

Який тип одиниць з поданих не використовується для виміру трудового потенціалу:умовні.+

Який з наведених нижче показників не використовується для оцінки розміру трудового потенціалу за витратним методом?

a) коефіцієнт творчої активності працівників.+

Який з перелічених нижче методів не використовується при порівняльному підході до оцінки трудового потенціалу?

a) метод попереднього стажування.+

Який з наведених коефіцієнтів не використовується для оцінки трудового потенціалу працівників згідно з коефіцієнтною методикою?

a) коефіцієнт оперативності виконання робіт.+

Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу? метод ліквідаційної вартості;+

Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу?

a) метод вартості заміщення;+

Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу?

a) метод аналогового продажу чи ринку капіталу.+

Який з наступних методів не може бути використаним при визначенні коефіцієнта капіталізації?

a) по фінансових показниках схожих підприємств;+

Яка складова підприємницької діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу?готова продукція;+
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.