Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Відповідно до цього Договору забезпечується заставою виконання Заставо­давцем зобов'язань за Договором кредиту №___ від ______року, що укла­дений між Заставодержателем та Заставодавцем (далі - «Договір кредиту»), за умо­вами якого Заставодавець, зокрема, зобов'язаний повернути Заставодержателю кредит в розмірі ______ (______) доларів США до _______ року,сплачувати нараховані відсотки за користування кредитом у розмірі _____(_______) відсотків,неустойку у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту і цим Договором, а також інші витрати на здійснення забезпе­ченої заставою вимоги.

Строки повернення кредиту, відсотки та інші умови Договору кредиту можуть бути змінені угодами сторін Договору кредиту.

1.2. Предметом застави за цим Договором є рухоме майно Заставодавця (далі за
текстом — "Предмет застави»),а саме:

- Автомобіль марки______, ______ року випуску, колір ______, кузов №________, реєстраційний номер________.

1.3. Предмет застави належить Заставодавцю та зареєстрований на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія______, виданого МРЕВ-1 м.Київа ________року.

1.4. Предмет застави оцінений Сторонами в сумі _______грн. (________ гривень 00 копійок), що на дату укладання Договору застави складає ______(______)доларів СШАза офіційним курсом Національного банку України.

1.5. Заставодавець свідчить і несе відповідальність за те, що:

1.5.1.Предмет застави є його власністю і Заставодавець цим Договором належним чином здійснює своє право надавати його в заставу.

1.5.2. На Предмет застави не звернуте стягнення згідно з діючим законодавством країни;

1.5.3. Предмет застави не підлягає вилученню і вільний від будь-яких зобов'язань, рім тих, що передбачені цим Договором;

Згідно довідки, виданої Київським МРЕВ-1 при УДА1 УМВС України в Київській області, автомобіль, що є предметом цього договору, в розшуку та під арештом на момент ________року не знаходиться.

1.5.4. До Заставодавця не пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Іредмету застави;

1.5.5. Предмет застави не знаходиться у спільній власності;

1.5.6. На час укладення цього Договору Предмет застави не перебуває під забороною відчуження, в заставі, податковій заставі, тощо.

1.6. У разі невиконання Заставодавцем зобов'язань за Договором кредиту Заставодержатель має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами відповідно до законодавства України та іього Договору.

1.7.Без письмової згоди Заставодержателя наступні застави Предмету застави не допускаються. Угоди, що укладені з порушенням цього пункту, є недійсними з моменту їх укладення.

1.8. Предмет застави залишається у володінні та користуванні Заставодавця.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Заставодавець зобов'язаний:

2.1.1.Надавати Заставодержателю можливість перевірки стану, правильності ви­користання і умов зберігання Предмету застави, надавати йому відповідні документи за першою його вимогою;

2.1.2.Вживати всіх необхідних заходів щодо захисту Предмету застави від будь-яких посягань третіх осіб;

2.1.3.Без письмової згоди Заставодержателя не здійснювати дій, пов'язаних із зміною права власності на Предмет застави, його обтяження будь-якими зобов'я­заннями, в тому числі: передачею в оренду ( найом), спільну діяльність, тощо;

2.1.4.Не допускати дій (бездіяльності), що прямо чи опосередковано викликають погіршення (пошкодження) Предмету застави або яке-небудь зменшення його вар­тості; належним чином утримувати заставлений автомобіль;

2.1.5.Надавати Заставодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи відбуваються з Предметом застави, не пізніше наступного дня, в тому числі про по­сягання на нього з боку третіх осіб;

2.1.6.Застрахувати Предмет застави протягом двох робочих днів від дати укла­дення цього Договору (до укладення цього Договору ) на користь Заставодержате­ля з затвердженням останнім умов такого страхування та передати Заставодержа­телю договір страхування та довідку щодо сплати страхового платежу. Своєчасно переукласти договір страхування після закінчення строку його дії на новий строк на тих самих умовах.

2.1.7. Протягом двох робочих днів від дати укладення цього Договору відшкодува­ти Заставодержателю витрати за внесення до Державного реєстру застав рухомого майна запису про заставу за цим Договором;

 

2.1.8. Сплачувати всі передбачені законодавством України податки та збори, а та­кож нести інші витрати, пов'язані з Предметом застави та його утриманням.

2.2. Заставодавець має право:

2.2.1. Володіти та розумно користуватися Предметом застави відповідно до його
функціонального призначення та технічних можливостей ;

2.2.2. В будь-який час до моменту реалізації Предмета застави припинити звер­нення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого заставою зобов'я­зання або відповідної простроченої частини зобов'язання.

2.3. Заставодержатель зобов'язаний:

2.3.1 .У разі, коли на Предмет застави було звернено стягнення і він був реалізова­ний, повернути на ротязі З-х днів Заставодавцю грошові кошти, що залишилися після погашення всієї заборгованості Заставодавця відповідно до Договору кредиту та вит­рат по здійсненню реалізації.

2.4. Заставодержатель має право:

2.4.1 .Вимагати від будь-яких третіх осіб припинення посягань на Предмет зас­тави;

2.4.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для захисту Предмету
застави;

2.4.3.Звернути стягнення на Предмет застави відповідно до чинного законо­давства України та цього Договору;

2.4.5.3а рахунок коштів, отриманих від реалізації Предмету застави погасити на­явну заборгованість Заставодавця за Договором кредиту, а також усі витрати; У разі, якщо сум, виручених від реалізації Предмету застави, недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, одержати повне задоволення вимог відповідно до Закону України "Про заставу";

2.4.6.Задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування у разі знищення, пошкодження або зіпсування Предмету застави;

2.4.7. Достроково звернути стягнення на Предмет застави;

• у разі невиконання Заставодавцем зобов'язань (зобов'язання), передбачених Договором кредиту або цим Договором;

• у разі смерті Заставодавця;

2.4.8.Вимагати заміни Предмету застави у разі зниження вартості засобу забез­печення виконання зобов'язання за цим Договором та Договором кредиту, в тому числі у разі знищення, пошкодження або реалізації Предмету застави.

3. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ

3.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Дого­вору. Після нотаріального посвідчення цього договору Заставодавець зобов'язуєть­ся здійснити дії щодо оформлення заборони транспортного засобу. Копія повідомлення про заборону надається Заставодержателю.

3.2. Право застави припиняється виконанням Заставодавцем забезпечених заста­вою зобов'язань за Договором кредиту, а також в інших випадках, передбачених за­конами України.

3.3. У разі часткового виконання Заставодавцем забезпечених заставою зобов'я­зань за Договором кредиту застава зберігається у попередньому обсязі.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.