Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цілі та завдання практичного курсуБОТАНІКА

Робочий зошит для лабораторних занять

студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”

(частина перша)

 

Студента групи __________

________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Миколаїв


УДК 636.085(076)

ББК

 

 

Друкується за рішенням науково-методичної комісії агрономічного факультету Миколаївського національного аграрного університету від „___”______________ 2013 р. протокол № ____

 

 

Укладачі:

В.Г. Миколайчук– доцент кафедри рослинництва та садово-паркового

господарства Миколаївського національного аграрного

університету

А. В. Панфілова – асистент кафедри рослинництва та садово-паркового

господарства Миколаївського національного аграрного

університету

 

 

Рецензенти:

О.В. Корольова – к.б.н., доцент кафедри Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

І.В. Бацуровська – Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

© Миколаївський національний аграрний університет, 2013

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...
Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії ботаніки………….…...
Лабораторна робота № 1. Будова мікроскопа. Методика приготування тимчасових мікропрепаратів рослинних об’єктів Вивчення мікроскопа і техніка роботи з ним. Приготування тимчасового мікропрепарату соковитої луски цибулі.……………………………………………………………………..…    
Лабораторна робота № 2. Пластиди. Будова і функції. Класифікація типів пластидів за будовою і функцією………………………………..………………..  
Лабораторна робота № 3. Включення до протопласту. Запасні поживні речовини (алейронові зерна різних культур)……………………………………  
Лабораторна робота № 4. Покривні тканини. Типи покривних тканин. Первинні і вторинні покривні тканини………………………….………………..
Лабораторна робота № 5. Основні типи механічних тканин. Провідні тканини. Типи механічних тканин (коленхіма, склеренхіма, склереїди) та провідних (флоема, ксилема) тканин.……………………………………………..  
Лабораторна робота № 6. Первинна будова кореня та кінчика кореня. Зони кореня односім’ядольних рослин. Первинна будова кореня двосім’ядольних рослин (поперечний зріз).…………………………………  
Лабораторна робота № 7. Вторинна і третинна будова кореня. Поява вторинних тканин. Особливості будови провідних пучків коренів. Метаморфози кореня………………………………………………………….….…  
Лабораторна робота № 8. Анатомічна будова стебла однодольних рослин. Особливості будови стебла кукурудзи і соломини. Провідний пучок закритого типу. Пучковий тип будови стебла трав’янистих дводольних рослин. Будова стебла прядивних і хвойних рослин. Особливості будови і розміщення провідних пучків. Непучковий тип будови стебла прядивних культур………………………………………………………….…………………  
Лабораторна робота № 9 Анатомічна будова листків. Будова листків різних типів. Особливості асиміляційної тканини плоского і голчастого листків………………………………………………………………………………..    
Лабораторна робота № 10. Ознаки будови представників відділу Ціанобактерій царства Дроб’янки і відділу Зелених водоростей царства Рослини. Основні риси відмінності представників двох відділів………………  
Лабораторна робота № 11. Особливості будови і розвитку зигоміцетів і ооміцетів. Представники класів, їх будова і особливості розвитку………........  
Лабораторна робота № 12. Анатомічна будови і розвитку аскоміцетів і базидіоміцетів. Представники класів, їх будова і особливості розвитку………………………………………..…………………………………..  
Лабораторна робота №13.Особливості будови і розвитку аскоміцетів і базидіоміцетів……………………………………………………………....  
Лабораторна робота № 14. Анатомічна будова і морфологічні особливості лишайників. Морфологічні групи лишайників. Мікроскопічні дослідження симбіотичного організму….……………………………………...  
Література…………………………………………………………………….

 

ВСТУП

Зошит складено з метою забезпечення раціонального використання навчального часу під час проведення лабораторних занять; закріплення теоретичних знань із дисципліни; навчити студентів працювати з підручниками, додатковою літературою, оптичними приладами.

Після опрацювання програми студент повинен знати:

- будову рослинних клітин;

- типи рослинних тканин та їх функції;

- особливості будови вегетативних органів;

- різноманітність рослинного світу;

- значення рослин, грибів, мікроорганізмів у природі, житті людини, народному господарстві.

Уміти:

- виготовляти мікропрепарати рослинних об’єктів;

- уміти робити морфологічний аналіз рослин.

 

Цілі та завдання практичного курсу

Основною метою лабораторних занять з ботаніки є поглиблення вивчення спеціального теоретичного матеріалу, закріплення знань, набутих у процесі теоретичного вивчення, набуття окремих професійних умінь і навичок.

Лабораторні заняття з дисципліни ботаніка дають студентам первинні вміння і навички з напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”.

Перед початком лабораторних занять викладач проводить вступний інструктаж з техніки безпеки, знайомить студентів з темою, метою та завданнями роботи. Проводиться вступний контроль знань.

Під час проведення лабораторних занять враховується взаємозв’язок між дисциплінами, оцінюється можливість їх комплексного використання.

Загальний підсумок виконання лабораторних робіт підбивається на основі захисту студентом кожної роботи.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.