Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робота з батьками при психологічному супроводі дітей з ОПР у ДНЗПерші кроки дитини до дитячого садку, зазвичай, непрості. Початок відві­дування дошкільного навчального за­кладу дітей з психофізичними розладами - це не тільки нові умови життя і діяльності, режиму і харчування, а й нові контакти, оточення, взаємини, обов'язки. Це дуже напружений період, який потребує від кожного малюка активних психологічних і фізичних форм пристосування, а особливо дітей з порушеннями психофі­зичного розвитку. Звикання до дитячого закладу найчастіше супроводжується порушенням емоційного стану дошкільника, погіршенням сну, апетиту, підвищенням захворюванос­ті тощо.

Соціально-психологічна адаптація у різних дітей відбувається по-різному, відповідно до віку, типу вищої нервової діяльності, стану здоров'я, родинних взаємин, рівня розвитку у дитини ігрових навичок, її контактності, доброзичливості, емоційної залежності від матері тощо.

У період залучення дітей з ОПР в групи загального розвитку в батьків дітей груп норми поста­ло чимало запитань: «Чи не буде їх здорова дитина наслідувати поведінку, жести, міміку тощо, дітей з психофізичними вадами? », «Як наші діти будуть з ними гратися на одному майданчику, займатися у музичному та спор­тивному залах? »

З батьками дітей «груп норми» про­ведені бесіди, консультації з таких питань: «Соціалізація особистості дитини», «Розвиток почуття емпатії в дошкільному віці», «Фор­мування моральних якостей у дошкільника» тощо.

Спілкування між родинами та педагогами ДНЗ допомогло побудувати взаєморозуміння та середовище, які забезпечують більшої стабільність для дитини. Сумісне планування роботи родин та спеціалістів ДНЗ полегшило розвиток основ­них соціалізованих процесів у дітей.

За спостереженнями, відношення кате­горій «здорові однолітки та діти із ОПР» на початку залучення були не дуже доброзич­ливими (кепкування, неприязнь, небажання спілкуватись). Але ми завжди пам'ятали, що кожна дитина має право на вираження осо­бистих почуттів. Потрібен час, щоб діти змінили своє ставлення і сприйняли цих дітей як рівних.

Використання вправ:

Спільно з педагогами груп проводяться серії комунікативних вправ, ігор на встановлення позитивних взаємин в групі, на формування позитивних емоцій, та шля­хом бесід, довірливих розмов, тренінгових вправ «Комплімент», «Унікальна людина», «Ми схожі, але ми різні»...

Головна мета цих вправ — формування у дітей індивідуальних та соціальних компетенцій:

• навчити сприймати і оцінювати себе як особистість;

• усвідомлювати й відображати особисті почуття та бажання;

• визначати своє місце в колективі;

• адекватно реагувати на помилки та не­вдачі;

• приймати рішення-компроміси;

• розв'язувати конфлікти позитивним шляхом;

• позитивно сприймати інших дітей та спілкуватися з ними.

І тільки педагогічний такт і терпіння педа­гогів, спеціалістів ДНЗ дали бажаний резуль­тат. Спілкування дітей стало активнішим та повноціннішим, сильніші допомагають слаб­шим, старші меншим, і за даними соціометричних обстежень, майже всі дошкільники з ОПР отримали статус дітей у групі, яким віддається перевага.

Дуже ефективним прийомом в роботі з дітьми ОПР є спільна діяльність здорових однолітків і дітей з вадами в розвитку. Діти спільно ставили маленькі концерти, театралізовані вистави, брали участь у святах та розвагах.

Корекційна робота з дітьми з пси­хофізичними вадами здійснюється в тісній співпраці лікаря, тифлопедагога, практичного пси­холога, інструктора з фізкультури, музичних керівників... За ефективної співпраці члени родини бе­руть активну участь у навчанні та вихованні дитини. Ця участь вимагає певних зусиль з боку вихователів, спеціалістів ДНЗ, адмініст­рації та батьків, але ці зусилля приносять ко­ристь для дітей, родин та навчального закладу і виходять за межі дитячого дошкільного закла­ду, поширюючись на життя в суспільстві.

Педагоги груп активно залучають батьків до співпраці на кожній віковій групі. Виготовлені скриньки запитання та пропозиції, постійно змінюється тематика консультацій в інформаційних стендах. Проводились засі­дання за круглими столами, семінари.

З досвіду роботи доцільно зазначити: со­ціальна інтеграція дитини з особливими по­требами в середовище дітей з нормальним роз­витком є не тільки бажаною, а й обов'язковою умовою його подальшого особистого росту й адекватної соціальної адаптації.

Вирішальна роль у роботі практичного психолога належить індивідуальному підходу до дитини, де завжди враховано:

• патологію, складність дефекту;

• рівень психофізичного та мовного роз­витку;

• характер і тип темпераменту;

• комунікативні властивості, уміння ди­тини до якомога швидшої адаптації у середо­вищі однолітків та його комфортність;

• зацікавленість батьків.

Робота практичного психолога з роди­ною дитини з вадами розвитку передбачає психологічну підтримку, допомогу в процесі адаптації сім'ї до нових життєвих обставин, соціально-правовий захист, профілактику дез­адаптації та соціокультурну реабілітацію.

Вивчення соціально-психологічного стану сім'ї, яке проводиться з першого дня відві­дування дитиною ДНЗ (відвідування дитини вдома ще до приходу дитини в ДНЗ, вивчення медичної документації, проведення анкету­вання, опитування тощо) - є необхідною умо­вою для організації роботи з дитиною.

Здійснення психолого-педагогічної корекційної роботи складає важливу частину соціаль­но-педагогічної діяльності з батьками дітей з ОПР. На основі даних діагностичного обстеження складається індивідуальна програма корекційної роботи з конкретною дитиною, яка передбачає психо­логічну адаптацію, надання потрібної інфор­мації, корекційні заходи щодо поліпшення емоційного, психологічного, фізичного стану членів родини.

Таким чином, основою для успішної інтег­рації дитини в суспільство є не тільки взає­модія спеціалістів і батьків дитини з порушеннями психофізичного розвитку, їх критичність, гуманізм, професіо­налізм і відповідальність у всій системі сто­сунків з дитиною, а й дбайливе ставлення до дитини, вияви ласки, тепла, розуміння, почуття емпатії та альтруїзму не тільки з боку дорослих, а й з боку здорових однолітків.

Велику допомогу надають батьки. Вони завжди є бажаними учасниками навчально-виховного процесу, в якому бере участь їхня дитина, вони партнери в освіті, одержують підтримку з боку інших батьків. Сім’ї, де виховуються діти уразливих категорій, обирають інклюзивні класи для того, щоб діти могли розширити коло свого спілкування зі здоровими однолітками, отримати можливість спілкування з іншими батьками та вчителями, а самі стають активними учасниками батьківських зборів, консультативних нарад, допомагають в ремонтах класних кімнат, в фінансуванні та проведенні позакласних заходів, відповідально ставляться до сімейного виховання своєї дитини, готуючи її до майбутнього дорослого життя.

 

 

Список використаних джерел:

1. Ворон М., Кавун Ю. Інклюзивна освіта: українські реалії. [Електронний ресурс] / Освіта UA / М. Ворон, Ю. Кавун.– Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/1492/ .

2. Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН України № 912 від 091.10.2010 р. [ Текст ].

3. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання:наук.-метод.посіб. [ Текст ] / А.А. Колупаєва, Л.О.Савчук. – К.:Наук. світ, 2010. - 196с.

4. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики [Текст] : науково-методичний посібник / за ред. І.Г.Єрмакова – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640 с.

5. Олійник І.О. Управлінська компетентність як засіб успішного керування сучасним навчальним закладом [Текст] : О.І.Олійник - К.: Наукова думка, 2004. – 160 с.

6. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання [ Текст ] / І.В. Родигіна.– Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 112 с.

7. Селевко Г. Руководство по организации самовоспитания школьников // Школьные технологии. – 1999. - №6. – С. 47 – 52.

8. Уманец Г.М., Кулеш В.О., Кобзар О.В. Інклюзивна освіта: особливій дитині – особлива увага. Практико-зорієнтований посібник. [ Текст ] / Г.М. Уманец , В.О.Кулеш, О.В. Кобзар.- Донецьк: «Витоки», 2010. – 128 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.