Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практичне заняття: Cудовий контроль за досудовим розслідуванням.

Практичне заняття: Cудовий контроль за досудовим розслідуванням.

Підсудність. Підготовче судове провадження (3 год.) (1 частина).

Законодавство та практика його застосування.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.

2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р.

3. Інф. лист ВССУ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09.11.2012 р.

4. Інф.лист ВССУ «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 03.10.2012 р.

5. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2.

6. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 1996 р. № 4

7. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 (п.п. 3, 10, 12, 16).

8. Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова С. В. щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 КАС України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 КПК України … в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) від 14 груд. 2011 р.

Спеціальна література.

1. КПК України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. проф. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с.

2. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гринюк Володимир Олексійович. — К., 2004. — 228 с.

3. Оверчук С. В Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України : автореф. дис. …. — К., 2005. — 20 с.

4. Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. дис. … — К., 2003. — 19 с.

5. Большаков Є. В. Апеляційне оскарження рішень судді, постановлених в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. — К., 2012. — 20 с.

6. Герасименко С. Г. Судовий контроль на досудових стадіях кримінального судочинства: національне законодавства та зарубіжний досвід : автореф. дис… . — Запоріжжя, 2012. — 20 с.

7. Зарева І. І. Оскарження дій та рішень прокурора у кримінальному процесі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зарева Іван Іванович. — К., 2011. — 188 с.

8. Шило О. Г. Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : автореф. дис. …: — Х., 2011. — 20 с.

9. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи. – К.: Кондор, 2006.

10. Слинько С.В. Судебное производство по уголовным делам. – Х.: Арсис, 2002.

11. Калужинський О. В. МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ СУДДЕЮ В СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ//(електронний ресурс) розміщено на сайті НБУ ім. акад. Вернадського.

12. Ишимов П. Л. Производство предварительного слушания в суде первой инстанции. – М.: Юрлитипформ, 2007. – 259 с.

13. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

 

Питання для самоконтролю.

1. Які рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та ким може бути оскаржено до слідчого судді?

2. Ознайомтесь із Рішенням Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 та оцініть конституційність ст.303 КПК 2012 р.

3. Яка процедура та строк подачі скарги до слідчого судді?

4. Які підстави для повернення скарги слідчим суддею або для відмови у відкритті провадження за скаргою? Чи можна їх оскаржити?

5. Які правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

6. Який порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора слідчим суддею?

7. Які рішення може ухвалити слідчий суддя за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора? Чи можна їх оскаржити?

8. Які ухвали слідчого судді підлягають оскарженню під час досудового розслідування? Який порядок такого оскарження?

9. Що слід розуміти під підсудністю кримінальної справи? В чому полягає практичне значення правил про підсудність? Який наслідок порушення підсудності ?

10. Як визначається територіальна (місцева) підсудність?

11. В чому суть спеціальної (персональної) підсудності? Щодо кого вона застосовується (див. ч.9 ст. 31, ч.2 ст.32 КПК)?

12. Як ви розумієте підсудність за зв'язком справ і як її регулює чинне кримінально-процесуальне законодавство?

13. З яких підстав і в якому процесуальному порядку здійснюється передача справи з одного суду до іншого?

Завдання та задачі

1. Потерпілий Куц був не згідний із тим, що досудове розслідування за фактом заподіяння йому тілесних ушкоджень гр-ном Левком було розпочато на підставі ст. 122 КК (тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості), оцінюючи їх як тяжкі тілесні ушкодження і подав скаргу до прокурора. Той відповів, що скаржитися треба до слідчого судді.

Після повідомлення про підозру гр-ну Левку його захисник Кац подав на цю дію слідчого скаргу до слідчого судді, однак слідчий суддя повернув скаргу через її необгрунтований характер.

1. Оцініть можливість оскарження рішень і дій слідчого з боку потерпілого, захисника.

2. Оцініть законність дій і рішень прокурора та слідчого судді.

 

2. Прокурор 1 лютого 2013 р. закрив кримінальне провадження щодо Кривки через його смерть, копію постанови про це його дружина отримала 10 лютого 2013 р. Вважаючи, що таке рішення ганьбить пам'ять померлого, вона 20 лютого 2013 р. подала скаргу до слідчого судді, вимагаючи її скасування.

Слідчий суддя відмовив у відкритті провадження, оскільки заявниця не має права на таку скаргу. До того ж вона пропустила строк на подання скарги.

1. Чи могла заявниця подати скаргу на постанову прокурора?

2. Яким є строк подання скарги на рішення прокурора? Чи був він дотриманий заявницею?

3. Оцініть законність дій слідчого судді.

3.Група осіб скоїла декілька крадіжок майна громадян на території кількох областей України і була притягнута до кримінальної відповідальності. Постало питання про те, в який суд слід надіслати справу для розгляду.

Як це питання вирішується за КПК України?

4. Голова місцевого суду Горохівського р-ну одержав матеріали провадження за підозрою в хуліганстві неповнолітнього Горобця, який був його сином. Вважаючи, що ця справа за територіальною підсудністю повинна розглядатись іншим місцевим судом, він скерував її до місцевого суду Ратнівського району. Голова останнього вважав, що справу направлено з порушенням правил про територіальну підсудність і повернув її назад. Тоді голова місцевого суду Горохівського р-ну надіслав справу до Апеляційного суду Волинської області для визначення підсудності.

1. Чи були порушені вимоги закону про порядок передачі справ з одного суду до іншого?

2. Яке рішення повинен прийняти голова апеляційного суду?

3. В чому суть правила про недопустимість спорів про підсудність?

Практичне заняття: Cудовий контроль за досудовим розслідуванням.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.