Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯДержавний вищий навчальний заклад

«дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до тем для самостійного вивчення з дисципліни

«Діловодство в юридичній практиці»

Розроблено викладачами Назаренко І.В.

Корсаковою Н.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні

ПК діловодства

 

Протокол № _____ від ___________

 

Голова ПК _____________ І.В.Назаренко

 

 

Дніпропетровськ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Складовим елементом процесу перебудови і демократизації суспільства в Україні є формування правової держави, у межах якої б панував закон, знайшли б надійний захист права, свободи та за­конні інтереси кожної людини.

Розбудова правової держави — процес нелегкий та тривалий і, він уже розпочався в Україні, йде плідна законотворча діяльність. Проте, закони потрібно не тільки розробляти і приймати, їх необхідно виконувати, додержуватися їх вимог, навчити людей поважати їх.

Головне завдання правової держави – створення чіткої системи функціонування державних органів, якіб забезпечили якомога повнішу реалізацію чинного законодавства. В діяльності цих органів важливе місце посідає створення і функціонування системи документів, як робочого інструменту праводілової сфери.

Для оволодіння наукою і мистецтвом документа кожен працівник праводілової сфери, який його створює, повинен володіти відповідною теорією і практикою.

Практична діяльність працівника праводілової сфери пов’язана з інтенсивним усним та писемним спілкуванням, з підготовкою і складанням великої кількості документів. Це вимагає належного знання норм і правил мовлення, дотримання їх при створенні будь-якого документа в певній сфері. При роботі з документами, головним завданням працівника праводілової сфери є зміцнення і контроль за дотриманням законності у виробничій діяльності, захист конституційних інтересів і прав людини.

Ефективність правової роботи залежить від грамотного обліку та оформлення документації. Від того, наскільки правильно складений та оформлений документ, організована робота з ним, багато в чому залежить своєчасне і правильне прийняття управлінського рішення.

 

Вивчення дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» ставить за мету надати допомогу студентам спеціальності «Правознавство» у вив­ченні змісту та напрацюванні навичок у складенні процесуальних до­кументів: скла­дення позовних заяв та інших юридичних документів з найбільш по­ширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті.

Навчальна програма з дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» для вищих навчальних закладів І-П рівнів акредитації складена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-П рівнів акредитації, вікової категорії студентів та складається з орієнтовного тематичного плану, розрахованого на 252 години, основних вимог до знань та умінь студентів, критеріїв оцінювання, списку рекомендованої літератури.

Викладачі навчальних закладів при розробці робочої навчальної програми мають право вносити зміни до програми, які враховують профіль підготовки студентів окремих спеціальностей та кількість годин за навчальним планом.

Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом двох семестрів.

Метод вивчення лекційно-практичний. Програма дозволяє застосовувати новітні навчальні технології, зокрема модульно-рейтингову, кредитно-модульну, кейс-метод та ін.

Форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом. Оцінювання знань студентів здійснюється за тією шкалою, яка функціонує у навчальному закладі.

Навчальна програма з дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» передбачає три види аудиторних занять, а саме: лекція, самостійна робота студента та практичне заняття.

Оскільки програма курсу передбачає не тільки лекційні заняття, а й самостійну роботу студента були розроблені методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з вказаної дисципліни.

Самостійне вивчення тем програми дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» студенти виконують з допомогою основної та додаткової літератури з вказаної дисципліни та опорного конспекта.

На всі теми самостійного вивчення розроблено довідковий матеріал, який можна отримати в кабінеті кадрового діловодства в будь-який день.

Консультації з дисципліни «Діловодство в юридичній практиці»проводяться щотижня в кабінеті кадрового діловодства .

Результати вивчення самостійних тем оцінюються за розробленим критерієм.

Мета самостійної роботи студентів:

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;

- формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;

- здобуття глибокої системи знань як ознаки міцності знань.

Завдання самостійної роботи студентів:

- навчити студентів самостійно працювати над літературою;

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальнен- ні знань, вмінь.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Кадрове діловодство» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою дисципліни.

На самостійну роботу виносяться:

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

- окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни «Кадрове діловодство»:

- основна література (підручник, конспект лекцій викладача);

- додаткова література (фахова, періодична);

- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання

самостійної роботи студентами).

Для виконання самостійної роботи студенти створюють робочі зошити, в яких оформлюють перелік завдань по даній темі, необхідні в процесі вивчення самостійної теми таблиці або графічні зображення та тезисні викладки з вказаної теми.

Види завдань до самостійної роботи.

1.Переробка інформації отриманої безпосередньо на обов'язкових навчаль-них заняттях.

2.Робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій.

3.Самостійне вивченая окремих тем або питань із розробкою конспекту.

4.Робота з довідковою літературою.

5.Виконання підготовчої роботи до практичних занять.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні аудиторних занять.

Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, або в позааудиторний час за чотирибальною шкалою. Консультації та поточний контроль при необхідності проводиться згідно з графіком консультацій.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п   Назва розділів Кількість годин
всього лекції практичні самостійні
Розділ 1.Особливості організації сучасного діловодства. -
Розділ 2.Вимоги до оформлення реквізитів документів.
Розділ 3.Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів.
Розділ 4.Організація документообігу.  
Розділ 5.Кадрова документація.  
Розділ 6.Розпорядчі документи кадрової служби. - -
Розділ 7.Особисті офіційні документи.  
Розділ 8.Облікові документи.   -
Розділ 9.Атестація працівників апарату управління. -
Розділ 10.Організація діловодства за звернен-нями громадян. -
Розділ 11.Кримінально-процесуальні документи. -
Розділ 12.Адміністративні документи.   -
Розділ 13.Цивільно-правові документи.   -
           
  Разом:

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.