Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якими показниками можна визначити ефективність науково-дослідної роботи у ВНЗ

В основі класифікації наук головним методом

- логічний

Виберіть головні принципи інформаційних відносин

- гарантованість прав

- доступність та свобода обміну нею

- об’єктивність і точність

- повнота і точність інформації

Вимоги до вибору теми дослідження

- перспективність

- відповідність профілю навчання

-? ступінь відповідності до загальнонаукової проблеми кафедри

!4. Гіпотеза – це

- наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, які зумовлюють певний наслідок

?5. Головні напрями методології досліджень

- вивчення праць вчених

- узагальнення ідей науковців

- проведення досліджень практичної реалізації ідей

- визначення концепції дослідження

-? формулювання аналітичних висновків

???6. Головною функцією науки є

- пізнання об’єктивного світу від живого споглядання до абстрактного мислення і до практики

?7. Дайте визначення «інформації»

- це детальне систематизоване подання певного відібраного матеріалу без будь-якого аналізу

?8. Дайте визначення поняття «наукове дослідження»

- цілеспрямоване вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами

Дайте визначення наукового пізнання

- теоретичне осмислення та обґрунтування практики

?10. Дайте визначення поняття знання

- перевірений практикою результат пізнання дійсності

- адекватне відбиття дійсності у свідомості людини

?11. Дайте визначення предмета науки

- особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей

!12. Емпіричний рівень пізнання – це

- експеримент

- спостереження

13. Інформація розділяється на

?14. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних робіт

- культурологічними

- економічними

- науково-технічними

-? соціальними

 

!15. За яких умов гіпотеза переконлива

- всі зазначені правильні

 

?16. Метод – це

- засіб дослідження мети, спосіб пізнання явищ дійсності і їх взаємозв’язку та розвитку

 

???17. Методи теоретичного рівня пізнання

- аксіоматичний

- системний

 

?18. Методологія – це

- вчення про методи пізнання та перетворення дійсності

 

Назвіть методи емпіричного дослідження

- спостереження, порівняння

- вимірювання, експеримент

 

Назвіть методи теоретичного дослідження

- формалізація

 

???21. Назвіть основні ознаки наукової інформації

- отримання в процесі пізнання закономірностей об’єктивної дійсності, підґрунтям якої є практика і оформлення її у відповідній формі

- документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки, виробництва

Назвіть суб’єкти наукової діяльності

- наукові працівники

 

?23. Наука формується

- теорією

- методологією

- об’єктом і предметом

 

!24. Науково-дослідницька діяльність студентів – це

- навчання елементам дослідницької діяльності при вивченні спецкурсу

- наукові дослідження студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу в процесі навчання та підготовки дипломних (курсових) робіт

 

???25. Об’єкти дослідження

- процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і вибране для дослідження

 

?26. Основні ознаки наукової школи

- наявність наукового лідера

- висока наукова кваліфікація дослідників, згуртованих навколо лідера

-? значимість отриманих наукових результатів у певній галузі

 

Предмет дослідження – це

- властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою стосовно їх ставлення до об’єкта

 

28. При визначенні змісту наукової проблеми (теми) необхідно

 

29. Форма думки, в якій міститься усвідомлення мети пізнання нового явища – це

- наукова ідея

 

30. Форми апробації результатів наукового дослідження

 

!31. Форми використання матеріалів наукового дослідження

- звіт про дослідження

- курсова (дипломна) робота

- дисертація

- доповідь, виступ

- наукова публікація

 

?32. Характерні ознаки наукової діяльності

- наявність наукової проблеми

- систематизація знань

 

???33. Що означає системний підхід в методології досліджень

- комплексне дослідження великих складних об’єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженням усіх його елементів і частин за формулою: потреба – суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат

 

Якими показниками можна визначити ефективність науково-дослідної роботи у ВНЗ

- за всіма показниками

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.