Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішенняПро відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається та-

Ким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що Уста-

Нова публікує відомості в офіційному бюлетені.

Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделі)

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відпові-

Дному Державному експертові пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моде-

Лі) чи зміну встановленого ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку пови-

Нен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати одержання

Пропозиції.

Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи його розсекречування

Здійснюється за рішенням відповідного Державного експерта на пропозицію власника па-

15 4

Тенту у зв’язку із закінченням строку дії рішення про віднесення інформації про винахід

(корисну модель) до державної таємниці або на підставі рішення суду.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного

Патенту на секретну корисну модель протягом одного року від дати одержання ним рішен-

Ня Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право пода-

Ти до Установи клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на

Строк, що залишився до закінчення дії патенту (деклараційного патенту) на секретний ви-

Нахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель. У цьому випадку Установа

Вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає патент (декла-

Раційний патент) згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних

Зборів та державного мита.

Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ

Стаття 28. Права, що випливають з патенту

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його ви-

Дачу.

Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з

Деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації

Про нього до відповідного Реєстру.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну

Модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників па-

Тентів.

Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійс-

Нюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за пого-

Дженням із Державним експертом.

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який нале-

Жить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кож-

Ний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом,

Але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу

(корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі

Без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

Виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моде-

Лі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет,

Продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого

продукту в зазначених цілях;

Застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для засто-

Сування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування

Забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (кори-

Сної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту

Формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано ко-

Жну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну

Їй.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.