Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Варіанти завдань на курсову роботу

Структура курсової роботи

 

Курсова робота повинна мати таку структуру:

1.Титульний аркуш.

Розділ 1

1.1. Тема реферату.

1.2.Зміст та текст реферату

1.3.Список використаної літератури.

Розділ 2

2.1.Завдання на проектування

2.2.Технічний опис проекту

2.3.Специфікація на обладнання мережі

2.4.Висновки

2.5.Додатки

Оформлення курсової роботи

 

Текст курсової роботи друкується на аркушах формату А4 з полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, 14. Номера сторінок проставляються в правому нижньому куті починаючи з другого аркушу. Титульний аркуш не нумерується, але входить до загальної кількості аркушів.

У разі необхідності розділи курсової роботи розбиваються на підрозділи і пункти. Розділ не може складатися з одного підрозділу, а підрозділ з одного пункту. Розділи мають загальну нумерацію в межах курсової роботи, підрозділи нумеруються окремо у кожному розділі, пункти – в межах підрозділу. Номер відділяють від назви крапкою, в кінці назви розділу (підрозділу, пункту) крапку не ставлять. Переноси слів в заголовках не допускається.

Назви розділів, підрозділів, пунктів розміщати на тих сторінках, де розміщений їхній текст, не допускається розміщення назви на одній сторінці, а тексту – на іншій. Між заголовком розділу, підрозділу і пункту і текстом залишати подвійний проміжок.

Усі ілюстрації, пояснюючі матеріал курсової роботи (рисунки, креслення, схеми, діаграми, графіки, фотографії), вважаються рисунками. Всі рисунки повинні мати підрисункові надписи, які починаються словом “Рис.”. За ним, записується номер рисунку і далі через крапку надпис. Нумерація рисунків по порядку в межах розділу, наприклад, “Рис.2.5.Топологія кабельного сегменту мережі”. Даний запис означає, що рисунок “Топологія кабельного сегменту мережі” має порядковий номер 5 у другому розділі. Рисунок розміщують після першого посилання на нього в тексті, яке складається зі слова “рис.” і порядкового номера рисунка, наприклад, “рис.2.5”. Рисунок розміщується між абзацами тексту.

Табличні дані оформляються за ГОСТом 2.105-79. Якщо таблиць, більше однієї, вони нумеруються арабськими цифрами в межах курсової роботи, наприклад, “Таблиця 4”. За номером через крапку розміщується текст, пояснюючий зміст таблиці, наприклад, “Таблиця 4. Електричні характеристики кабелю вита пара”. Табличний надпис розміщується над таблицею, притиснений до поля правої сторони аркуша. Якщо таблиця не вміщується на одному аркушу, її продовжують на наступних. Над кожною з наступних частин таблиці пишуть слово “Продовження”, наприклад, “Продовження табл. 1.5”. У першому рядку таблиці її стовпчики підписуються. Надписи розміщуються по центру стовпчиків

Числові дані в таблиці повинні проставлятися так, щоб розряди чисел розміщувалися в колонках один над одним. Якщо числове значення відсутнє, то ставиться тире. Кількість розрядів після коми повинно бути однаковим для усіх чисел стовпчика.

Формули необхідно розміщувати в окремих рядках. Значення фізичних величин, які використовуються у формулах, повинні бути записані в системі одиниць CI у відповідності до ГОСТу 8.417-81. Літерні позначення і числові коефіцієнти, що входять до складу формул, розшифровуються в тому порядку, в якому вони вживаються у формулі, починаючи з лівого краю. Описи компонент формули розміщують суцільним текстом, розділяючи один від одного розділовим знаком “крапка з комою”.

Формули нумерують арабськими цифрами, нумерація загальна для всієї роботи. Номер в дужках розміщують праворуч від форми в тому ж рядку. Номер використовують для посилання на формулу, наприклад, “ значення хвильового опору обчислюють за формулою (4)”.

 

 


Варіанти завдань на курсову роботу

Дані методичні вказівки містять десять варіантів завдань до курсової роботи.

Пояснення до завдання розділу 1.

За назвою теми розміщений примірний план реферату. Студенту надається право скорегувати запропонований план, внести свої пункти. Основний критерій при підготовці реферату – коротко, але достатньо повно висвітлити зміст запропонованої теми.

У підсумках викласти своє резюме з тематики опрацьованого матеріалу, власні думки та ідеї щодо подальшого розвитку тих чи інших технічних питань, що були розглянуті під час написання реферату, власні пропозиції щодо вдосконалення існуючих технічних рішень.

В списку літератури відобразити всі джерела, що були використані під час написання реферату (монографії, підручники, журнали, технічна документація, стандарти, Internet-джерела).

Пояснення до завдання розділу 2.

Усі 10 варіантів мають однакову постановку задачі: Розробити топологічну схему локальної комп’ютерної мережі офісного приміщення невеликої фірми за планом, поданим у Додатку 1. Але для кожного варіанту сформульовані окремі вхідні дані:

- номера кімнат, де планується встановити мережні комп’ютери (робочі станції) співробітників, і кількість комп’ютерів у кожній з цих кімнат;

- номера кімнат, де необхідно встановити сервери;

- блок внутрішніх IP-адресів;

- IP-адреса зовнішнього інтерфейсу шлюзу.

Спроектована комп’ютерна мережа повинна складатися з трьох підмереж. Вона має об’єднувати робочі станції і два сервери – сервер баз даних та сервер призначений для:

- розміщення Web-сайту фірми;

- виконання функцій шлюзу для виходу в Internet (проектування вихідного каналу не входить до завдання на дану курсову роботу).

В процесі розробки проекту мережі необхідно:

- визначити стандарт технології функціонування мережі;

- розбити мережу на три підмережі (за власним розсудом з обґрунтуванням вибору);

- розробити топологію мережі (представити у вигляді схеми, підготовленої за допомогою Packet Tracer, або іншого пакета, що імітує роботу мережі);

- сформулювати рекомендації щодо вибору апаратно-програмних платформ для робочих станцій і серверів (навести фотографії апаратури і вказати її основні технічні характеристики);

- вибрати мережні адаптери (навести фотографії і основні технічні характеристики);

- вибрати необхідне активне мережна обладнання: комутатори і маршрутизатори (навести фотографії і основні технічні характеристики);

- присвоїти робочим станціям і сервера IP-адреси разом з масками підмереж;

Для вибору обладнання використовуйте інформацію з сайтів виробників або дилерів. Інформацію, яка пояснює хід розробки і прийняті при цьому рішення, розміщуйте в пункті “2.2.Технічний опис проекту”.

За результатами проектування скласти специфікації (в табличному вигляді):

- обладнання комп’ютерної мереж (приклад – в додатку 2);

- IP-адреси та маска мережних комп’ютерів (приклад – в додатку 3).

 

Варіант 0

Розділ 1

Реферат на тему:Гігабітні технології локальних комп’ютерних мереж

- Вступ

- Організація Фізичного та Канального рівнів гігабітних мереж

- Стандарти

- Комунікаційне обладнання мереж

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 117.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 172.125.14.15 / 16

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.168.0 / 24

 

Варіант 1

Розділ 1

Реферат на тему: Стек протоколів TCP/IP

- Вступ

- Поняття і функції протоколів

- Архітектура протоколів TCP/IP

- Стек TCP/IP і еталонна модель OSI

- Склад протоколів стеку TCP/IP

- Інтерфейси протоколів стеку TCP/IP з сусідніми рівнями

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 129.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 176.142.86.115 / 18

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.16.128 / 25

 

Варіант 2

Розділ 1

Реферат на тему: Маршрутизація в IP-мережах

- Вступ

- Поняття пакету, комутація пакетів, IP-адрес

- Поняття та основні алгоритми (стратегії) маршрутизації

- Таблиця маршрутизації, статична та динамічна маршрутизація

- Протоколи маршрутизації

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 103.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 193.142.46.115 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.156.64 / 26

 

Варіант 3

Розділ 1

Реферат на тему: Бездротові мережі стандарту IEEE 803.11

- Вступ

- Принципи функціонування бездротових мереж стандарту IEEE 803.11

- Технології DSSS та FHSS

- Стандарти IEEE 803.11a, IEEE 803.11b, IEEE 803.11g, IEEE 803.11n

- Обладнання мереж стандарту IEEE 803.11

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 105.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 76.42.46.15 / 8

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.106.192 / 26

 

Варіант 4

Розділ 1

Реферат на тему: Волоконно-оптичні лінії передачі даних

- Вступ

- Конструкція і характеристики оптичних волокон та волоконно-оптичних кабелів

- Передача сигналів через оптичні волокна

- Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання оптичних волокон і кабелів

- Магістральні волоконно-оптичні канали передачі даних

- Мережна апаратура волоконно-оптичних ліній зв’язку

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 107.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 178.12.46.115 / 15

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.56.192 / 26

 

Варіант 5

Розділ 1

Реферат на тему: Технології абонентського доступу

- Вступ

- Особливості каналів передачі даних “остання миля”

- Технологія цифрових мереж з інтеграцією служб ‑ ISDN

- Технології цифрових абонентських ліній зв’язку ‑ xDSL

- Технологія WiMAX – широкосмугового бездротового зв’язку (стандарт IEEE 803.16)

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 102.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 197.24.16.15 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.156.128 / 25

 

Варіант 6

Розділ 1

Реферат на тему: IP-адресація в мережі Internet

- Вступ

- Види адресацій в комп’ютерних мережах

- Формат та структура 4-байтної IP-адреси

- Класи IP-адрес

- IP-адресація з використанням масок

- Загальні, локальні та спеціального призначення IP-адреси

- Доменна адресація, DNS

- Структура URL, e-mail-адреси

- Структура IP-адреси шостої версії (IPv6)

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 129.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 197.24.16.15 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.156.128 / 25

 

Варіант 7

Розділ 1

Реферат на тему: Засоби забезпечення мережної безпеки

- Вступ

- Міжмережні екрани, пакетні фільтри, проксі-сервери

- Системи розпізнавання атак

- Криптографія, шифрування

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 130.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 201.124.161.15 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.65.128 / 25

 

Варіант 8

Розділ 1

Реферат на тему:Мережі АТМ

- Вступ

- Архітектура протоколів

- Поняття логічного з’єднання ATM, віртуальні тракти і віртуальні канали

- Чарунки ATM, формат заголовку та особливості передачі

- Послуги ATM

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 132.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 201.124.161.15 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.65.128 / 25

 

Варіант 9

Розділ 1

Реферат на тему:Структуровані кабельні системи

- Вступ

- Визначення СКС

- Структура СКС, характеристика підсистем СКС

- Основні стандарти СКС

- Обладнання СКС

- Підсумки

- Список використаної літератури

Розділ 2

Проектна частина: Розробити проект локальної мережі за такими вхідними даними:

1.Серверна кімната – 129.

2.Кімнати і кількість робочих станцій у них:

Зовнішня IP-адреса ‑ 194.12.61.235 / 24

Пул внутрішніх IP-адрес – 192.168.165.192 / 26

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.