Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Министерство здравоохранения И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ республики казахстанМОДУЛЬ ФОРМУЛЯРЫ

(бакалавриат)

Модуль аты:

Модуль шифры:

Мамандығы:

Модульдегі кредиттер саны:

Модульге жауапты пән:

Модуль пәні:

Оқыту курсы және семестрі:

 

Ақтөбе қ., 20___

ТИТУЛ БЕТІНІҢ ЕКІНШІ ЖАҒЫНДА

 

Кафедралардың біріккен отырысында талқыланған:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

Хаттама №______ «____» ___________ 20___ж.

Жауапты пән

кафедрасының жетекшісі: ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы__________________(Т.Ж.Ә.)

 

 

Пән бойынша Білім беру бағдарламасы Комитетінің отырысында талқыланған _____________________________________________________________________________

Хаттама №______ «____» ___________ 20___ж.

Төрайымы: ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы__________________(Т.Ж.Ә.)

 

МОДУЛЬ ФОРМУЛЯРЫ

(бакалавриат)

1.Модуль аты мен оның шифрі көрсетіледі.

2.Модульдің барлық пәндері, модульге жауапты пән көрсетіледі.

3.Модуль типі көрсетіледі:

- Жалпы модульдер – мамандығымен, сондай-ақ әлеуметтік-этикалық, мәдени құзыреттілікпен (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық), экономикалық (кәсіпкерлік) және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігіне тікелей байланысы жоқ жалпы білім беретін құзыреттіліктерді қалыптастыратын жалпы білім пәндері (бұданәрі – ЖБП) және базалық пәндер (бұдан әрі – БП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды;

- Мамандық модульдері – мамандықтың негізін құрайтын және нақты жалпы білім беру бағдарламасының, сондай-ақ жалпы құзыреттіліктердің (сын тұрғысынан ойлау, креативті, шығармашылық), белсенді өмірлік ұстаным, инновациялылық) шеңберінде жалпы кәсіптік және арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған БП және кәсіптік пәндер (бұдан әрі – ПП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды;

- біліктілік шеңберінен шығатын Қосымша модульдер – мамандығына қатысы жоқ және қосымша құзыреттіліктерді (ақпараттық технологиялар, шетел тілдері және т.б.) қалыптастыруға бағытталған пәндер кезеңдерін қамтиды;

4.Модульдің білім беру бағдарламасының деңгейі көрсетіледі:

ВА – бакалавриат

МА – магистратура

PhD – докторантура

5.Аптасына берілетін сағат саны көрсетіледі (модуль бойынша).

6. Модульдегі кредиттер саны көрсетіледі(барлығы және әрбір пән модулін құрайтын). Мысалы: 17 (5+5+3+4).

7.Білім беру формасы көрсетіледі: күндізгі.

8.Модуль жүретін семестрлер көрсетіледі.

9.Білім алушылар саны көрсетіледі: білім алушылар саны.

10.Модульдің пререквизиттері көрсетіледі.

11.Модульдің мазмұны көрсетіледі: модульге кіретін барлық пәндер мазмұны.

12.Білім беру нәтижелері: Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 4 б., 4.74 бб. және 2014 жылдың 2 маусымының №198 бұйрығының қосымшалары мен өзгерістерімен 2011 жылдың 20 сәуірінің №152 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережесі» ҚР БҒМ бұйрығының 97 б. сәйкес көрсетіледі. Білім беру нәтижелері білім беру деңгейіне сәйкес Дублин дескрипторларының негізінде және құзыреттіліктері арқылы анықталады (Дублин дескрипторларының бірінші деңгейі – бакалавриат).

Дескриптордың бірінші деңгейі білім берудің бес нәтижесі мен қабілеттілігін анықтайды:

1) Білімі мен түсінігі: зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу;

2) Білімі мен түсінігін қолдана білу: кәсіби деңгейде осы білімдерін қолдану;

3) Ойлау қабілетін қалыптастыру: дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу;

4) Коммуникативті қабілеттіліктер: әлеуметтік, этикалық жәнеғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;

5) Оқыту дағдылары және оқуға деген қабілеті: ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

13.Қорытынды бақылау формасы көрсетіледі: модульдің барлық пәндері бойынша бақылау формаларын көрсету қажет.

14.Кредиттерді алу үшін қойылатын шарттар: модульдің әрбір пәні бойынша жұмыстың барлық түрлерін орындау және қорытынды бақылау бойынша оң баға беру болып табылады. Егер тұтас модуль бойынша қорытынды бақылаудан қанағаттанарлықсыз баға ала отырып, бірақ модульдің жеке компоненттері – оқу пәндері бойынша білім алушы жақсы бағаға ие болса, онда олар қайта есептелетін болады. Алдағы уақытта білім алушы бұл пәндерді қайта оқымайды.

15.Модуль ұзақтығы көрсетіледі (бір семестр, екі семестр).

16.Типтік оқу бағдарламасына сәйкес әдебиеттер көрсетіледі (оқу пәні бойынша мазмұны анағұрлым толығымен көрсететін кітапханадағы оқулықтар, оқу құралдарының атауларыкірістіріледі). Әлеуметтік – гуманитарлық профильді пәндері бойынша – соңғы 5 жылдың* және жаратылыс пәндері бойынша – соңғы 10 жылдың** әдебиеттерін көрсетілуі міндетті (2013 жылдың 17 мамырда №499 ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелері қызметінің типтік ережелері).

17.Жаңарту мерзімі көрсетіледі. Білім беру бағдарламаларының ерекшелігіне байланысты модульді сипаттауда толықтырулар мен өзгертулер енгізіледі.

Формуляр бөлімдері Формуляр мазмұны
Модуль атауы және шифр  
Модуль бойынша жауапты пән  
Модуль типі  
Модуль деңгейі  
Аптасына сағат саны  
Кредит саны  
Оқыту формасы  
Семестр  
Білім алушылар саны  
Модуль пререквизиттері  
Модуль мазмұны  
Оқыту нәтижесі 1. Білімі мен түсінігі 2. Білімі мен түсінігін қолдана білу 3. Ойлау қабілетін қалыптастыру 4. Коммуникативті қабілеттіліктер 5. Оқыту дағдылары және оқуға деген қабілеті
Қорытынды бақылау формасы  
Кредиттерді алу үшін шарттар  
Модуль ұзақтығы  
Әдебиеттер (соңғы 5*-10** жылдарда) 1. 2. 3.
Жаңарту мерзімі  

 

Министерство здравоохранения И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ республики казахстан
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.