Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підродина Анемонові (АпетопоШеае)Рід Анемона, або Вітряниця (Апетопе): А. жовтеце­ва (А. ranuneuloides

Рід Сон (Риlsatillа): С. широколистий (P. latifolia)

Рід Ломиніс (Clematis): R. прямий (С.гесіа) Печіночниця звичайна (Hepatica nohilis)

Підродина Жовтецеві (Ranunculoideae)

Рід Жовтець (Ranmculus): Ж„ їдкий (R. асеr), Ж. по­взучий (R.repens)

 

Пшінка весняна (Ficaria verna)

Купальниця європейська (Trollius еигорeus)

Рід Горицвіт, або Адоніс (Adonis): весняні (А. vernalis)

Підродина Дельфінієві (Delphinioideae)

Рід Дельфіній (Delphinium); Д. клиновидниі (D. сипеаіит)

Рід Сокирки (Consolida)

Сокирки польові (Consolida regalis., С arvensis)

Рід Аконіт, або Борець (Асопіtuт): А, Бессера (А. besser-апит)

Рід Чорнушка (Nigeila): Ч, польовії (N. arvensis), Ч. нив'яна (Ж segetaiis)

Підродина Чемерникові (Helleboroideae)

Рід Чемерник, або Зимівник (Heileborus): Ч, чорний (Я, niger), Ч. зелений (Я, viridis). Ч. чагарниковиднмй (Я dumetorum)

Родина Барбарисові (Berheridace&e)

Рід Барбарис (Berberis). Б,, звичайний (Я. mlgaris), Б. східний (Я brientalis) Гімносперміум одеський (Gymnospermium odessanum)

Порядок Півонієцвіті (Paeoniales)

Родина Швонієві (Раеопіасеае)

Рід Півонія (Раеопіа): П. білоцвіта (R albifiord), П, лікарська

Порядок Макоцвіті (Papaverales)

Родина Макові (Papaveraceae)

Підродина Макові (Papaveroideae)

Рід Мак (Rapaver): М. снотворний (R somniferum), М східний (Р orieniale),

Підродина Ешольцієві (Eschscholciaceae) Ешольція каліфорнійська (Eschscholzia cali-fornica)

Підродина Чистотілові (Chelidonioideae)

Чистотіл великий (Chelidonium majus)

Родина Руткові (Fumariaceae)

Рід Ряст (Corydalis): Р. порожнистий (С. cava), Р. ущільнений (С. solidd)

Рутка лікарська (Fumaria officinalis)

 

Підклас Гвозликовндні {Caryophytlidae)

Порядок Гвоздикоцвіті іCaryophyllales)

Родина Лаконосні (Phytolaccaceae) Лаконос американський (Phytolacca атеriсапа)

Родина Портулакові (Portuiacdcede)

Рід Портулак (Portulaca): П. городній (Р оіегасеае),

П. великоквітковий (Р. grcmdiflora)

Родина Кактусові (Сасtaсеае}

Рід Ріпсалїс (Rhipsalis)

Рід Опунція (Оргтііа)

Рід Цереус (Cereus)

Рід Ехїноцереус (ЕсМпосегеш)

Рід Цефалєшереус iCephalocerem)

Рід Мамілярія іМаттіїїагїа)

Рід Ехінокактус (Echinocactm )

Рід Філокактус

Рід Епїфіліом (Epiph)

РодинаГвоздичні (Саrуорhillaceae)

Підродина Пароніхієві (Paronychiaceae).

Рід Остудник (Нетіагіа): О, багатошлюбний (H. Polygama)

Підродина Мокричні (Alsinoideae)

Рід Зірочник (Sietlaria): З.ланцетовидний (S. Holostea)

Рід Роговик (Сerаstiит): R польовий (С. arvense

Підродина Гвоздикові, або Смілкові (Caryophylloideae, або Silenoideae)

Рід Віскарія (Viscaria) В. звичайна (V. vidgaris)

Рід Смілка (Silene): С. звичайна (S. vulgdris); С. пони­кла (S. nutans)

Кукіль звичайний (Agrostemma githago)

Коронарія зозуляча, зозулин цвіт {Coronaria flos- cuculi)

Рід Гвоздика {Dianthus): Г. дельтовидна (D. deltoides), Г. Борбаша (D. borbasii), Г. гарна (D. speciosus), Г. садова, або голандська {£>. caryophyllus) Родина Щирицеві (Amaranthaceae)

Рід Щириця (Amaranthus): Щ. загнута (А. retrojlectus

Целозія півнячий гребінь (Celosia argentea var. cristata)

Родина Лободові (Chenopodiaceae)

Рід Буряк (Beta): Б. звичайний, або культурний (В. vulgaris), Б, багаторічний (В. perennis), Шпинат посівний {Spinacia sativa)

Рід Лобода (Chenopodium): Л. сиза (Ck glaucum), Л. червона (Ск rubrum),Jl. біла (Ск album), Л. стінна (Ch. Murale

Рід Лутига (Atriplex): Л. блискуча (А. nitens), Л. садова (А. hortensis)

Рід Курай (Salsola): К. содовий (S. soda), К. іберійський (5. iberica) Солонець європейський (Salicornia europaed)

Винничя сланке (Kochia prosrata)

Рід Саксаул {Наїохуіогі): С. чорний (Я aphyllum\ С. білий (Я. persicum)

Порядок Гречкоцвіті (Polygonales)

Родина Гречкові (Polygonaceae)

Гречка їстівна (Fagopyrum esculentum)

Рід Щавель (Rumex): Щ. кислий (R. acetosa), Щ. кін­ський (R. confertus),

Рід Ревінь (Rheum): Р. пальчастий (Rk palmalum

Рід Гірчак (Pofygonum): Г. перцевий, або водяний перець(Р.hydropiper)

Порядок Кермекоцвіті (Plumboginales)

Родина Кермекові (Plumboginaceae)

Рід Кермек (Staiiceae) Рід Гоніолімон (Gonioiimon)

Рід Лімоніум (Птопіит) Рід Акантолімон (Acantholimon)

 

Підклас Гамамеліди (Hamamelididae)

Порядок Гамамелідоцвіті (Hamamelidales)

Родина Гамамелідові (Hamamelidaceae)

Гамамеліс віргінський, або чарівний горіх {Hamamelis virginiana)

Родина Платанові (Platanaceae)

Рід Платан (Platanus): П. східний, або чинар (Р.оrіentalis)

Порядок Самшитоцвїті (Buxales)

Родина Самшитові (Вuxасеае)

Рід Самшит (Вихa): С. вічнозелений (В. semper-virens)

Порядок Казуариноцвіті (Casuarinales)

Родина Казуаринові (Casuarinaceae)

Рід Казуарина (Casuarina): К. хвощолиста (С. equisetifolia)

Порядок Букоцвіті (Fagales)

Родина Букові (Fagaceae)

Підродина Букові (Fagoideae)

Рід Бук (Fagus): Б. лісовий (F sylvatica), Б. східний (F orientalis)

Підродина Дубові (Quercoideae)

Рід Дуб (Quercus): Д. звичайний (Q. robur), Д. скельний (Q. Petraea)

Підродина Каштанові (Castanoideae)

Каштан їстівний (Castanea sativa)

Порядок Березоцвїті (Betulales)

Родина Березові (Betulaceae)

Підродина Березові (Betuloideae)

Рід Береза (Betula): Б. поникла, або бородавчаста (В. pendula)

Рід Вільха (Alnus): В. клейка (А. glutinosa), В. сіра (А. incana)

Душекія зелена (Duschekia viridis)

Підродина Грабові (Carpinoideae)

Рід Граб (Carpinus): Г. звичайний (С. betulus)

Підродина Ліщинові (Coryloideae)

Рід Ліщина (Corylus): Л. звичайна (С. avellana)

Порядок Горіхоцвіті (Juglandales)

Родина Горіхові (Juglandaceae)

Рід Горіх (Juglans): Г. грецький (J. regia), Г. чорний (J. Nigra)

Птерокарія кавказька, або лапина (Pierocaria ptero-carpd)

Підклас Діленііди (Dilleniidae)

Порядок Актинідієцвіті {Actinidiales)

Родина Актинідіеві (Actinidiaceae)

Рід Актинідія (Actinidia): Актинідія гостра а arguta)

Порядок Чайноцвіті (Theales)

Родина Чайні (Theaceae)

Рід Чай (Thea): Ч. китайський (Т. sinensis), Ч ассам­ський (Т. assamica)

Родина Звіробійні (Guttiferae)

Рід Звіробій (Нуреrіsum): 3. звичайний (Н. perforatum),

Мангустам (Garcinia mangustana)

Порядок Вересоцвіті (Ericales)

Родина Вересові (Егісасеае)

Підродина Вересові (Ericoideae)

Верес звичайний (Cailuna vulgaris)

Рід Еріка (Егіса)

Підродина Рододендронові (Rhododendroideae)

Рід Рододендрон (Rhododendron): Р. жовтий (Rh. iuteum)

Підродина Брусничні (Vaccinioideae)

Брусниця (Rhodococcum vitis-idea)

Рід Чорниця (Vaccinium): Чорниця (V myrtillus), Буяхи, або Лохина (V. uliginosum) Журавлина (Oxycoccus paiustris)

Рід Суничник (Arbuius): С.дрібноплідний (А, andrdchne)

Мучниця (Arctostaphylos uva-ursi)

Андромеда багатолиста (Andromeda polifotia)

Підродина Грушанкові (Pyroioideae)

Рід Грушанка (Ругоіа): Г.мала (Р тіпог), Г, середня (Р media)

Порядок Первоцвіті (Primulates)

Родина Первоцвіті (Рrітиlасеае)

Рід Первоцвіт (Ргітиіа): П. весняний (Р. veris)

Рід Цикламен (Сусіатеп): Ц. перський (С. persicum)

Рід Вербозілля (Lysimachia): В. лучне (L. Питиllаrіа)

Порядок Фіалкоцвіта(Vlolales)
Родина Фіалкові (Violaceae)
Рід Фіалка (Viola): ф.деревовидна (V. Arboresсет)

Порядок Тамириксоцвiті (Tamaricaies)

Радина Тамариксові (Tатаrісасеае)

Рід Тамарикс (Татагіх)

Порядок Вербоцвїті (Salicaies)

Родина Вербові (Saticaceae)

Рід Тополя (Рориіш): Ті біла (Р alba), Т. сірувата (Р. canescens)

Рід Верба (Salix): В. біла (S. Alba) В. ламка (S.fra-gilis),

Чозенія крупнолускувата (Chosenia macrolepis)

Порядок Гарбузоцвітi (Cucurbitales)

Родина Гарбузові (Cucurbitaceae)

Рід Кавун (Citrullus): К„ звичайний (С lanatus)

Диня посівна (Melo sativus)

Огірок посівний (Cucumis sativus)

Рід Гарбуз (Cucurbita): Г. великий (С. тахіта),

Огірок-пирскач пружний, або скажений огірок (Ecbalium elaterium)

Порядок Бегонієцвіті (Begoniales, Datiscaies)

Родина Бегонієві (Begoniaceae)

Рід Бегонія (Begonia): Б. царська (B.rах).

Порядок Каперцецвіті (Capparates) Родина Катерцеві (Саррагасеае)

Каперці трав'янисті (Capparis herbaceae)

Родина Капустяні, або Хрестоцвіті (Brassicaceae, або Cruciferae)

Рід Капуста (Brassica): К. городня, або білоголова (В: оіегасеа).

Ріпа, або Турнепс (В. гар)

Бруква (B.napus van napobrassica),

Ріпак або кольза (В.парт var. napus)

Гірчиця чорна (В. nigra)

Рід Левкой (Mattiola): Л. літній, або однорічний (М. аппиа

Рід Редька (Raphanus): Р. посівна, або городня (R. Sativus)

Хрін звичайний (Armoracia rusticand)

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris)

Рід Рижій (Сатеііпа): Р. посівний (Є. $ativa)

Хрін звичайний (Armoracia rusticana)

Рижій посівний (Camelina sativa)

Рід Крупка (Draba):К. дібровна (D. Anemorosa)

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris)

Водяний хрін земноводний (Roripa amphibia)

Родина Резедові (Resedaceae)

Рід Резеда (Reseda):Р. запашна (Я. odorata)

Порядок Чистоцвіті (Cistates, Bixales)

Родина Чистові {Cistaceae)

Рід Чист (Cistus): Ч. кримський (С. tauricus)

Рід Сонцецвіт (Helianthemum)

Порядок Мальвоцвіті (Malvales)

Родина Липові (Тillіасеае)

Рід Липа (777/а): Л. серцелиста (Т. cordata)

Джут (Corchorus capsularis)

Родина Стеркулієві (Sterculiaceae)

Дерево какао (Theobroma сасао)

Дерево кола (Со/а acuminata)

Родина Баобабові (Bombacaceae)

Баобаб,або мавп'яче хлібне дерево {Adansonia digitata)

Родина Мальвові (Malvaceae)

Рід Бавовник (Gossypium): Б. мексиканський(G. hirsutum

Рід Гібіск {Hibiscus): Г. сірійський (Я. syriaca)

Кенаф,або бомбейські коноплі (Hibiscus cannabinus)

Алтея лікарська (Althaea officinalis)

Рожа рожева (Alcea rosea)

Рід Калачики (Malva): К. маленькі (М. pusilla)

Порядок Кропивоцвіті (Urticales)

Родина В'язові (Ulmaceae)

Рід В'яз (Ulmus): В. голий,або гірський (U. g\abra),

Рід Каркас (Celtis): К. західний (С. occidentalis)

Родина Шовковицеві (Могасеае)

Шовковиця біла (Morus alba)

Рід Фікус (Ficus): Ф. кімнатний (F. Elastica)

Родина Коноплеві (Cannabaceae)

Рід Коноплі (Cannabis): К. посівні (С. sativa), К. рудеральні (С. ruderalis)

Хміль звичайний (Humulus lupulus)

Родина Кропивові (Urticaceae)

Рід Кропива (Urtica): К. дводомна (І/. с//о/са),К. жалка (U. urens)

Порядок Молочаєцвіті (Euphorbiales)

Родина Молочайні (Euphorbiaceae)

Гевея бразільська (Hevea brasiliensis)

Рід Тунг (Aleurites): Т. китайський (А. fordii

Рід Молочай (Euphorbia): М. болотний (Є palustris)

Родина Тимелієві (Thymelaeaceae)

Рід Вовчі ягоди (Daphne): В.я. звичайні, Вовче лико (D. mez-егеит), В.я. пахучі (D. спеогит), В. я. Софії (D. Sophia)

Підклас Розиди (Rosidae)

Порядок Ломикаменевоцвіті (Saxifragales)

Родина Товстолисті (Crassulaceae)

Молодило руське (Sempervivum ruthenicum)

Рід Очиток (Sedum): О. їдкий (S. асге),0. шестирядний (S. sexan-

gulare), 0. Рупрехта, О. звичайний, Заяча капуста звичайна

(S.ruprechtii)

Каланхое (Kalanchoe)

Родина Ломикаменеві (Saxifragaceae)

Ломикамінь зернистий (Saxifraga granulata)

Жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium)

Родина Смородинові (Grossulahaceae)

Рід Смородина (Я/bes): С. чорна (Я. підгит),С. червона, або

порічки (Я. rubrum)tC. золотиста (Я. аі/геіяп),Агрус (Я. grossu-

laria)

Аґрус відхилений (Grossularia reclinata)

Родина Білозірові (Parnassiaceae) Білозір болотний (Parnassia palusths)

Порядок Росичкоцвїтї (Droserales)

Родина Росичкові {Droseraceae)

Рід Росичка (Drosera): Р. круглолиста (D. rotundifolia), Р. англійська (D. апдІіса)гР. середня (D. intermedia) Альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa)

Порядок Розоцвіті {Rosales)

Родина Розові (Rosaceae)

Підродина Таволгові (Spiraeoideae)

Рід Таволга (Spiraea): Т. середня (S. med/a),T. зарубчаста (S. еге-nata),T. звіробоєлиста (S. hypehcifolia),T. японська (S. japonica)

Підродина Розові (Rosoideae) Рід Шипшина, або Троянда (Rosa): Ш. собача (Я. сапіпа), Ш. дамаська (Я. damascena)

Рід Малина, Ожина (Rubus): Малина (Я. idaeus), Ожина сиза, о. звичайна (Я. caesius), Костяниця (Я. saxatilis), Морошка (Я. chamaemorus)

Рід Суниці (Fragaria): Суниці лісові (F. vesca), С. мускусні (F. moschata),C. зелені, полуниці (F. viridis),C. віргінські (F. vir-діпіапа),С. чілійські (F. chiloensis)tC. садові (F. ananassa)

Рід, Перстач (Potentilla): П. гусячий,гусяча лапка (Р. anserina), П. сріблястий (Р агделґеа),

Приворотень,або манжетка (Alchemilla): П. звичайний (А. vul-garis)

Родовик лікарський (Sanguisorba officinalis) Вовче тіло болотне {Comarum palustre)

Рід Гравілат (Geum): Г. міський (G. urbanum), Г. річковий (G. rivae)

Парило звичайне (Agrimonia eupatoria)

Гадючник {FHipendula): Г. звичайний (F. vulgaris), Г. оголений (G. denudata) Підродина Яблуневі (MaloideaetPyroideae)

Рід Яблуня (Malus): Я. лісова (М. sylvestris),9\. рання (М. ргае-сох),Я. домашня,або культурна (М. domestica)

Рід Груша (Pyrus): Г. звичайна (Р. communis), Г. домашня (Р. domestica)

Айва довгаста (Cydonia oblonga)

Хеномелес японська {Chaenomeles speciosa)

Рід Глід {Crataegus): Г. український (С. исгаіпіса),Г. одноматочковий (С. топодупа)

Рід Горобина (Sorbus): Г. звичайна (S. aucuparia)f. домашня (S. domestica)

Рід Кизильник (Cofoneasfer): К. блискучий (С. /i/c/da),K. чорно­плідний (С. теїапосагра) Горобина чорноплідна [Агопіа теїапосагра)

Підродина Сливові {Prunoideae)

Рід Слива (Prunus): С. колюча, Терен колючий (Р. spinosa), С. домашня (Р. domestica),Алича,С. розлога (Р. divaricata)

Рід Вишня (Cerasus): В. кущова (С. fruticosa), Черешня (С. avu/m),B. звичайна (С. vi//gar/s),B. японська (С. japonica)tB. повстиста (С. tomentosa),B. залозиста (С. glandulosa),B. сіра (С. іпсапа)

Черемха звичайна {Padus racemosa)

Рід Мигдаль (Amygdalus): М. степовий, або бобчук (Д. лапа),

М. звичайний (А. communis)

Абрикос звичаний (Armeniaca vulgaris)

Персик звичайний (Persica vulgaris)

Екзохорда Альбертова (Exochorda alberti)

Порядок Миртоцвіті (Myrtales)

Родина Плакунові (Lythraceae)

Рід Плакун (Lythrum): П. верболистий (L salicaria), П. пруто­видний (L virgatum) Родина Миртові (Мугіасеае)

Рід Мирта,або Мирт (Myrtus): М. звичайний (М. communis)

Рід Евкаліпт (Eucaliptus): Е. кулястий (Е globulus), Е. сизий

(Е сіпегеа),Е. прутовидний (Е viminalis)

Родина Гранатові (Рипісасеае)

Гранат звичайний (Рипіса granatum)

Родина Онагрові (Опадгасеае)

Рід Зніт (ЕріїоЬіит): 3. болотний (Е palustre), 3. шорсткий

(Е hirsutum)

Хамерій,або Іван-чай вузьколистий {Chamaerion angustifolium)

Рід Енотера (Oenothera): Е. дворічна (О. biennis), Е. Ламарка (О. Іатагкіапа)

Цирцея звичайна (Circaea lutetiana)

Родина Водяногоріхові (Тгарасеае)

Рід Водяний горіх {Тгара): В.г. плаваючий (Г. natans)

Порядок Бобовоцвіті (Fabales)

Родина Бобові (Fabaceae)

Підродина Цезальпінієві (Caesalpinioideae)

Бразильське червоне дерево, або фернамбукове дерево

{Caesalpinia echinata)

Фіалкове дерево, або Кампешеве дерево (Haematoxylon campeschianum)

Ріжкове дерево (Ceratonia siliqua)

Підродина Мімозові {Mimosoideae) Альбіція ленкоранська (Albicia julibrissin) Мімоза соромлива (Mimosa pudica) Акація срібляста (Асасіа dealbata) Рід Інга (Іпда)

Рід Ентада (Entada): Е. лазяча (Е scandens) Море олійна (Mora oleifera)

Підродина Бобові (Faboideae)

Рід Люпин (Lupinus): Л. жовтий (L luteus), Л. вузьколистий (L angustifolius), Л. білий (L albus)tT\. багатолистий (L ро/у-phyllus)

Рід Конюшина (Trifolium): К. лучна (Г. pratense), К. гібридна (Т. hybridum),)

Рід Люцерна (Medicago): Л. посівна (М. sativa),T\. румунська (М. romanica)

Рід Буркун (Melilotus): Б. білий (М. albus), Б. лікарський (М. officinalis)

Рід Квасоля (Phaseofus): К. звичайна (Ph. vulgaris),

К. вогняно-червона (Ph. coccineus)

Рід Зіновань, Рокитник (Chamaecitisus): 3. австрійська (Ch. austriaca),3. руська (Ch. ruthenicus) Лядвенець український (Lotus ucrainicus) Горох посівний (Pisum sativum)

Рід Астрагал (Astragalus): А. солодколистий (А. glycyphyllus), А. датський (А. danlcus),A. шерстистоквітковий (А. dasianthus) Арахіс підземний,або земляний горіх (Arachis hypogaea)

Рід Еспарцет {Onobrychis): Е. виколистий (Е viciifolia), Е. піщаний (О. агепагіа),Е. донський (О. tanaitica)

Рід Горошок (Vicia): Г. посівний (V. sativa)J. волохатий (V. vil-/osa), Г. мишачий (V. сгасса),

Рід Чина (Lathyrus): Ч. бульбиста (L tuberosus), Ч. лучна

(L pratensis),4. весняна (L vernus)

В'язіль барвистий {СогопіІІа varia)

Заяча конюшина багатолиста (Anthyllis polyphylla)

Рід Козлятник (Galega): К. лікарський (G. officinalis)tK- східний

(G. orientalis)

Рід Солодка (G/ycyrr/i/za): С. гола (G. glabra), С. щетиниста (G. echinata)

Рід Робінія (Robinia): Р. звичайна,або біла акація (Я. pseudo-

асасіа),Р. клейка (Я. viscosa)

Стифнолобіум японський (Styphnolobium japonica)

Порядок Сапіндоцвітї (Sapindales)

Родина Клокичкові (Staphyleaceae)

Рід Клокичка (Staphylea): К. периста (S. pinnata)tK. трилиста (S. trifolia)

Родина Кленові (Асегасеае)

Рід Клен (Асег): К. гостролистий, К. звичайний (А. platanoides), К. польовий (А. campestre)

Родина Гіркокаштанові (Hippocastanaceae)

Рід Гіркокаштан (Aesculus): Г. звичайний (А. hippocastanum), Г. червоний (А. pavla)J. восьмитичинковий (А. octandra)

Порядок Рутоцвіті (Rutates)

Родина Рутові (Rutaceae)

Підродина Рутові {Rutoideae) Рута пахуча (Ruta hortensis)

Ясенець голостовпчиковий (Dictamnus gymnostylis) Бархат амурський (Phellodendron amurense)

Підродина Цитрусові,або Померанцеві (Citroideae)

Рід Цитрон (Citrus): Лимон (С. Іітоп), Мандарин (С. unshiu), Апельсин (С. sinensis)

Понцирус трилисточковий (Poncirus trifoliata)

Родина Симарубові (Simaroubaceae) Айлант високий (AHanthus altissima)

Родина Паролистові (Zygophyllaceae) Гваякове або бакаутове дерево (Guajacum officinale) Паролист звичайний (Zygophyllum fabago) Якірці сланкі (Tribulus terrestris)

Родина Гармалові (Редапасеае) Гармала звичайна (Редапит harmala)

Родина Фісташкові (Anacardiaceae)

Рід Фісташка (Pistacia): Ф. справжня (P.vera),<t>. туполиста, або кевове дерево,або терпентинне дерево (Р. mutica)

Рід Сумах (Rhus): С. дубильний (Rh согіагіа), С. коротко­волосий, або оцтове дерево (Я/7, typhina) Скумпія звичайна, рай-дерево (Cotinus соддідгіа)

Порядок Льоноцвіті (Linales)

Родина Льонові (Linaceae)

Рід Льон (Linum): Л. багаторічний (L регеппе), Л. жовтий (L flavum),

Порядок Геранієцвіті (Geraniales)

Родина Квасеницеві (Oxalidaceae) Квасениця звичайна (Oxalis acetosella)

Рід Ксантоксаліс (Xanthoxafis): К. Діллена (X. dillenii)tK. рога­тий (X. corniculata)

Родина Геранієві (Geraniaceae)

Рід Герань (Geranium): Г. лучна (G. pratense)X. болотна (G. ра-/iisfre),r. криваво-червона (G. sanguineum),r. Робертова (G. robertianum)^. лісова (G. sylvaticum) Грабельки звичайні, буськи {Erodium cicutarium)

Рід Пеларгонія (Реіагдопіит): п. поперечносмугаста (Р zo-ла/е),п. багатонадрізана (Р radu/a),n. рожева (Р. roseum)

Порядок Бальзаміноцвіті (Balsaminales)

Родина Бальзамінові (Balsaminaceae)

Рід Розрив-трава (Impatiens): Р.-т. дрібноквіткова (/. parviflo-га), Р.-т. звичайна (/. noly-tangere), р -т. садова, бальзамін (/. balsamina)

Порядок Красолецвіті (Tropaeolales)

Родина Красолеві (Tropaeofaceae)

Рід Красоля (Тгораеоіит): К. велика (/. majus), К. мала (/. minus)

Порядок Китяткоцвіті (Polygalales)

Родина Китяткові (Polygalaceae) Китятки чубаті (Polygala comosa)

Порядок Бруслиноцвіті (Celastrales)

Родина Бруслинові (Celastraceae)

Рід Бруслина (Euonimus): Б. бородавчаста (Є verrucosa), Б. європейська (Е еигораеа), Б. низька (Е папа), Деревозгубник чіпкий (Celastrus scandens)

Порядок Санталоцвіті (Santalales)

Родина Ремнецвітникові або омелові (Loranthaceae)

Рід Омела (Vlscum): О. біла (V. alba)tO. ялицева {V. abietis)

Порядок Жостероцвіті {Rhamnales)

Родина Жостерові {Rhamnaceae) Жостір проносний {Rhamnus cathartica) Крушина ламка {Frangula alnus))

Порядок Маслинкоцвїті {Elaeagnates)

Родина Маслинкові (ЕІаеадпасеае) Рід Маслинка (Elaeagnus): М. вузьколиста (Е angustifolia)-, М. срібляста (Е argentea)

Обліпиха крушиновидна (Hippophae rhamnoides)

Шефердія срібляста (Schepherdia argentea)

Порядок Виноградоцвіті (Vitales)

Родина Виноградні (Vitaceae)

Рід Виноград (Vitis): В. справжній (V. vinifera), В. лісовий

(V. sylvestris),B. амурський (V. amurensis)

Дикий виноград п'ятилисточковий (Partenocissus quinquefolia)

Цисус антарктичний (Cissus antarcticus)

Порядок Гортензієцвїті (HydrangeaHes)

Родина Гортензієві {Hydrangeaceae)

Рід Гортензія {Hydrangea): Г. великолиста (Н. maerophylla),

Г. садова (Н. hortensis)

Садовий жасмин (Phyliadeiphus coronarius)

Дейція шорстка (Deutzia scabra)

Порядок Дереноцвітї (Cornales)

Родина Деренові {Согпасеае)

Дерен звичайний (Cornus mas)

Рід Свидина (Swida): С. південна (S. australis), С. кров'яна (S. sanguinea),C. біла (S. а/Ьа)

Порядок СелероцвітІ, або Аралієцвіті (Aplales, або Araliales)

Родина Аралієві (Агаїіасеае)

Плющ звичайний, прочитай (Hedera helix) Елеутерокок колючий (Eleuterococcus senticosus) Аралія маньчжурська,або чортове дерево (Aralia mandshurica) Акантопанакс сидячоцвітий (Acanthopanax sessiliflorum) Заманиха,або Оплопанакс високий (Oplopanax elatus) Панакс,або Жень-шень (Рапах ginseng)

Родина Селерові,або Зонтичні (Аріасеае ,або Umbefliferae)

Підродина Болаксові,або Водолюбні (Hydrocotyloideae)

Рід Болакс (Воіах)

Підродина Підлісникові {Saniculoideae)

Рід Миколайчики (Егупдіит): М. польові (Е. campestre), М. плоскі (Є ріапит)

Підлісник європейський (Sanicula еигораеа)

Підродина Селерові (Apioideae) Фенхель звичайний {Foeniculum vulgare) Коріандр посівний (Coriandrum sativum) Аніс звичайний {Anisum vulgare) Кмин звичайний (Carum carvi)

Рід Морква (Daucus): М. дика (D. carota): М. посівна (D. sativus) Петрушка кучерява,або п. городня (Petrosetinum crispum) Кріп пахучий (Anethum graveolens)

Рід Вех (Sium): В. широколистий (S. latifolium), В. сизаровидний (S. sissaroideum) Цикута отруйна {Cicuta virosa)

Порядок Черсакоцвіті (Dipsacales) Родина Жимолостеві (Capriofoliaceae)

Рід Жимолость (Lonicera): Ж. козолиста (L caprifolium), Ж. татарська (L tatarica)^.

Рід Вейгела (Weigela): В. рясноцвіта (W. floribunda),B. рання (IV. ргаесох)

Ліннея північна (Linnea borealis)

Родина Калинові (Viburnaceae)

Рід Калина (Viburnum): К. звичайна (V. opulus),K. гордовина (V.

lantana)tK. вічнозелена (V.tinus)

Родина Бузинові (Sambucaceae)

Рід Бузина (Sambucus): Б. чорна (S. л/дга),Б. червона (S. гасе-

mosa),B. трав'яниста (S. ebulus) Родина Адоксові (Adoxaceae)

Адокса мускусна (Adoxa moschatelliana)

Родина Валер'янові (Valerianaceae)

Рід Валер'яна {Valeriana): В. блискуча (V. nitida), В. пагоно­носна {V. stolonifera)

Родина Черсакові (Dipsacaceae)

Рід Черсак (Dipsacus): Ч. посівний (D. sativus), Ч. розрізний

(D. lacinatus)

Свербіжниця польова (Knautia arvensis)

Рід Скабіоза (Scabiosa): С. жовта (S. ochroleuca),C. українсь­ка (S. исгаіпіса),С. голубина (S. columbaria) Комонник лучний (Succisa pratensis)

 

Підклас Ламііди, або Губоцвітовидні (Lamiidae)

Порядок Тирличецвіті (Gentianales)

Родина Маренові (Rubiaceae) Маренка пахуча (Asperula graveolens)

Рід Підмаренник (Gallum): П. запашний (G. odoratum),
Рід Кавове дерево (Coffea): К.д. аравійське (С. arabica),
Рід Хінне дерево (Cinchona): Х.д. лікарське (С. officinalis

Родина Тирличеві (Gentianaceae) Рід Тирлич (Gentiana): Золототисячник звичайний (Centaurium erythraea)

Родина Бобівникові (Menyanthaceae)

Бобівник трилистий {Menyanthes trifoliata)

Родина Барвінкові (Аросупасеае)

Рід Барвінок (Vinca): Б. малий (V. тіпог

Олеандр звичайний (Nerium oleander)

Родина Ластівневі (Asclepiadaceae)

Ваточник сірійський (Asclepias siriaca)

Порядок Маслиноцвіті (Oleales)

Родина Маслинові (ОІеасеае)

Маслина європейська (О/еа еигораеа)

Рід Ясен (Fraxinus): Я. звичайний (F. excelsior),

Рід Бузок (Зугіпда): Б. звичайний (S. vulgaris

Рід Бирючина (Ligustrum): Б. звичайна (L vulgare)

Рід Форзиція (Forsythia): Ф. плакуча (F. suspensa),

Рід Жасмин (Jasminum): Ж. кущовий (J. fruticans),

Порядок Пасльоноцвітї (Solanales)

Родина Пасльонові (So/anaceae) Рід Паслін (Solanum): Картопля (S. tuberosum)Помідор їстівний (Lycopersicon esculentum)

Рід Тютюн {Nicotiana): Т. справжній (N. tabacum),!. махорка (N. rustica),T. крилатий (N. alata) Дурман звичайний (Datura stramonium) Блекота чорна (Hyoscyamus niger)

Порядок Березкоцвіті (Convolvulates)

Родина Березкові (Convolvufaceae) Березка польова (Convolvulus arvensis)

Рід Іпомея (Іротаеа): Батат, або солодка картопля (/. batatas),

І. пурпурова,або кручені паничі пурпурові (/. ригригеа) Родина Повитицеві (Cuscutaceae)

Рід Повитиця (Cuscuta): П. польова (С. campesths),

Порядок Синюхоцвітї (Polemoniales) Родина Синюхові {Роїетопіасеае)

Синюха голуба (Polemoniun coeruleurn)

Рід Флокс {Phlox): Ф. Друг^ з (Р. drumondii),(b. волотистий

(P. paniculata),<$>. сибірський (P. sibirica)

Порядок Шорстколистоцвіті (Boraginales)

Родина Водолисті (Hydrophyllaceae)

Фацелія пижмолиста (Phacelia tanacetifolia)

Родина Шорстколисті (Вогадіпасеае)

Підродина Геліотропові (Heliotropioideae)

Геліотроп перувіанський {Heliotropium peruvianum)

Підродина Шорстколисті (Boraginoideae)

Рід Синяк {Echium): С. звичайний (Е vulgare),

Воловик лікарський {Anchusa officinalis)

Куряча сліпота російська (Nonea rossica)

Рід Медунка {Риїтопагіа): М. лікарська (Р. officinalis),

Рід Незабудка (Myosotis): Н. альпійська (М. alpestris), Н. болотна) Рід Живокіст (Symphytum): Ж. лікарський (S. Officinalis

Порядок Ранникоцвіті (Scrophulariales)

Родина Ранникові (Scrophulariaceae)

Підродина Ранникові (Scrophularioideae)

Рід Дивина (Verbascum): Д. лікарська (V. phlomoides), Д. ведмежа, а бо ведмеже вухо (V. thapsus)

Підродина Дзвінцеві {Rhinanthoideae)

Рід Вероніка (Veronica): В. дібровна (V. chamaedrys),

Рід Наперстянка (Digitaiis): Н. пурпурова (D. ригригеа),

Рід Дзвінець весняний (Rhinanthus vernalis)

Рід Перестріч (Меіатругит): П. гайовий (М. nemorosum),

Рід Очанка (Euphrasia): О. гребінчаста (Е pectinata),

Рід Кравник {Odontites)

Рід Шолудивник болотний (Pedicularis palustris)

Петрів хрест лускатий (Lathraea squamaria)

Підродина Вовчкові (Orobanchoideae)

Рід Вовчок {Orobanche): В. гіллястий (О. ramosa),

Родина Кунжутові (Pedaliaceae)

Рід Сезам або Кунжут (Sesamum): К. індійський (S. indicum)

Родина Подорожникові {Plantaginaceae}

Рід Подорожник (Pfantago): П. великий (Р. major), ланцетолистий (Р fanceolata)

Родина Пухирникові (Lentibulariaceae)

Пухирник звичайний (Utricularia vulgaris)

Порядок Губоцвіті (Lamiales)

Родина Вербенові (Verbenaceae)

Рід Вербена (Verbena): В. гібридна (V. hybrida), В. лікарська

Рід Авіценія (Avicennia)

Родина Глухокропивні.або Губоцвіті (Lamiaceae, або Labiatae) Підродина Горлянкові (Ajugoideae)

Рід Горлянка (Ajuga): Г. женевська {А. genevensis),

Самосил гайовий (Teucrium chamaedris)

Підродина Шолоницеві (Scutellarioideae)

Шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata)

Підродина Глухокропивні (Lamioideae)

Підродина Губоцвіті (Lamioideae)

Рід М'ята (Mentha): М. польова (М. arvensis), М. водяна (М. aquatica), М. перцева, або холодна (М. piperita

Рід Шавлія (Salvia): Ш. лучна (S. pratensis

Рід Чебрець (Thymus): Ч. повзучий (Th. serpyllum

Рід: Чистець (Stachis): Ч. лісовий (S. sylvatica), Ч. прямий (S. recte

Рід Глуха кропива (Lamium): Г.к. крапчаста (L macu/atum), Г.к. біла (L а/Ь£УЛ7),Г.к. стеблообгортна (L. amplexicau/e)

Рід Розхідник (Glechoma): Р. звичайний (G. hederaceae),

Собача кропива звичайна (Leonurus cardiaca)

М'яточник бур'яновий (Ballota ruderalis)

Меліса лікарська (Melissa officinalis)

Підродина Лавандові (Lavanduloideae)

Лаванда вузьколиста (Lavanda angustifolia)

Підродина Розмаринові (Rosmahnoideae)

Розмарин справжній (Rosmarinus officinalis)

 

Підклас Айстериди (Asteridae)

Порядок Дзвоникоцвіті (Campanulales)

Родина Дзвоникові (Сатрапиіасеае)

Агалик-трава гірська (Jasione montana)

Рід Дзвоники (Сатрапиіа): Д. середні (С. medium),

Порядок Айстроцвіті (Asterales)

Родина Айстрові,або Складноцвіті (Asteraceae, Compositae) Підродина Лактукові (Lactucoideae)

Триба Лактукові або Цикорієві (Lactuceae або Cichorieae)

Рід Нечуйвітер {Ніегасіит): Н. волохатенький (Н. pilosella),

Рід Любочки (Leontcdon): Л. осінні (L autumnalis)

Рід Козельці (Тгадородоп): К. великі (Г. majus),

Рід Цикорій (Cichorium): Ц. звичаайний, Петрові батоги (С. intybus)

Рід Латук (Lactuca): Л. дикий,або Л. компасний (L serhola)

Рід Празелень (Lapsana): П. звичайна (L communis)

Рід Скерда (Crepis): С. покрівельна (С. tectorum)

Рід Кульбаба (Taraxacum). К. лікарська (7*. officinale)

Рід Хондрила {Chondrilla): X. ситниковидна (Cft. juncea)

Рід Жовтий осот (Sonchus): Ж.о. польовий (S. arvensis),

Триба Відкасникові (Сагііпеае)

Рід Безсмертки (Xeranthemum): Б. однорічні (X. аппиит)

Рід Відкасник (Сагііпа): В. Біберштейна (С. biebersteinii) Триба Будякові (Cardueae) Підтриба Будякові (Carduinae)

Рід Лопух (Arctium): Л. справжній (А Іарра),

Рід Татарник (Onopordum): Т. звичайний (О. acanthium)

Рід Будяк (Carduus): Б. пониклий (С. nutans), Б. Термера (С. thoermeri)

Рід Осот (Cirsium) О. польовий (С. arvense), О. городній (С. oferaceum) Підтриба Волошкові (Centaureinae)

Рід Волошка (Centaurea): В. синя (С. cyant/s),B. лучна (С. jacea),

Рід Сафлор (Carthamnus): С. красильний (С. tinctorius) Підродина Айстрові (,4stero/deae) Триба Жовтозіллєві (Senecioneae)

Рід Підбіл, Мати-й-мачуха (Tussilago): П. звичайний, м.-й-м.

звичайна (7. falfara)

Рід Кремена (Petasites): К. гібридна (Р. hybridus), К. біла (Р a/bus)

Рід Жовтозілля (Senecio): Ж. Якова (S. Jacobea)^. звичайне

(S. vutgaris) Триба Нагідкові (Calenduleae)

Рід Нагідки (Calendula): Н. лікарські (С. officinalis)

Триба Соняшникові (Heliantheae)

Рід Соняшник (Helianthus): С. однорічний (Я. annuus),

C. бульбистий,земляна груша,топінамбур (Н. tuberosus)
Рід Череда (Bidens): Ч. трироздільна (В. tripartita)

Рід Нетреба (Xanthium): Н. звичайна (X. strumarium),H. колюча (X. spinosum)

Рід Галінсога (Galinsoga): Г. дрібноцвіта (G. parviflora)

Триба Чорнобривцеві (Tageteae)

Рід Чорнобривці (Tagetes): Ч. прямостоячі (7". erecta), Ч. розлогі (7. patula),4. позначені (7 signata)

Триба Оманові (Іпиіеае) Рід Оман (/лі//а): О. німецький (/. дегтапіса), О. британський (/, britannica),0. високий (/. helenium)

Рід Цмин (Helichrysum): Ц. пісковий (Н. агепагіит)

Рід Котячі лапки (Antennaria): К. л. дводомні (А. dioica)

Рід Білотка, Едельвейс (Leontopodium): Б. альпійська, (L аїріпит)

Рід Сухоцвіт (Gnaphalium): С. багновий (G. uliginosum),

Триба Романові (Anthemideae)

Рід Роман (Anthemis): Р. собачий (А. cotula

Рід Королиця (Leucanthemum): К. звичайна (L vulgare)

Рід Хамоміла (Chamomilia): X. обрізана,х. лікарська (Ch. recutita)

Рід Маруна,Піретрум (Puretrum): М. щиткова (Р. corymbosum)

Рід Пижмо (Tanacetum): П. звичайне (7 vulgare)

Рід Деревій (Achilfea): Д. майже звичайний (Achillea submilie-

folium)

Рід Полин (Artemisia): П. гіркий (А. absinthium), П. польовий (А. campestris),n. звичайний (А. vulgaris)

Триба Айстрові (Astereae)

Рід Айстра (Aster): А. степова (А. amellus),

Рід Садова айстра (Callistephus): С.а. китайська (С. chinensis)

Рід Стокротки (ВеІІів): С. багаторічні (Б. perennis)

Рід Золотушник (Solidago): 3. звичайний (S. virgaurea),

Рід Злинка (Егідегоп): 3. канадська (£ canadensis) Рід Стенактис (Stenactis): С. однорічний (S. аппиа)

 

Клас 2. Лїліопсиди, або однодольні (Liliopsida, або Monocotyledones)

Підклас Алісматиди {Alismatidae)

Порядок Сусакоцвїті (Butomales)

Родина Сусакові (Butomaceae) Сусак зонтичний (Butomus umbellatus)

Порядок Жабурникоцвїті (Hydrocharitales)

Родина Жабурникові (Hydrocharitaceae) Жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae) Водяний різак алоезидний (Stratiotes aloides

Порядок Частухоцвіті (AUsmatales)

Родина Частухові (Alismataceae) Ч а стуха п одо р ожн и ко ва (Alisma plantago-a qua tica),

Ч.ланцетна (А. lanceolatum),4. злаковидна (А. дгатіпеит)
Стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia)

Порядок Шейхцерієцвіті {Scheuchzeriales)

Родина Шейхцерієві (Scheuchzeriaceae) Шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris)

Порядок Тризубцецвіті (Juncaginales)

Родина Тризубцеві {Juncaginaceae)

Рід Тризубець (Triglochium): Т. болотний (Т. palustre), Т. морський (Т. mariiimum)

Порядок Рдесникоцвіті {Potamogetonales)

Родина Рдесникові {Potamogetonaceae)

Рід Рдесник (Potamogeton): Р. плаваючий (Р. natans), Р. кучерявий (Р crispus),

Рід Гренландія (Groenlandia)

Родина Рупієві (Ruppiaceae) Рупія морська (Ruppia maritima)

Порядок Камкоцвіті (Zosterales)

Родина Камкові (Zosteraceae) Камка морська (Zostera тагіпа)

Проядок Наядоцвїті (Najadales)

Родина Різухові (Najadaceae)

Рід Різуха (Najas): Р. морська (N. тагіпа),Р. велика N. major)

Підклас Лілііди (Liliidae)

Порядок Лілієцвіті (Liliales)

Родина Мелантієві (Melanthiaceae)

Підродина Мелантієві (Melanthioideae)

Рід Чемериця (Veratrum): Ч. Лобеля (V. lobelianum),

Рід Тофільдія (Tofieldia)

Підродина Пізньоцвітові {Colchicoideae)

Рід Пізньоцвіт (Colchicum): П. анкарський (С. ancyrense), П. осінній (С. autumnale),n. тіньовий (С. umbrosum)

Родина Півникові (Iridaceae)

Підродина Півникові (Iridoideae)

Рід Півники (Iris): П. гібридні (I. hybrida), П. німецькі (/. дег-тапіса), П. низенькі (/. ритіїа),

Підродина Іксієві (Ixioideae)

Рід Шафран {Crocus): Ш. посівний (С. sativus), Ш. гарний (С. speciosus), Ш. сітчастий (С. reticulatus),

Рід Гладіолус, або Косарик (Gladiolus): Г. черепитчастий (G. imbricatus), Г. гібридний (G. Gibridus

Рід Фрезія (Freesia): Ф. переламана (F. re/racte)

Родина Лілійні (Liliaceae)

Рід Лілія (Lilium): Л. лісова,або саранка (L martagon),fl. одно-братня (L monodelphum),n. біла (L candidum),

Рід Тюльпан (Тиііра): Т. Шренка (Г. schrenkii), Т. дібровний (Г. quercetorum), Т. гранітний (Г. graniticola), Т.

Рід Зірочки (Gageaj: 3. жовті (G. /i/tea), 3. низенькі (G. pusilla),

Рід Рябчик (FritiHaria): Р. російський (F. ruthenica), Р. великий

(F. meleagris)

Еритроній собачий зуб (Ehtronium dens-canis)

Порядок Амарилісоцвіті (Amaryllidales)

Родина Асфоделієві (Asphodeliaceae)

Рід Еремур (Eremurus): Е. кримський (Е tauricus),E. показний (Е spectabilis),

Рід Асфоделіна (Asphodeline): А. кримська (А. taurica),k. жовта (А. lutea)

Рід Віхалка (Anthericum): В. гілляста (А. ramosum), В. лілійна (А. НІіадо)

Рід Кніфофія (Kniphophia)

Рід Хлорофітум (Chlorophytum)

Гавортія смугаста (Havortia fasciata)

Родина Ксанторейні (Xanthorreaceae)

Рід Ксанторея (Xanthorrea)

Родина Гіацинтові (Hyacinthaceae)

Гіацинт східний (Hyacinthus orientalis)

Рід Проліска (Sc/7/a), П. дволиста (S. bifolia), П. сибірська (S. s/fc>/r/ca),n. осіння (S. autumnalis)

Рід Рястка (Ornithogalum): Р. Гуссона (О. gussonei),

Р. звичайна (О. umbellatum)tP. Воронова (О. woronow//)

Белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica)

Рід Гадюча цибулька (Muscari): Г.ц. гроновидна (М. botry-

oides), Г.ц. занедбана (М neglectum)

Родина Цибулеві (АІІіасеае)

Рід Цибуля (АІІіит): Ц. городня (А. сера),Ц. порей (А. роггит),

Часник (А. sativum),

Родина Функіеві (Funciaceae)

Рід Госта (Hosta): Г. здута (Н. venfr/cosa), Г. ланцетолиста

(Н. lancifolia) Родина Агавові (Agavaceae)

Юкка Смола (Jucca smalliana)

Рід Агава (Agava): А. американська (А. атегісапа),а такожінші

види (А. sisaiana, А. foureoides, А. cantata)

Родина Лілійникові (HemerocaHidaceae)

Рід Лілійник (Hemerocaliis): Л.рудуватий (И. fulva),f\. жовтий

(Н. flava)

Родина Формієві (Phormiaceae)

Рід Форміум {Phormium): Ф. міцний, або Новозеландський

льон (Ph. tenax)

Родина Амарилісові (Amaryllidaceae)

Рід Підсніжник (Galanthus): П. складчастий (G. plicatus),

П. звичайний (G. nivalis)

Рід Нарцис (Narcissus): Н. білий (Л/. poetfa/s),H. вузьколистий

(A/. angustifolium)

Рід Білоцвіт (Leucojum): Б. весняний (L vernum), Б. літній (L aestivum)

Рід Амариліс (Amaryllis)

Рід Клівія {Clivia)

Рід Кринум (Сгіпит)

Рід Гіпеаструм (Hyppeastrum)

Тубероза (Polyanthos tuberosa)

Порядок Холодкоцвїтї (Asparagales) "

Родина Конвалієві (Convallariaceae)

Конвалія звичайна (Convallaria majalis)

Рід Купина (Polygonatum): К. пахуча (Р. odoratum), К. бага­токвіткова (Р. multiflorum),K. широколиста (Р latifolium)

Веснівка дволиста (Majanthemum bifolium)

Аспідистра висока {Aspidistra elatior)

Родина Рускусові (Ruscaceae)

Рід Рускус (Ruscus): Р. під'язиковий (Я. hypoglossum),

Р. понтійський (Я. ponticus)

Родина Холодкові (Asparagaceae)

Рід Холодок (Asparagus): X. лікарський (А. officinalis),

X. перистий (А. plumosus),X. Шпренгера (А. sprengeri)

Родина Драценові (Dracenaceae)

Рід Драцена (Dracena): Драконове дерево (D. draco) та інший

вид (D. annabari)

Рід Сансев'єра (Sanseviera)

Порядок Діоскорейноцвіті (Discoreaies)

Родина Діоскорейні (Discoreaceae)

Рід Діоскорея {Discoreae): Д. кавказька (D. caucasica), Батат

або Китайська картопля (D. batatus)

Тамус звичайний (Tamus communis)

Родина Трилієві (ТгіІІіасеае)

Вороняче око звичайне (Paris quadrifofia)

Порядок Зозулинцецвіті (Orchidales)

Родина Зозулинцеві (Orchidaceae)

Ваніль плосколиста (Vanilla planifolia)

Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus)

Зозулині сльози яйцевидні {Listera ovata)

Рід Зозулинець (Orchis): 3. салеповий (О. morio),3. чоловічий

(О. mascula).

Порядок Бромелієцвїті (Bromelmtes)

Родина Бромелієві (Вготеііасеае)

Ананас посівний (Ananas sativus)

Тіландзія усневидна або "Луїзіанський мох" (TiHandsia usneoides)

Рід Бромелія (Вготеїіа)

Порядок Імбироцвіті (Zingiberales, Musales)

Родина Стрелітцієві (Strelitziaceae)

Равенала мадагаскарська, або "дерево мандрівників"

(Ravenala madagascariensis)

Стрелітція королівська (Strelitzia гедіпае)

Родина Бананові (Musaceae)

Рід Банан (Musa): Б. мудреців (М. sapientum), Б. райський

(М. paradisiaca),

Родина Імбирні (Zingiberaceae)

Імбир лікарський (Zingiber officinale)

Рід Елетарія (Elettaria): Е. кардамон (£ cardamon)tE. велика (£ major)

Калган лікарський {Alpinia officinarum)

Куркума культурна (Curcuma domestica)

Родина Каннові (Саппасеае)

Канна індійська (Саппа indica) Родина Марантові (Marantaceae)

Маранта арундовидна (Maranta arundinacea) .

Порядок Ситникоцвггі (Juncales)

Родина Ситникові (Juncaceae)

Рід Ситник (Juncus): С. сплюснутий (J. compressus),C. чорний

(J. atratus)

Рід Ожика (Luzula): О. бліда (L pallescens), О. волосиста

(L pilosa),

Порядок Осокоцвіті (Cyperales) Родина Осокові (Сурегасеае)

Підродина Смикавцеві (Cyperoideae,або Scirpoideae)

Рід Пухівка (Eriophorum): П. піхвова (£ vaginatum),n. багатоко­лоскова (£ polystachyon) Комиш лісовий (Scirpus sylvaticus)

Рід Схеноплект {Schoenoplectus): К. озерна (S. lacusths), К. те-бернемонтана (S. tebernaemontani),K- приморська (S. litoralis)

Рід Смикавець (Cyperus): С. папірус (С. papirus), С. черго-волистий (С. alternifolius),

Рід Ситняг (Eleocharis): С. болотний (£ palustris)tC, голчастий (£ acicularis)

Підродина Осокові (Carioideae)

Рід Осока (Сагех): О. гостра (С. acuta), О. побережна (С. riparia)

(C. vulpina),0 жовта (C. flava)

Порядок Комеліноцвіті (CommeUnales)

Родина Комелінові (Commelinaceae)

Рід Традесканція (Tradescantia): Т. віргінська (7. virginiana),

Т. зебровидна (7 zebrina)

Порядок Рестієцвїтї (Restionales)

Родина Рестієві (Restionaceae)

Рід Рестіа (Restia)

Рід Елегія (ЕІедіа)

Порядок Тонконогоцвітї (Poales)

Родина Злакові (Роасеае, або Gramineae)

Підродина Бамбуковидні (Bambusoideae)

Рід Філостахіс (Phyllostachys)

Рід Арундинарія (Arundinaria)

Рід Саза (Sasa)

Рід Стрептохета {Streptochaeta)

Підродина Тонконоговидні (Pooideae)

Триба Пшеницеві (Triticeae)

Рід Пшениця (Шісит): П. м'яка (7 aesf/Vum),n. тверда (7 с/и-

гит), П. однозернянка (7 топососсит), П. двозернянка (7

d/coccL/m)

Пирій повзучий (Elytrigia repens)

Рід Жито (Seca/е): Ж. посівне (S. сегеа/е),Ж. дике,або ламке (S. sy/vesfre)

Рід Ячмінь (Hordeum): Я. звичайний (Н. ш/даге),Я. мишачий (Н. тигіпит)

Егілопс циліндричний (Aegilops cylindrica)

Триба Стоколосові (Вготеае)

Рід Стоколос (Bromopsis): С. безостий (В. inermis), С. Беннекена (В. Ьепесепі)

Рід Бромус (Bromus): Б. житній (В. secalinus), Б. м'який (В. mo///s),E. польовий (В. arvensis) Анізанта покрівельна {Anisantha tectorum) Триба Тонконогові (Роеае)

Рід Тонконіг (Роа): Т. лучний (Р. pratensis), Т. лучий (Р nemoraiis),

Рід Келерія,Кипець (/Сое/ег/а): К. сизий (/С. glauca),K- Делявіня (К. de!avignei),K- гребінчаста (К. cristata)

Рід Куничник (Calamagrostis): К. наземний (С. epigeios), К. очеретяний (С. arundinacea)

Рід Овес (Avena): О. посівний (А. sativa), О. звичайний, або вівсюг (А. fafua)

Рід Мітлиця, або Польовиця (Agrostis): М. тонка (А. tenuis),

Рід Костриця (Feshica): К. валіська (F. valesiaca), К. лучна
(F. pratensis),
Триба Тимофіївкові (Phleeae)

Бекманія звичайна {Весктапіа eruciformis)

Рід Тимофіївка (Phleum): Т. лучна (Р. pratense), Т. степова (Р phleoides),T. альпійська (Р. аїріпит)

Рід Китник (Alopecurus): К. лучний (А. prafens/s),K. колінчастий

(А. geniculatus)

Триба Перлівкові (Меіісеае)

Лепешняк великий {Gliceria maxkna)

Перлівка поникла (Melica nutans)

Триба Ковилові (Stipeae)

Рід Ковила (Stipa): К. Лессінга (S. lessingiana),K. українська (S.

ucrainica)

Біловус стиснутий (Nardus stricta)

Триба Рисові (Oryzeae)

Рід Цицанія (Zizania): Ц. широколиста (Z. latifolia), Ц. водяна

(Z aquatica)

Рис посівний (Oryza sativa) Триба Арундові (Arundineae)

Очерет звичайний, о. південний (Phragmites australis)

Пампаська трава {Cartaderia selloana)

Арундо тростинний {Arundo donax)

Молінія голуба (Моїіпіа соегиіеа)

Триба Просові (Рапісеае)

Просо посівне {Рапісит тіїіасеит)

Плоскуха звичайна, півняче просо (Echinochloa crusgalli)

Рід Мишій (Setaria): М. зелений (S. viridis)tM- сизий (S. діаиса),

Кукурудза або маїс (Zea mays)

Рід Сорго (Sorghum): С. двокольорове,або звичайне (S. Ь/со/-ог),С. поникле (S, сегпиит),

Рід Цукрова тростина (Saccharum), Ц.т. лікарська (S. offici-пагит), Ц.т. дика (S. spontaneum)

Підклас Арециди, або Пальміди [Arecidae, або Palmidae)

Порядок Арецидноцвіті (Arecales)

/ Родина Пальмові (Агесасеае,або Раїтасеае) Хамеропс низький (Chamaerops humllis) Трахікарпус високий,або Віялова пальма (Trachycarpus excelsa) Кокосова пальма {Cocos nubifera)

Фінікова пальма {Phoenix dactylifera), Ф.п. дика (Ph. silvestris), Ф.п. канарська (Ph. canariensis) Олійна пальма (Elaeis guineensis)

Рід Метроксилон (Metroxylon): Сагова пальма, М. саго

{М. sagu),N\. Румфа (М. rumphii)

Рід Рафія (Raphia): Р. королівська (Я. гєдіа)

Рід Каріота {Cariota): Жалка або винна пальма (С. urens)

Королівська пальма (Roistonea гедіа)

Порядок Циклантоцвіті (Cyclantates)

Родина Циклантові (Cyclantaceae) Підродина Карлюдовикові (Carludovicoideae)

Підродина Циклантові (Cyclanthoideae)

Рід Циклані{Cyclanthus)

Порядок Панданоцвітї (Pandanales) Родина Панданові (Pandanaceae)

Рід Пандан (Pandanus): П. їстівний (Р. edulis), П. вилчастий

(Р. furcatus)

Порядок Ароїдоцвіті (Arales)

Родина Ароїдні (Агасеае)

Таро (Colocasia esculenta)

Лепеха звичайна (Acorus calamus)

Рід Філодендрон (Phyllodendron)

Рід Калла (Lantedeschia)

Рід Антуріум (Anthurium)

Рід Каладіум (Caladium) Родина Ряскові (Lemnaceae)

Рід Ряска (Lemna): Р. мала (L тіпог),Р. триборозенчаста

(L trisulca),P. горбата (L gibba)

Порядок Рогозоцвіті (Typhales)

Родина Рогозові (Typhaceae)

Рід Рогіз {Typha): Р. широколистий (Т. /atffo//a),P. вузьколис­тий (Г. angustifolia)

Родинаїжачоголівкові (Sparganiaceae)

Рід їжача голівка (Sparganium): І. г. зринувша (S. emersum),

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.