Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІГА ЗАХИСТУ” (далі Організація) є неприбутковою громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах громадян України на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Організація має місцевий статус та статус правозахисної громадської організації.

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про громадські об'єднання”, чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також атрибутику і бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації і реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.5. Організація взаємодіє з державними структурами, громадськими, релігійними, благодійними, профспілковими організаціями, фондами та іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню мети і завдань Організації.

1.6. Організація може від свого імені укладати угоди, як в Україні так і за її межами.

1.7. Організація відповідає по своїх зобов'язаннях своїм майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, так як і Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів так само, як і члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

1.8. Організація створена без обмеження строку дії.

1.9. Назва Організації:

Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІГА ЗАХИСТУ”.

Українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІГА ЗАХИСТУ”.

Російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЛИГА ЗАЩИТЫ”.

Англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “LEAGUE OF DEFENCE”.

Скорочена назва :

Українською мовою – ГО “ЛІГА ЗАХИСТУ”.

Російською мовою – ОО “ЛИГА ЗАЩИТЫ”.

Англійською мовою – NGO “LEAGUE OF DEFENCE”.

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності організації є сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права в Україні, сприяння формуванню індивідуальної правової і громадянської свідомості й культури, розвиткові правничої професії, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації.

2.2. Основними напрямками діяльності є:

2.2.1. сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;

2.2.2. сприяння забезпеченню рівності можливостей та антидискримінаційній практиці;

2.2.3. підтримка заходів, спрямованих на сприяння у примиренні групових інтересів з ціллю подолання конфліктів та становленню громадянської злагоди;

2.2.4. сприяння дотриманню в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

2.2.5. залучення громадян до участі у суспільно-політичному житті України, сприяння підвищенню їх громадської активності;

2.2.6. сприяння культурному відродженню українського народу та духовному збагаченню особистості, всебічному розвитку культури, традицій та звичаїв, відродженню історичної пам'яті та національної свідомості;

2.2.7. сприяння проведенню в Україні демократичних перетворень, та євро-інтеграційних процесів.

2.2.8. здійснення заходів щодо покращення соціальної сфери області;

2.2.9. співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проблем;

2.2.10. підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян;

2.2.11. сприяння захисту прав окремих соціальних груп;

2.2.12. підвищення рівня доступу до публічної інформації;

2.2.13. сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, загальними принципами міжнародного права та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;

2.2.14. сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві;

2.2.15. об'єднання зусиль членів Організації для реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу, задоволення та захисту культурних, освітніх, інформаційних, соціальних, економічних та інших прав та спільних інтересів своїх членів;

2.2.16. організація дозвілля своїх членів.

2.3. Для виконання статутних завдань, у порядку встановленому чинним законодавством, Організація:

2.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.2. співпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями, може вступати до спілок, громадських організацій;

2.3.3. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.4. вносить пропозиції до органів державної влади з питань розвитку демократизації суспільства, захисту прав та свобод людини;

2.3.5. співпрацює з громадськими організаціями, навчальними, реабілітаційними, культурними і науковими установами та закладами культури для проведення спільних заходів;

2.3.6. створює громадські інформаційно-довідкові фонди і банки даних з питань юридичної допомоги та соціального захисту;

2.3.7. сприяє фінансуванню та матеріально-технічному забезпеченню культурних, освітніх, гуманітарних та науково-дослідних програм, що спрямовані на інтеграцію та духовний розвиток суспільства, консолідацію зусиль для досягнення конституційних гарантій з прав та свобод людини, побудові правового суспільства;

2.3.8. співпрацює з закордонними організаціями, установами та з іншими організаціями, статутні цілі яких не суперечать меті Організації, укладає необхідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству,

2.3.9. засновує або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації;

2.3.10. здійснює моніторинг законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування на стадії розробки, прийняття, виконання та вносить пропозиції до них безпосередньо чи опосередковано через суб’єктів законодавчої ініціативи;

2.4. Для здійснення мети і завдань, визначених у статутних документах, Організація користується правами:

2.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2.4.2. розпоряджатися коштами і майном Організації;

2.4.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, відповідно до законодавства України;

2.4.4. звертатися з позовом про притягнення до відповідальності члена Організації за порушення прав інших членів Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства;

2.4.5. брати участь у громадській діяльності, проводити, у встановленому законом порядку, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.4.6. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.7. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.4.8. засновувати засоби масової інформації;

2.4.9. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

2.4.10. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.4.11. вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів;

2.4.12. інформувати громадськість про її права та способи їх захисту;

2.4.13. надавати юридичні консультації населенню з питань захисту прав та свобод;

2.4.14. сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі правової освіти, захисту прав громадян та розвитку правосвідомості;

2.4.15. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Організації;

2.4.16. отримувати фінансування за рахунок безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Організації;

2.4.17. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.