Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дотримання вимог “золотого правила” балансу забезпечуєДо якої класифікації потенціалу належить потенціал підприємства?

a) за функціональною сферою виникнення;+

30. Даний квадрат потенціалу підприє-ства специфічний для… енергетики;+
31. Даний квадрат потенціалу підприє-ства специфічний для a) машинобуду-ання; +
32. Даний квадрат потенціалу підприє-ства специфічний для a) хімічної про-иловості ;+

До критеріальних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...b) Метод вивчення профілю об’єкта;+

До експертних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...a) Метод порівнянь;+

До графічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ... d) Метод таксономічного показника.+

47. До математичних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...d) Метод американської асоціації управління.+

До логістичних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...a) STEP-аналіз;+

До одномоментних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...c) Графічна методика Зав’ялова;+

До стратегічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...c) Формалізований метод Іванова;+

До матричних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить...a) метод профілю об’єкта;+

До основних елементів процесу оцінки не відноситься ...е) контроль.+

До моментних мультиплікаторів не відноситься ...d) прибуток / ціна.+

До інтервальних мультиплікаторів не відноситься ...d) прибуток / ціна.+

До якого виду можна віднести капітал, що знаходиться у формі акцій,

облігацій та інших цінних паперів? b) до фінансового;+

 

 

Дотримання вимог “золотого правила” балансу забезпечує

а) стабільну ліквідність і платоспроможність;+

Е

Економія на операційних видатках за рахунок взаємодії маркетин­гового, фінансового та логістичного потенціалів — це ...операційна синергія;+

Економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління — це ...управлінська синергія;+

Економія за рахунок змін підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства — це ...d) фінансова синергія.+

Елементна структура потенціалу сучасних підприємств формується приблизно на 60 % за рахунок ...основних фондів;+

Ефективність цільового використання земельних ділянок відображає … рента: монопольна;+

З

Залежно від міри реалізації потенціалу розрізняють:

a) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал;+

Залежно від напрямку формування інформаційної бази оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

c) критеріальні та експертні;+

Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

a) графічні, математичні та логістичні;+

Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

d) одномоментні та стратегічні.+

Згідно методу капіталізації ринкова вартість потенціалу підприємства визначається за формулою: а) V = D / R;+

За яким методом розрахунку ставка дисконту визначається через існуючий ринок капіталу? а) метод капітальних активів;+

Згідно з яким методом коефіцієнт капіталізації визначається шляхом віднімання від ставки дисконту надбавки за майбутнє зростання капіталу?

b) метод вирахування;+

За способом оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи: b) індикаторні та матричні;+

Земельна ділянка — це …

a) частина земної поверхні, котра характеризується природними властивостями, а також правовим статусом, які дозволяють використовувати її у господарських відносинах;+

 

Залежно від функціонального призначення всі об’єкти нерухомості поділяються на:

a) будівлі, споруди, житлові будинки, незавершене будівництво тощо;+

За якою технологією оцінки передбачається виокремлення об’єкта типо-представника, який найкращим чином ураховує оціночні параметри машин (обладнання)? часткової оцінки.+

Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-еко­номічного рівня вимогам сучасного виробництва називається…

a) економічне старіння;+

Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх факторів називається …

a) фізичний знос;+

За джерелами походження нематеріальні активи підприємства можна класифікувати таким чином:

b) з позицій фінансового посередника;+

За рівнем агрегованості оцінок виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

a) трудовий потенціал працівника.+

За спектром охоплення можливостей виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

a) колективний (груповий) трудовий потенціал;+

За характером участі у виробничо-господарському процесі виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

a) потенціал технологічного персоналу;+

За місцем у соціально-економічній системі підприємства виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

a) підприємницький трудовий потенціал;+

І

Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...Квадрата;+

Інвентарний об’єкт — це …

a) кожен предмет, що має самостійне значення і не є частиною будь-якої іншої машини чи обладнання;+

К

Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, — це ...

c) конкурентоспроможність потенціалу підприємства;+

 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від ...

a) рівня конкурентоспроможності його складових елементів;+

Коефіцієнт знецінення об’єкта внаслідок функціонального старіння розраховується на основі співвідношення …

a) повної та залишкової вартості обладнання;+

Коефіцієнт важеля характеризує :

а) рівень покриття операційним прибутком відсотків, які підприємство має оплатити;+

Кваліфікаційний потенціал — це:

a) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності;+

Л
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.