Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Юридична професія, діяльність та практикаТема № 1.1. Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна

1.1.1. Юридична деонтологія: історія та сучасність. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань. Виникнення деонтології як науки. Становлення та розвиток юридичної деонтології.

1.1.2. Предмет юридичної деонтології. Основні підходи до визначення предмету юридичної деонтології: проблема професійного обов’язку юриста (його зміст, умови формування та реалізації), моральні вимоги до його професійної поведінки; юридична наука, практика, освіта та їх взаємодія, професійні та особистісні якості юристів, механізми їхнього формування; нормативні та моральні вимоги, які регламентують ставлення юриста до власної праці, його колег, клієнтів. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. Завдання науки «юридична деонтологія».

1.1.3.Методи юридичної деонтології: загальні, конкретні, спеціальні. Діалектичний метод пізнання. Історичний метод пізнання. Порівняльно-правовий метод. Застосування юридичною деонтологією психологічних методів (тестування, спостереження, психологічний експеримент та ін.). Соціологічний метод, застосування соціологічних методик. Методи, засновані на досягненнях математики, кібернетики.

1.1.4.Функції та принципиюридичної деонтології. Основні функції юридичної деонтології: онтологічна, евристична, прогностична, аксіологічна, ідеологічна, виховна, прикладна. Основні принципиюридичної деонтології: гуманності, справедливості, законності, істинності, плюралізму, професійно-правової активності.

1.1.5. Місце юридичної деонтології в системі суспільних і юридичних наук. Юридична деонтологія і гуманітарні науки, предмет вивчення яких пов’язаний із людиною (етика, психологія, педагогіка, естетика, політологія, соціологія, конфліктологія тощо). Юридична деонтологія в системі юридичних наук (теоретико-історичних, галузевих і міжгалузевих, прикладних, міжнародних).

1.1.6. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Предмет та структура курсу «Юридична деонтологія». Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною.

1.1.7. Система юридичної освіти в Україні. Основні характеристики системи і структури юридичної освіти. Державні стандарти юридичної освіти. Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки фахівця за спеціальністю «Правознавство».

Тема № 1.2. Загальна характеристика феномену юридичної діяльності

1.2.1. Поняття та структурна характеристика юридичної діяльності. Юридична діяльність як вид соціальної діяльності. Співвідношення сфер правової і юридичної діяльності. Правова діяльність і правова поведінка. Практична, наукова та освітянська сфери діяльності юристів.

1.2.2. Структура, зміст і форми юридичної діяльності. Основні елементи змісту юридичної діяльності: об’єкти, суб’єкти, учасники, юридичні дії та операції, засоби та способи їх здійснення, прийняті рішення та результати дій. Зовнішня та внутрішня форми юридичної діяльності.

1.2.3. Типологія юридичної діяльності. Критерії класифікації юридичної діяльності: сфера здійснення юридичної діяльності, форми юридичної діяльності, функції юридичної діяльності, психологічні особливості. Діяльність юристів у сфері політики, духовній та соціальній сферах життя суспільства. Юридичні відомства та сфери їх діяльності: правосуддя, здійснення досудового слідства, прокурорський нагляд, здійснення боротьби із злочинністю, захист клієнтів у юридичних справах, охоронна державна безпека, контрольно-ревізійна діяльність, організаційне забезпечення діяльності судів органами юстиції. Правотворча, контрольно-наглядова, правоконкретизуюча, засвідчувальна, захисна юридична діяльність.

1.2.4.Методологічні проблеми ефективності юридичної діяльності.Фактори впиливу на якість здійснення професійної діяльності юристів. Показники ефективності юридичної роботи: ступінь досягнення соціальної мети юридичної діяльності. Методики оцінки ефективності роботи юристів. Професійна атестація юриста.

1.2.5.Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку. Основні принципи етики поліцейської служби. Основні принципи незалежності судових органів. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою. Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності Європейського співтовариства. Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів. Європейська хартія про статус суддів. Європейські настанови з питань етики та поведінки прокурорів.

 

Тема № 1.3. Теоретичні аспекти юридичної практичної діяльності

1.3.1. Поняття юридичної практичної діяльності. Основні ознаки юридичної практичної діяльності як форми здійснення соціальної діяльності; як різновиду правової діяльності; як виду та основної форми юридичної діяльності. Характеристика юридичної практичної діяльності: конфліктність, системність, колективність праці, культурологічність, формальність, незалежність, процедурно-процесуальний характер юридичної роботи, законність.

1.3.2. Принципи юридичної практичної діяльності. Нормативні принципи. Неправові принципи (кодекси, статути, декларації національного та міжнародного рівня). Законність діянь юриста та його рішень; рівність суб’єктів перед законом і правом; незалежність юриста; неупередженість юриста; компетентність; справедливість та ін.

1.3.3.Функції юридичної практичної діяльності: за соціальним значенням; за рівнем спеціалізації; за сферами суспільного життя; за формою здійснення діяльності; за сферами застосування праці юриста; залежно від мети юридичного впливу; за способами та результатами юридичного впливу; за часом впливу.

1.3.4.Найпоширеніші види професійних дій юриста: ведення юридичної справи, тлумачення правових текстів, консультування з правових питань, представництво інтересів суб’єктів права.

 

Тема № 1.4. Характеристика суддівської, прокурорської, адвокатської та нотаріальної діяльності

1.4.1. Суддівська діяльність. Історія розвитку професії. Суддівська система в Україні. Функції судів. Особливості діяльності суддів. Кваліфікаційні вимоги. Професіограма. Деонтологічні стандарти професійної суддівської діяльності і поведінки. Професійна атестація. Моральна і юридична відповідальність суддів.

1.4.2. Прокурорська діяльність. Історія розвитку професії. Основні моделі прокуратури. Функції прокуратури. Особливості прокурорської діяльності. Кваліфікаційні вимоги. Професіограма. Деонтологічні стандарти професійної прокурорської діяльності і поведінки. Професійна атестація. Моральна і юридична відповідальність.

1.4.3. Адвокатська діяльність. Історія розвитку професії. Адвокатура України. Функції адвокатів. Особливості діяльності адвокатів. Кваліфікаційні вимоги. Професіограма. Деонтологічні стандарти професійної адвокатської діяльності і поведінки. Професійна атестація. Моральна і юридична відповідальність адвокатів.

1.4.4. Нотаріальна діяльність. Історія розвитку професії. Основні моделі нотаріату. Функції нотаріату. Особливості нотаріальної діяльності. Кваліфікаційні вимоги. Професіограма. Деонтологічні стандарти професійної нотаріальної діяльності і поведінки. Професійна атестація. Моральна і юридична відповідальність.

 

Тема № 1.5. Характеристика юридичних професій системи ОВС

1.5.1. Слідча діяльність. Історія розвитку професії. Слідчий апарат України. Основні завдання слідчих. Особливості діяльності слідчого. Кваліфікаційні вимоги. Професіограма. Деонтологічні стандарти професійної слідчої діяльності і поведінки. Професійна атестація. Моральна і юридична відповідальність слідчих.

1.5.2. Професіограми юридичних професій системи ОВС: дізнавача, оперуповноваженого карного розшуку, оперуповноваженого по боротьбі з економічними злочинами, оперуповноваженого по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, експерта-криміналіста, дільничого інспектора міліції, інспектора ДАІ, інспектора кримінальної міліції по справах неповнолітніх, інспектора по роботі з особовим складом системи ОВС.

1.5.3.Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах окремих типів національно-правових систем: романо-германської правової сім’ї, правової системи англо-американського типу, релігійної та традиційної правової сім’ї.

1.5.4.Сучасні тенденції та перспективи професійної діяльності юристів в умовах розвитку правової системи України.

 

* * *

 

У результаті вивчення тем 1–го модуля

«Юридична професія, діяльність та практика» студенти повинні:

а) знати:

· основні поняття юридичної освіти, науки та практики; систему юридичних наук та її місце в структурі гуманітарних наук; поняття «юридична практика», його зміст, види, форми та співвідношення навчальної, професійної та наукової юридичної діяльності;

· поняття «юридична діяльність», риси юридичної діяльності, її зміст та форми; функції юридичної діяльності; роль юридичної діяльності в розбудові правової державності та громадянського суспільства в Україні;

· особливості професійної діяльності юристів;

· соціальне призначення юристів; соціальні та правові вимоги до професійної діяльності юристів;

· психологічні особливості професійної діяльності юристів; систему і сферу професійного спілкування юристів з метою забезпечення ефективного здійснення професійної діяльності; забезпечення прав і свобод громадян як основний напрям професійної діяльності юристів;

· особливості професійної діяльності та роль юристів в окремих типах національно-правових систем (романо-германській, англо-американській та ін.);

· регулювання професійної юридичної діяльності; роль соціальних норм в регулюванні професійної юридичної діяльності; місце моралі серед інших соціальних норм; взаємозв’язок моралі і юридичної діяльності; право та професійна діяльність юриста; правові норми та їхнє місце серед соціальних норм; правові засоби регулювання юридичної діяльності; правовідносини і юридична діяльність;

· кваліфікаціну характеристику юриста як професіонала та категорії визначення професіоналізму юриста;

· професіограми юридичних спеціальностей (судді, адвоката, нотаріуса, слідчого, юрисконсульта та ін.); професійні вимоги, що висуваються до юриста та особистісні якості юриста-професіонала;

· професійні кодекси та присяги юристів;

· систему юридичної освіти в Україні; зміст юридичної освіти; вищі навчальні заклади; концепцію розвитку юридичної освіти в Україні;

· основні юридичні спеціальності, суть і роль юриста в суспільстві;спеціалізацію юридичної діяльності по сферах застосування правових знань.

 

б) вміти:

· охарактеризувати основні методи науки юридичної деонтології;

· визначати місце юридичної деонтології серед дисциплін гуманітарного та юридичного профілю;

· проаналізувати історичні періоди становлення юридичної деонтології;

· аналізувати логічну структуру дентологічних та правових норм;

· систематизувати основні права та обов’язки юристів різних спеціальностей;

· розкривати зміст міжнародних стандартів професійної поведінки юристів.

 

Змістовий Модуль 2.

«Культурологічні аспекти діяльності юриста»

Тема № 2.1. Професійна культура юриста

2.1.1. Професійні аспекти культури службової діяльності юриста. Культурологічна концепція юридичної деонтології. Функції культури. Юридична субкультура.

2.1.2. Культурологія права у юридичній деонтології. Предмет культурології права. Етика, мораль, етичність, моральність, етикет, культура поведінки, естетика, загальнолюдські цінності, цивілізація. Єдність права, культури і моралі. Культурологічні функції у праві.

2.1.3. Модель професійної культури юриста. Особливості професійного становлення юриста. Професіоналізм юриста. Компоненти, принципи та функції професійної культури юриста.

ТЕМА № 2.2. Правова кульутра юриста

2.2.1. Правова кульутра юриста: загальна характеристика. Види правової культури, її роль у розвитку правової культури суспільства.

2.2.2. Функції правової культури юриста: пізнавально-перетворююча, регулююча, ціннісна, правосоціалізаторська, передавання правового досвіду, прогнозування.

2.2.3. Культорологія деонтологічної правосвідомості юриста. Співвідношення понятть «свідомість», «душа», «сумління», «пам’ять», «знання», «досвід», «інтелект», «розум»; «безсвідоме», «несвідоме», «надсвідоме», «усвідомлення». Правова свідомість особистості. Складові елементи правосвідомості юриста. Функції правосвідомості юриста.

2.2.4. Деформації професійної правосвідомості юристів. Правовий нігілізм, правовий інфантилізм, правова демагогія, правовий ідеалізм (романтизм), правове переродження свідомості юриста в злочинну форму, правовий дилетантизм.

2.2.5. Формування деонтологічної правосвідомості юриста. Шляхи подолання професійної деформації.

 

ТЕМА № 2.3. Моральна культура юриста

2.3.1.Поняття й зміст моральної культури юриста. Мораль. Моральна культура особистості. Структура моральної культури. Моральна свідомість. Культура моральних почуттів. Культура моральної поведінки.

2.3.2. Морально-професійний обов’язок юриста. Обов’язок. Об’єктивний бік обов’язку. Суб’єктивний бік обов’язку. Моральний і професійний обов’язок юриста. Моральна відповідальність.

2.3.3.Основні засади професійної етики юристів. Усвідомлення відповідальності, дотримання законності, високоморальне ділове співробітництво, гуманне ставлення до людини, порядність, чесність і правдивість, доброзичливість і чуйність до людей, непримиренність до несправедливості, скромність.

2.3.4.Деформації моральної свідомості юристів та шляхи їх подолання. Передумови, причини виникнення і створення корпоративної «моралі».

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.