Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Система організації охорони праці на підприємствіОхорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

У ТзОВ «Орлекс»

Система організації охорони праці на підприємстві

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці, формування цілісних орієнтацій пріоритетності життя і здоров’я людей по відношенню до результатів виробничої діяльності, зумовлює потребу вивчення охорони праці.

«Система управління охороною праці ТзОВ «Орлекс» (далі – СУОП) є внутрішнім нормативним актом, який регламентує основні напрями створення єдиної системи управління охороною праці. СУОП поширюється на усі підрозділи, що належать до сфери управління ТзОВ «Орлекс».

Обов’язки та відповідальність працівників щодо дотримання вимог СУОП повинні бути відображені в наказах, положеннях про відокремлені підрозділи (служби), посадових інструкціях та інструкціях з охорони праці.

Забезпечення безпеки працюючих, збереження їх здоров’я та працездатності під час трудового процесу здійснюється в межах діючої на підприємстві СУОП за рахунок приведення умов праці до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, оцінки та аналізу ризику виникнення нещасних випадків і професійних захворювань та впровадження запобіжних заходів щодо зниження рівня шкідливих та небезпечних факторів.

Система управління охороною праці є складовою загальної системи управління виробництвом. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці підприємства, підготовку управлінських рішень та контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці ТзОВ «Орлекс» відповідно до Положення про цю службу. Управління охороною праці здійснює генеральний директор ТзОВ «Орлекс» через свого заступника з охорони праці та навколишнього середовища. Координація дій здійснюється через службу охорони праці.

Управління охороною праці у відокремлених підрозділах ТзОВ «ОРлекс» здійснює керівник підрозділу. Координація дій здійснюється через інженера з охорони праці, а в підрозділах, де такої посадової особи немає, через особу, на яку покладені ці обов’язки за суміщенням.

Інформацією для прийняття управлінських рішень є дані нормативних показників та показників для оцінки ризику, що підтверджують дію СУОП.

Управлінські рішення готуються службою охорони праці (інженером з охорони праці) у вигляді наказів директора (керівника відокремленого підрозділу ТзОВ «Орлекс».

Планування робіт з охорони праці для служби охорони праці і відокремлених підрозділів та контроль за їх виконанням здійснюється службою охорони праці ТзОВ «Орлекс» і інженерами з охорони праці відокремлених підрозділів ТзОВ «Орлекс» шляхом складання річного плану роботи служби охорони праці (інженера з охорони праці), багаторічного (п’ятирічного) плану обстеження безпеки обладнання електричних мереж, річного графіку комплексних та раптових перевірок стану охорони праці в підрозділах на робочих місцях та місячних планів робіт.

Аудит дії системи управління охороною праці в ТзОВ «Орлекс» забезпечує служба охорони праці із залученням спеціалістів відділу управління якістю.

Основні принципи в організації роботи щодо промислової безпеки і охорони праці є:

− Оцінювання ризиків та управління ризиками (контроль за існуючими небезпеками).

− Систематичне навчання і тренування технологічних працівників.

− Беззаперечне виконання Правил і норм промислової безпеки і охорони праці.

− Систематичний виробничий контроль та нейтралізація джерел небезпеки.

− Функціональні обов’язки і права в області промислової безпеки і охорони праці.

− Матеріальна зацікавленість.

− Оцінка роботи щодо промислової безпеки і охорони праці.

− Матеріально-технічне забезпечення заходів промислової безпеки і охорони праці.

− Виробнича культура та гігієна праці.

− Відповідальність за промислову безпеку і охорону праці.

− Сертифікація і стандартизація промислової безпеки і охорони праці.

В якості управлінського впливу застосовуються заходи дисциплінарного, адміністративного, цивільно-правового характеру, визначені чинним законодавством України.

Основним завданням організації та управління охороною праці є опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці у відокремлених підрозділах ТзОВ «Орлекс» .

Підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на:

– забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;

–забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, обладнання розподільчих мереж та самих мереж, безпечного ведення технологічних процесів у відокремлених підрозділах ТзОВ «Орлекс»;

– організацію проведення навчання працівників з питань охорони праці;

– забезпечення пропаганди питань охорони праці;

– забезпечення обліку, аналізу та оцінки стану умов праці та її безпеки;

– забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників у межах робочого часу;

– забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;

– забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

–забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

– забезпечення санітарно-побутового обслуговування працівників;

– професійний добір працівників окремих професій;

– страхування працівників від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань;

– впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці;

– організаційно-методичне керівництво щодо питань охорони праці у відокремлених підрозділах та підрозділах управління ТзОВ «Орлекс»

Політика управління охороною праці ТзОВ «Орлекс» визначена у Законі України «Про охорону праці» і ґрунтується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану відносно результатів виробничої діяльності.

Політикою в галузі охорони праці є підтримання умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на рівні, що забезпечує збереження здоров’я і працездатності працівника і є незмінною основою працеохоронної діяльності ТзОВ «Орлекс».

Мета політики у сфері охорони праці ТзОВ «Орлекс» – це прагнення зниження виробничого травматизму шляхом попередження нещасних випадків та інших ушкоджень здоров’я, що виникають у процесі роботи та зведення до мінімуму причин небезпек.

Основними елементами політики у галузі охорони праці є:

– пріоритетність безпеки і гігієни праці, здоров’я працівників та демонстрація керівництвом прихильності до цих пріоритетів;

– неприпустимість усунення недоліків у виробництві за рахунок зниження рівня безпеки праці;

– творчий підхід до питань охорони праці, схвалення будь-яких розумних ініціатив, реалізація яких знижує можливість виникнення нещасних випадків і профзахворювань та зводить до мінімуму причини небезпек, властиві виробничому середовищу;

– позитивне сприйняття зусиль й ініціатив щодо забезпечення безпеки праці усіма працівниками;

– відповідність роботи з охорони праці вимогам законодавства України.

Заходи щодо здійснення політики з охорони праці ТзОВ «Орлекс» на рівні відокремлених підрозділів та підрозділів управління мають передбачати:

– формування більш відповідального ставлення до питань охорони праці з боку керівників усіх рівнів;

– підвищення професійного рівня працівників служби охорони праці й інженерів з охорони праці та підвищення їх статусу в ТзОВ «Орлекс»;

– вжиття заходів, які сприятимуть зацікавленості керівників у створенні в структурних підрозділах здорових і нешкідливих умов праці;

– створення Системи інформаційного забезпечення підприємства та структурних підрозділів нормативно-правовими актами з питань охорони праці;

– підготовку фахівців, спроможних у нових економічних і правових умовах на високому рівні опрацьовувати нормативно-правові акти;

– забезпечення реалізації прав працюючих на відшкодування шкоди постраждалим на виробництві;

– фінансування програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних підрозділах …………

– впровадження безпечних технологічних процесів передачі електричної енергії, монтажу, технічного обслуговування, ремонту і експлуатації електричних мереж та допоміжного обладнання;

– підвищення ролі профспілок, організацію їх діяльності у сфері охорони праці;

– формування свідомого ставлення дітей, населення та працівників до питань охорони праці шляхом поліпшення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації.

Цілі у сфері управління та організації охороною праці:

− Забезпечити фінансування витрат на охорону праці не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.

− Забезпечити 100%-ву доплату працівникам за важкі та шкідливі умови праці.

− Забезпечити 100%-ве придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

− Проведення навчання з охорони праці працівникам в навчально-курсовому комбінаті.

− Налагодження інформаційного забезпечення в галузі охорони праці на основі інформаційних технологій.

− Формування свідомого ставлення дітей, населення та працівників до питань охорони праці шляхом поліпшення інформаційно-роз’яснювальної роботи через селекторні наради, ЗМІ, портал та сайт розповсюдження друкованої продукції.

− Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з охорони праці проводиться відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом генерального директора .

Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці щодо пропаганди безпечних методів і засобів праці потребує використання усіх наявних форм, до складу яких входять:

– сучасні інформаційні технології;

– засоби масової інформації;

– проведення Днів охорони праці;

– оформлення інформаційних стендів;

– вивчення та впровадження передового досвіду з охорони праці;

– демонстрація кіно- та відеофільмів, читання лекцій, проведення бесід.

Безпека експлуатації устаткування досягається шляхом приведення його у відповідність до вимог системи стандартів безпеки праці та вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, випробовувань, вдосконалення систем огороджувальних та запобіжних засобів. Безпека будівель і споруд, які експлуатуються, забезпечується завдяки своєчасному проведенню оглядів, ремонтів та реконструкції.

Основні функції управління охороною праці в ТзОВ «Орлекс»:

а) організація і координація роботи в галузі охорони праці;

б) планування роботи, прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки) та фінансування робіт;

в) контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

г) мотивація безпечної роботи;

д) облік, аналіз та оцінка показників стану умов і безпеки праці та функціонування СУОП;

Організація та координація робіт у галузі охорони праці передбачає створення та забезпечення функціонування системи управління охороною праці шляхом формування органів управління охороною праці, визначення порядку взаємодії усіх осіб, які беруть участь в управлінні виробництвом, а також порядку підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень (накази, розпорядження, листи, приписи тощо).

Основними напрямками перспективного планування є складання:

–комплексного плану поліпшення стану умов та безпеки праці, який повинен бути складовою плану економічного та соціального розвитку

– річного плану заходів з охорони праці, що включаються в розділ «Охорона праці» колективного договору;

– оперативного (місячного) плану заходів структурних підрозділів.

При плануванні роботи з охорони праці слід враховувати заходи щодо:

- постійного виявлення та оцінювання ризиків на робочих місцях з пропозиціями попереджуючих заходів;

– поліпшення умов і безпеки праці пропонованих профспілковими органами і комісіями з охорони праці;

– усунення недоліків, визначених приписами органів державного нагляду, працівниками служби охорони праці, інженерами з охорони праці, керівним складом управління і її структурних підрозділів та листами працівників;

– усунення недоліків, виявлених під час розслідування нещасних випадків та відмов в роботі обладнання електричних мереж.

Усі плани повинні включати питання щодо підвищення рівня стану умов та безпеки праці і підтримання існуючого його рівня.

Система контролю повинна забезпечувати:

– ідентифікацію та реєстрацію відмов в роботі обладнання, нещасних випадків та професійних захворювань;

– дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів;

– своєчасність проведення періодичних медичних оглядів, навчання, перевірки знань та інструктажів;

– визначення обсягів шкідливих виробничих факторів, небезпек та оцінювання ризиків;

– проведення необхідних якісних та кількісних оцінок стану умов та безпеки праці;

– проведення ідентифікації, діагностики, оглядів, випробовувань об'єктів, машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки.

Роботодавець встановлює періодичність визначених видів контролю і бере безпосередньо участь в аналізі функціонування СУОП і прийнятті управлінських рішень.

По результатах перевірок роботодавець щомісячно приймає управлінські рішення.

Мотивація за роботу з охорони праці забезпечується шляхом встановлення економічних чинників заохочення за умови досягнення належного стану охорони праці та зниження рівня або відсутності травматизму і професійного захворювання роботодавцем та Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до чинного законодавства.

Мотивація роботодавцем діяльності структурних підрозділів щодо поліпшення стану охорони праці здійснюється шляхом введення системи матеріального та морального заохочення як складової оцінки виробничого процесу на підставі кількісних показників.

Види мотивації працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки за роботу без порушень правил безпеки визначаються колективним договором.

 

Виробнича санітарія

У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничі фактори навколишнього середовища, які при визначених умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності працюючого. Організм людини реагує на найрізноманітніші подразнювальні фактори умов праці, несприятливі умови розрізнення знарядь праці, відчуває несприятливий вплив на органи слуху, нюху, дихання, сприймання.

Виробнича санітарія- система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівника.

Умови праці-це сукупність елементів (факторів) виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на функціональний стан організму людини – здоров’я, працездатність, задоволеність працею і її ефективність.

Виокремлюють такі групи факторів умов праці:

− санітарно-гігієнічні, які характеризують мікроклімат (температуру, вологість і швидкість руху повітря, освітлення, шум, вібрацію і забарвлення службових приміщень і устаткування);

− естетичні, які включають колірне вирішення інтер’єрів, озеленення службових приміщень, використання в інтер’єрах приміщень виробів живопису і прикладного мистецтва;

− психофізіологічні, із застосуванням засобів психофізіологічного характеру, які забезпечують умови високоефективної діяльності і збереження здоров'я службовців (постійне входження в працю, її ритмізація, нормальне чергування роботи і відпочинку, зміна форми діяльності, активні форми роботи і відпочинку та ряд інших факторів;

− соціально-психологічні, пов'язані із застосуванням засобів, спрямованих на формування психологічної підготовленості людини до роботи з новою технікою, до нововведень (зняття психологічних бар'єрів), зі створенням нормального психологічного клімату в колективі, встановленням нормальних взаємовідносин керівників і підлеглих, зокрема з використанням розроблених науковцями і перевірених практикою принципів спілкування керівників з підлеглими.

До шкідливих виробничих факторів відносяться:

- підвищені запорошеність й загазованість повітря;

- підвищена чи занижена температура поверхонь техніки, обладнання й матеріалів;

- підвищена чи занижена температура, вологість і рухомість повітря;

- підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- та інфразвука;

- підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- гострі кромки, задирки й шорсткість на поверхнях обладнання й інструментів;

- відсутність чи нестача природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- знижена контрастність об'єктів в порівнянні з фоном;

- пряма близькість (прожекторне освітлення територій виробництв, світло фар автотранспорту) і відбита близькість (від розлитої води й інших рідин на поверхні територій виробництв);

- підвищена пульсація світлового потоку;

- підвищений рівень ультрафіолетової й інфрачервоної радіації;

- хімічні речовини (токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функцію людини);

- хімічні речовини, що проникають в організм через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви і слизові оболонки;

- патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;

- перевантаження (статичні й динамічні) і нервово-психічні (емоційні, розумові перевантаження, перенапруга аналізаторів, монотонність праці).

Завданнями виробничої санітарії є:

- усунення із виробничої сфери шкідливих виробничих факторів, що несприятливо впливають на здоров'я працюючих;

- розробка заходів щодо санітарно-технічної охорони праці, гігієни і здорового режиму праці і відпочинку працюючих;

- проведення лікувально-профілактичних заходів для попередження професійних захворювань;

- розробка нових і удосконалення засобів колективного індивідуального захисту, які зменшують вплив шкідливих виробничих факторів на людину;

- розробка нормативно-технічної документації, у якій встановлюються вимоги виробничої санітарії, спрямованої на поліпшення умов праці працюючих.

Вирішення цих завдань забезпечує створення здорових і безпечних умов праці, поліпшення і збереження загального рівня здоров'я працюючих.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.