Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика структури навчальної програмиМУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Навчальна програма

для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

для дітей із затримкою психічного розвитку

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст освітньої галузі «Мистецтво» визначається за такими змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-синтетична, які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або інтегрованих курсів.

Навчальна програма з музичного мистецтва для підготовчого, 1 – 4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку забезпечує реалізацію мети і завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. В ній передбачено формування у молодших школярів ключових компетентностей, основою формування яких є опанування учнями предметних компетенцій – нормативно закріплених результатів навчання, які охоплюють знання, уміння, навички, засвоєні способи діяльності, прояви емоційно-ціннісних ставлень.

Зміст навчальної програми з музичного мистецтва для підготовчого, 1 – 4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (1*) узгоджено з навчальною програмою з музичного мистецтва для 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2*).

Метоюмузичної освіти є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування музичними цінностями та способами музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду й емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості і культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовності у процесі сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури.

Ця мета конкретизується в основних завданнях, спрямованих на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:

· введення учнів у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;

· розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і переживань, втілених у музиці;

· збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;

· сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів;

· формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування елементарними практичними вміннями та навичками;

· формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості;

· виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва.

Разом з метою та завданнями музичної освіти (освітніми, виховними та розвивальними) в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей із затримкою психічного розвитку мають реалізовуватися специфічні завдання – корекція психофізичного розвитку дитини, а саме:

o засвоєння елементарних основ музичного мистецтва та оволодіння практичними уміннями й навичками в процесі виконавської і творчої діяльності;

o корекція недоліків пізнавальної діяльності учнів шляхом систематичного, цілеспрямованого розвитку умінь слухати і визначати джерела музичних звуків, музичні інструменти, типи, жанри і форми музики тощо;

o розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування виконавської і творчої діяльності;

o виправлення недоліків їх моторно-рухової сфери в процесі музикування та виконання в русі;

o розвиток емоційно-естетичного ставлення дітей до творів музичного мистецтва в процесі їх сприймання, розуміння та відтворення;

o розвиток музично-сенсорних здібностей в процесі сприймання музики;

o виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі формування основ їх національної свідомості.

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів світоглядних, ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних, комунікативних компетентностей, що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва, оволодіння досвідом художньо-практичної діяльності, розвиток творчих здібностей, потреби в міжособистісному спілкуванні та спілкуванні з творами музичного мистецтва.

 

Характеристика структури навчальної програми

В основу структури програми покладені різні грані музики як єдиного цілого. Тематичний блок, розроблений авторами програми «Музичне мистецтво» 1-4 класи для загальноосвітніх навчальних закладів, був нами частково адаптотований і модифікований відповідно до навчальних можливостей учнів. Він дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду. Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні оволодівають у тісному зв’язку із засвоєнням конкретної теми.

Тематична побудова програми (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Кабалевського) пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в школах України і зарекомендувала себе як найбільш доцільна.

Теми програми мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, але й протягом семестру, навчального року і всього навчального курсу.

Основні напрямки корекційно-розвивальної роботи, відображені у третій колонці програми, спрямовані на формування просторових уявлень, розвиток сенсорної сфери, розвиток слухової уваги, розвиток мисленнєвих процесів, розвиток мови і мовлення, стимуляцію рухової активності, корекцію поведінкових проявів тощо. Всі напрямки корекційно-розвивальної роботи взаємопов’язані та взаємообумовлені.

Базова програма передбачає свободу творчості вчителя й можливості вибору сучасних педагогічних методик. Тому у варіативних авторських концепціях назви навчальних тем, порядок та обсяг їх подання можуть бути іншими (за умови відповідності Державному стандарту). При цьому вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.