Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДОГОВІР ПОРУКИ

м. ________________ "___" ______________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Поручитель") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Кредитор") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поруки (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов'язку _______________ (надалі іменується "Боржник") щодо _________________ за Договором, передбаченим ст. 2 цього Договору (надалі іменується "основний договір").

1.2. У випадку порушення Боржником обов'язку за основним договором, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

ОСНОВНИЙ ДОГОВІР

2.1. Під основним договором в цьому Договорі розуміють Договір _______________ N ___ від "___" ____________ 20__ р., укладений між Кредитором (в основному договорі іменується "____________") та Боржником (в основному договорі іменується "____________").

2.2. Строк основного договору становить ___________________.

 

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Поручитель зобов'язаний у разі порушення Боржником обов'язку за основним договором, самостійно виконати зазначений обов'язок Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора в строк ___________ шляхом _________________.

3.2. У випадку виконання Поручителем обов'язку Боржника за основним договором у повному обсязі, Кредитор зобов'язується передати Поручителю всі документи, що підтверджують обов'язок Боржника у _____ - денний строк з дня виконання обов'язку.

3.3. У випадку виконання Поручителем обов'язку Боржника за основним договором у повному обсязі, Поручитель набуває усі права Кредитора щодо обов'язку Боржника за основним договором, у тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

3.4. Кредитор не має права змінювати умови основного договору без згоди на те Поручителя, якщо внаслідок такої зміни збільшується обсяг відповідальності Поручителя.

ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і діє до моменту припинення поруки.

4.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

4.2.1. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.

4.2.3. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за нового Боржника.

4.2.4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в Договорі.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

5.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОР ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Підписи   За Кредитора Керівник ________________/________/   м. п.   ПОРУЧИТЕЛЬ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ сторін За Поручителя Керівник ________________/________/   м. п.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.