Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ4.1. Статутними органами Організації є:

4.1.1. Загальні збори;

4.1.2. Рада;

4.1.3. Голова;

4.1.4. Ревізійна комісія

4.2. Загальні збори.

4.2.1. Загальні збори є вищим статутним органом Організації. Головним завданням Зборів є забезпечення досягнення мети та завдань діяльності Організації.

4.2.2. До складу Загальних зборів входять всі члени організації. Один член має один голос.

4.2.3. Порядок роботи:

- Загальні збори скликаються Головою Організації не рідше одного разу на рік;

- Позачергові Загальні збори скликаються Головою Організації за власною ініціативою, Радою Організації на вимогу не менше 1/3 членів Організації.

- У випадку, якщо Голова Організації не скликає Загальні збори у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/3 членів організації, не менше 1/3 членів Організації можуть скликати Загальні збори самостійно.

- Порядок денний Загальних зборів Організації затверджується Радою Організації та повідомляється Головою Організації разом із часом проведення Загальних зборів всім членам Організації не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Організації.

- Будь-який член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів Організації.

4.2.4. Загальні Збори Організації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів Організації.

4.2.5. До компетенції Загальних зборів входить:

- внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

- обрання та відкликання членів Ради Організації, Голови Ради Організації, членів Ревізійної комісії;

- затвердження основних напрямів діяльності Організації;

- розгляд та затвердження звітів про діяльність Ради Організації;

- прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

4.2.6. Усі рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 1/2 всіх присутніх членів Організації, крім випадків, що визначені цим Статутом.

4.2.7. У випадку рівності голосів голос Голови Організації є вирішальним.

4.2.8. Ведення протоколів Загальних зборів Організації та їхнє зберігання організовується Головою Організації.

4.3. Рада.

4.3.1. Рада є керівним органом Організації у період між Загальними зборами. Рада Організації організовує виконання рішень Загальних зборів Організації та здійснює поточне керівництво діяльністю Організації.

4.3.2. Кількісний та персональний склад Ради Організації визначається Загальними зборами. Рада обирається строком на два роки. Голова Організації входить до складу Ради за посадою.

4.3.3. Порядок роботи.

- Чергові засідання Ради Організації скликаються Головою не рідше одного разу на шість місяців, а позачергові - у будь-який час Головою або на вимогу не менше 1/3 членів Ради;

- Чергові засідання Ради Організації можуть відбуватися заочно у режимі телефонної конференції або відеоконференції з використанням засобів мережі Інтернет (Skype, Google, Facebook та ін.). Таке засідання має супроводжуватись веденням протоколу та відео- чи аудіо записом засідання.

- Порядок денний засідання Ради формується Головою на підставі отриманих ним пропозицій членів Ради;

- Голова Організації повідомляє членів Ради Організації, про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Ради не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Ради.

- Рада обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Ради, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

4.3.4. Засідання Ради Організації є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Ради Організації.

4.3.5. До компетенції Ради входить:

- затвердження штатного розкладу Організації;

- підготовка Загальних зборів Організації, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;

- забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації:

- затвердження символіки та інших атрибутів Організації;

- прийняття рішення про прийом до Організації нових членів та виключення з числа членів Організації;

- прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;

- прийняття рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затвердження положення про них;

- підготовка звітів про діяльність Організації;

- здійснення функції господарського управління майном Організації;

- вирішення всіх інших питань діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів Організації.

4.3.6. Рішення Ради Організації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

4.3.7. У випадку рівності голосів голос Голови Організації є вирішальним;

4.3.8. Ведення протоколів засідань Ради Організації та їхнє зберігання організовується Головою Організації.

4.3.9. Рішення Ради оформлюється письмово та підписується Головою Організації.

4.4. Голова Організації:

- є найвищою посадовою особою Організації, її офіційним представником;

- організовує роботу Ради;

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

- вносить питання на розгляд Ради та головує на її засіданнях;

- здійснює оперативне управління коштами та майном Організації згідно з рішеннями, затвердженими Радою;

- від імені Організації без довіреності одноособове підписує угоди, договори та інші офіційні документи Організації;

- представляє Організацію у всіх стосунках з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями;

- виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства.

4.5. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія, яка обирається Зборами зі складу членів Організації.

4.5.1. Строк повноважень та кількість членів Ревізійної комісії визначається Зборами, але не може бути більшою 3-х (трьох) чоловік.

4.5.2. Ревізійна комісія щорічно здійснює перевірки статутної діяльності Організації, звітів Ради, Голови, а також дотримання членами та керівними органами Організації положень Статуту.

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

5.1. Організація, відповідно до свого Статуту, може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

5.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

5.3. При здійсненні міжнародної діяльності Рада користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

5.4. Пріоритетним напрямом є співробітництво з іноземними правозахисними громадськими організаціями та міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність з метою захисту прав та свобод людини і громадянина, розбудови правової держави та громадянського суспільства.

5.6. Організація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів навчальні тренінги, конференції, заходи з обміну досвідом, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.