Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом лекцій

Київський національний торговельно-економічний

Університет

Кафедра міжнародної економіки

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

Київ 2014

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ

Заборонено

 

 

Автори: Т.М. Мельник, д-р екон. наук, проф.,

Т.І. Тураєва, старш. викл. (теми 16, 19)

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки 27.03.2013, протокол № 14.

 

 

Рецензент О.В. Дьяченко, канд. екон. наук, доц.

 

 

Навчально-методичне видання

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ

ОПЕРАЦІЙ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

Автори: МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,

ТУРАЄВА Тетяна Іванівна

 

 

Редактор Т.І. Головеркіна

Комп’ютерне верстання: К.М. Похилюк, Л.І. Власова,

С.К. Слизень, І.В. Деркачова,

О.А. Гаркуша, Г.В. Поліщук

 

Формат 60х84/8. Ум. друк. арк. 15,12. Тираж 100 пр. Зам. 188.

Видавець і виготовлювач

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156

© Мельник Т.М., Тураєва Т.І., 2014

 
© Київський національний торговельно-економічний університет, 2014

ЗМІСТ

 

Методичні рекомендації щодо роботи
з опорним конспектом лекцій...................................................................... 4

 

Тема 1. Організація зовнішньоторговельних операцій. Предмет, зміст та завдання дисципліни..................................................................... 5

Тема 2. Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів........ 19

Тема 3. Встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій..................................................................................................... 32

Тема 4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних операцій.. 45

Тема 5. Організація і проведення зовнішньоторговельних переговорів 63

Тема 6. Зустрічна торгівля як особливий вид зовнішньоторговельної діяльності..................................................................................................... 74

Тема 7. Посередницька ланка у зовнішньоторговельних операціях..... 89

Тема 8. Зміст та особливості підготовки та реалізації договору консигнації..................................................................................................... 99

Тема 9. Організація і техніка операцій на міжнародних товарних біржах 113

Тема 10. Організація міжнародних товарних аукціонів........................ 127

Тема 11. Міжнародні торги як особливий вид зовнішньоторговельних операцій................................................................................................... 137

Тема 12. Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку машин і устаткування.............................................................................. 147

Тема 13. Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною................................................................................................... 156

Тема 14. Операції з торгівлі ліцензіями й інші комерційні форми передання технологій.................................................................................. 167

Тема 15. Інжинірингові послуги як об’єкт зовнішньоторговельних операцій................................................................................................... 182

Тема 16. Організація операцій з міжнародного співробітництва щодо будівництва промислових об’єктів.......................................... 194

Тема 17. Лізинг у зовнішньоторговельних операціях........................... 211

Тема 18. Операції з міжнародного туризму........................................... 227

Тема 19. Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій 233

Тема 20. Класифікація документів, що супроводжують зовнішньоторговельні операції...................................................................................... 247

Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом лекцій

 

 

Сучасне входження України до світового простору за умов глобалізації безальтернативно спонукає до пошуку раціональних економічних зв’язків із зарубіжними партнерами. Зовнішньоекономічна діяльність стає все більш важливою складовою господарської діяльності українських підприємств
та організацій, що вимагає спеціальних знань у галузі міжнародного співробітництва, набуття умінь щодо організації зовнішньоторговельних операцій і техніки їх здійснення з метою забезпечення комерційного успіху.

Серед професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців особливе місце посідає дисципліна «Організація зовнішньоторговельних операцій», головним завданням якої є формування у майбутніх фахівців системи професійних знань і практичних навичок у сфері зовнішньої торгівлі.

Опорний конспект призначено для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра за професійними спрямуваннями «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та магістра за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» спеціалізацією «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».

Структура опорного конспекту відповідає змістовим модулям програми і робочої програми дисципліни, враховує трансформаційні зміни, що відбуваються в Україні на сучасному етапі.

В опорному конспекті детально висвітлено основні поняття і визна­чення операцій, що забезпечують міжнародний товарообмін. Акцентується увага на законодавчих і нормативних актах, джерелах права, що регулюють здійснення зовнішньоторговельних операцій. Розглянуто такі організаційні форми торгівлі, як товарні аукціони, біржі, торги та їх функціонування. Достатню увагу приділено зустрічній торгівлі, здійсненню операцій
з давальницькою сировиною, міжнародним орендним операціям. Детально характеризується головний документ у зовнішній торгівлі – контракт купівлі-продажу та техніка й організація його укладання і виконання. Висвітлено роль посередницьких каналів збуту товарів, страхування, кредитування зовнішньоторговельної діяльності.

Опорні сигнали, схеми з поєднанням з іншими джерелами інформації – основною і додатковою літературою, статистичними даними, періодичними виданнями допоможуть студентам поглиблено засвоїти лекційний матеріал.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.