Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

 

 

Укладачі: д.ю.н., проф. Вінник О.М.,

к.ю.н., ас. Кравець І. М.

 

 

Робоча навчальна програма з курсу

 

 

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 

для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»

1-го курсу магістратури

 

Рекомендовано до друку

Вченою радою юридичного ф-ту

(протокол № __від _______________2011 р.)

 

 

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________

 

 

Київ – 2011


 

 

Укладачі: д.ю.н., проф. Вінник О.М., к.ю.н., ас. Кравець І. М.

 

 

Лектори: д.ю.н., проф. Вінник О.М., к.ю.н., ас. Кравець І. М.

 

 

Викладачі: к.ю.н., доц. Лукач І. В.,

к.ю.н., доц. Попова А. В.,

к.ю.н., ас. Кравець І. М.

 

 

Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри господарського

права (протокол № 5 від 22 березня 2011 р.)

 

 

Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № ____від ______________ 2011 р.)

__________________________________

Голова НМК

 

 

© Авторські права застережені

З М І С Т

 

1. Передмова……………………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…….……... 5

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Проблеми господарського права»…………………………………………………………….8

4. Зміст дисципліни «Проблеми господарського права» за темами…………………………………………………………………………….... 9

4.1. Змістовний модуль 1……………………………………………………………. 9

4.1.1.Тематика лекцій та наукових доповідей …………………………………………………………………………………………9

4.1.2. Модульне тестування 1…...…………………………………………….14

Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика лекцій та наукових доповідей…………………………………………………………………………….15

4.2.2. Колоквіум ……………………………………………………………….17

4.2.3. Зразок наукової доповіді …………………………………………….....17

4.2.4. Питання на залік ………………………………………………………...27

5. Література………………………………………………………………......29

5.1. Основні джерела (підручники/навчальні посібники; коментарі; довідники)……………………………………………………………………………..29

5.2. Нормативно-правові акти…………………………………………………29

5.3. Додаткова література……………………………………………………...41

6. Перелік скорочень………………..………………………………………..70

 


Передмова

 

Вступ. Курс «Проблеми господарського права» є нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І семестрі на 1 курсі магістратури в обсязі 2 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 34 год. аудиторних занять (з них 16 лекцій, 18 семінарських занять) і 38 год. самостійної роботи і завершується заліком.

Метою навчальної дисципліни «Проблеми господарського права» є:виявлення основних проблем господарсько-правового регулювання відносин, що належать до загальної частини господарського права, для напрацювання шляхів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням.

Предметом навчальної дисципліни «Проблеми господарського права» є:господарські відносини, що охоплюються загальною частиною господарського права, в аспекті проблем (а) правового регулювання зазначених відносин, (б) їх правозастосування, а також (в) вдосконалення господарського законодавства з врахуванням надбань господарсько-правової науки, реалій сучасного господарського життя, вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Студент повинен знати:Основні проблеми правового регулювання вищезгаданих відносин, ступінь теоретичної розробки цих проблем, шляхи та засоби їх розв’язання.

Студент повинен вміти:Самостійно виявляти проблеми правового регулювання (на підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та практичних працівників з цих питань, правозастосовної практики, зарубіжного досвіду), обґрунтовувати результати свого аналізу, напрацьовувати власні пропозиції щодо розв’язання зазначених проблем та оформити результати проведеного дослідження у формі наукової доповіді.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Проблеми господарського права» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (1-й курс магістратури). Вивчення навчальної дисципліна «Проблеми господарського права» є однією із завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових дисциплін та підґрунтям для подальшого навчання в аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.

Форми проведення аудиторних занять: лекції (16 годин), на кожній з яких подається стислий аналіз проблем правового регулювання відповідного виду господарських відносин та їх теоретичного обґрунтування (за темою лекції); семінарські заняття (18 годин), що мають включати: (1) опитування студентів щодо основних питань відповідної теми, (2) двох-трьох підготовлених студентами доповідей із запропонованих для обговорення питань, (3) обговорення доповідей та (4) підведення підсумків семінарського заняття (у разі проведення модульного контролю – ще й тестування або колоквіум).

Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Проблеми господарського права» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-8 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

Обов’язковим видом поточного контролю є написання та захист студентом наукової доповіді з обраної ним теми, що пропонуються у цій програмі до кожної теми. Студент також може обрати тему наукової доповіді самостійно (у межах проблематики, що буде розглядатися на семінарі), попередньо узгодивши її з викладачем, що веде семінарське заняття.

Вимоги до наукової доповіді, що повинна бути письмово оформлена у вигляді статті:

1) обсяг – 10-15 сторінок формату А4; шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5; поля верхнє, нижнє та ліве – 25 мм, праве – 20 мм;

2) обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- (а) аналіз чинних нормативно-правових актів та оприлюднених (опублікованих, розміщених в мережі Інтернет, депонованих) результатів досліджень з відповідної теми, в яких порушується дана проблема та пропонуються шляхи її вирішення; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується підготовлена студентом доповідань;

- формулювання цілей доповіді (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

3) обов’язковими є посилання на використані джерела та список останніх, оформлений відповідно до встановлених вимог.

Студенти повинні брати активну участь в обговоренні кожної доповіді шляхом формулювання питань доповідачу, участі у науковій дискусії, підготовки додаткового матеріалу по темі доповіді, самостійного виявлення проблем правового регулювання господарських відносин та пропонування шляхів їх усунення.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: якість підготовленої доповіді; рівень (ступінь важливості та обгрунтування) порушених в доповіді проблем господарсько-правового регулювання й шляхів їх подолання/розв’язання; активність при обговоренні наукових доповідей; рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів) та індивідуальних завдань; контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, підсумкового модульного тестування.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:

 

Форми поточного контролю знань Оцінка (в балах)
Усний захист наукової доповіді Письмове оформлення наукової доповіді Участь в обговоренні наукових доповідей Усна відповідь До 10 балів До 10 балів До 3 балів До 3 балів
Доповнення відповіді До 2 балів
Експрес-опитування До 2 балів
Самостійна робота До 5 балів
Тестування (5 тестів) До 5 балів
Модульне тестування Колоквіум До 10 балів До 10 балів

 

Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування або колоквіум.

Модульним тестуванням або колоквіум завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів. Відповідь студента на колоквіумі може бути оцінена до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції/семінарі кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.

Підсумковий контроль

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 60 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку) за наступною формулою:

 

І семестр

  Змістовний модуль 1 (ЗМІ) Змістовний модуль 2 (ЗМ2) Комплексний підсумковий модуль (залік) Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти 20% k1=0,2 20% k2=0,2 60% K3=0,6 100% 0,2+0,2+0,6=1,0
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

Шкала оцінювання

За шкалою університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою університету Оцінка за шкалою ECTS
60-100 Зараховано 3-5 D-А зараховано
  35-59   не зараховано   FX не зараховано з можливістю повторного складання
  1-34   не зараховано   F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Проблеми господарського права»

Тема Лекції (к-ть год.) Семін. заняття (к-ть год.) Самост. робота (к-ть год.)
Змістовний модуль 1. Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання, суб’єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання та господарські зобов’язання
Тема 1. Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання: проблеми правового забезпечення та галузево-правової належності
Тема 2. Суб’єкти господарських правовідносин: проблеми вдосконалення правового становища з врахуванням особливостей правового статусу, характеру та видів діяльності тощо
Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин: проблеми правового становища господарських товариств та суб’єктів організаційно-господарських повноважень
Тема 4. Майнова основа господарювання: проблеми правового забезпечення
Тема 5. Ключові аспекти правового забезпечення господарських зобов’язань, в т.ч. господарських договорів 1,2
Модульне тестування   0,8  
Змістовний модуль 2. Проблеми відповідальності у сфері господарювання, правового регулювання банкрутства та економічної конкуренції
Тема 6. Проблеми (теоретичні та нормативного регулювання) господарської відповідальності
Тема 7. Проблеми вдосконалення інституту банкрутства в Україні
Тема 8. Антимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичні та законодавчі аспекти вдосконалення правового регулювання
Колоквіум    
Залік      
Всього

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.