Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок вивчення дисципліниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та технологій та цивільної безпеки

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання індивідуального семестрового завдання та

Контрольної роботи з курсів «Охорона праці в галузі»

(для студентів денної і заочної форм навчання спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища")

 

 

Рівне – 2011

Загальні вказівки

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення роботи

Мета цих методичних вказівок - визначити зміст і обсяг дисциплін "Охорона праці в галузі", що вивчаються студентами всіх форм навчання, а також допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні індивідуального семестрового або контрольного завдання, що є основною формою поточного контролю успішності студентів.

Робочою програмою курсу "Охорона праці в галузі" передбачено самостійне виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) або індивідуального семестрового розрахунково-графічного завдання (для студентів денної форми навчання), до виконання якого вони приступають після вивчення теоретичної частини курсу. Обсяг самостійної роботи (контрольна робота або індивідуальне семестрове завдання, кількість завдань в ньому) варіюється залежно від форми навчання (денна або заочна).

Мета виконання контрольної роботи або індивідуального семестрового завдання – надати майбутньому фахівцю в галузі екології та охорони навколишнього середовища теоретичні знання та практичні навички для вирішення проблем організації та технічного забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах майбутньої професійної діяльності, тобто надати йому умови та можливість самостійно приймати інженерні рішення з безпеки праці на промислових підприємствах. Вирішення цих питань на практиці неможливе без практичних навичок. Для цього необхідно, щоб студент самостійно міг користуватися науково-технічною літературою та довідниками; аналізувати небезпечні ситуації того чи іншого будівельно-монтажного процесу, самостійно вирішувати різноманітні питання безпечних умов праці при будівельних роботах.

Методичні вказівки, розроблені відповідно до робочої програми дисциплін, включають в себе такі головні частини: порядок вивчення дисципліни (що регламентує вимоги для студентів заочної і денної форм навчання роздільно); програму курсу, (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення, переважно для студентів заочної форми навчання); контрольні завдання (тобто практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення з теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної для освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними даними для вирішення завдань контрольної роботи.

Робота складається з розв’язання декількох (залежно від форми навчання) завдань згідно з обраним варіантом.

Студенти заочної форми навчання виконують всі завдання контрольної роботи.

Студенти денної форми навчання виконують індивідуальне семестрове завдання, що відрізняється від контрольної роботи заочників меншим обсягом. Вирішенню підлягають тільки завдання № 1, 2, 3, 4.

 

Форма навчання Необхідний обсяг завдань
Заочна форма Контрольна робота
  Зав-дан-ня 1   Зав-дан- ня 2   Зав-дан-ня 3   Зав-дан-ня 4   Зав-дан-ня 5   Зав-дан-ня 6      
                               
Денна форма         Індивідуальне семестрове завдання
  Зав-дан-ня 1   Зав-дан- ня 2   Зав-дан-ня 3   Зав-дан-ня 4          
                           
                                 

 

Необхідні схеми та інші графічні матеріали розміщують в тексті розрахунково-пояснювальної записки. Варіант контрольної роботи або індивідуального семестрового завдання визначається залежно від двох незалежних між собою груп параметрів: передостанньої та останньої цифр номера залікової книжки виконавця (див. нижче).

 

 

Порядок вивчення дисципліни

Програма курсу є єдиною для як заочної, так і для денної форми навчання студентів. Розрізняються між собою тільки форми навчальної роботи: для студентів заочної форми через зменшену кількість годин лекційних та лабораторних занять основний акцент робиться на самостійне вивчення курсу. З тієї ж причини контрольна робота студентів заочної форми відрізняється дещо більшим обсягом поставлених завдань порівняно з індивідуальним семестровим завданням для денної.

 

Денна форма навчання

Робочою програмою курсу для студентів денної форми навчання передбачені такі форми навчальної роботи:

­ лекційні заняття;

­ лабораторні заняття;

­ самостійна робота;

­ виконання індивідуального семестрового завдання.

Лекційні заняття з дисципліни «Охорона праці в галузі» займають провідне місце в навчальному процесі студентів денної форми. Метою їх є:

­ викладення основного наукового змісту дисципліни і націлювання на подальшу самостійну роботу студентів;

­ забезпечення засвоєння майбутніми спеціалістами і магістрами методологічних основ охорони праці в галузі, а також подальшого використання отриманих знань у практичній діяльності;

­ підвищення ефективності усіх видів навчальних занять, закріплення знань і прояву творчих здібностей студентів;

­ активізація навчання на основі проблемного характеру викладу матеріалу і тісного зв'язку теорії з практикою; щільне ув'язування лекційного матеріалу з тим, що вивчається на практичних заняттях.

Лабораторний практикум застосується для практичного ознайомлення студентів з експериментальною апаратурою та методами вимірювання фізичних параметрів, що характеризують небезпечні й шкідливі виробничі фактори. Метою практичних занять є закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні теоретичного матеріалу, здійснення зв'язку теорії з практикою. Під час проведення практичних занять здійснюється поточний контроль знань з питань практикуму.

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Робоча програма передбачає самостійне поглиблене пророблення студентами найбільш важливих тем дисципліни. Мета самостійної роботи студентів з вивчення курсу:

­ закріплення теоретичних положень курсу, викладених на лекційних заняттях;

­ активізація творчих здібностей студента, розвиток навичок роботи з технічною літературою;

­ ознайомлення з нормативною літературою з охорони праці;

Індивідуальне самостійне завдання підсумовує знання, здобуті студентом в результаті вивчення курсу, надає можливість реалізувати їх при вирішенні практичних завдань, що збігаються із завданнями майбутньої дипломної роботи та реальними проблемами, з якими можуть зіткнутися випускники в своїй практичній діяльності. Виконання індивідуального самостійного завдання є формою поточного контролю самостійного вивчення дисципліни.

 

Заочна форма навчання

Первісні відомості з вивчення курсу та виконання контрольного завдання згідно з обраним варіантом студент одержує на установочній лекції. На цій лекції провідний викладач знайомить студентів з програмою курсу, формами поточного та підсумкового контролю за дисципліною, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів, розподіляє між студентами варіанти контрольних завдань.

Основною формою пізнавальної діяльності студентів на наступному етапі є самостійна робота. Керуючись програмою курсу „ Охорона праці в галузі”, що міститься в цих методичних вказівках, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами по ознайомленню, поглибленню, розширенню і закріпленню теоретичного матеріалу. Численні посилання на літературу дозволяють студентові самостійно розібратись в навчальному матеріалі, що потребує засвоєння.

Здобувши (відновивши та удосконаливши) необхідні теоретичні знання, студент приступає до виконання завдань контрольної роботи, де йому запропоновано розробити деякі інженерні рішення з безпеки праці на типовому підприємстві галузі (що найбільш характерні задля його майбутньої професійної діяльності).

У період роботи над самостійним вивченням необхідного обсягу навчального матеріалу за дисципліною та вирішенням контрольних завдань студент (в міру необхідності) з’являється на консультації відповідно до розкладу кафедри "Загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки". На консультації викладач роз'ясняє студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного завдання, висвітлює, (якщо в цьому є потреба), питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння студентом.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує вказані контрольні (розрахункові) завдання згідно з варіантом, що закріплений за ним, оформлює контрольну роботу і прибуває на заліково-екзаменаційну сесію. Контрольна робота згідно із закріпленим варіантом повинна бути виконана у встановлений термін до початку сесії. Прибуваючи на сесію, студент здає її на кафедру " Загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки ". Робота рецензується провідним викладачем кафедри (екзаменатором), про що на її титульному аркуші (або обкладинці) робиться відповідний запис з датою перевірки та зазначенням недоліків. Якщо робота не годиться до захисту, викладач повертає її студентові на доробку задля усунення зроблених зауважень. Якщо контрольна робота допускається до захисту (про що на її титульному аркуші повинен бути зроблений відповідний запис), студент захищає її на іспиті.

За час заліково-екзаменаційної сесії студент слухає лекції з курсу і виконує завдання лабораторного практикуму. Виконані й оформлені практичні роботи студент захищає у співбесіді з викладачем кафедри.

Таким чином, контроль навчальної роботи студентів з дисципліни "Охорона праці в галузі" у міжсесійний період здійснюється шляхом перевірки результатів контрольної роботи, передбаченої робочою програмою курсу; а під час заліково-екзаменаційної сесії - у ході аудиторних (практичних) навчальних занять, проведених згідно з розкладом. Основною формою підсумкового контролю з дисципліни „Охорона праці в галузі” є екзамен. До екзамену допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу з курсу „Охорона праці в галузі”; та пройшли курс лабораторного практикуму.

Складанням екзамену з дисципліни студент завершує первісну підготовку до самостійного вирішення різноманітних питань з охорони праці у виробничих умовах, опановує методи організації безпеки праці, що відповідають вимогам сучасного індустріального суспільства й обраної професії.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.