Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

М3. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

1. За якою умовою вибирають економічний переріз проводів ліній електропередавання?

2. За якою умовою вибирають переріз проводів ліній освітлювальних мереж ?

3.За якою умовою вибирають переріз проводів ліній мереж промислових підприємств і споруд

напругою до 1000 В за тривалості використання найбільшого навантаження до 4000-5000 годин?

4. За якою умовою вибирають переріз проводів ліній мереж тимчасових споруд?

5. За якою умовою вибирають переріз проводів на відгалуженнях до окремих електроприймачів

напругою до 1000 В?

6. Який критерій вибору економічного перерізу проводів повітряних і кабельних ліній?

7. Допустима температура нагрівання неізольованих проводів:

8. Допустима температура нагрівання ізольованих проводів:

9. Тривало допустимим струмом навантаження проводу називають:

10. Яка температура навколишнього середовища прийнята при визначенні допустимих струмів ізольованих і неізольованих проводів?

11. Яка температура навколишнього середовища прийнята при визначенні допустимих струмів кабелів,

12. Яке короткочасне перевантаження допускається для кабелів з паперовою просоченою ізоляцією напругою до 10 кВ включно?

13. Для яких мереж переріз проводів вибирають за допустимою втратою напруги?

14. Мінімальний переріз сталеалюмінієвого проводу за умовою допустимих втрат на корону для ліній напругою 110 кВ:

15. Мінімальний переріз сталеалюмінієвого проводу за умовою допустимих втрат на корону для ліній напругою 220 кВ:

16. У яких випадках з боку ВН і СН підстанцій напругою 110-220 кВ використовують одну робочу, секціоновану вимикачем, і обхідну системи шин ?

17. Для чого служить обхідна система шин на підстанції?

18. Економічне навантаження проводу (А) відповідає якій умові?

19. Економічний переріз проводів високовольтних мереж напругою 35-750 кВ вибирають яким методом?

20. За якою умовою визначають тривало допустимий струм навантаження проводу?

21 Як зміниться допустимий струм навантаження проводу після підвищення температури навколишнього середовища порівняно з середньою температурою?

22. Як зміниться допустимий струм навантаження проводу у разі зниження температури навколишнього середовища порівняно з середньою температурою?

23. Як зміниться допустимий струм проводу в режимі повторно-короткочасного навантаження?

24. Допустимий струм для вибраного за умовою нагрівання перерізу проводу потрібно узгодити:

а) з пропускною здатністю лінії; б) з економічним навантаженням; в) з характеристиками захисних апаратів; г) номінальною напругою; д) немає правильної відповіді.

25. Яку схему електричних сполучень підстанцій використовують з боку ВН тупикових підстанцій 35-110 кВ?

26. Яку схему електричних сполучень підстанцій використовують з боку ВН на проміжних підстанціях двоколових магістральних ліній напругою 35-110 кВ?

27. Якій умові відповідає економічний переріз проводу?

28. Якій умові відповідає економічна густина струму?

29. Як залежить економічний переріз проводу лінії від струму навантаження?

30. Що називають часом найбільших втрат?

31. Інтегральним критерієм економічної ефективності при порівнянні альтернативних варіантів схем електропостачання є:

32. Від чого залежить час найбільших втрат?

33. Від чого залежить економічна густина струму?

34. При якому з вказаних значень часу використання найбільшого навантаження Тнб eкономічний переріз проводів буде найменшим?

35. Що не враховано при визначенні економічної густини струму?

а) вартість лінії; б) витрати на експлуатацію; в) дискретність перерізів проводів;

г) матеріал проводів; д) вартість втрат електроенергії.

36. Умова перевірки вибраного перерізу проводу за допустимою температурою нагрівання:

37. Для яких ліній економічна густина струму буде більшою?

а) повітряних високовольтних; б) кабельних з мідними проводами;

в) кабельних з алюмінієвими проводами; г) повітряних низькоковольтних; д) повітряних ізольованих.

38. За якою умовою вибирають переріз проводів ліній методом економічних інтервалів?

39. За якою формулою визначають дисконтовані витрати для статичних задач, коли інвестиції здійснюють протягом одного року, а поточні показники залишаються сталими протягом всього періоду експлуатації?

40. За якою формулою визначають чистий дисконтований прибуток для статичних задач, коли інвестиції здійснюють протягом одного року, а поточні показники залишаються сталими протягом всього періоду експлуатації мережі?

41. Втрати електроенергії при змінному графіку навантаження пропорційні :

а) площі графіка електричних навантажень; б) величині максимального навантаження;

в) квадрату напруги; г) площі графіка квадратичних навантажень; д) величині струму навантаження.

42. Як зміниться економічна густина струму при збільшенні вартості електроенергії?

43. Розрахуйте активний опір схеми заміщення двоколової повітряної лінії довжиною … км з проводом

АС-150. Погонний опір проводу складає …Ом на 100 км. Результат розрахунку округліть до десятих.

44. Визначте повну потужність трифазного навантаження при значенні активного навантаження Р=… кВт і cosφ=0,8.

45. Визначте максимальну потужність, яку можна передати через трансформатор ТМН – 4000/35

в післяаварійному режимі.

46. Визначте капітальні вкладення на спорудження двоколової лінії напругою 35 кВ, довжиною …км. Лінія виконана на залізобетоних опорах проводом АС – 120, питомі капвкладення К0 = … тис. грн/км.

47. Визначте річну вартість втрат електроенергії неробочого ходу трансформатора ТМН – 6300/35 при вартості електроенергії … коп/кВт· год і значенні втрат потужності неробочого ходу ΔРх= … кВт.

48. Визначте максимальну потужність навантаження , яку можна передати по лінії напругою 110 кВ, яка виконана проводом АС – 150 з тривало допустимим струмом навантаження Ідоп = …А.

49. Виберіть номінальну потужність трансформаторів на двотрансформаторній підстанції 110 / 10 кВ при найбільшому навантаженні підстанції =….МВ А.

50. Визначте валовий дохід електропостачальної організації від транспортування електроенергії в обсязі … млн. кВт·год при середній закупівельній ціні … коп/кВт·год і відпускній ціні … коп/кВт·год

51. Визначте тривало допустимий струм кожного з двох кабелів ААБ-3×70 напругою 10 кВ, прокладених в землі на відстані 200 мм один від одного при температурі грунту +20 оC. Табличне значення допустимого струму I д.табл = … А, поправні коефіцієнти на кількість кабелів і температуру землі відповідно дорівнюють Кп =0,95, Кт =0,9.

52. Визначте річну кількість переданої споживачам електроенергії при найбільшому навантаженні

РНБ =… МВт і часі використання найбільшого навантаження TНБ =… год.

53. Розрахуйте індуктивний опір схеми заміщення двоколовоїповітряної лінії напругою 220 кВ довжиною …км. Погонний індуктивний опір лінії складає … Ом на 100 км. Результат розрахунку округліть до десятих.

54. Визначте ємнісну провідність двоколової повітряної лінії напругою 110 кВ довжиною … км, виконану проводом АС-185. Погонна ємнісна провідність проводу на 100 км становить 2,7·10 -4 См.

55. Визначте значення коефіцієнта потужності при навантаженні Ś=400+ј200 кВА.

56. Розрахуйте сумарний ємнісний струм двоколової лінії напругою 220 кВ, довжиною… км. Лінія виконана на залізобетонних опорах проводом АС-300, погонна ємнісна провідність лінії

b0 = 2,7∙10-4 См на 100 км. Результат розрахунку округліть до десятих.

57. Розрахуйте струм навантаження лінії при потужності навантаження кВ∙А і лінійній напрузі U = … В.

58. Розрахуйте струм у кожному колі трифазної двоколової лінії напругою 35 кВ за потужності навантаження Р2=… МВт і cosj=0,8.

59. Визначте номінальну потужність триобмоткових трансформаторів на двотрансформаторній знижувальній підстанції 110/35/10 кВ при потужності навантаження МВ·А, МВ·А.

60. Визначте відносну тривалість аварійного простоювання в рік для повітряної лінії напругою 220 кВ та довжиною … км при частоті відмов на 100 км ω =1,1 1/ рік. Час відновлення електропостачання

ТВ =0,9×10-3 рік/відмова.

61. Визначте потужність конденсаторної батареї, яку потрібно встановити в кінці лінії з навантаженням Р2=… кВт і соsφ2=0,8, щоб забезпечити повну компенсацію реактивного навантаження?

62. Виберіть методом економічних інтервалів переріз сталеалюмінієвих проводів двоколової лінії електропередавання напругою 110 кВ, яка споруджується на залізобетонних опорах у третьому районі за ожеледдю. Навантаження лінії складає …МВ∙ А. Граничні економічні навантаження проводів наведені нижче. Значення коефіцієнтів, які враховують динаміку зміни навантаження та графіки навантаження, відповідно дорівнюють: αІ = 1,05;

αТ = 1. а) АС-95, IГР.ЕК = 80 А; б) АС-120, IГР.ЕК = 150 А; в) АС-150, IГР.ЕК =170 А;

г) АС-185, IГР.ЕК = 210 А; д) АС-240, IГР.ЕК = 340 А.

63. Визначте тривалість аварійного (вимушеного) простоювання в рік для повітряної лінії напругою 220 кВ довжиною … км при частоті відмов на 100 км ω =…1/рік і часі відновлення ТВ = … рік/відмова.

64. Визначте річні втрати електроенергії в трансформаторі ТМ – 400/10 при найбільшому навантаженні

SНБ = 0,75 Sном і часі найбільших втрат τ=… год. Номінальні дані трансформатора: SНОМ =400 кВА;

ΔPК=… кВт; ΔPХ=… кВт.

65. Умова вибору перерізу за допустимою втратою напруги :

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.