Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до робочої площі

ДСТУ 3844-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДЕРЖАВНА

УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ

 

 

Видання офіційне

 

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3844-99

 

 

ЗМІСТ

 

1 Галузь використання……………………………………………………………….……1

2 Нормативні посилання…………………………………………………………….…….1

3 Визначення………………………………………………………………………….……2

4 Загальні положення………………………………….……….………………………….2

5 Основні вимоги до побудови формуляр-зразка………………………………….…….3

6 Принципи проектування форм документів…………………………………………….7

7 Вимоги до розроблення уніфікованих форм документів……………………………...7

8 Вимоги до виготовлення бланків………………………………………………………..8

 

 

ДСТУ 3844-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ДЕРЖАВНА

УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ

 

THE STATE UNIFIED

DOCUMENTATION SYSTEM

 

LAYOUT KEY

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт призначено для використання міністерствами (відомствами), підприємствами організаціями усіх форм власності під час проектування уніфікованих форм управлінських елементів з метою впорядкування і мінімізації інформаційних документопотокіз. Забезпечення умов щодо автоматизованого оброблення інформації з додержанням принципів переходу до безпаперового документообігу не є об’єктом цього стандарту.

Стандарт встановлює формати, робочі площі та правила розмітки формуляра-зразка документі, що віднесені до Державної уніфікованої системи документації.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для міністерств (відомств), підприємств організацій усіх форм власності.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу оформлення та змісту стандартів

ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

ДСТУ 3239-95 Документація у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр-зразок

КНД 50-054-95 Правила побудови та написання назв об'єктів у класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації

ДК 010-93 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

 

 

Видання офіційне


 

ДСТУ 3844-99

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ

 

3.1 Формуляр-зразок — модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити (згідно з ДСТУ 2732).

 

3.2 Машинозчитуваний документ — документ, призначений для автоматичного відтворення інформації яка міститься в ньому (ДСТУ 2732).

 

3.3 Реквізити (документа) — сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку та не має юридичної сили (ДСТУ 2732).

 

3.4 Бланк (офіційного) документа – стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому інформацією документа і місцем, відведеним для змінної (ДСТУ 2732).

 

3.5 Основний інтервал по горизонталі — інтервал між рядками, що дорівнює 4,233 мм (ДСТУ 3239)

 

3.6 Основний інтервал по вертикалі — інтервал між осьовими лініями суміжних знаків, що дорівнює 2,54 мм (ДСТУ 3239).

 

3.7 Графа — площа, що використовується для певної групи чи категорії даних (ДСТУ 3239)

 

3.8 Робоча площа — виділена площа, до якої можна вносити інформацію для подальшого. відтворення або передачі (ДСТУ 3239).

 

3.9Видавець документа — установа, підприємство чи особа, що видала та підписала документ (або засвідчила іншим чином) і взяла тим самим на себе відповідальність за його зміну (ДСТУ 3239).

 

3.10 Берег — відстань між краєм аркуша форми і початком робочої площі (ДСТУ 3239)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Документи, які використовують на різних рівнях управління економікою України, повинні створюватись на основі заповнення відповідних уніфікованих форм.

 

4.2 Уніфіковані форми документів на паперовому носії даних необхідно проектувати на нові формуляра-зразка з урахуванням вимог уніфікованої системи документації (УСД).

 

4.3 Формуляр-зразок являє собою креслення, яке містить план розміщення реквізитів та описання цих реквізитів.

 

4.4 Формуляр-зразок будується для множини документів, які об'єднані функціональним призначенням та рівнем використання:

- формуляр-зразок для державних (міжвідомчих) форм документів; затверджується міністерством (відомством);

— формуляр-зразок для галузевих (відомчих) форм документів; І

4.4.1 Формуляр-зразок для державних (міжвідомчих) форм документів; затверджується міністерством (відомством) розробником УСД.

4.4.2 Формуляр-зразок для галузевих (відомчих) форм документів розроблюється і затверджується міністерством (відомством) відповідного функціонального напрямку.

 

4.5 Формуляр-зразок повинен містити всі реквізити та необхідну для їхнього розміщену площу. Під час визначення розмірів граф, призначених для запису значень реквізитів, слід враховувати розрядність числових значень показників (розрядність чисел).


 

5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДОПОБУДОВИ ФОРМУЛЯРА-ЗРАЗКА

 

5.1Формат паперу

5.1.1 Формат паперу визначається на основі складу та підсумкової площі, що займають реквізити документа, які повинні бути раціонально розміщені на аокуші.

5.1.2 Основними у цьому стандарті вважають такі формати:

— АЗ (297 х 420) мм;

— А4 (210 х 297) мм;

— т- А5І (210 X 148) мм.

Запис формату з літерою і, означає, що довша сторона аркушу паперу е паралельною до напрямку читання або написання. Для окремих форм документів, встановлюваних міністер­ствами (відомствами) — розробниками уніфікованих систем документації, дозволяється за­стосування інших форматів паперу.

 

5.2 Службові береги

 

5.2.1 Для формуляра-зразка встановлюються такі розміри берегів:

— берег для прошивання (лівий або верхній)- — 20 мм;

— лівий берег (у разі прошивання за верхній), верхній берег (у разі прошивання за лівий), нижній та правий береги — 10 мм.

 

5.3 Конструкційна сітка

 

5.3.1 Для полегшення складання уніфікованих форм документів рекомендується розміча­ти Робочу площу вертикальними та горизонтальними лініями, які утворюють конструкційну сітку.

Відстань між сусідніми вертикальними лініями конструкційної сітки визначається харак­теристиками друкувальних пристроїв.

5.3.2 Вертикальна розмітка

Відстань між сусідніми вертикальними лініями конструкційної сітки дорівнює 2,5 мм (крок письма).

5.3.3 Горизонтальна розмітка

Відстань між горизонтальними лініями конструкційної сітки дорівнює 4.25 мм (міжрядко­вий інтервал). Дозволяється використовувати конструкційну сітку з кроком письма 2,54 мм та міжрядковим інтервалом 4,24 мм.

5.3.4. Лінії конструкційної сітки мають порядкові номери відповідно до рисунку 1.

5.3.5 Кількість вертикальних і горизонтальних ліній конструкційної сітки для кожного формату паперу наведено у таблиці 1.

 

 

Формат паперу Розміри формату, мм Кількість ліній конструктивної сітки, не більше
вертикальні горизонтальні
А3 297 x 420
А3L 420 x 297
A4 210 x 297
A4L 297 x 210
A5 148 x 210
A5L 210 x 148
A6 148 x 105
         

 

 


 

 

Вимоги до робочої площі

5.4.1 Робочу площу поділяють на графи.

5.4.2 Графи формуляра-зразка, які встановлюють уніфіковану структуру документа, розміщують у межах основних частин формуляра-зразка. Основні частини формуляра-зразка визначаються діапазоном використовуваних горизонтальних ліній конструкційної сітки, відповідно до таблиці 2.

 

 

Формат паперу Діапазон горизонтальних ліній конструкційної сітки. використовуваних в основних частинах формуляра-зразка відповідних форматів    
заголовна частина   змістовна частина   оформлювальна частина;    
АЗ 0—16 16—85 85—94
АЗL 0—12 12-58 58-65
А4 0—16 16—58 58—65
А4L 0—12 12—38 38—45
А5 0—12 12—38 38-45
А5L 0—8 8—25 25—30
А6 0—6 6—17 17-20

Примітка. З метою забезпечення раціонального використання паперу дозволяється змінювати діапазон використовуваних горизонтальних ліній конструкційної сітки у заголовній та змістовій частинах формуляра-зразка

5.4.3 Робочі площі формуляра-зразка встановлюють межі розташування визначеної номенклатури реквізитів і позначаються координатами верхньої лівої і нижньої правої чаруНок конструкційної сітки, між якими ставиться знак «—».

Чарунка конструкційної сітки є полем для розміщення одного знака реквізиту документа разом із пробілом. Координати чарунки визначаються номерами нижньої та лівої вертикальної лінії конструкційної сітки, що обмежують чарунку, поміж номерами ставиться крапка.

5.4.4. У межах заголовної частини формуляра-зразка встановлюють дві графи:

— графа 1 — для розташування назв реквізитів заголовної частини документа;

— графа 2 — для розташування кодових позначень реквізитів заголовної частини документа.

5.4.5 Реквізити заголовної частини документа рекомендується розміщувати відповідно д0 таблиці 3.

 

Формат паперу Межі розміщення граф
А3 1.0-16.92 1.93-16.102
А3L 1.0-12.139 1.140-12.149
A4 1.0-16.58 1.59-16.68
A4L 1.0-12.92 1.93-12.102
A5 1.0-12.34 1.35-12.44
A5L 1.0-8.58 1.59-8.68
A6 1.0-8.34 1.35-6.44

 


 

ДСТУ 3844-99

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.