Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Додаткові теоретичні відомостіЛабораторна робота №1

"Визначення порога чутності аудіометричним методом"

Мета роботи: дослідити спектральну чутливість вуха на порозі чутності, ознайомитися з роботою клінічного аудіометра.

Контрольні питання для підготовки до лабораторної робот

1. Диференціальне рівняння незатухаючих гармонічних коливань. Зміщення, швидкість і прискорення при гармонічних коливаннях. Зміна енергії при гармонічних коливаннях.

2. Диференціальне рівняння затухаючих гармонічних коливань. Коефіцієнт затухання. Декремент затухання.

3. Вимушені коливання. Явище механічного резонансу. Автоколивання.

4. Складне коливання та його гармонічний спектр.

5. Хвилі в пружному середовищі. Рівняння хвилі. Потік енергії хвилі. Вектор Умова.

6. Об'єктивні характеристики звукової хвилі: інтенсивність (сила) звуку, частота, частотний спектр.

7. Суб'єктивні характеристики звуку: гучність, висота тону, тембр.

8. Психофізичний закон сприйняття звуку Вебера-Фехнера.

9. Ультразвук. Інфразвук. Аудіометрія. Криві однакової гучності. Поріг чутності. Аудіограма.

Практичні навички.

1. Трактувати основні поняття біоакустики.

2. Пояснювати фізичні основи аудіометрії як методу дослідження слуху.

3. Оволодіти навичками роботи з аудіометром.

4. Трактувати біофізичні механізми дії ультразвуку та інфразвуку на організм людини.

5. Пояснювати механізми, що лежать в основі використання ультразвуку в медицині.

Додаткові теоретичні відомості

Розрізняють об'єктивні та суб'єктивні характеристики звуку. Об'єктивними характеристиками звуку, як механічної хвилі, є інтенсивність або сила звуку, частота та частотний спектр. Об'єктивні характеристики звуку можуть бути виміряні відповідними приладами незалежно від людини. Зважаючи на те, що звук є об'єктом слухового сприйняття, він оцінюється людиною суб'єктивно. Суб'єктивними характеристиками звуку є: гучність звуку, висота, тембр.

Інтенсивність звуку (І) є його енергетичною характеристикою. Вона визначається кількістю енергії (W), яка переноситься звуковою хвилею за одиницю часу через одиницю площі поверхні, розміщеної перпендикулярно до напряму розпов­сюдження хвилі: І = WІ{S-t).

У системі СІ сила звуку І, відповідно до формули, вимірюється в [Вт/м2].

Нормальне людське вухо сприймає достатньо широкий діапазон інтенсивностей звуку: при частоті v= 1000 Гц від Іmin = 10~12 Вт/м2 (поріг чутності) до Іmах =10 Вт/м2 (поріг больового відчуття), тобто відношення інтенсивностей звуків для цих порогів становить величину 1013. У зв'язку з цим для порівняння інтенсивностей звуку зручно ввести логарифмічну шкалу рівнів інтенсивності, тобто порівнювати не інтенсивності звуку, а їх логарифми. Рівень інтенсивності звуку, який відповідає порогу чутності, приймають за нульовий рівень шкали. Рівень інтенсивності L іншого звуку виражають через десятковий логарифм відношення І/І0: L = lg (І/І0).(2.1)

Рівень інтенсивності звуку вимірюють в Белах (Б) або децибелах (дБ), причому 1Б=10 дБ.

Перехід від шкали рівнів інтенсивності звуку до абсолютних значень інтенсивності звуку може бути виконаний через значення нульового рівня І0. Так, наприклад, якщо рівень інтенсивності звуку дорівнює 4 Бели, тобто L- lg(І/І0)= 4 Бел або (І/І0) = 104, то значення інтенсивності звуку І дорівнює: І= І0х104 Вт/м2. Підставляючи значення І0, одержимо значення І, яке дорівнює І= 10-8 Вт/м2.

Суб'єктивна характеристика звуку - гучність Е, яка відповідає об'єктивній характеристиці - інтенсивності І, не піддається точному кількісному виміру. Але на основі психофізичного закону Вебера-Фехнера можна дати кількісну оцінку гучності шляхом порівняння слухової чутності від двох джерел звуку (або двох різних слухових подразнень). Згідно з законом Вебера-Фехнера, гучність даного звуку прямо пропорційна логарифму відношення його інтенсивності І до значення інтенсивності звуку І0, який відповідає порогу чутності (при однакових частотах звукових коливань), тобто:

Е = k х lg (І/І0) (2.2), де k - коефіцієнт пропорційності, який залежить від частоти v звуку.

Якщо б коефіцієнт k був сталою величиною, то з формул (2.1) і (2.2) виходило б, що логарифмічна шкала рівнів інтенсивності звуку відповідає шкалі гучності. Але сильна залежність к від частоти звуку не дозволяє вимір гучності звуку звести до простого використання формули (2.2).

Умовно вважають, що на частоті v= 1 кГц шкали гучності та рівнів інтенсивності звуку збігаються, тобто k = 1 або E = L = lgІ/І0. (2.3)

Одиницею шкали гучності також є Бел (Б) або децибел (дБ), причому 1Б = 10 дБ Один Бел гучності відповідає зміні гучності тону частотою 1000 Гц при зміні інтенсивності звуку в 10 разів. Децибел в шкалі гучності називають також фоном. Таким чином, рівень інтенсивності звуку частотою 1 кГц в децибелах, який виміряний за допомогою приладу, чисельно дорівнює гучності цього звуку в фонах. Гучність звуку на інших частотах можна виміряти, порівнюючи слухове відчуття досліджуваного звуку зі слуховим відчуттям звуку частотою 1 кГц. Отримані в результаті таких вимірів графіки залежності інтенсивності звуку (І) від частоти (v) при сталій гучності (Е = const) називаються кривими однакової гучності (рис. 2.38).

На рис. 2.38 приведені чотири таких кривих, що відповідають кривим однакової гучності для нульової гучності (0 фон), для 40, 80 фон і для больового порогу.

Особливе значення має крива нульової гучності, тобто залежність порогу чутності від частоти звуку. Ця крива називається аудіограмою. Метод дослідження гостроти слуху називається аудіометрією (аудіо - звук, метрія - вимір). Гострота слуху визначається мінімальною інтенсивністю звуку (або порогом чутності), яка сприймається вухом людини. Виміри гостроти слуху показали, що у людини пороги чутності значно відрізняються на різних частотах. Так, порогові значення інтенсивності на частотах 1000 та 50 Гц відрізняються між собою майже в мільйон разів. Це свідчить про значну спектральну чутливість вуха на порозі чутності. Отже, аудіо-грама являє собою сукупність порогових значень інтенсивності звуку на різних частотах. Методи клінічної аудіометрії дозволяють визначити послаблення слуху у пацієнта та порівняти гостроту його слуху з нормою. Різниця між виміряним порогом і середньостатистичним порогом нормального слуху, виражена в дБ, характеризує втрату (послаблення) слуху.

Аудіометрія проводиться за допомогою спеціальних апаратів - аудіометрів. По характеру сигналу, за допомогою якого вимірюється гострота слуху, аудіометри поділяються на тональні та мовні, найкращі зразки аудіометрів об'єднують функції цих двох типів аудіометрів. При використанні тонального аудіометра гострота слуху оцінюється порогом чутності чистих тонів. При мовній аудіометрії гострота слуху визначається або порогом чутності мовного сигналу, або порогом розбірливості мовних звуків. Блок-схема аудіометра має такий вигляд (див. рис. 2.39):

 

ДС - джерело звукових сигналів, це генератор звукових частот (ЗГ) для тональних аудіометрів або мікрофон (М) (магнітофонний запис сигналу) для мовного аудіометра, деякі аудіометри крім цього містять і генератори шумів;

ПС - підсилювач звукових сигналів;

П - переривач сигналу, за допомогою якого визначають відсутність у пацієнта слухових галюцинацій;

AT - аттенюатор - пристрій, який дозволяє регулювати необхідний рівень сигналу; цей блок може включати вимірювач рівня сигналу {ВР) в дБ або в Вт/м ;

ВЗ - випромінювач звуку, він може бути декількох типів: головні телефони або навушники (7) для повітряної провідності або спеціальний вібратор (В) - для кісткової провідності (кістковий телефон, аналогічний пристрою, який використовується в слухових апаратах).

Сучасні аудіометри мають напівавтоматичний запис аудіо-грами, який ведеться безперервно на бланку. В процесі дослідження автоматично змінюються частота та інтенсивність сигналу, пацієнт замикає кнопку для порогових значень, а друкувальний пристрій (або самописець) позначає його на бланку аудіограми.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.