Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи існують обов’язкові положення авторського договору?Змістом авторського договору є права і обов’язки сторін. Авторський договір є взаємним, тобто права та обов’язки мають обидві сторони. Права однієї сторони викликають обов’язки іншої. Чинне законодавство не визначає зміст авторського договору, його умови визначаються самими учасниками.
Серед основних прав та обов’язків авторів та користувачів частіше використовуються саме такі:
І. Обов’язки автора твору:

 1. Створення і передача твору організації-замовнику. Автор повинний створити і передати такий твір, який відповідає усім вимогам, зазначеним у договорі.
 2. Твір повинний бути створений автором особисто. Для виконання технічної роботи (збір матеріалу, друкування) автор може залучати інших осіб.
 3. Твір має бути наданий замовнику у визначений строк. Твір передається у готовому вигляді, належно оформлений, в необхідній кількості екземплярів. Твір може передаватися частинами, але тільки у тому разі, якщо це передбачено договором.
 4. Доопрацювання твору за вимогою організації-замовника. Замовник має право вимагати внести зміни та доповнення у твір. У разі згоди автор зобов’язаний усунути недоліки. Строк внесення змін повинний визначатися автором і замовником.
 5. Участь у підготовці твору до використання.
 6. Протягом усього строку дії договору про передачу прав автор зобов’язується не передавати твір або його частину іншим особам без дозволу користувача.

ІІ. Обов’язки користувача:

 1. Прийняти і розглянути твір, наданий автором. Організація повинна розглянути твір в строк, який вказаний в договорі, письмово повідомити автора про прийняття рішення (тобто твір схвалений організацією чи ні, потребує доопрацювання та ін.)
 2. Дотримання усіх особистих немайнових прав автора. Користувач немає права без згоди автора скорочувати твір, вносити в нього зміни, доповнення, коментарі тощо. Однак авторський договір може передбачати ілюстрації, передмови, коли на це одержана згода автора ще під час укладання договору, тому додаткової згоди автора не потрібно.
 3. Залучення автора до підготовки твору до використання. Це право автора підготувати свій твір до використання, але це також обов’язок користувача. Так, законодавство передбачає, що автори творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва мають право брати участь у реалізації своїх проектів.
 4. Обов’язково використати твір. Ця умова договору зобов’язує користувача використати твір у встановлений договором строк та належним способом. Порушення даного обов’язку надає автору можливість вимагати від користувача відшкодування збитків, але лише у випадку схвалення твору користувачем.
 5. Виплатити автору винагороду, розмір і строки виплат встановлюються авторським договором. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Договором може передбачатися виплата замовником автору авансу як частини авторської винагороди.
 6. Авторський договір може передбачати інші обов’язки користувача, якщо вони не протиречуть діючому законодавству. Серед цих обов’язків може бути надання автору безоплатних екземплярів творів, перевидання твору (в межах строку дії договору) та ін.

За невиконання або неналежне виконання договору сторони притягаються до відповідальності. Авторський договір є різновидом цивільно-правових договорів, тому для винної сторони настає цивільно-правова відповідальність.
Ст. 34 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює відповідальність за невиконання авторського договору:
1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала умови договору зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.
2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов авторського договору-замовлення, він повинний відшкодувати замовникові збитки, в тому числі упущену вигоду.
Усі спори, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням умов авторських договорів вирішуються у суді.
Підстави, умови та наслідки припинення авторського договору регулюються нормами цивільного законодавства та авторського права.
Серед найбільш частих підстав припинення авторського договору є закінчення строку його дії. Протягом строку дії авторського договору сторони, як правило, виконання свої обов’язків сторін зберігаються і після використання твору. Так, автор за договором на передачу виключних прав немає права передавати твір третім особам до припинення дії авторського договору, якщо інше не передбачено договором.
Достроково авторський договір може припинятися за взаємною згодою сторін. Сторони самостійно визначають наслідки припинення договірних відносин.
Ще однією підставою припинення авторського договору є неможливість його виконання у зв’язку з обставинами, що не залежали від сторін. До таких обставин відноситься непереборна сила, тобто надзвичайні події, які є непереборними (стихійне лихо, війна та ін.). Неможливість виконання договору може бути пов’язана із випадковими подіями, наприклад, загибель твору.
Підставою припинення авторського договору може бути смерть автора, ліквідація юридичної особи. Смерть автора припиняє його зобов’язання, тому що твір – це результат особистої творчої діяльності людини. Якщо твір не було закінчено, спадкоємці не відповідають по зобов’язанням автора. Якщо твір закінчений, підстав для припинення авторського договору немає.
Ліквідація юридичної особи без правонаступництва припиняє усі зобов’язання організації-замовника. Однак це не звільняє юридичну особу від зобов’язань, які повинні були виконатися раніше.
Авторський договір може бути розірваний і в односторонньому порядку, якщо були порушені істотні умови договору. Згідно з Цивільним кодексом України істотним є таке порушення договору, коли внаслідок завданої шкоди, друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору.
Припинення авторського договору здійснюється або автоматично (закінчення строку дії), або оформлюється спеціальною угодою, у тому числі шляхом обміну листами.
У випадках, коли одна із сторін не погоджується з розірванням договору, спір розглядається у судовому порядку.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.