Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лікарські рослини: Слов. довід. лікаря

 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

Лексичні скорочення (абревіатури) функціонують як самостійні слова.

Графічні ж скорочення не є словами й використовуються лише на письмі. На

відміну від лексичних вони обов’язково розшифровуються та читаються пов-

ністю.

Лексичні скорочення бувають декількох типів.

1. Ініціальні (абревіація) – утворені з початкових букв слів, що означають

поняття; вони, у свою чергу, поділяються на:

а) буквені – читаючи іх, треба вимовляти букви: КБ, ЖБК, ХТЗ та ін.

б) звукові – читаючи їх, вимовляють звуки: ЗАГС.,ЦУМ, Ту-154,

Ан-24 та ін.;

в) буквено-звукові (змішані) – частина слова вимовляється за буквами,

частина – звуками: ЖЕК, ТЕЦ та ін.

2. Складові скорочення – утворені з частин складів слів: завгар, техред,

лінкор, міськком, Харзеленбуд та ін.

3. Частково скорочені слова – утворені з частини або частин слів і повного

слова: Донвугілля, Татнафта, госпрозрахунок, рембаза та ін.

4. Відсікання (усічення): зам., зав., пом., акад., доц. та ін.

5. Телескопічні скорочення – утворені з початкової та кінцевої частини

складових слів: рація (із ра[діостан]ція), біоніка (із біо[логія] та

[електро]ніка) й ін.

6. Змішаного типу (комбіновані): НДІторгмаш, ХарБТІ та ін.

Розрізняють декілька типів графічних скорочень:

- крапкові: ст., див., ім. та ін.;

- дефісні: з-д, б-ка, ін-т та ін.;

- скіснолінійні (дробові): р/р, а/с, в/ч (крапка не ставиться);

- нульові (курсивні) – на позначення фізичних, метричних величин, валют

та ін. лише після цифрових назв: 2 хв., 47 кг, 250 г, 400 грн. та ін. (крапка

не ставиться);

- комбіновані: півд.-зах., півн.-схід. та ін.

Графічні скорочення, як правило, не подвоюються, виняток становлять рр. (роки).

У документах припускається використання лише загальнонормативних

графічних скорочень, зафіксованих у державних стандартах та словниках.

Не можна перевантажувати текст графічними скороченнями, наприклад:

НП, що сталася на ПУ півд.-схід. міської РМС через порушення ПТБ

інженером Ковтуном В.С.

Не можна скорочувати:

1) імена та імена по батькові (крім ініціалів):не Мих. Серг. Грушевський,

а М.С. Грушевський (як виняток – з однаковими прізвищами: Гр. Тютюн-

ник – Григір, бо є Григорій Тютюнник);

2) псевдоніми:

не Ж. Занд, а Жорж Занд;

не Л. Українка, а Леся Українка;

не П. Мирний, а Панас Мирний;

3) подвійні прізвища:

не Б.-Хом’як, а Богачевська-Хом’як;

не Ж.-Стоша, а Жукевич-Стоша;

не К.-Яценко, а Кучук-Яценко.

 

 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

 

1. Доведіть багатозначність слів, увівши їх до складу речень чи словосполу-

чень.

Зразок: Летіти – 1. На радощах хлопець летів додому, не чуючи під собою ніг.

2. У передчутті зими летіли птахи у теплі краї, кидаючи рідну

домівку.

3. Летіли ми до місця призначення майже цілу добу, але літак

був комфортабельним.

4. А час летить, не стишує галопу.

5. Летить листя із дерев, кружляє в повітрі, вкриває землю

різнобарвним килимом.

I варіант – оглядати, переносити, склад.

II варіант – ділитися, платити, щит.

 

2. Визначте домінанту в наведених синонімічних рядах. Які слова Ви би вжили в

науковому стилі? Наведіть приклад. Поясніть свій вибір.

I варіант – Особистий, індивідуальний, персональний.

II варіант – Обмежений, вузький, однобічний, недалекий, вузьколобий.

III варіант – Переважно, головним чином, в основному, більшою мірою,

здебільшого.

3. Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти.

Iваріант

1. У відповідності до діючого законодавства ви маєте відшкодувати збитки за поставлені товари.

2. Іноді вам хочеться поставити питання, які не внесені до повістки денної.

3. Ми страшенно радіємо і гордимося успіхами наших земляків на міжнарод­них мистецьких форумах.

IIваріант

1. Всі випускники вищої школи працюють по обраних спеціальностях.

2. Директорові заводу мимохідь довелося приймати адміністративні міри.

3. Певна річ, жодна інструкція чи настанова не може передбачати всіх тонкощів проведення виборчої компанії.

 

4. Доберіть синоніми до поданих слів. З’ясуйте можливості їх використання
в професійному мовленні.

Iваріант - актуальний, вада, керувати, явище, класифікувати.

IIваріант - аргумент, вимикати, лагодити, сигнал, тріщина.

 

5. Перекладіть українською мовою, подаючи точні відповідники, наведені
конструкції російської мови.

Iваріант – электродержатель-горелка, флюсоаппарат всасывающе-нагне-

тательной системи, топливо газообразное, станок гибочный ро-ликовий, пламя керосино-кислородное, экран усиливающий, ши-

на токоведущая, состояние сварочного нагрева предельное.

IIваріант – электрод коленообразный, флюс мелкозернистый, ток при

осадке, строжка кислородная, плоскость контакта деталей при сжатии, шов многослойный, феррит избыточный, катушка от-клоняющая.

 

6. Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень у професійному

мовленні. Що це за слова?

Iваріант – багаточисленний і багаточисельний – численний – чисельний;

виключати – вимикати; дільниця – ділянка.

IIваріант – коливання – качання – хитання – вагання; малюнок – рисунок;

поверхневий – поверховий.

 

7. Прочитайте, запишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на

Вашу думку, є найдоцільнішим.

І варіант

1. На сучасному (періоді, етапі) велика увага має приділятися вживанню української мови у діловому (контактуванні, спілкуванні), оскільки мова

офіційно-ділових документів повинна бути (зразком, взірцем, прикладом) мовних норм.

2. Треба завжди (розмежовувати, відмежовувати) поняття багатства худож­нього слова і багатослів’я.

3. За даними опитування основна частина (студентів, викладачів, респон­дентів) продемонструвала розуміння соціокультурного значення та ролі мови батьків, предків, рідної мови в житті особистості й суспільства.

II варіант

1. Своє (призначення, визначення) – (допомогти, сприяти) студентам (ово-лодіти, опанувати, засвоїти) вмінням ведення ділової документації, а та-

кож (зміцнити, закріпити) набуті знання з орфографії та пунктуації, вдос-коналити зв’язне мовлення, (піднести, збудити) культуру усного та (писем-ного, письмового) мовлення – посібник виконує (цілком, повністю, в усій повноті).

2. У зв’язку з (надбанням, здобуттям, нагромадженням) українською мовою статусу державної (постійною, безперервною, обов’язковою, неодмінною) є потреба в (орфоепічних, лексикографічних) працях, які б (впорядкову­вали, представляли, регламентували) написання слів.

3. У журналах вона часто знаходила новий матеріал, читала наукові розвідки, які поновому (освітлювали, висвітлювали) те або інше питання в науці

чи літературі.

 

8. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди. Обґрунтуйте можливість вико-­
ристання їх у ділових паперах.

Погоджуватися, контакти, конференція, доказово, референдум, форум,

всенародне опитування, обґрунтовано, взаємини, збори, радити, давати згоду, порозуміватися, стосунки, нарада, пропонувати, сповіщати, віче, переконли-во, рекомендувати, вмотивовано, плебісцит, давати пораду, повідомляти, до-водити до відома.

 

9. Замініть визначення синонімами словами іншомовного походження. По­
ясніть їх написання.

1. Сучасні дослідження в різних ґалузях на основі нових підходів.

2. Особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу.

3. Результат, наслідок яких-небудь дій, заходів.

4. Скорочення, що використовуються в усному та писемному мовленні.

5. Маса товару з упаковкою, тарою.

6. Спортивне змагання на автомобілях або мотоциклах за заданим режимом руху.

7. Пригнічений психічний стан.

8. Сценічна постановка, побудована на перебільшено комічних положеннях.

9. Протидія, опір будь-якій політиці, чиїмось діям, поглядам.

10. Справляє враження своєю зовнішністю, величний, поважний, показний,
статечний.

11. Очищений від сторонніх домішок.

12. Невеликий заміський будинок для однієї сім’ї.

13. Багатий заміський будинок, дача, оточена садом.

 

Довідка:котедж, інсайдер, ралі, опозиція, буфонада, абревіатура, брутто,

інновація, ефект, депресія, імпозантний, тактовний, рафінований,

вілла, панно, алегорія.

 

10. Замість крапок вставте слова, що відповідають змісту речень. Визначте їх

стильову належність.

1. На час моєї відсутності призначаю своїм ... (заступник, замісник) п. Кирилюка.

2. ... (заступник, замісник) покійного комісара виголосив промову, і її слухали мовчки – без салютів та музики.

3. Інші люди набули великого ... (досвід, дослід) у вирощуванні соняшника.

4. Брак ... (дослід, досвід) до лиха призведе.

5. Мене цікавлять усі ... (дослід, досвід) ґрунту, що їх провели в нашій лабора-торії.

6. На другому курсі ми почнемо вивчати теорію ... (відношення, відносність).

7. У газеті було (-а) опубліковано (-а) ... (бесіда, інтерв’ю) з письменником.

 

11. Знайдіть випадки зайвого повтору в поданих нижче уривках з документів,

подайте правильні варіанти речень.

1) Гуманізм і людяність – найголовніші риси керівників нового типу.

2) Роздержавлення підприємств – явище передове, прогресивне.

3) Треба змінити наше ставлення до найбіднішої бідноти.

4) На ліквідації аварії працювало 200 будівельників, працювало 50 водіїв, працю-

вало 10 медичних працівників.

 

12. Продовжіть синонімічний ряд, запам’ятайте відповідники.

Адекватний – рівний, …;

ефектний – виграшний, …;

рентабельний – вигідний, …;

стимулювати – заохочувати, …;

диференціювати – розрізняти, …;

концентрувати – зосереджувати, … .

 

Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти,

розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той, що

справляє враження, виділяється; панувати, головувати; спонукати

до дії, давати поштовх.

 

13. Запишіть абревіатури, що вживаються у реченнях, словами. Поясніть

написання великої літери.

1. ПК – це мікроЕОМ, мозок якої (мікропроцесор) розміщений на кристалі площиною всього в кілька квадратних сантиметрів.

2. Автоматичний аналіз тексту – це дослідження тексту, записаного на природній мові, за допомогою ЕОМ.

3. Між 1948 і 1969 рр. військово-повітряні сили США зафіксували понад 12000 повідомлень про НЛО.

4. Пристрій АЦЦП призначений для автоматичного друкування інформації на папері з використанням букв, цифр, розділових знаків, математичних та спе­ціальних символів.

5. ДОС – це операційні системи, які становлять комплекс системних програм.

6. ВР – це спосіб імітації (відтворення) світу за допомогою відеоряду і звуків, відтворюваних комп'ютером.

7. Усі країни – члени ООН – мають право брати участь у роботі Генераль-ної Асамблеї.

8. ДПІ у місті Донецьку проводить системну роботу в напрямі виявлення не-облікованих та прихованих доходів громадян.

 

14. Зробіть графічні скорочення таких слів:

свідоцтво, енциклопедія, індекс, комісія, представлений, значно, жовтень, норматив­ний, молодший, санітарний, репродукція, національний, телефон, фізичний, стати­стичний, публікація, районний, приклад, іменний, зібрання, без року, газифі-кація, моральний, населений, проспект, щотижне­вий, відповідальний, добродій, крес-лення, лабораторія, інститут, транспорт, ксероко­пія.

 

15. Знайдіть у тексті омоніми.

1. Я окинув очима його постать: плечі широкі, стан тонкий.

2. Гадали ми, що тайно в стан ворожий проникнув ти, щоб мстити за отця,

за Новгород великий.

3. Марія Семенівна відчула і зрозуміла душевний стан гостя.

4. Худий, маленький коник з голосним іменем Буян ледве тягнув старенькі

ґринджолята з лозовим кошем, вимощеним житньою соломою.

5. Здавалось, що насувала чорна хмара, коли татари ішли цілим кошем.

16. Доберіть речення з омонімами .

Мати (іменник) і мати (дієслово); коло (іменник) і коло (прийменник); поле (іменник) і поле (дієслово); діти (іменник) і діти (дієслово) ; мила (прикметник) і мила (дієслово) .

 

 

 

БЛОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

 

1. Визначте домінанту в наведених синонімічних рядах. Які слова Ви би

вжили в науковому стилі? Наведіть приклад. Поясніть свій вибір.

 

I варіант – Глибокий, вичерпний, повний, розгорнутий, ретельний,

скрупульозний, фундаментальний, монументальний,

капітальний, ґрунтовний.

 

II варіант – Обґрунтовувати, мотивувати, доводити, доказувати,

допроваджувати.

 

III варіант – Нереальний, ірреальний, фантастичний, надприродний,

неземний, надземний, чудесний, містичний.

 

IY варіант – Творити, сотворювати, виводити, формувати, створювати,

складати, народжувати.

 

Y варіант – Тугий, затвердлий, затверділий, цупкий, пружний, твердий,

пружинистий, пружистий.

 

2. Перекладіть українською мовою, подаючи точні відповідники, наведені

конструкції російської мови. Допущені помилки поясніть.

 

I варіант - Термообработка лазерная, точка сварная, давление отвора,

износ усталостный, мартенсит безигольчатый.

 

II варіант - Приварка шпилек ударная конденсаторная, привод звена мани-

пулятора, сварка кузнечная, испытание на отрыв изгибом,

колебание горелки поперечное.

 

3. Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень у професійному мовлен-

ні. Що це за слова?

 

Вентилювання – вентиляція; динаміка – динамічність; кондиційний – конди-

ційований; можна – можливо; обертовий – обертальний; об’єм – обсяг; професій-

ний – професіональний; робітник – працівник; синоніміка – синонімія – синоніміч-ність; факт – фактор.

 

4. Назвіть. Які з наведених визначень відповідають поняттям – «багатозначні

слова», «терміни», «синоніми», «омоніми», «пароніми»?

 

1. Спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням.

2. Близькі за значенням слова, які виражають різні відтінки у значенні.

3. Слова, які вживаються у кількох значеннях.

4. Слова з різним значенням й однаковим звуковим складом.

5. Слова, що називають явище, предмети спеціальних ґалузей людських знань.

 

5. Замініть синоніми стрижневим словом, яке є носієм основного значення,

спільного для всього синонімічного ряду, використовуючи слова з довідки.

Ощадливість, бережливість – ...

Хотіння, жадання, прагнення – ...

Цінність, значущість, ціна, значення – ...

Притаманний, характерний – ...

Злагоджений, одностайний – ...

Самозадоволений, гордовитий, самозакоханий – ...

Неодмінний, неухильний, неминучий – ...

Спеціаліст, професіонал, майстер – ...

Поліпшувати, підвищувати – ...

 

Довідка: властивий, обов’язковий, фахівець, вартість, зарозумілий, бажання,

економія, дружний, удосконалювати, експеримент.

6. Відредагуйте речення:

1) Моя точка зору не співпадає з думкою моїх колег.

2) Завтра в одинадцять на мене чекатиме інженер.

3) Я рахую, що так робити не можна.

4) При користуванні синонімами слід визначити їх значення.

5) За ці слова треба вибачитись.

 

7. Доберіть синоніми до поданих слів. З’ясуйте можливості їх використання

в професійному мовленні.

 

I варіант – актуальний, бадьорий, виховувати, гріти, доводити, залежний,

класифікувати, налагоджувати, устаткування.

 

II варіант – автомобіль, безкоштовно, відтворювати, глибокий, допомога,

запам’ятати, колір, наслідок, тріщина.

 

8. Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень у професійному

мовленні. Що це за слова?

I варіант – адрес – адреса; вакантний – вакаційний; деформуючий –

деформівний; контроль – контролювання; особа – особистість.

 

II варіант – покрив – покриття; тактовний – тактичний; чисельний –

численний; уява – уявлення; інформативний – інформаційний.

 

III варіант – резолютивний – результативний; професіональний – професій-

ний; належність – приналежність; економічний – економний.

 

 

9. Поясніть письмово, як правильно сказати.

I варіант:

А) Футбольний болільник чи уболівальник?

Б) Спіймай свою вдачу чи удачу?

В) Взаємне чи обопільне почуття?

 

II варіант:

А) Примхлива чи вибаглива дівчина?

Б) Вирішення чи розв’язання внутрішніх задач?

В) Поточні витрати чи затрати?

 

III варіант:

А) Недолік чи дефект вимови?

Б) Загальні чи спільні турботи?

В) Прослухали чи вислухали лекції?

 

IY варіант:

А) Користуватися чи споживати електроенергію?

Б) Доповідач наголосив чи підкреслив?

В) Каса передчасного чи попереднього продажу квитків?

 

10.Запишіть слова скорочено.

Кілометр, метр, дециметр, міліметр, тонна, сантиметр, центнер, кілограм, грам, міліграм, мільярд, мільйон, тисяча, квадратний кілометр, кубічний метр, область, район, місто, наприклад, порівняйте, бібліотека, тридцять дві сторінки, п’ята сторінка, параграф.

 

 

 

 

БЛОК ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

 

 

1. Зі словника синонімів української мови випишіть 5 груп слів-синонімів, що

стосуються Вашої майбутньої професії.

2. Встановіть синонімічну відповідність між словами та слово­сполученнями

із першої та другої колонок.

Приходити до висновку Згідно з
Ознайомитися Надмір
Знаходити прискорення Зауважити
Не можна Благодійність
3 огляду на викладене вище Обчислювати прискорення
Дійти взаєморозуміння Робити висновок
Зробити зауваження Здійснити знайомство
Доброчинність Порозумітися
Надлишок Зважаючи на викладене вище
Відповідно до Неможливо

 

3. Замініть визначення словами-паронімами. Користуйтеся до­відкою.

1. а) Найважливіший, головний, вирішальний, оста­точний;

б) який стосується генерала, належний, властивий йому.

2. а) Який сильно звучить, якого добре чути тощо;

б) який має сильний, дзвінкий голос; дзвінкий, гуч­ний.

3. а) Відчувати перевагу в чомусь над кимсь, пишати­ся;

б) бути гордим, вихвалятися, гордитися, з погордою ставитися до інших.

4. а) Агресивний рух епохи Відро­дження;

б) Властивість гуманного.

5. а) Призначений для оздоблення, прикрашання;

б) який стосується декоратора, належний йому.

6. а) Який міститься, живе, здійснюється за рубежем;

б) який стосується закордону.

7. а) Наповне­ний інформацією, відомостями;

б) який містить, опрацьо­вує, видає інформацію.

8. а) Той, кого намічено для обран­ня, призначення або прийому кудись; уче-

ний ступінь;

б) особа, названа або висунута як кандидат; право або мо­жливість для ко-

гось виступати як кандидат.

9. а) Який стосується комунікації — шляхів сполучення, транспорту;

б) який стосується комунікації як спілкування, інформа­ції.

10. а) Який дає добрі наслідки, користь; який викори­стовується за певним при-

значенням;

б) який прагне влас­ної вигоди, наживи; який ґрунтується на користі.

 

Довідка: комунікативний/комунікаційний; закордон­ний/зарубіжний;

кандидатура/кандидат; інформацій­ний/інформативний; корисливий/корисний; гордува­ти/гордитися; декоративний/декораторський; генераль­ний/генеральський; гуманність/гуманізм; голосистий/ голосний.

 

4. Доберіть до слів-паронімів синоніми, складіть з ними речення. Авторитарний — авторитетний, гармонійний — гар­монічний, фамільний —

фамільярний, виборний — вибор­чий, вдача — удача, відносини — відношення, привіталь­ний — привітний, настійливий — настійний, розбеще­ний — розпеще-ний, здатний — здібний, економний — економічний, тактовний — тактичний, таємний — таєм­ничий.

 

5. Від поданих словосполучень утворіть складноскорочені слова:

1) з початкових букв або звуків;

2) іншими способами.

Запишіть їх.

І варіант –

Міністерство охорони здоров’я, наукова організація праці, електронно- обчислювальна машина, Львівський автомобільний завод, будівельно монтажне управління, інженерно-технічні працівники, запис актів громадянського стану.

 

ІІ варіант –

Міський комітет, професійна спілка, виконавець робіт, універсальний мага-зин, спеціальний кореспондент, Кременчуцька гідроелектростанція, Донецький басейн.

 

БЛОК ЗАПИТАНЬ І ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

 

1. Що таке багатозначні слова, наведіть приклади?

 

2. Що таке пароніми, наведіть приклади?

 

3. Що таке омоніми, наведіть приклади?

 

4. Яку роль відіграють названі групи у професійному мовленні?

 

5. Тестові завдання

1. Омоніми – це слова…

А. Однакові за написанням і звучанням, але різні за значенням.

Б. Однакові за написанням і за значенням.

В. Різні за написанням і значенням.

Г. Однакові за написанням, але різні за звучанням.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.