Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю:

Теоретична частина

1. Результати творчої діяльності людини як об’єкт правового регулювання та охорони.

2. Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення з речовим правом власності.

3. Законодавство України про інтелектуальну власність, його система і спрямованість.

4. Поняття та види об’єктів права інтелектуальної власності: загальна характеристика.

5. Міжнародні договори про охорону інтелектуальної власності та міжнародні організації, що здійснюють охорону інтелектуальної власності.

6. Державне управління інтелектуальною власністю.

7. Строки чинності прав інтелектуальної власності.

8. Перехід прав інтелектуальної власності. Ліцензійні договори на право користування об’єктами інтелектуальної власності та їх види.

9. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору або на замовлення.

10. Поняття авторського права та сфера його дії.

11. Поняття права промислової власності та сфера його дії.

12. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні авторських та патентних відносин.

13. Об’єкти авторського права.

14. Суб’єкти авторського права. Співавторство.

15. Особисті немайнові права авторів.

16. Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право.

17. Державна реєстрація авторських та суміжних прав.

18. Вільне використання твору.

19. Правова охорона комп’ютерних програм.

20. Право на авторську винагороду та право слідування.

21. Перехід авторських прав. Авторські договори та їх види.

22. Поняття суміжних прав, їх зміст і межі.

23. Суб’єкти суміжних прав.

24. Колективне управління авторськими та суміжними правами.

25. Види порушень авторських і суміжних прав.

26. Захист авторських прав у цивільно-правовому порядку.

27. Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти права промислової власності.

28. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

29. Умови патентоздатності винаходів, корисних моделей, промислових зразків.

30. Поняття патенту та його види. Права, що виникають із патенту.

31. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

32. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

33. Права і обов’язки винахідників службових винаходів.

34. Сорти рослин як об’єкти права інтелектуальної власності.

35. Породи тварин як об’єкти права інтелектуальної власності.

36. Поняття топології (компонування) інтегральної мікросхеми та умови її охороноздатності.

37. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

38. Поняття знаків для товарів та послуг (торговельних марок) та умови їх правової охорони.

39. Види знаків для товарів та послуг (торговельних марок).

40. Державна реєстрація знаків для товарів та послуг (торговельних марок).

41. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг (торговельних марок).

42. Порядок, умови та значення визнання торговельної марки добре відомою.

43. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на знаки для товарів та послуг (торговельні марки).

44. Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності.

45. Географічне зазначення походження товару як об’єкт права інтелектуальної власності.

46. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності.

47. Відкриття як об’єкт права інтелектуальної власності.

48. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності.

49. Державне регулювання виготовлення, імпорту, експорту дисків для лазерних систем зчитування.

50. Особливості розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм.

51. Поняття, загальна характеристика та види договорів в сфері інтелектуальної власності.

52. Правова характеристика ліцензійного договору. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

53. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

54. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

55. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

56. Правова характеристика договору комерційної концесії.

 

Практична частина

 

Завдання 1.

При виконанні трудових обов'язків працівник Шеремет створив винахід "Пристрій для виміру електроструму". Вважаючи, що йому належать особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності, він подав заявку з метою отримання охоронного документа на зазначений об'єкт. Довідавшись про це, роботодавець, оскільки в трудовому договорі не було вирішено питання розподілу прав на створені винахо­ди, звернувся до юриста з проханням дати роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином він може їх реалізувати та захистити.

Дайте аргументовану відповідь. Який винахід визна­ється службовим? Як розподіляються права між працівни­ком і роботодавцем на об 'єкт, створений у зв 'язку з виконан­ням трудового договору?

Завдання 2.

Даниленко звернувся до суду з позовом про припи­нення виробництва і розповсюдження книги «Житгя тварин» видавництвом «Радуга» та вилучення у відповідача примірни­ка книги, а також стягнення з видавництва понесених збитків.

Свої вимоги позивач мотивував тим, що він як автор цієї кни­ги прав видавництву «Радуга» на її відтворення і розповсю­дження не надавав.

Представник видавництва «Радуга» проти позову за­перечував, тому що авторських прав Даниленка видавництво не порушувало, оскільки тиражувало та розповсюджувало книжки на умовах договору з видавництвом «Цікавий світ», яке надало йому права на перевидання даного твору.

У суді було встановлено, що Даниленко видав видав­ництву «Цікавий світ» невиключну ліцензію на відтворення і розповсюдження книги «Життя тварин». Видавництво вирі­шило, що воно здобуло виключні авторські права і вказало на всіх примірниках знак копірайт з назвою видавництва.

Завдання 3.

П АТ «Владібор» на комерційній основі здійснювало розповсюдження на дискетах комп'ютерної програми для ав­томатизації бухгалтерського обліку «Влад». ТОВ «Парус» звернулося до суду з позовом про припинення продажу ПАТ «Владібор» даної продукції та стягнення з відповідача компен­сації за порушення авторських прав. Свої вимоги ТОВ «Па­рус» мотивувало тим, що воно є розробником цієї програми, тому розповсюджувало програму під назвою «Парус», а ПАТ «Владібор» вкрало програму та поширювало її під іншою на­звою. Представники ТОВ «Парус» стверджувати, що програ­ма «Влад» містить явну подібність з програмою «Парус», і тому що опис та тексти програми були скопійовані.

АТ «Владібор» заперечувало проти висунутих вимог, посилаючись на те, що програма «Влад» була розроблена його співробітником Петровим. Авторські,права на цю програму зареєстровані 30.05.2004р. в Агентстві з авторських та суміж­них прав на його ім'я, після чого Петров передав права на розповсюдження програми ПАТ «Владібор».

Судова експертиза встановила, що програми «Влад» та «Парус» являють собою один і той же програмний продукт під різними назвами і мають неістотні відмінності. З представлених до суду письмових доказів (договорів ТОВ «Парус» зі своїми замовниками-користувачами програми) з'ясувалося, що програмний продукт «Парус» реалізовувався ТОВ «Парус» з квітня 1993р. Чи має місце порушення авторських прав ТОВ «Па­рус»? Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Завдання 4.

Погуляєв звернувся з позовом до ТОВ "НАК" та Єрьоменка про захист авторських прав. У позові він просив заборонити тиражування, розповсюдження аудіокасет, на яких були записані моноспектаклі позивача, а також вилучити та знищити усі примірники з торгового обігу та стягнути з
відповідачів компенсацію за порушення авторського права у розмірі 7000 грн. і моральну шкоду у розмірі 700 грн. Позивач мотивував свої вимоги тим, що він є автором усних творів, зафіксованих на касетах, володіє виключними правами відно­сно їх використання, і нікому цих прав не передавав.

Під час розгляду справи встановлено, що ТОВ "НАК" виготовило 500 примірників аудіокасет із записом моноспекта-клів Погуляєва. На касетах були розміщені знаки копірайт із зазначенням їх власника - ТОВ "НАК". Представники відпові­дача пояснили, що ці записи були випущені на замовлення Єрьоменка, який передав їм оригінал фонограми та видав до­звіл на відтворення її примірників. Частина касет (250 пр.) була передана ТОВ "НАК" в якості сплати за тиражування фоно­грами з правом розповсюдження. У суді Єрьоменко пояснив, що авторських прав Погуляєва він не порушував, а запис ус­них творів, які передавалися в радіоефірі, зробив самостійно на власній апаратурі. Тому він вважає себе виробником фоно­грами і особою, що має суміжні права на її використання.

Як слід вирішити справу? Чи є в даному випадку по­рушення авторських прав? За яких умов охороняються сумі­жні права виробників фонограм?

Завдання 5.

Приватний підприємець Міщенко, отримавши па­тент на винахід "Пристрій для виготовлення морозива", виго­товив партію таких пристроїв. Частину з них він продав ТОВ "Пошук", а інші почав використовувати у своїй діяльності. Довідавшись, що ТОВ "Пошук" продало два пристрої без дозволу патентовласника іншим особам, Міщенко заявив позов про визнання цих договорів недійсними через порушення його прав і стягнення плати за використання тих пристроїв, що залишилися у ТОВ "Пошук". У випадку невиконання його вимог він погрожував забрати усі передані ним пристрої, що
змусить ТОВ "Пошук" відмовитися від прибуткового бізнесу по виготовленню морозива.

ТОВ "Пошук" вважає дії Міщенко неправомірними, хоча і не бачить загрози для своєї підприємницької діяльності, оскільки може придбати такі ж пристрої у АТ "Світанок", яке виготовляє і реалізує їх на території Росії у м. Бєлгороді.

Міщенко звернувся до АТ "Світанок" з вимогою при­пинити незаконні дії і відшкодувати йому завдані збитки. Ке­рівництво АТ "Світанок" вважає, що виключні права Міщен­ко не поширюються на територію Росії, тому вони можуть ві­льно використовувати його винахід.

Проаналізуйте ситуацію. Які права мас патентовласник? Що таке "вичерпання прав патентовласника"? Чим відрізняється право на винахід від права на матеріальний но­сій, у який втілено винахід?

Завдання 6.

ТОВ "Альфа" у квітні 2006 р. отримало патент на промисловий зразок "Поліетиленова плашка" (дата подачі за­явки - вересень 2005 р.) і почало їх виробництво з метою ви­користання для розливу і продажу безалкогольних напоїв. Довідавшись, що АТ "Омега" виробляє такі ж поліетиленові пляшки, ТОВ "Альфа" звернулося до нього з позовом про припинення дій, які порушують права на промисловий зразок. АТ "Омега" проти позову заперечувало, оскільки такі полі­етиленові пляшки воно в невеликих масштабах випускає ще з червня 2004 р., і пояснило, що з липня 2005 р. планується ви­пуск такої продукції в значних масштабах.

ТОВ "Альфа" з такою аргументацією не погодилося і вимагає або припинити використання промислового зразка, або укласти ліцензійний договір. Проаналізуйте ситуацію. Що таке право попередньо­го користувача? Чи можна передати це право інший осо­бам?

Які дії може застосувати АТ "Омега" для захисту своїх прав? Чи були підстави для видачі охоронного докумен­та на промисловий зразок?

У яких випадках існує потреба отримувати ліцензію на використання об'єкта патентного права? Які є види лі­цензій?

Завдання 7.

На ринку України з'явився у продажу апельсиновий напій "ФАНТАзія", розлитий у пластикові прозорі пляшки, виробником якого є СП "Логос". Довідавшись про це, компа­нія "Кока-Кола" звернулася до СП "Логос" з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності і від­шкодування завданих збитків. Свої вимоги вона аргументува­ла тим, що домінуючою частиною назви "ФАНТАзія", розта­шованої на етикетці напою у дві строки, є слово "ФАНТА", і лише уважно придивившись до етикетки, можна побачити іншу частину "зія", виконану маленькими буквами у другій строчці.

СП "Логос", не вбачаючи у своїх діях порушень прав інших осіб, позовні вимоги не визнало, а подібний дизайн етикетки пояснило зручністю читання і розміщення назви на­пою на пляшці. До того ж СП "Логос" вирішило зареєструва­ти знак "ФАНТАзія" і подало заявку до Державного департа­менту інтелектуальної власності для отримання охоронного документа.

Компанія "Кока-Кола" вважає, що ніхто не може отримати право інтелектуальної власності на знак "ФАНТА­зія" для безалкогольних напоїв, оскільки знак "Фа­нта" зареєстрований на території України.

На думку патентного повіреного, до якого звернулися за консультацією, торговельна марка компанії "Кока-Кола" підлягає охороні на території України навіть без реєстрації, оскільки апельсиновий напій "Фанта" реалізується на ринку України з 1996 р.

Яке рішення має прийняти суд? Які дії визнаються порушенням прав на торговельну марку? Які існують спо­соби захисту порушених прав?

Чи зміниться рішення, якщо СП "Логос" використо­вуватиме знак "ФАНТАзія " чи "ФАНТА " для тканин?

Завдання 8.

 

АТ "Універсал" уклало з ТОВ "Водограй" договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до цього договору ТОВ "Водограй" зобов'язалося розробити промисловий зразок "Етикетка для маргарину", усі майнові права на який повинні перейти до АТ "Універсал". Після виконання договору АТ "Універсал" подало заявку і отримало патент на промисловий зразок, після чого уклало спочатку ліцензійний договір, а по­тім договір про передачу виключних майнових прав інтелек­туальної власності на зазначений промисловий зразок.

Довідавшись про це, ТОВ "Водограй" вимагало спла­тити половини отриманої винагороди, а у випадку відмови погрожувало визнати як реєстрацію промислового зразка, так і укладені договори недійсними. Свою позицію воно аргумен­тувало тим, що питання передачі прав замовнику було вирі­шено ще до виникнення майнових прав на промисловий зра­зок, тобто створення самого об'єкта інтелектуальної власнос­ті, а тому зазначена умова є недійсною. У зв'язку з цим засто­совується ст. 430 ЦК України, а тому ТОВ "Водограй" є спів­власником майнових прав на промисловий зразок.

Проаналізуйте наведену аргументацію і вирішіть спір по суті.

Які наслідки укладення договору про передання виклю­чних майнових прав інтелектуальної власності? У чому поля­гає різниця між переданням виключних майнових прав і вста­новлення механізму їх розподілу?

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.