Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання студентами розрахункової роботи

з курсу «Оподаткування фінансових установ»

для підготовки магістрів

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

магістерські програми «Управління фінансовою діяльністю», «Фінансова економіка», «Фондовий ринок» та

спеціалістів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Фінансова діяльність»

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни за вибором

 

 

Ірпінь – 2012


Методичні вказівки до написання студентами розрахункової роботи з дисципліни «Оподаткування фінансових установ», складені на основі робочої начальної програми, затвердженої у 2011 році.

 

Укладачі В.П. Унинець-Ходаківська, к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків

Т.В. Паєнтко, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Ю.В. Жеревчук, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

 

Рецензент

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків

протокол №____від “___”__________20__р.

 

 

Завідувач кафедри __________________________Унинець-Ходаківська В.П

 

 

Погоджено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи протокол № ____від «___»_________20__р.

 

 

Голова вченої ради факультету

фінансів та банківської справи ________________Унинець-Ходаківська В.П

 

Завідувач навчально-методичного відділу__________ Бойко-Слобожан О.О.

 

Реєстраційний №________

 


ЗМІСТ

Стор.

Передмова
Зміст розрахункової роботи
Завдання
Вимоги до оформлення розрахункової роботи
Критерії оцінювання виконання розрахункової роботи студентів
Рекомендовані літературні джерела
Додатки

 


ПЕРЕДМОВА

 

Розширення спектру фінансових послуг і зростання ролі фінансових установ в економічному житті країни, привертають увагу сучасників до проблем фінансової діяльності.

В умовах фінансової нестабільності в країні змінюються макроекономічні показники, негативний вплив яких буде відбиватися ще довгий період. У цій кризовій ситуації банки та небанківські установи повинні вживати реальних заходів з підтримки економіки, стимулювання розвитку її окремих галузей, покращання режиму повернення позик, організації нормальних взаємовідносин з клієнтами, ведення грамотного економічного аналізу кредитних вкладень, що неодмінно відобразиться на формуванні їх бази оподаткування.

Необхідно зазначити, що банки та небанківські фінансові установи виділяються в особливу групу учасників податкових правовідносин, бо вони у фінансово-кредитній сфері виконують подвійну роль. З одного боку, банківські та небанківські фінансово-кредитні установи є юридичними особами, а отже платниками більшості податків і на загальних основах здійснюють платежі до бюджету. З іншого, вони є посередниками між державою і платниками податків, оскільки здійснюють перерахування податкових платежів безпосередньо на рахунки відповідних бюджетів. В цьому випадку особливо від банків багато в чому залежить повнота сплати податків іншими платниками податків.

З огляду на вищесказане, вивчення особливостей оподаткування фінансових установ, проблем оподаткування банківських установ, страхових компаній, суб’єктів ринку лізингових послуг та ринку цінних паперів та ін. небанківських фінансових установ є одним із важливих завдань, яке стоїть перед вітчизняними науковцями та практиками.

Мета курсу: забезпечити глибоке засвоєння принципів та особливостей оподаткування фінансових установ, порядку визначення об’єктів оподаткування фінансових установ, відмінностей в оподаткуванні банківських та небанківських фінансових установ.

Це визначає необхідність ознайомлення із порядком розрахунку основних податкових платежів, які сплачують фінансові установи та порядком заповнення податкових декларацій. У зв’язку з цим важливою складовою процесу вивчення дисципліни «Оподаткування фінансових установ» є виконання розрахункової роботи.

Розрахункова робота – індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які можуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами тощо.

 


ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.