Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовий модуль 1. Інституційні основи ринкової економіки

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

[ІЕБ].[Прикл_Стат_Маг_12].[2_2.1_ ПНЗЕМ2]

«Сучасні економічні теорії»

 

спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»

Інститут економіки та бізнесу

 

 

2013 рік


 

 

Робоча програма дисципліни «Сучасні економічні теорії» для студентів спеціальності 8.03050601 «Прикладна статистика»

 

Розробник: Кондратьєва Тетяна Вікторівна, доцент кафедри економічної теорії та прикладної статистики, кандидат економічних наук.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної теорії та прикладної статистики

Протокол від “04” вересня 2013 року № 1

 

Завідувач кафедри _______________________ (Чеботарьова Н.М.)

 

Ó Т.В. Кондратьєва, 2013 рік

Ó ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2013 рік


 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»   За вибором студента  
спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»
Модулів – 2   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й -
  Семестр
Загальна кількість годин – 108 1-й -
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. -
Практичні, семінарські
14 год. -
Лабораторні
- -
Самостійна робота
78 год. -
 
Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 25%


 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни - 1) поглиблення і розширення знань з економічноїтеорії, розуміння внутрішньої логіки, взаємозв'язку економічних категорій, законів, концепцій, 2) підвищення економічної та загальної культури, розширення кругозору в області загальних, спеціальних і галузевих економічних наук;виявлення послідовності, причин еволюції науковихположень, ідей; з'ясування їх зв'язку з відбуваються змінами в економічній практиці; 3) вивчення концепцій, сформованих видатними економістами світу.

Завдання вивчення дисципліни: привити студенту погляд на економічну теорію як на предмет, який перебуває в постійному русі, розвинути кругозір, загальну культуру економічних досліджень, що дозволяє успішно працювати у швидко мінливій обстановці. Сформувати у студента уявлення про основні етапи історії світової економічної думки в ХХ-ХХІ ст., інтелектуальних біографій та змісту основних робіт сучасних вчених-економістів, основних течіях, тенденції розвитку економічної теорії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні етапи розвитку економічної теорії як науки та особливості кожного з них; напрямки сучасної економічної теорії та їх представників; специфіку сучасних економічних процесів, яка виявляється в альтернативності економічних поглядів; причини зміни предмета економічної теорії та дослідницької парадигми, методів економічного аналізу, їх вплив на еволюцію економічної теорії.

вміти: критично оцінювати внесок того чи іншого напрямку, течії, школи або конкретної людини в економічну теорію; аналізувати альтернативні способи пояснення економічних явищ та їх використання на практиці у вигляді певної економічної політики держави; визначати особливості формування та місце вітчизняної економічної науки; інтерпретувати минуле і даний економічної науки з урахуванням новітніх досягнень світової історико-наукової думки.використовувати знання, отримані при вивченні історії економічних вчень в економічній теорії, - з одного боку; володіти основами сучасної економічної теоріідля правильного розуміння сильних і слабких сторін тих чи інших економічних поглядів - з іншого.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інституційні основи ринкової економіки

Тема 1. Основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій

Тема 2. Неокейнсіанський напрям

Тема 3. Неокласичні економічні теорії

Тема 4. Розвиток неолібералізму

Змістовий модуль 2. Теорія організації галузевих ринків

Тема 5. Основні концепції неоінституціоналізму

Тема 6. Формування поведінкової економіки

Тема 7. Новітні технології прикладного аналізу

Тема 8. Нова теорія міжнародної торгівлі та нова економічна географія

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.