Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Форми і системи заробітної плати. Форми і системи заробітної плати – важливий елемент механізму визначенняФорми і системи заробітної плати – важливий елемент механізму визначення індивідуальної заробітної плати, з’єднувальна ланка між нормуванням праці та тарифною системою і засобом досягнення певних якісних показників.

На промислових підприємствах використовують дві форми оплати праці: почасову та відрядну.

Погодинна форма оплати праці передбачає її оплату залежно від витраченого часу та рівня кваліфікації. Її використовують у випадку, коли від виробника не залежать кількісні показники (тобто виробіток визначається технологією), а головним є висока якість продукції.

Відрядна форма оплати праці полягає у прямій залежності оплати праці від кількісних її результатів. При цьому за кожну одиницю продукції встановлюють певний розмір оплати – відрядний розцінок.

Кожна з форм оплати праці має свої системи. Так, погодинна має пряму погодинну і погодинно-преміальну системи посадових окладів.

При прямій погодинній системі оплати праці заробітну плату нараховують за формулою:

Зп.п. = ТФ · СП

де ТФ – фактично відпрацьований погодинником час;

СП– годинна тарифна ставка погодинника (по розряду робітника).

Заробітна плата при погодинно-преміальній системі оплати праці

Зп.пр.= Зп.п. + ДП

де Зп.п. – тарифна заробітна плата погодинника

ДП– преміальні доплати погодинника.

Преміальні доплати при погодинно-преміальній системі оплати праці:

де Зп.п. – тарифна заробітна плата погодинника;

ПД – процент преміальних доплат за певні якісні показники в роботі, який визначається за розробленою на підприємстві шкалою (табл.1).

Таблиця 1

Шкала преміальних доплат

Процент здачі продукції з першого пред’явлення ПЗ1
Процент преміальних доплат ПД

Ця система здебільшого стимулює досягнення високих якісних показників у роботі. Для оплати праці допоміжних робітників, службовців, інженерно-технічних працівників використовують систему посадових окладів, згідно з якою кожній посаді відповідає оклад, встановлений з урахуванням стажу та якості роботи спеціаліста.

Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряму відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, колективну (бригадну), непряму відрядну, акордну.

При прямій відрядній системі робітник за кожну одиницю виробу отримує оплату, яка дорівнює відрядній розцінці, незалежно від того, виконана чи перевиконана норма виробітку.

Заробітна плата при прямій відрядній системі оплати праці.:

де m – кількість різних видів продукції, що виготовляє робітник;

Рі– розцінок за і-тий вид продукції;

NФі– фактичний випуск продукції і-того виду.

Розцінок на певний вид продукції:

Рі = ТШТ і · СВ

де ТШТ і – норма часу на виконання і-тої операції;

СВ– годинна тарифна ставка відрядника по розряду робіт.

Заробітна плата при відрядно-преміальній системі оплати праці:

ЗВ.П. = Зп.в. + ДВ

де Зп.в. – тарифна заробітна плата відрядника;

ДВ– преміальні доплати.

Преміальні доплати при відрядно-преміальній системі оплати праці:

де Зп.в. – тарифна заробітна плата відрядника;

П1 – процент доплат за виконання плану (10-15%);

П2– процент доплат за кожний процент перевиконання плану (1.5-2%);

ППП– процент перевиконання плану.

Процент перевиконання плану:

де NФ, NПЛ – фактичний і плановий обсяги випуску продукції.

Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає прогресивне збільшення розцінок залежно від перевиконання норм виробітку.

Заробітна плата при відрядно-прогресивній системі оплати праці:

ЗВ.ПРОГР. = NВБ · Р + (NФ – NВБ) ·РП

де NВБ – обсяг випуску продукції, що відповідає вихідній базі для нарахування доплат (110-115% від NПЛ);

Р– звичайний розцінок за виконання операції;

РП – підвищений розцінок за виконання операції.

Підвищений розцінок за виконання операції при відрядно-прогресивній системі оплати праці:

де Р– звичайний розцінок за виконання операції;

ПР.Р.– процент зростання розцінку, який визначається за шкалою, розробленою на підприємстві в залежності від проценту перевиконання вихідної бази для нарахування доплат (табл.2).

 

Таблиця 2.

Шкала зростання розцінку

Процент перевиконання вихідної бази ПВБ 1-10 11-25 26-40 41 і більше
Процент зростання розцінку ПР.Р.

Відрядно-прогресивну систему застосовують на роботах, від яких залежить виконання плану цеху або підприємства, а також у тих випадках, коли необхідно збільшити випуск продукції без упровадження додаткового обладнання і збільшення кількості робітників, коли дану операцію виконують на робочому місці з низькою пропускною здатністю.

Колективну (бригадну) систему оплати праці використовують у тих випадках, коли для виконання робіт необхідні спільні зусилля групи робітників з метою створення колективної зацікавленості в кінцевих результатах роботи. При цьому спочатку розраховують заробітну плату всієї бригади на основі бригадних розцінок, а потім розподіляють її між членами бригади пропорційно до відпрацьованого часу та кваліфікації робітників.

Застосовують два основні методи розподілу затрат між членами бригади: годино-коефіцієнтів, що використовують у випадку, коли всі члени бригади працюють в однакових умовах; коефіцієнтів виконання норм коли окремі члени бригади працюють за різних умов праці.

При методі годино-коефіцієнтів спочатку визначають загальну кількість коефіцієнто-годин, відпрацьованих бригадою:

де ЧБР – чисельність робітників в бригаді;

TФi – фактично відпрацьований і-тим робітником час;

kі – тарифний коефіцієнт за розрядом і-того робітника.

Заробітна плата за 1 годино-коефіцієнт:

де ЗБР – заробітна плата бригади;

ГК БР – годино-коефіцієнти, відпрацьовані бригадою.

Заробітна плата і-того робітника бригади при розподілі методом годино-коефіцієнтів:

З’і = ТФ і · ki · З1 ГК

де TФ i – фактично відпрацьований і-тим робітником час;

ki – тарифний коефіцієнт і-того робітника;

З1 ГК – заробітна плата за 1 годино-коефіцієнт.

Заробітна плата бригади при 100% виконанні норм:

де Ci – годинна тарифна ставка і-того відрядника-члена бригади;

TФ i – фактично відпрацьований і-тим робітником час.

Коефіцієнт виконання норм бригадою:

де ЗБР – заробітна плата бригади;

ЗБР 100 – заробітна плата бригади у випадку 100% виконання норм.

Заробітна плата і-го робітника бригади при розподілі методом коефіцієнтів виконання норм:

З"i = ТФ і · ci · КВН

де TФ i – фактично відпрацьований і-тим робітником час;

сі – годинна тарифна ставка і-того робітника;

КВН – коефіцієнт виконання норм бригадою.

Колективна система оплати праці сприяє розвитку почуття колективної відповідальності, взаємодопомоги, загальної матеріальної відповідальності.

Непряму відрядну систему оплати використовують при оплаті праці допоміжних робітників або підсобників з метою створення у них більшої зацікавленості у збільшенні випуску продукції на робочих місцях, що вони обслуговують.

Заробітна плата при непрямій відрядній системі оплати праці:

а) для наладчиків, ремонтників:

З'Н.В. = ТФВ · СВ · КВН

де ТФВ – фактично відпрацьований відрядником час;

СВ– годинна тарифна ставка по розряду відрядника;

КВН– коефіцієнт виконання норм основними робітниками на обладнанні, яке обслуговує допоміжний робітник.

б) для підсобників:

де n – кількість основних робітників, яких обслуговує підсобник;

РНВ і– непрямий відрядний розцінок підсобника за продукцією і-того робітника;

NФ і– фактичний обсяг випуску продукції і-тим робітником.

Непрямий відрядний розцінок підсобника за продукцією і-того робітника:

де СЗМ– змінна тарифна ставка підсобника;

n – кількість основних робітників, яких обслуговує підсобник;

NПЛ і– плановий обсяг випуску продукції і-тим робітником.

Акордна система оплати праці передбачає встановлення відрядного розцінку відразу на весь обсяг робіт, враховуючи діючі норми виробітку і відрядних розцінок. При цьому, як правило, не вказують ні кількості виконавців, ні час виконання роботи. Найчастіше акордну систему оплати праці використовують при вантажно-розвантажувальних роботах.

Коли виникає необхідність скорочення термінів виконання робіт, використовують акордно-преміальну систему, яка передбачає виплати премії при достроковому виконанні роботи. Розмір премії зростає відповідно до скорочення терміну виконання роботи.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.