Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 4 Пожежна безпека51.Розкрийте суть понять „пожежа” та „пожежна безпека”.

52.Назвіть основні причини пожеж на виробництві в Україні.

53.Вкажіть показники кількості пожеж та людей, що загинули на них в Україні за останні п’ять років.

54.Назвіть та дайте характеристику небезпечним та шкідливим чинникам, які пов'язані з пожежами.

55.Дайте визначення поняття „горіння„ та вкажіть, за яких умов воно виникає.

56.Назвіть різновиди горіння та надайте їхню характеристику.

57.Вкажіть, на які класи і залежно від чого поділяються пожежі.

58.Назвіть основні показники, за якими оцінюється вибухопожежонебезпеч-

ність речовин та матеріалів.

59.Вкажіть, на які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопо-

жежною та пожежною небезпекою.

60.Надайте характеристику рідинам за температурою спалаху (ЛЗР і ГР).

61.Вкажіть, як класифікуються пилоповітряні суміші за вибуховою і пожежною небезпекою.

62. Дайте визначення поняття „самозаймання” („самозагоряння”) та вкажіть, на які види воно поділяється і в чому полягає його небезпека.

63.Розкрийте суть понять „пожежонебезпечна зона”, „вибухонебезпечна зона”та вкажіть їхню класифікацію.

64.Вкажіть, як класифікується електрообладнання залежно від ступеня захисту його оболонки.

65.Назвіть основні системи, які входять до комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта.

66.Надайте характеристику системі запобігання пожежі.

67.Назвіть основні заходи і засоби щодо запобігання утворення горючого середовища на виробництві.

До змісту

68.Назвіть основні заходи щодо запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання на виробництві.

69.Вкажіть, що являє собою та яким чином реалізується система протипо-

жежного захисту.

70.Вкажіть, що таке ступінь вогнестійкості будівель і споруд і за якими показ-

никами оцінюється ступінь вогнестійкості.

71. Розкрийте суть понять „межа вогнестійкості будівельних конструкцій” і „межа поширення вогню”.

72.Вкажіть, яким чином можна досягти підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.

73.Вкажіть, що являє собою протипожежна перешкода та як здійснюється захист отворів у ній.

74.Вкажіть, у яких випадках та як здійснюється протидимний і противибуховий

захист будівель та споруд.

75.Вкажіть, що таке протипожежні розриви (відстані) та для чого вони призначені.

76.Вкажіть, яким чином здійснюється евакуація людей із будівель та споруд.

77.Назвіть основні вимоги до евакуаційних виходів.

78.Дайте характеристику способам припинення горіння та основним вогнегас- ним речовинам.

79.Вкажіть, у яких випадках неможливо застосовувати воду для гасіння пожеж.

80.Надайте класифікацію установкам та засобам, які використовуються для гасіння пожеж на підприємствах.

81.Вкажіть, на яких принципах створюються і діють системи автоматичного пожежогасіння.

82.Назвіть конструктивні відмінності між спринклерними і дренчерними установками автоматичного пожежогасіння.

83.Вкажіть, які вогнегасні речовини застосовуються в дренчерних і сприн-

клерних установках.

84.Назвіть первинні засоби пожежогасіння та вкажіть їх призначення.

85.Охарактеризуйте хімічно-пінні вогнегасники: їхня будова, маркування, принцип дії, область застосування.

86.Охарактеризуйте повітряно-пінні вогнегасники: їхня будова, маркування, принцип дії, область застосування.

87.Охарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їхня будова, маркування, принцип дії, область застосування.

88.Охарактеризуйте хладонові вогнегасники: їхня будова, маркування, принцип дії, область застосування.

89.Охарактеризуйте порошкові вогнегасники: їхня будова, маркування, принцип дії, область застосування.

90.Вкажіть, що являє собою протипожежне водопостачання та яким чином воно здійснюється.

91.Вкажіть, за допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок.

92.Охарактеризуйте основні види пожежних сповіщувачів: їх призначення будова, принцип дії, область застосування.

93.Назвіть законодавчі та нормативні акти, які є правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки.

94.Назвіть основні засади щодо організації та забезпечення пожежної безпеки в Україні.

95.Назвіть органи, які здійснюють державний пожежний нагляд та вкажіть їхні функції та права.

96.Назвіть види пожежної охорони та вкажіть, які завдання на них поклада-

ються.

97. Вкажіть, у чому полягають обов'язки керівників, власників і орендарів підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки.

98.Вкажіть, як і де здійснюється вивчення питань пожежної безпеки.

99.Вкажіть порядок дій у разі пожежі.

100.Перелічте основні вимоги Закону України „Про пожежну безпеку” щодо навчання працівників, населення України з питань пожежної безпеки.

 

До змісту

З А Д А Ч І

Виконуйте задачу 1 після вивчення тем: 3.4. Вихідні дані у таблиці 1.

Задача 1

Умова задачі: Розрахуйте сили струмів, що протікають через людину, оцініть їх дію щодо порогових значень, визначте допустиму тривалість їх дії на людину у разі дотику до струмовідних частин трифазної мережі із

заземленою нейтраллю з лінійною напругою Uл=380 В (відповідно фазна напруга Uф= 220 В) для таких схем:

- двофазний дотик;

- одночасний дотик до фазного і нульового проводів;

- однофазний дотик за нормального режиму мережі (для чотирьох варіантів

підлог, на яких стоїть людина: бетонної, дерев'яної вологої, дерев'яної сухої і лінолеумної ).

За значеннями сили струмів, що протікають через людину, зробіть висновки:

- щодо найбільш і найменш небезпечних схем дотику;

- щодо найбільш і найменш небезпечних підлог.
Вихідні дані за варіантами наведені у табл. 1.

 

До змісту

 

Таблиця 1 - Вихідні дані

 

Варіант   Опір тіла людини, Rт.л., ОМ Опір взуття Rв ,Ом   Опір підлоги, Rn,Ом
            Бетонної Rn1 Дерев'яної вологої, Rn2   Дерев'яної сухої,   Rn3     Лінолеум-   ної, , Rn4    

 

До змісту

 

 

Рис. 1. Схеми дотику людини до струмовідних частин трифазних мереж

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.