Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

іііііііііііііііііііііііі

АААААААААААААА

Агрессивтіліктердің қандай түрлері бар.А) сілтілендіру, қышқылды, сульфатты, магнийлі

Ағыс суларының гидрологиялық режимін зерттеу жұмыстарының қажеттілігі қандай жағдайда жоғарылайды ?А) инфильтрациялық қорлардың мөлшерін бекіткенде

Айдаудағы мал шаруашылығын маусымдық сумен қамтамасыз ету мақсатында қандай сулар практикалық қызығушылық туғызады?A) қалқыма су

Алдын – ала барлау жұмысының негізгі нәтижесі болып не табылады?A) жер асты су қорлары мөлшерін алдын – ала бағалау

Алдын – ала кезеңінде қандай ұңғымалар бұрғыланады?A) барлау- пайдаланба ұңғымалар

Алдын ала барлау жұмыстар мерзімінде қандай тәжірибелік сүзілу су тарту жұмыстары жүргізіледі?A) сынақ және тәжірибелік

Алдын ала барлау жұмыстар мерзімінде қандай ұңғымалар бұрғыланады?A) барлау ұңғымалар

Алдын ала барлау жұмыстары қай мақсатпен жасалады?A) жерасты су қорларының шамасын бағалау

Артезиан сулары немен сипатталады?A) олардың арыны бар

Артезиан сулы қабаттарының қоректену (су сіңіру) аймақтарына қандай жағдай жатады?А) сулы қабат және оның төсеніші жер бетіне шыққанда

Артезиан ұңғымалардан созылымды уақыт бойынша су тартулар неге жеткізеді?A) пъезометрлік қысымның түсуіне

Артезиан ұңғымаларынан су тарту неге әкеледі?A) пъезометрлік қысымның түсуіне

Арынды сулармен қоректенетін бұлақтар қалай аталады?A) құйылмалы

Арынды ұңғымаларда жер бетінен жоғары атқылап жатқан сулардың пъезометрлік бйіктігі қалай өлшенеді?A) сертификатталған манометрмен

Арынсыз жерасты суларының гидравликалық еңкіштігін қалай табамыз?А) карталарда гидроизогипстер жайласуымен

Арынсыз сулардың су бергіштік коэффициенті дегеніміз не?A) суға қанық қабаттың гравитациялық су беру қабілеті

Арынсыз сулармен қоректенетін бұлақтар қалай аталады?A) құйылмалы

Арынсыз сулы горизонты….A) грунт

Ауыз судың санитарлық күйін қандай көрсеткішке қарап анықтайдыА) өсіп шығатын колониялар саны, колититр, колииндекс

Ауыз судың санитарлық күйін қанша көрсеткішке қарап анықтайды.А) 3

Аэрация аймағындағы сүзілу коэффициентін анықтаудың далалық әдісі.....A) шурфтарға тәжірибелік су құю

ББББББББББББББББББ

Байқау ұңғымалар қай мерзімде бұрғыланады?A) барлаудың қалаған мерзімінде

Барлау жұмыстар кезеңінде, жерасты суларының режимін зерттеу қандай қажетті көрсеткіштер табуына қол жеткізеді?А) экстремалды деңгей көрсеткіштеріне

Барлау мерзімдерін қандай учаскелерде қысқартып-топтастырып өткізуге болады?A) гидрогеологиялық күрделі емес жағдайда

Барлау ұңғымалар не үшін бұрғыланады?A) гидрогеологиялық жағдайды терең және толық зерттеу үшін

Барлау ұңғымалары не үшін арналған?A) гидрогеологиялық жағдайға толық баға беруге

Барлаудың ізденістер мерзімінде неге жетеміз?A) перспективті учаскелерді бөліп алуға

Барлау-пайдаланба ұңғыманың диаметрі қалай қабылданады?A) қолданатын насос маркасымен

Бірқалыпты және анықталмаған жерасты су қозғалыстарының айырмашылығы неден тұрады?А) сулы қабаттың қалындығы, жылжу жылдамдығы, ағыс еңістігі өзгершектігімен

Болжамдық ресурстар категориясының белгісін келтіріңіз А) Р

Бұрғыланатын ұңғымалардың конструкциялары неге қол жеткізуі қажет?A) сулы қабаттарды сапалы сынауға

Бұрғылау жұмыстар байқаулары қандай құжатқа толтырылады?A) бурғылау журналға

Бұрғылау нәтижесінде не табамыз?A) сулар қабаттарының тереңдігін және таралуын

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

В.И. Вернадскийдің минералдық дәрежесі бойынша дұрыс классификациясы……A) тұщы – 1 г/л; кермек – 1-3 г/л; тұзды – 10-50 г/л; тұздық – 50 г/л жоғары

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ

Гидравликалық қасиеттеріне байланысты қандай жер асты сулары болуы мүмкін?A) арынды және арынсыз емес

Гидрогеолгиялық құрылысын рационалдық және үнемдік әдіспен анықтауға ықпал жасайтынA) геофизикалық ізденістер

Гидрогеология ізденіс жұмыстарының бастауына негіз болатын гидрогеологиялық зерттеулердегі кездесетін жағдайларA) гидрогеологиялық зерттелу дәрежесінің жетіспеушілігі

Гидрогеологиялық барлау жұмыстарын іздніс мерзімінен бастау немен байланысты?A) гидрогеологиялық зерттеулердің жетіспекшілігімен

Гидрогеологиялық барлау жұмыстарын топтап зерттеу немен байланысты?A) аймақ зерттелген дәрежесімен

Гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарының алдын-ала барлау стадиясының негізгі мақсаты болып не саналады?А) сулы қабаттың гидрогеологиялық параметрлерін табу

Гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарының іздестіру стадиясының негізгі мақсаты болып не саналады?А) жоғары шығымды сулы қабатты бөліп алу

Гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарының терең барлау стадиясында қолданатын карталардың масштабтары қандай болу керек?А) 1:50000; 1:25000.

Гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарының терең барлау стадиясының негізгі мақсаты болып не саналады?А) жерасты суларының пайдаланба қорларының мөлшерін бекіту

Гидрогеологиялық зерттеулердің бастауы неден басталады?A) жүргізілген зерттеу жұмыстар құжаттарын жинақтауы

Гидрогеологиялық ізденістер жұмыстары неден басталады?A) ертеде істелген жұмыс материалдарын жинаумен

Гидрогеологиялық ізденістер мерзімінде қандай бұрғы жұмыстары жүргізіледі?A) ізденіс ұңғымаларын бұрғылау

Гидрогеологиялық ізденістер мерзімінде қандай масштабтағы карталарды пайдаланамыз?A) М 1:100000

Гидрогеологиялық ізденістерді мерзім мерзімге бөлінуі немен байланысты?A) көп жылдар ізденістерімен

Гидрогеологиялық ізденістерінің түрлері және көлемдері қандай жағдаймен байланысты?A) гидрогеологиялық жағдайдың күрделігі

Гидрогеологиялық ізденістерінің түрлері және көлемдері қандай құжатта қарастырылады?A) гидрогеологялық жұмыстар жобасында

Гидрогеологиялық сүреттеу жұмысының негізі болып не табылады?A) су қабаттарының аумақта таралуы

Гидрогеологиялық ұңғымалар бұрғылау кезінде қандай құжат толтырылады?A) бурғылау жұрналы

Гидрогеологиялық ұңғымалар бұрғылауымен нені табамыз?A) сулы қабаттардың жатыс және таралу жағдайын

Гидрогеологиялық ұңғымалардағы фильтр колоннасы неге жеткізеді?A) жер асты суларын құбырға түсуін

Гидрогеологиялық ұңғымалардан тәжірибелік су тарту негізгі әдісі?A) эрлифттік

Гидрогеологиялық ұңғымаларды борпылдақ шөгінділер арасында қандай әдіспен өтеді?A) сұйық балшық қосылымымен айналма әдіспен

Гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылатын негізгі әдісA) сазды ерітіндімен айналма бұрғылау

Гидрогеологиялық ұңғымалардың конструкциясына қойылынатын талаптар... A) сулы қабатты сапалы сынақтан өткізу

Гидрогеологялық ұңғымалардың жобада қарастырылған тереңдігі немен байланысты?A) сулы қабаттың жатыс тереңдігімен және оны ашу дәрежесімен

Гидродинамикалық әдісті қолдану ережелерінің негіздері болып не табылады?А) гидродинамикалық көрсеткіштердің дәл табылуы

Гидроизогипс картасын не үшін тұрғызады?A) ағыстың бағытын анықтау үшін

Гидроизогипстер дегеніміз…..A) бұл – арынсыз грунт сулары бетінің белгілері бірдей нүктелерін қосатын изосызықтар

Гидроизогипстер карталарымен жерасты сулар ағысының қандай көрсеткіштерін таба аламыз?А) ағыс бағытын, еңкештігін

Гидроизопьезалар дегеніміз…..A) бұл – арынды сулардың пьезометрлік деңгейдің белгілері бірдей нүктелерін қосатын изосызықтар

Гидрологиялық іздестіру жұмыстары қай жағдайда жүргізіледі?А) инфильтрациялық жерасты су қорын іздестіргенде

Гидрологиялық іздестіру жұмыстары немен басталады?А) өзен бойынша рекогносцировка маршруттарын жүргізүмен

ГОСТ бойынша шектелетін жер асты суларының негізгі көрсеткіші….A) құрғақ қалдық

ГОСТ, СанПиН талаптары бойынша судың минералдану дәрежесінің шектеуін көсетіңіз А) 1 г/дм3 дейін

Гравитациялық су қайтару коэффициенті дегеніміз ен?A) құрғату кезінде босаң түрде су беру дәрежесі

Грунт суларының режимін түзушінің жасанда факторының бірі…..A) суғармалау

Грунт суы дегеніміз не?A) бұл – Жер бетінен бірінші су өткізбейтін қабаттың бетіндегі су

ДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Динамикалық деңгей қандай жабдықпен өлшенеді?A) ЭУ типті электродеңгей өлшегішпен

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жалпы қышқылды агрессивтілік немен анықталады?А) сутегі иондарының мөлшерімен

Жеке барлау ұңғымаларынан су тарту әдісімен не табамыз?A) гидрогеологиялық параметрлерін шамалау мәнін

Жеке ұңғымалардан су тарту әдісімен қандай мәліметтер аламыз?A) гидрогеологиялық параметрлердің шамасын

Жер асты ағысының бірлік шығыны дегеніміз не?A) енінің бірлігіне ағыстың шығыны

Жер асты артезиан алқаптарына түсініктемеA) ауқымды көлемде таралуымен

Жер асты қорлар суларын қайта бағалаудағы қажет болатын құжаттар....A) су тарту құрылымының пайдаланылуы жайлы

Жер асты су қорларын пайдалану мерзімінде судың санитарлық сапасының өзгеруін бақылайтын жұмыстар қатарына не кіреді?A) үнемі саниталық бақылау жүргізу және жайластыру

Жер асты сулары қорларының қандай категориясы өнеркәсіптік қолданылатын болып табылады.A) А және В категориясы

Жер асты суларын алдын ала барлау мерзімінде негізгі жұмыс түрі болып не табылады?A) сынақ және тәжірибелік су тарту

Жер асты суларын іздеу участкісі қандай жағдайда анықталады?А) тұтынушыларға ара қашықтығының жақындығымен

Жер асты суларына құрылыс кезінде қойылатын негізгі талаптар…..A) белсенділік

Жер асты суларында кездесетін тұздардың ішіндегі аса зияндысы.А) натрий

Жер асты суларының деңгейінің өзгеру графигі кандай өлшеулер арқылы тұрғызылады?A) орташа айлық өлшеулер бойынша

Жер асты суларының динамикалық деңгейі дегеніміз не?A) су тарту кезеңіндегі ең төмен деңгей

Жер асты суларының динамикалық деңгейі қандай жағдайда қалыптасады?A) су тарту тәжірибесі жүріп жатқанда

Жер асты суларының жатыс тереңдігін өлшейтін негізгі құрал болып не табылады?A) ЭУ типтес электрөлшегіш

Жер асты суларының иондық құрамы қандай бірлікпен көрсетіледі?A) мг/дм3

Жер асты суларының ластану көзі…….A) сарқынды сулар

Жер асты суларының ластану көзінің бірі……A) сарқынды сулар

Жер асты суларының минералдану картасы қалай тұрғызылады?A) скважиналардан алынған жер асты суларының үлгілері бойынша

Жер асты суларының табиғи режиміне гидрологиялық фактордың әсері қалай әсер етеді?A) өзеннің әсер ету аймағында судың деңгейі көтеріледі

Жер асты суларының химиялық анализдері байынша Курлов формуласы қалай құрастырылады?A) иондардың поценттік мөлшері бойынша

Жер асты суларының химиялық құрамы қай ғалымның классификациясы бойынша жасалады.А) О.А.Алекин

Жер асты суларының шектеулі төмендетілу деңгейі деп нені айтамыз?A) пластағы су деңгейінің максималдық мүмкіндігінше төмендеуін

Жер беті ағыс суларының гидрологиялық режимдік көрсеткіштеріне қандай көрсеткіштер жатады?А) деңгей, ағыс шығымы көрсеткіштері

Жер беті ағыс суының тепе-теңдігін (балансын) өлшеу неге қол жеткізеді?А) жерасты су қоректену мөлшерін анықтауға

Жерасты су қор аймақтары мен участкелерінің айырмашылығын келтіріңізA) су тарту участкелері қор аймақтарында жайласады

Жерасты су қорларының пайдаланба (эксплуатациялық) мөлшері дегеніміз не?А) жерасты суларының өнеркәсіптік қажетті мөлшері

Жерасты су қорларының пайдаланба (эксплуатациялық) мөлшерін бағалаудың негізгі әдістемесі болып не табылады?А) гидродинамикалық әдіс

Жерасты су қорларының пайдаланба (эксплуатациялық) мөлшерін баланстық әдіспен бағалау немен байланысты?А) баланстық көрсеткіштерді дәл табу және есепке алумен

Жерасты су қорларының пайдаланба (эксплуатациялық) мөлшерін гидравликалық әдіспен бағалау қандай жағдайда қолданылады? А) гидрогеологиялық құрылыстың аса күрделі жағдайында

Жерасты су қорларының пайдаланба (эксплуатациялық) мөлшерін гидродинамикалық әдіспен табудың негізі болып не табылады?А) негізгі гидродинамикалық көрсеткіштер арқылы табу

Жерасты су тарту құрылымдарының типтерін таңдау қандай жағдаймен байланысты?А) жерасты су деңгей түсу шектігімен

Жерасты сулар ағымының өнімділігін (Q) қалай табамыз?А) арнайы гидрогеологиялық зерттеу жұмыстарымен

Жерасты сулар ізденіс учаскесі қалай таңдалады?A) суды пайдаланатын мекемеге жақын жерде

Жерасты суларын пайдалану және қорғау мәселелерін реттейтін Заңын келтіріңізА) су Кодексі

Жерасты суларын сынақ тарту әдісімен зерттеудің созылымы шамамен неше тәуліктен тұрады?А) бір тәулік

Жерасты суларынан алынған үлгілердің физикалық қасиеттерін келтіріңіз....А) мөлдірлігі, тұнықтығы

Жерасты суларының ағын ені табиғи жағдайда немен шектеледі?А) өзен арналарымен және табан қабатының жер бетіне шығыумен

Жерасты суларының аэрация қабаты дегеніміз....А) жер бетінен су деңгейіне дейін

Жерасты суларының бактериалдық көрсеткіштерін келтіріңізА) коли – титр, коли – индекс

Жерасты суларының гидроизогипстер карталарын тәжірибелік сабақтарда қай әдіспен салдық?А) «үшбұрыштық» әдіспен

Жерасты суларының гидроизогипстер картасы қандай ағыстарды көрсетеді?А) арынсыз ағыстарды

Жерасты суларының гидроизопъездер карталарынан қандай көрсеткіш алуымызға болады?А) ағыс қысым дәрежесін

Жерасты суларының гидроизопъездер картасы қандай ағыстарды көрсетеді?А) арынды ағыстарды

Жерасты суларының деңгей өзгеру амплитудасы дегеніміз....А) min және max деңгей аралық өзгеріс

Жерасты суларының жасанды қорлары («мәгәзіндеу») дегеніміз.... А) қосымша су көздерінің жерге сіңуі

Жерасты суларының жатыс жағдайына қарай қабатаралық сулы қабаттың ерекшелігін келтірінізА) екі су өткізбейтін қабаттар арасында жайласу

Жерасты суларының көпжылдық аралықта деңгей өзгеру жағдайында қандай ерекшелік байқалады?А) циклдық өзгерістер

Жерасты суларының көпжылдық аралықта деңгей өзгеруін қандай көрсеткішпен бағалауымыз мүмкін?А) қоректенумен қамтамасыз етілген дәрежесімен

Жерасты суларының көпжылдық деңгей өзгеру амплитудасы қандай жағдаймен байланысты?А) аэрация қабатының қалындығымен

Жерасты суларының ластану түрлеріА) химиялық

Жерасты суларының микрокомпоненттік құрамы химиялық элементтерін табыңызА) Cu, Al, Zn

Жерасты суларының микрокомпоненттік құрамының өлшем дәрежелерін келтіріңіз (мг/дм3)А) 10-2- 10-4

Жерасты суларының негізгі режимдік көрсеткіштеріне не жатады?А) жатыс тереңдігі

Жерасты суларының пайдалану ресурстары мен қорлары дегеніміз...А) сулы қабаттарды пайдалану кезінде алынатын қорлар

Жерасты суларының табиғи қорлары дегеніміз....А) гравитациялық сулардың қабаттарда жиналуы

Жерасты суларының табиғи қорларын табыңызА) сиымдылық қорлар

Жерасты суларының табиғи ресурстары дегеніміз....А)сулы қабатқа жауын-шашын, жер беті ағыс суларының сіңіунен пайда болатын

Жерасты суларының химиялық құрамы бойынша жіктелуі...А) сульфаттық, хлоридтік, сілтілік

Жерасты суларының эксплуатациялық (пайдаланба) қордың алдынала бағаланған категориясының белгісін келтіріңіз А) С2

Жерасты сулы қабатының гидрогеологиялық ұғымдарға (параметрлеріне) қандай көрсеткіштер жатады?А) су өткізгіштік коэффициент

Жұмыс істеп жатқан су тарту құрылымдардан қандай материалдар жинау қажет?A) су пайдалану дәрежесі бойынша

Жылы судың температурасы қандай?A) 20 – 37 0С

ИИИИИИИИИИИИИИ

Инфильтрациялық су тарту құрылымдарында бірқалыпты фильтрация режімі немен қалыптасады?A) алынған су мөлшерінің қайта толықтырылуымен

ККККККККККККККК

Карсттық жерасты суларының қорларын іздестіргенде негізгі жұмыстар қатарына не жатады?А) гидрологиялық жұмыстар

Карстық сулардың ерекшеліктері…….A) тұщы, арынсыз, оңай ластанатын сулар

Кермектіліктің қандай түрлері бар.А) жалпы, жойылатын, жойылмайтын, карбонатты, карбонатты емес

Кермектіліктің қанша түрі бар.А) 5

Кесіндіде сулы қабаттардың шектеу шекаралары дегеніміз не?A) табанындағы және жоғарыдағы шөгінділер шекарасы

Конусты алқаптарындағы жер асты сулары ерекшеліктерін атаA) түрлі борпылдақ шөгінді арасыментаралуы

Көмір қышқылды агрессивтілік су құрамындағы немен анықталады.А) көмір қышқылы

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қабат аралық су дегеніміз не?A) бұл – су өткізбейтін қабаттар арасында жатқан сулы қабаттағы су

Қазақстанның оңтүстігінде қай маусымда жер асты суларының көтерілуі байқалады?A) көктемгі

Қай ел жер асты су қорларына өте бай.А) канада

Қалқыма су дегеніміз не?A) бұл – аэрация аймағының линзаларында уақытша маусымдық сипатта жиналатын су

Қалыптасқан сүзілу режімі жететін жағдай немен байланысты?A) судың алынып жатқан молшері толық қамтамасызданып жатқандығы

Қандай гидрогеологялық жағдайларда ұңғымаға фильтр салмаса да болады?A) жарықшаланған және карстталған тас шөгінділер арасында

Қандай жағдайда арынды жер асты су қорлары қалыптастыру мүмкіншілігі туады?А) пластаралық жайласу жағдайларында

Қандай жағдайда жер асты суларының радиалдық ағысы түзіледі?A) жеке скважиналардан су тарту кезінде

Қандай жағдайда тәжірибелік су жіберу жұмыстары жүргізіледі?A) өзінен өзі атқылайтын ұңғымалардан

Қандай жағдайда тәжірибелік-сүзілу жұмыстары тау жыныстарына суды сығым түрде еңгізумен жүргізіледі?A) қалың қабатты тасты, жартылай тасты қабаттың фильтрациялық қасиетін анықтағанда

Қандай жағдайда тәжірибелік-сүзілу жұмыстары топырақтарға су құю әдісімен жүргізіледі?A) құрғақ топырақтарының фильтрациялық қасиеттерін анықтағанда

Қандай жағдайда ұңғымаларға фильтр салмауға болады?A) жарықшаланған, карстталған шөгінділерге

Қандай жағдайларда алдынала барлау жұмыстарын терең барлау жұмыстарымен қосып жүргізуге болады?A) гидрогеологиялық жағдайдың өте ыңғайлық

Қандай жыныстарда жарықшақ-карст сулары пайда болады?A) әк тастарда

Қандай сулар судың реакциясы (pH) бойынша бейтарап деңгейге сәйкес…A) pH = 7

Қандай факторлардың әсерінен жер асты суларының табиғи режимі бұзылады?A) жер асты сулары көп мөлшерде алудан

Қосымша қорлар қалыптасатын жолдары...А) көрші сулы қабаттардың қысым айырмашылығы нәтижесінде

Қосымша ресурстар дегеніміз не?А)көрші қабаттардан сіңетін сулар

Құм топырақтарының су қайтару коэффициенттерінің шамасын көрсетіңізA) 0,1-0,2

Құмды массивтерде жер асты суларының үлкен қорларының пайда болуын қандай теория түсіндіреді?A) инфильтрациялық

Құмды топырақтардың субергіштік коэффициентін таңдаңыз?A) 0,1-0,2

құрастырылады?A) иондардың поценттік мөлшері бойынша

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Лабораториялық жұмыстарда қолданылатын жер асты суларының аниондық-катиондық құрамын көрсетудің графикалық тәсілі……A) Фере үшбұрыштары

ММММММММММММММ

Мg ионымен анықталатын агрессивтілік қалай аталады.А) магнийлі

Минералдану картасы қандай компоненттер бойынша тұрғызылады?A) құрғақ қалдық

Минералдану картасы нені көрсетеді?A) тұщы және басқа сулардың таралуын

Минералды сулар дегеніміз не?A) бұлар – емдік қасиеті бар сулар

Минералды тыңайтқышқыш енгізуге байланысты судың ластануы қалай аталады?A) агрохимиялық

НННННННННННННННН

Нақты барлау жүргізілетін учаскілер қалай таңдалады?A) қажетті мөлшерде сапалы су алуға бейімделген

Нақты барлау жүргізілетін учаскілер таңдауы немен байланысты?A) гидрогеологиялық жағдайды салыстырумен

Нақты барлау жұмысының түйіні неде?A) су тарту құрылымының болашақ схемасын қабылдау

Нақты барлау кезінде бұрғыланатын ұңғымалар қалай аталады?A) барлау-пайдаланба

Нақты барлау кезінде жер асты су қорлары қандай категориялармен бекітіледі?A) А+В

Нақты барлау кезінде негізгі жауап алатын сұрақтардың бірі болып табылатын...A) санитарлық қорғау зонасын есептеу және жайластыру

Нақты барлау кезінде учаскілердің орны мен көлемі қалай таңдалады?A) сулы қабаттың ұтымды көрсеткіштерімен

ОООООООООООООО

О.А.Алекин классификациясы судың несін анықтайды.А) кермектілігін

Орналасу жағдайына байланысты жер асты сулары қалай жіктеледі?A) қалқыма, топырақтық, грунт, пласт аралық

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өзінен өзі атқылап жатқан ұңғымаларда пъезометрлік деңгей қалай өлшенеді?A) белгіленген манометрмен

ПППППППППППППП

План таралымындағы шектеу шекаралары нені қалыптастырады?A) жамбас шекаралармен қоректену ерекшеліктерін

Пландағы шектеу шекаралар арқасында қандай жағдай туындайды?A) қабатпен қоректену жағдайы

Пъезометлік биіктікті (Н) қалай өлшей аламыз?А) манометрмен немесе тікелей

РРРРРРРРРРРРРРРР

Режімдік байқау ұңғымалары қай барлау мерзімдерінде бұрғыланады?A) қалаған мерзімде

ССССССССССССССС

Сазды топырақтардың су қайтару коэффициенттерінің шамасын көрсетіңізA) 0,02-0,05

Сазды топырақтардың субергіштік коэффициентін таңдаңыз?A) 0,02-0,05

Сапасы жағынан сумен қамтамасыз ету талаптарына сәйкес келетін жер асты суларының таралу аумағы қалай аталады?A) жер асты суларының кен орны

Сексауыл тоғайы грунт суларының балансына қандай әсер етеді?A) грунт суының деңгейін төмендетеді

Сілтілендіру агрессивтілігі судың қандай шамасын анықтайды.А) карбонаттық кермектілігін

Су кермектілігінің дәрежесі кімнің классификациясы бойынша жасалады.А) О.А.Алекин

Су қабатының гравитациялық су қайтару коэффициенті (µ) дегеніміз не?А) көлемі белгілі сулы қабатынан су шығым бөлшегі

Су қабатының кm, a, μ параметрлер көрсеткіштері қалай аталады?А) гидродинамикалық

Су қабатының сүзілу коэффициенті (кс) нені көрсетеді?А) су алмасу жылдамдығын

Су тарту құрылымына екі жақтан шектелген жағдай қалай әсер етеді?A) су деңгейі түсуіне екі шектеу шекарасыда әсер етеді

Су тарту құрылымына жартылай шектеу жағдайда не әсер етеді?A) су тарту құрылымына бір шектеу шекарасы әсер етеді

Су тарту құрылымының деңгей түсу дәрежесін есептегенде шектеу шекараларының әсері қалай есепке алынады?A) қосынды деңгей түсу дәрежесін «айна көрініс» әдісімен есептеу

Су тартудың тәжірибелік-пайдаланба эксперименті қандай жағдайда өтуі қажет?A) қолданып жатқан насостың бірқалыпты және ең максималды дәрежеде су тартуымен

Су түсу деңгей дәрежесін есептегенде сулы қабат шекараларында қандай жағдай есепке кіреді?A) жалпы Q=const жағдайы

Суармалы аудандарда жер асты суларының қандай түрлері кең тараған?A) грунт

Суға күкіртсутек қандай иіс береді?A) шіріген жұмыртқаның иісін

Суғармалы аудандарда керіз не үшін қолданылады?A) грунт суынының деңгейін төмендету үшін

Суғару мақсатындағы жер асты суларына қойылатын негізгі талаптар….A) екінші қайтара тұздануды болдырмау

Суғаруға жарайтын жер асты суларындағы тұздардың шекті мөлшері….A) 1,0-3,0 г/л

Суды анализдеудің қандай түрлері бар.А) далалық, қысқартылған, толық

Суды анализдеудің қанша түрі бар.А) 3

Суды ұстап тұрған жыныстардың жасына байланысты жер асты сулары…..A) төрттік қабаттардың сулары

Суды ұстап тұрған жыныстардың пайда болуына байланысты жер асты сулары……A) аллювиалдық қабаттардың сулары

Судың анализінің нәтижелерін өрнектеудің негізгі түрі.А) иондық

Судың жалпы кермектілігі қандай иондардың мөлшері бойынша анықталады?A) кальций мен магнийдің

Судың жарамдылығын немен анықтаймыз.А) ГОСТ бойынша

Судың кермектілігінің өлшем бірлігі көрсетіңіз.А) мг.экв/л

Судың құрамында көп мөлшерде кездесетін иондардың түрлерін атаңыз.А) гидрокарбонат, сульфат, хлорид

Судың минералдануы қандай шамаларға байланысты.А) құрғақ қалдық, минералды заттардың қосындысына

Судың химиялық құрамын бейнелейтін графикалық әдістердің түрлері қандай.А) тіктөртбұрышты, Фере үшбұрыштары

Сулы қабаттың 1 тектегі шектелуі немен байланысты?A) өзенмен

Сулы қабаттың H=const шектеу шекарасы қандай жағдаймен байланысты?A) өзенмен

Сулы қабаттың Q=const шектеу шекарасы қандай жағдаймен байланыстыA) арна кемері қабаты жер бетіне шығуымен

Сулы қабаттың шектеу шекарасындағы Q=const қашан қалыптасады?A) егер сулы қабатымызға қосымша сулар арылып жатса

Сулы нысанға басқа заттар мен энергияның түсуінен судың сапасының өзгеруін қалай атайды?A) ластану

Сутегі ионымен анықталатын агрессивтіліктің түрі қалай аталады.А) жалпы қышқылды

Суық судың температурасы қандай?A) 20 0С төмен

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Табиғи суларды жалпы кермектілігі бойынша О.А.Алекин қанша түрге бөледі.А) 5

Терең барлау гидрогеологиялық ізденістер немен біту керек?A) пайдаланба қорлардың мөлшерін бекітумен

Терең барлау гидрогеологиялық ізденістер нәтижесінде пайдаланба қорлардың мөлшері қандай өнеркәсіптік категориялармен бағаланады?A) А+В

Терең барлау гидрогеологиялық ізденістердің негізгі бір мақсаты болып не табылады?A) санитарлық қорғау шеңберлерді есептеумен және оны бекітіп алумен

Терең барлау жұмыстар жүретін учакелерді қалай таңдаймыз?A) гидрогеологиялық жағдайларды салыстырмалы сынақпен

Терең барлау жұмыстары қай мерзімде жүреді?A) барлау жұмыстары ең соңғы мерзімде

Терең барлау жұмысының нәтижесі не болмақ?A) болашақ су тарту құрылымының схемасын қабылдау

Терең барлау мерзімінде қандай ұңғымалар бұрғылаймыз?A) барлау-пайдаланба ұңғымаларын

Терең барлау учаскелерінің көлемін және жайласу орынын қалай таңдаймыз?A) су тарту мөлшерінің ыңғайлылығымен және сапасының тұрақтылығымен

Термалды судың температурасы қандай?A) 42 0С жоғары

Тәжірибеге арналып бұрғыланған ұңғымаларымыз сулы қабаттарды ашу дәрежесі болғанынша .... қажетA) жетілгендігі

Тәжірибелік - сүзілу жұмыстарын жүргізгенде жерасты сулардан алынған үлгілер нені көрсетеді?А) химиялық құрамының уақыт бойынша және сол ұңғыма айналасында өзгершектігін

Тәжірибелік - сүзілу жұмыстарын жүргізу мерзімінде жерасты сулар бойынша қандай деректер аламыз?А) динамикалық деңгей және дебит өзгеруін

Тәжірибелік - сүзілу жұмыстарынан алған деректер бойынша не жасаймыз?А) графиктермен және графиктік өңдеулермен гидродинамикалық параметрлерін табамыз

Тәжірибелік - сүзілу жұмыстарының жүргізу мерзімін қалай қабылдаймыз?А) байқаулар жағдайы қолайлы болуы керек

Тәжірибелік куст ұңғымаларындағы орталық ұңғымадан 1-ші байқау ұңғымаға дейінгі ара қашықтық қандау болу қерек?A) 0,7 ден 1,0 дейін сулы қабаттың қалындығымен салыстырғанда

Тәжірибелік куст ұңғымаларының 1 байқау ұңғымасы қандай ара қашықтықта жайласады?A) сулы қабаттың 0,7 - 1,0 бөлшек қалындығы ара қашықтықта

Тәжірибелік су тарту (бір «топ» ұңғымалар бойынша) әдісінде бұрғыланған ұңғымалардың конструкциясы нені шешуі қажет?А) ұңғыма су шығымы деңгей дәрежесін жеткілікті

Тәжірибелік су тарту (бір «топ» ұңғымалар бойынша) әдісінің схемасы (ұңғымалардың жайласуы) немен байланысты?А) сулы қабаттың қалындығы, деңгей өткізгіштігімен

Тәжірибелік су тарту әдістерінің негізгі, қажетті түрін таңдаңыз...А) бір топ («куст») ұңғымалар бойынша

Тәжірибелік су тарту жұмысы жүріп жатқанда қандай құжат толтыру керек?A) деңгей және дебит өзгеру жұрналын

Тәжірибелік су тарту кезінде депрессиялық қисық сызық дамуы қалай байқалады?А) байқау ұңғымаларында деңгей түсу өлшеуімен

Тәжірибелік су тарту эксперименті жіріп жатқанда қандай құжаттар толтырылады?A) деңгей және дебит өзгеру регистрация жұрналы

Тәжірибелік су тартуға арналған ұңғымалардың сулы қабаттарды ашу дәрежесі қандай болу керек?A) жетілген

Тәжірибелік су тартуды қандай әдіспен жасаймыз?A) эрлифттік

Тәжірибелік су тартуына ұқсас тәжірибелік суды босата жіберу экспериментін қандай жағдайда өткіземіз?A) өзінен өзі атқылап жатқан ұңғымалардан

Тәжірибелік-далалық жұмыстарға не кіреді?A) тәжірибелік су тарту және қысымдауды өткізу

Тәжірибелік-пайдаланба су тарту әдісі қандай жағдайда қолданылады?A) шиеленіскен гидрохимиялық жағдайларда

Тәжірибелік-пайдаланба су тарту әдісінің негізгі мақсаты неден тұрады?A) пайдалану мерзіміне максималдық дәрежеде жақындату мақсатымен

Тәжірибелік-пайдаланба су тарту әдісінің созылымы қаншаға дейін жетеді?A) 7-8 айға

Тәжірибелік-пайдаланба су тарту жұмыстары жүргізілу мерзімінде қандай жағдайды қалыптастыруымыз қажет?A) су тартуымыз максималдық және бірқалыпты дебитпен өтуі қажет

Тәжірибелік-пайдалану су тарту экспериментінің максималдық созылымы қандай болмақ?A) 7-8 айға дейін

Тәжірибелік-пайдалану су тарту экспериментінің созылымы қандай жағдайда өте ұзақ болады?A) гидрохимиялық жағдайдың өте күрделі жағдайларында

Тәжірибелік-пайдалану су тарту экспериментінің ұзаққа созылымымен неге қол жеткіземіз?A) пайдалану мерзіміне максималды жақын деректер алуға

Тәжірибелік-фильтрациялық жұмыстарын жүргізу арқылы қандай көрсеткіштерді таба аламыз?А) сулы қабаттың гидродинамикалық параметрлерін

Топырақтарға тәжірибелік қысым арқылы су сіңіру әдісі не үшін жасалады?A) қалын қабатты тасты және жартылай тасты тау жыныстарының сүзілу коэффициентін анықтауға

Топырақтарға тәжірибелік су сіңіру әдісі не үшін жасалады?A) топырақтардың сүзілу коэффициентін анықтауға

Топырақтың содалық сортаңдану қажеттілігін жер асты суларының қандай құрамына қарап айқындайды.А) натрийдің карбонаты, гидрокарбонаттарға

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұңғыма конструкцияларының негізгі параметрлерін келтіріңіз A) тереңдігі, ені, қаптағышығы, фильтрі

Ұңғыма фильтрінің тесіктену дәрежесі (скважность) дегеніміз не?A) тесіктердің көлемінің жалпы көлемге қатынасы

Ұңғымадан тәжірибелік су тарту мерзімінде қандай байқаулар жүргіземіз?А) су түсу деңгейімен химиялық құрамы өзгерүін

Ұңғымадан тәжірибелік су тарту созылымы немен шектеледі?А) «квазистационарлық» режим қалыптасуымен

Ұңғымалар бір бірімен әсерлескенде су деңгейлері қандай әсер көреді?A) бір бірінің деңгей кесу әсерін

Ұңғымалар конструкциясының негізгі элементтерін келтіріңіз?A) тереңдігі, диаметрі, фильтрі

Ұңғымаларға фильтр не үшін қойылады?A) ұңғымаларды ұзақ жыл қолдану үшін

Ұңғымаларда жасаған геофизикалық жұмыстар бойынша не құрастырамыз?A) корреляциялық гидрогеологиялық кесінділер

Ұңғымалардың ішінде жүргізілген геофизикалық ізденістермен не құрастырылады?A) корреляциялық кесінділер

Ұңғымалардың қолданатын диаметрі немен байланысты?A) қолданатын насос диаметрімен

Ұңғыманың су шығым дебитінің деңгей түсумен байланысын қалай табамыз?А) су тарту түрлі деңгей түсу жағдайында өткізу

Ұңғыманың тереңдігі немен байланысты?A) сулы қабаттың жатыс тереңдігімен

Ұңғыманың фильтрі сулы қабаттардың шөгінділер құрамына байланысты екені белгілі, соның ішінде...A) гранулометриялық құрамына

ФФФФФФФФФФФФФФФФ

Ференің график үшбұрыштары тұздардың қандай құрамына карап тұрғызылады.А) катион және анион

Фильтр типтерін таңдау үшін неге жүгінеміз?A) сулы қабаттардың гранулометриялық құрамына

Фильтрация жағдайында судың қандай қозғалыстары бар?A) ламинарлық және турбулентті

Фильтрдің тесіктену дәрежесі (скважность) қалай есептеледі?A) тесіктер көлемінің фильтрдің (құбырдың) жалпы көлеміне қатынасымен

Фильтрдің тесіктену дәрежесі құм-шағал аралас қабатта орналастырғанда оптималдық дәрежесі қандай болу қажет?A) 15-25%

Фильтрдің төменгі жағында технологиялық тынығу бөлшегі не үшін қалдырылады?A) фильтрдің көп жыл бойы сенімді жаралуы үшін

Фильтрдің тынығу бөлшегі не үшін қажет?A) фильтр үздіксіз істеу үшін

ШШШШШШШШШШШ

Шексіз сулы қабат дегеніміз не?A) табиғи шектеу шекаралары әсер радиустан өте алыс қашықтықта

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Ыстық судың температурасы қандай?A) 37 – 42 0С

іііііііііііііііііііііііі

Ізденіс жұмыстарының негізгі мақсаты болып не табылады?A) барлау жұмыстарын жүргізетін перспективті учаскілерді белгілеу

Ізденіс кезеңіндегі жүргізілетін негізгі жұмыстардың бірі....A) ізденіс ұңғымаларын бұрғылау

Ізденіс кезіндегі қолданатын ортамасштабты карталарды көрсетіңіз А) М 1:100000

Ірі қалалардың сарқынды суларын жинаушылар мен әсер етуші фильтрация ауданындағы жер асты суларын ластайтын негізгі компонент?A) бактериялық ластану

Ірі түйірлі шөгінділер арасындағы фильтрдің тесіктену дәрежесі қандай болу керек?A) 15-25%

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эксплуатацилық қорлар көлемі қайта бекітілетін жағдай қандай жағдайда қалыптасады?A) қордың нормативтік пайдалану мерзімі біткенде

Эксплуатацилық қорлар көлемі қайта бекітілуі қай мекемеде қаралады?A) ГКЗ0, ТКЗ РК

Эксплуатацилық қорлар көлемін қайта бекітілу жұмыстары жүргізілгенде негізгі жауаптардың бірі болып не табылады?A) су тарту құрылымның шығымындағы өзгеріс заңдылықтарына жауап іздеу

Эксплуатацилық қорлар көлемін қайта бекітілу жұмыстары неге сүемелдейді?A) пайдалану режімінің құжаттарына

Эксплуатациялық (пайдаланба) қорлар қалыптасатын негізгі факторларыА) табиғи факторлар

Эксплуатациялық (пайдаланба) қорларды қалыптастыратын табиғи факторлар қатарындағы негізгісі болып не болады?А) гидрогеологиялық факторлар

Эксплуатациялық (пайдаланба) қорлардың категорияларға жіктелуі қай құжатпен реттеледі?А) арнайы методикалық нұсқау бойынша

Эрлифт қолданумен жер асты суларының жер бетіне көтерілуі немен байланысты?A) су-газ эмульсиясының қалыптасуымен

Эрлифттік жабдықтың жұмыс принціпі немен байланысты? A) ауа қосумен судың меншікті салмағын азайтатын эмульсия калыптастыру

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.